Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos olet työllistynyt osittain. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siit...

Ansiopäiväraha(Sivu)
Voit etsiä tietoa ansiopäivärahasta oikealta löytyvästä valikosta tai siirtyä etsimääsi aiheeseen klikkaamalla alla olevia esimerkkikysymyksiä...

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
silla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrä...

Yrittäjän ansiopäiväraha(Sivu)
jalta ei myöskään makseta ansiopäivärahaa, jos se kestää yli kaksi viikkoa. Yritystoimintaa pidetään sivutoimisena yleensä esimerkiksi sill...

Päivärahan suuruus(Sivu)
Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurin avulla. Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen palk...

Työtön voi ansaita 300 euroa ilman ansioturvan pienentymistä(Uutinen)
ita 300 euroa ilman, että ansiopäiväraha pienenee päivärahalle ja työtulolle asetetun enimmäisrajan johdosta. Silloin kun työtulo on suurempi...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Ansiopäivärahan verotus(Sivu)
Ansiopäiväraha on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa. Palkkaa v...

Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä(Uutinen)
kassat antoivat 1 037 168 ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2014. Näistä 30 % koski osa-aikatyön, lyhytaikaisen työn ja sivutoimisen yritystoiminn...

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
15 laskee jäsenmaksuaan. Ansiopäivärahamenot ovat laskeneet merkittävästi tänä vuonna. Ensi vuonna kassat arvioivat kehityksen tasaantuvan. V...

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa(Uutinen)
dessa Palkansaajan ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen ja työskennellyt ennen työttömyy...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Päivärahan edellytykset(Sivu)
Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos olet kokonaan tai osittain työtön haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut tyött...

Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen(Uutinen)
ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasääntöä siten, että ansiopäiväraha laskisi yli 3115 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopä...

Ansiopäivärahataulukko 2015 - päivärahan laskentasääntö muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
akimuutoksen, jonka myötä ansiopäivärahan laskentasääntö muuttuu vuoden 2015 alussa. Muutoksen myötä ansiopäiväraha laskee yli 3 116 euroa ans...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika oli heinä-syyskuussa keskimäärin 12,5 päivää(Uutinen)
tehtiin yhteensä 231 703 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuo...

Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017(Uutinen)
Ansiopäivärahakulut laskivat vuonna 2017 yli 14 prosenttia edellisvuodesta. Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2017 ansiopäivärahaa yhteensä 2...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika lyheni vuonna 2011 taantumaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
n viime vuoden aikana. Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin vuonna 2011 keskimäärin 15,5 päivässä. Puolessa tapauksista päätös tehtiin viikon...

Ansiopäivärahan määrä laskee hieman ensi vuonna(Uutinen)
Ansiopäivärahan perusosan määrä laskee 0,4 % vuonna 2016 indeksitarkistuksen seurauksena. Myös ansio-osan ja lapsikorotusten määrät muuttuvat...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)
Hakemuslomakkeet
Lähdesivu Lomakkeet

Työllistymistä edistävät palvelut(Sivu)
, joiden ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, j...

Uudelleen laskeminen ja suojasäännöt(Sivu)
Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella ol...

Päivärahan hakeminen(Sivu)
Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen omaan työttömyyskassaasi kassa...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
oi maksaa työnhaun ajalta ansiopäivärahaa. Selvitä TE-toimistosta, täyttyvätkö edellytykset sille, että voit lähteä työnhakuun suomalaisel...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kuudessa päivässä(Uutinen)
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on lyhentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen nähden 22 %. Keskimääräinen käsittelyaika oli heinä-, elo-...

Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta(Uutinen)
huhti-kesäkuussa 254 770 ansiopäivärahapäätöstä. Näistä 37 % koski soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maksetaan silloin, kun hakij...

Osallistu ansiopäivärahapäätösten kehittämiseen(Uutinen)
Keräämme palautetta ansiopäivärahapäätösten ymmärrettävyydestä. Vastaa verkkokyselyyn ja osallistu päätöstekstien kehittämiseseen. Linkki verk...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Vuorottelukorvauksen suuruus(Sivu)
täysi määrä on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly eikä sen suur...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
ädenpuristus) voi siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Tätä kutsutaan jaksottamiseksi. kts. Omavastuuaika ja määräaikaiset ra...

Päivärahalaskuri(Sivu)
-antavan arvion tulevasta ansiopäivärahasta päivärahalaskurin avulla. Muu laskuriin liittyvä sisältö Laskuri on tarkoitettu palk...

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin viime vuonna 12 päivässä(Uutinen)
ttelyaikatilasto sisältää ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen täyttä ja soviteltua etuutta koskevat myönteiset ja kielteiset päätökset. An...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika oli alkuvuonna keskimäärin 12,2 päivää(Uutinen)
tehtiin yhteensä 308 690 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2013 vastaavalla ajanjaksolla 14 päivää. Päätöksi...

Ansiopäivärahamenot nousivat viime vuonna lähes viidenneksellä(Uutinen)
Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 2,4 miljardia, mikä on 18 % edellisvuotta enemmän. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 10 %. Työttömy...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on hyvällä tasolla(Uutinen)
tehtiin yhteensä 237 727 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli ajanjaksolla 11,8 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin s...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on edelleen alle kaksi viikkoa(Uutinen)
tehtiin yhteensä 297 977 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 12,2 päivää. Päätök...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 12,6 päivää(Uutinen)
lo- ja syyskuussa 244 251 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Päätösten määrä nousi 5 % viime vuodes...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kahdeksassa päivässä(Uutinen)
- ja maaliskuussa 300 443 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 12,7 päivää. Päätösten määrä nousi 1 % viime vuodesta. Työn...

Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyyn(Uutinen)
sta. Lakiesityksen mukaan ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Työttömyyden alussa asetettava korvaukseton oma...

Korotetun ansiopäivärahan taso laskee merkittävästi vuodenvaihteessa(Uutinen)
6 tasosta. Tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta ma...

Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä(Uutinen)
yöttömyyskassojen antamat ansiopäivärahapäätökset on uudistettu. Uudistamisen tarkoituksena on ollut parantaa päätösten ymmärrettävyyttä ja se...

Päivärahan kesto(Sivu)
Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti: Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viik...

Velvollisuus hakea koulutukseen kevään yhteishaussa koskee myös ansiopäivärahaa saavia nuoria(Uutinen)
ä ensimmäistä kertaa myös ansiopäivärahaa saavia nuoria. Jos nuori jättää hakematta koulutukseen ilman pätevää syytä, hän menettää oikeuden an...

Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin(Uutinen)
muutos vaikuttaisi 8-10 % ansiopäivärahan saajista. Työttömyyskassojen näkemyksen mukaan lakimuutoksen mahdollinen säästövaikutus työttömyyska...

Työttömyyskassan jäsenyys on nuoren tärkein vakuutus(Uutinen)
e voisivat jäsenenä saada ansiopäivärahaa. Jo 18 tunnin työ viikossa puolen vuoden ajan täyttää ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen. Työttömy...

Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön(Uutinen)
ien maksaa lapsikorotusta ansiopäivärahan tapaan. Liikkuvuusavustukseen voivat lisäksi kaikki ensi vuoden alusta lukien saada korotusosan, mik...

Ansiopäivärahalomakkeiden painatus lopetetaan(Uutinen)
Ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia on voinut tilata painosta suomen- ja ruotsinkielisinä. Sähköisen asioinnin lisääntymisestä joht...

Ansiopäivärahaan ei tule indeksikorotusta(Uutinen)
ttiin 0,85 % vuonna 2017. Ansiopäivärahan perusosa ja taitekohta on sidottu kansaneläkeindeksiin. Ansiopäivärahan perusteena olevaan palkk...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2017 (päivitetty 21.6.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
Yrittäjän ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että olet lopettanut yritystoiminnan tai yrityksessä työskentelysi on päättynyt (jos...

Poissaolot työllistymistä edistävistä palvelusta(Uutinen)
poissaolostaan ainoastaan ansiopäivärahahakemuksessa työttömyyskassalle. Poissaoloilmoitusta työ- ja elinkeinotoimistoon ei tarvitse sairausta...

Ansioturvaa tulee kehittää - ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa(Uutinen)
urva\". Asiakirjan mukaan ansiopäiväraha tulisi ulottaa myös niihin työttömiin, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Muutos rahoitettaisiin pu...

Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun (Uutinen)
ttu laskelmia työtulon ja ansiopäivärahan yhdistämisestä. Laskelmat osoittavat, että ansioturvalla työskentely kannattaa. Työ kasvattaa kokona...

Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
ätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja ku...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
ksaa ilman harkintaa myös ansiopäivärahaa saaville. Lisäksi päivärahaa voitaisiin jatkossa maksaa myös lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajal...

Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna(Uutinen)
öttömyyskassojen antamien ansiopäivärahapäätösten määrä nousi vuonna 2016 hieman. Ero hakemusmäärän kehitykseen voi johtua osin osa-aikatyötä...

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020(Uutinen)
skijat tekevät vuosittain ansiopäivärahan maksamista varten kymmeniä tuhansia palkkatodistuksia, joista voitaisiin tulorekisterin myötä luopua...

Yrittäjän päivärahan suuruus(Sivu)
lon mukaan. Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista: Perusosa on vuosittain kansaneläke...

Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset(Sivu)
Omavastuuaika Ansiopäivärahaoikeuden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika on viiden arki...

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta (Uutinen)
Ansiopäivärahan taso Peruspäivärahan tasokorotuksen ja vuodenvaihteen indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan perusosan määrä nousee...

Valtaosa työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä hyötyisi jäsenyydestä työttömyyden kohdatessa(Uutinen)
vistä täyttäisi kuitenkin ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen. Palkansaajien tutkimuslaitos toteutti jäsenyyttä koskevan tutkimuksen osana Ty...

Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016(Uutinen)
a edellisvuotta vähemmän. Ansiopäivärahan saajien määrä laski 3 prosenttia. Työttömyyden vähenemisen ohella osasyynä etuusmenojen laskuun 2016...

Päivärahan laskemisessa huomioitavat palkanosat(Sivu)
Ansiopäivärahan perusteeksi huomioitavaa vakiintunutta tuloa ovat työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomis...

Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan (Uutinen)
tehdyn sopimuksen mukaan ansiopäivärahan taso suojataan 58 vuotta täyttäneiden kohdalla. Ansiopäivärahaa ei laskettaisi uudelleen, jos 58-vuo...

Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa(Uutinen)
vat 14 % edellisvuodesta. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 6 %. Joka kuudes työttömyyskassan jäsen oli viime vuonna työttömänä ...

Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen(Uutinen)
Soviteltua ansiopäivärahaa saavien henkilöiden määrä on kasvanut 36 % viimeisen kolmen vuoden aikana. 29 % päivärahaa viime vuonna saaneista h...

Aktiivisuusedellytys(Sivu)
tiivisuusedellytys, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan...

Korotettu päiväraha(Sivu)
Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta en...

Arvioi vuorottelukorvauksesi määrä(Sivu)
sen suuruus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly eikä sen ...

Lisäpäivät ikääntyville(Sivu)
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos: olet syntynyt vuosina...

Yrittäjän korotettu päiväraha(Sivu)
Voit saada ansiopäivärahan korotettuna määräajalle, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Arvi...

Lomakorvauksen jaksottaminen päättyy vuodenvaihteessa(Uutinen)
orvaus ei jatkossa siirrä ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Mikäli henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä vuosilomia, hänelle makset...

Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015(Uutinen)
Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, jos ansiopäivärahan saaja työskentelee 26 viikkoa ja täyttää uudelleen ansiopäivärahan työssäoloehdon. El...

Ansioturvamenojen kasvu taittui vuonna 2015(Uutinen)
tä sai vuoden 2015 aikana ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahaa maksettiin kaikkiaan noin 350 000 henkilölle. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi...

Kassojen käsittelyajat edelleen hyvällä tasolla(Uutinen)
Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin huhti-, touko ja kesäkuussa keskimäärin 12,4 päivässä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä...

Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan(Uutinen)
Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin maksaa henkilölle, joka on täyttänyt päivärahan työskentelyedellytyksen joko palkansaajana tai yrittäjänä. Uu...

Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee(Uutinen)
en, jossa todettiin, että ansiopäivärahaa saavien kannustinongelmat ovat harvinaisia. Tämä näkyy myös tehdyn osa-aikatyön määrässä: lähes joka...

Rahoitus(Sivu)
mista ansioturvamenoista (ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta) peruspäivärahaa vastaavan määrän ja työttömyyskassa 5,5 %. Loput ansiot...

Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen(Sivu)
yöttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella, jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja y...

Yrittäjän päivärahan kesto(Sivu)
Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti: Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viik...

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
ttautumisesta lukien. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vä...

Päivärahataulukko 2014(Uutinen)
Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista. Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahv...

Muutoksia työttömyysturvan kestoon, omavastuuaikaan ja korotusosiin(Uutinen)
sista. Ehdotuksen mukaan ansiopäivärahaa voitaisiin jatkossa maksaa enintään 400 päivän ajalta nykyisen 500 päivän sijaan. Niille henkilöille...

Voit tilata verokortin suoraan omaan työttömyyskassaasi(Uutinen)
arvitset uuden verokortin ansiopäivärahaa varten, voit lähettää sen suoraan omaan työttömyyskassaasi verohallinnon verkkopalvelusta. Työttömyy...

Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016(Uutinen)
Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa niille jäsenilleen, jotka ovat täyttäneet kassan jäsenyys- ja työssäoloehdon. T...

Työttömyyskassojen arvion mukaan ansioturvamenojen kasvu pysähtyy(Uutinen)
saatujen tietojen mukaan ansiopäivärahamenojen ja maksettujen etuuspäivien määrä näyttää laskevan hieman tänä vuonna. Kassojen ennusteen muka...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2013 (päivitetty 18.6.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018(Uutinen)
Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyyset...

Jäseneksi liittyminen(Sivu)
Työttömyyskassan maksaman ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen maksaminen edellyttää, että olet työttömyyskassan jäsen. Työttömyyskassa...

Päivärahataulukko(Sivu)
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Taulukossa kuukausikohtainen päiväraha on laskettu kertomal...

Yrittäjän päivärahataulukko(Sivu)
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. ...

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
eta jatkohakemuksia kuten ansiopäivärahassa, mutta kassalle tulee ilmoittaa vuorottelukorvaukseen vaikuttavista muutoksista välittömästi (esim...

Etuusopas(Sivu)
at työttömille maksettava ansiopäiväraha, vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus....

Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella (Uutinen)
yttänyt 62 vuotta saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päi...

Pitkäaikaistyöttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä (Uutinen)
ai sen jälkeen ja saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päi...

Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan toukokuussa(Uutinen)
yöttömyyspäivärahaa. Näin ansiopäivärahan työssäolo- ja jäsenyysehto voi täyttyä toisessa Pohjoismaassa tehdyn työn perusteella. Muiden EU-...

Työttömyyskassojen etuusopas 2015 on julkaistu(Uutinen)
t työttömille maksettava ansiopäiväraha ja vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus. Opas löytyy PDF-muodossa suomen-, ruot...

Työttömyyskassojen ennusteen mukaan ansioturvamenojen kasvu taittuu ensi vuonna(Uutinen)
n lyhentymisestä. Ansiopäivärahamenot ja -päivät * kassan arvio Vuorottelukorvausmenot ja -päivät ...

Työttömyyskassojen etuusopas 2016 on julkaistu(Uutinen)
Etuusopassa on tietoa ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta. Opas löytyy TYJ:n verkkosivuilta PDF-muodossa suomen-, ruotsin-, englannin-...

Työttömyys kasvaa yhä osalla aloja(Uutinen)
et työttömyyden kehitystä ansiopäivärahan hakemusmäärien perusteella. Hakemusten määrä on laskenut alkuvuonna kaikkiaan 6 % viime vuodesta...

Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty(Uutinen)
tyksen, jossa lyhennetään ansiopäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa ja leikataan korotusosia. Lakimuutos toteutuu hallituksen esityks...

Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat(Uutinen)
a palkkatukityö kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa vain 75 %:sesti. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2017. Omae...

Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri(Uutinen)
ä voisi kasvaa 400 päivän ansiopäivärahakaudella seitsemästä päivästä 20 päivään. Muutos lisäisi etuudensaajan vastuuta omasta työllistymis...

TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?(Uutinen)
uden lopussa. Tähän olisi ansiopäivärahaa maksettaessa löydettävissä osa-aikaista ja keikkatyötä tekeviä palveleva ratkaisu, kertoo Työttömyys...

Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu(Uutinen)
ttäistä työaikaa. 31 % ansiopäivärahan saajista työskenteli vuonna 2017 osa-aikaisesti tai lyhytaikaisesti niin, että heille maksettiin sov...

Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat ensi vuonna tuntuvasti(Uutinen)
suurempi osuus yrittäjien ansiopäivärahamenoista katetaan jäsenmaksuilla. Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta. ...

Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta(Uutinen)
den alkaessa ole oikeutta ansiopäivärahaan. ”Työttömyyskassat voivat tutkia asian jäseneksi liityttäessä, mutta myöhemmin tapahtuneet muut...

Näin osa-aikatyön vaikutus työttömyysetuuteen muuttuu(Uutinen)
Viime vuonna joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli osa-aikaisesti tai lyhytaikaisesti niin, että heille maksettiin soviteltua päivära...

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020(Uutinen)
tä tietoja vielä vuoteen. Ansiopäiväraha voidaan laskea tulorekisterin tietojen pohjalta aikaisintaan 1.1.2020. Työttömäksi jäävän henkilön...

Palkkatodistus (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2012 (päivitetty 29.9.2013)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa sijaitsevalle pankkitilille 1.11.2013 alkaen(Uutinen)
Työttömyysturvalain muutos, jonka mukaan työttömyysetuudet ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa toimivan pankin tilille vahv...

Ansiopäivärahan työssäoloehto kertyy osuuskunnassa, jos kyseessä on aito työsuhde(Uutinen)
Palkansaajan työssäoloehdon voi kerryttää työskentelemällä osuuskunnassa. Tämä edellyttää, että osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä j...

Lomakkeet(Sivu)
Kaikki Yhteisjärjestön lomakkeet toimivat parhaiten Adobe Reader -ilmaisohjelmalla. Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakem...

Avainlukuja ansioturvasta(Sivu)
Löydät tästä muutamia keskeisimpiä lukuja ansioturvasta. Tarkempia tietoja löytyy tilastojulkaisuista kohdasta Tilastot ja infomate...

Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta(Sivu)
Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmak...

Yleiset kirjanmerkit