Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos olet työllistynyt osittain. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siit...

Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja ...

Päivärahan suuruus(Sivu)
Voit arvioida ansiopäivärahasi määrän päivärahalaskurin avulla. Ansiopäiväraha lasketaan työttömyyttä edeltäneen palk...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Päivärahalaskuri(Sivu)
van arvion tulevasta ansiopäivärahasta päivärahalaskurin avulla. Muu laskuriin liittyvä sisältö Laskuri on tarkoitettu palkansaa...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Ansiopäiväraha(Sivu)
Voit etsiä tietoa ansiopäivärahasta oikealta löytyvästä valikosta tai siirtyä etsimääsi aiheeseen klikkaamalla alla olevia esimerkkikysymyksiä...

Työtön voi ansaita 300 euroa ilman ansioturvan pienentymistä(Uutinen)
suojaosan toteutumiseen. Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi jatkossa olla suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka, jos kuukaudes...

Työttömyysturva ja työskentely ulkomailla(Sivu)
selvittääksesi työttömyyspäivärahan jatkumisen edellytykset. EU/ETA-maat ja Sveitsi EU/ETA-maiden tai Sveitsin välillä asetus ...

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa(Uutinen)
nsiosidonnaisen työttömyyspäivärahan edellytykset voivat täyttyä kuudessa kuukaudessa Palkansaajan ansiopäivärahan maksaminen edellyttä...

Yrittäjän päivärahan suuruus(Sivu)
ukaan. Yrittäjän ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista: Perusosa on vuosittain kansaneläkeindek...

Päivärahan edellytykset(Sivu)
Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos olet kokonaan tai osittain työtön haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut tyött...

Yrittäjän päivärahan edellytykset(Sivu)
Yrittäjän ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että olet lopettanut yritystoiminnan tai yrityksessä työskentelysi on päättynyt (jos...

Päivärahataulukko(Sivu)
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Taulukossa kuukausikohtainen päiväraha on laskettu kertomal...

Korotettu päiväraha(Sivu)
Voit saada ansiopäivärahan korotettuna, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun. Korotettua ansio-osaa maksetaan palvelun ajalta en...

Yrittäjän korotettu päiväraha(Sivu)
Voit saada ansiopäivärahan korotettuna määräajalle, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Arvi...

Päivärahan laskemisessa huomioitavat palkanosat(Sivu)
Ansiopäivärahan perusteeksi huomioitavaa vakiintunutta tuloa ovat työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomis...

Yrittäjän ansiopäiväraha(Sivu)
ei myöskään makseta ansiopäivärahaa, jos se kestää yli kaksi viikkoa. Yritystoimintaa pidetään sivutoimisena yleensä esimerkiksi silloin, ...

Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä(Uutinen)
t antoivat 1 037 168 ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2014. Näistä 30 % koski osa-aikatyön, lyhytaikaisen työn ja sivutoimisen yritystoiminnan aj...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
ilman harkintaa myös ansiopäivärahaa saaville. Lisäksi päivärahaa voitaisiin jatkossa maksaa myös lyhyen päätoimisen yritystoiminnan ajalta. T...

Päivärahan hakeminen(Sivu)
Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen omaan työttömyyskassaasi kassa...

Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta(Uutinen)
i-kesäkuussa 254 770 ansiopäivärahapäätöstä. Näistä 37 % koski soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maksetaan silloin, kun hakijalla...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Ansiopäivärahan verotus(Sivu)
Ansiopäiväraha on ennakonpidätyksen alaista tuloa. Työttömyyskassa saa jäsentensä verotiedot suoraan verottajalta vuoden alussa. Palkkaa v...

Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen(Uutinen)
tetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasääntöä siten, että ansiopäiväraha laskisi yli 3115 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivära...

Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen(Uutinen)
Soviteltua ansiopäivärahaa saavien henkilöiden määrä on kasvanut 36 % viimeisen kolmen vuoden aikana. 29 % päivärahaa viime vuonna saaneista h...

Yrittäjän päivärahan kesto(Sivu)
Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti: Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viik...

Päivärahan kesto(Sivu)
Ansiopäivärahan enimmäiskesto riippuu työhistorian pituudesta ja iästä seuraavasti: Kun ansiopäivärahaa maksetaan 5 päivältä viik...

Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018(Uutinen)
askee jäsenmaksuaan. Ansiopäivärahamenot ovat laskeneet merkittävästi tänä vuonna. Ensi vuonna kassat arvioivat kehityksen tasaantuvan. Vuorot...

Yrittäjän päivärahataulukko(Sivu)
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. ...

Ansiopäivärahataulukko 2015 - päivärahan laskentasääntö muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
utoksen, jonka myötä ansiopäivärahan laskentasääntö muuttuu vuoden 2015 alussa. Muutoksen myötä ansiopäiväraha laskee yli 3 116 euroa ansaitse...

Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä(Uutinen)
myyskassojen antamat ansiopäivärahapäätökset on uudistettu. Uudistamisen tarkoituksena on ollut parantaa päätösten ymmärrettävyyttä ja selkeyt...

Ansiopäivärahan määrä laskee hieman ensi vuonna(Uutinen)
Ansiopäivärahan perusosan määrä laskee 0,4 % vuonna 2016 indeksitarkistuksen seurauksena. Myös ansio-osan ja lapsikorotusten määrät muuttuvat...

Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin(Uutinen)
s vaikuttaisi 8-10 % ansiopäivärahan saajista. Työttömyyskassojen näkemyksen mukaan lakimuutoksen mahdollinen säästövaikutus työttömyyskassoje...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2015 (päivitetty 16.8.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työllistymistä edistävät palvelut(Sivu)
den ajalta maksetaan ansiopäivärahaa. Työttömyyskassa maksaa työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvalle sitä ansiopäivärahaa, johon ...

Uudelleen laskeminen ja suojasäännöt(Sivu)
Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, kun 26 viikon työssäoloehto täyttyy. Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella ol...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
uristus) voi siirtää ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Tätä kutsutaan jaksottamiseksi. kts. Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitu...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika lyheni vuonna 2011 taantumaa edeltävälle tasolle (Uutinen)
me vuoden aikana. Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin vuonna 2011 keskimäärin 15,5 päivässä. Puolessa tapauksista päätös tehtiin viikon sisäl...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika oli heinä-syyskuussa keskimäärin 12,5 päivää(Uutinen)
iin yhteensä 231 703 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2...

Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015(Uutinen)
Ansiopäiväraha lasketaan uudelleen, jos ansiopäivärahan saaja työskentelee 26 viikkoa ja täyttää uudelleen ansiopäivärahan työssäoloehdon. El...

Ansiopäivärahakulut laskivat yli 14 prosenttia vuonna 2017(Uutinen)
Ansiopäivärahakulut laskivat vuonna 2017 yli 14 prosenttia edellisvuodesta. Työttömyyskassat maksoivat vuonna 2017 ansiopäivärahaa yhteensä 2...

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)
Hakemuslomakkeet
Lähdesivu Lomakkeet

Aktiivisuusedellytys(Sivu)
suusedellytys, jotta ansiopäivärahaa voidaan maksaa täysimääräisenä tarkastelujaksoa seuraavat 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan päiv...

Päivärahataulukko 2014(Uutinen)
Ansiopäiväraha muodostuu perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksista. Perusosa on vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan vahv...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2016 (päivitetty 21.6.2017)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2017 (päivitetty 21.6.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
umisesta lukien. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintä...

Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella (Uutinen)
yt 62 vuotta saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä...

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta (Uutinen)
Ansiopäivärahan taso Peruspäivärahan tasokorotuksen ja vuodenvaihteen indeksikorotuksen myötä ansiopäivärahan perusosan määrä nousee...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kuudessa päivässä(Uutinen)
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on lyhentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen nähden 22 %. Keskimääräinen käsittelyaika oli heinä-, elo-...

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin viime vuonna 12 päivässä(Uutinen)
den 2013 aikana 1 036 277 päivärahahakemusta. Päätösten kokonaismäärä nousi 3 % edellisvuodesta. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden aikan...

Ansioturvaa tulee kehittää - ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa(Uutinen)
". Asiakirjan mukaan ansiopäiväraha tulisi ulottaa myös niihin työttömiin, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Muutos rahoitettaisiin puolitt...

Osallistu ansiopäivärahapäätösten kehittämiseen(Uutinen)
Keräämme palautetta ansiopäivärahapäätösten ymmärrettävyydestä. Vastaa verkkokyselyyn ja osallistu päätöstekstien kehittämiseseen. Linkki verk...

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018(Uutinen)
oilta maksetaan työttömyyspäivärahaa täytenä, soviteltuna tai vähennettynä. Vuoden 2018 alkaessa etuutta saavilla henkilöillä 65 maksupäivä...

Ansiopäivärahaan ei tule indeksikorotusta(Uutinen)
0,85 % vuonna 2017. Ansiopäivärahan perusosa ja taitekohta on sidottu kansaneläkeindeksiin. Ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan t...

Vuorottelukorvauksen suuruus(Sivu)
määrä on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly eikä sen suuruutta...

Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika oli alkuvuonna keskimäärin 12,2 päivää(Uutinen)
iin yhteensä 308 690 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2013 vastaavalla ajanjaksolla 14 päivää. Päätöksiä teh...

Ansiopäivärahamenot nousivat viime vuonna lähes viidenneksellä(Uutinen)
Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 2,4 miljardia, mikä on 18 % edellisvuotta enemmän. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 10 %. Työttömy...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on hyvällä tasolla(Uutinen)
iin yhteensä 237 727 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli ajanjaksolla 11,8 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitse...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on edelleen alle kaksi viikkoa(Uutinen)
iin yhteensä 297 977 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2014 vastaavalla ajanjaksolla 12,2 päivää. Päätöksiä t...

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 12,6 päivää(Uutinen)
a syyskuussa 244 251 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Päätösten määrä nousi 5 % viime vuodesta. ...

Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kahdeksassa päivässä(Uutinen)
maaliskuussa 300 443 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 12,7 päivää. Päätösten määrä nousi 1 % viime vuodesta. Työnteon...

Työttömyyskassan jäsenyys on nuoren tärkein vakuutus(Uutinen)
sivat jäsenenä saada ansiopäivärahaa. Jo 18 tunnin työ viikossa puolen vuoden ajan täyttää ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen. Työttömyysvak...

Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyyn(Uutinen)
Lakiesityksen mukaan ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastu...

Korotetun ansiopäivärahan taso laskee merkittävästi vuodenvaihteessa(Uutinen)
osta. Tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksett...

Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan(Uutinen)
Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin maksaa henkilölle, joka on täyttänyt päivärahan työskentelyedellytyksen joko palkansaajana tai yrittäjänä. Uu...

Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna(Uutinen)
emmän. Myös vuoden aikana päivärahaa saaneiden henkilöiden määrä laski 3 %. Kassaan tulleiden ensihakemusten määrä laski viime vuonna 8 %. Ens...

Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön(Uutinen)
muuttokuluja. Se on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa päivässä vuonna 2017). Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään viideltä päivältä vi...

Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset(Sivu)
Omavastuuaika Ansiopäivärahaoikeuden alkaessa asetetaan omavastuuaika, jonka ajalta ei makseta etuutta. Omavastuuaika on viiden arkipäi...

Velvollisuus hakea koulutukseen kevään yhteishaussa koskee myös ansiopäivärahaa saavia nuoria(Uutinen)
immäistä kertaa myös ansiopäivärahaa saavia nuoria. Jos nuori jättää hakematta koulutukseen ilman pätevää syytä, hän menettää oikeuden ansiopä...

Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun (Uutinen)
askelmia työtulon ja ansiopäivärahan yhdistämisestä. Laskelmat osoittavat, että ansioturvalla työskentely kannattaa. Työ kasvattaa kokonaistul...

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020(Uutinen)
ltävistä ansioista, jotta päivärahan taso voidaan laskea. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö muistuttaa, että myös työttömyysturvalakia tulisi...

Ansiopäivärahalomakkeiden painatus lopetetaan(Uutinen)
Ansiopäiväraha- ja vuorottelukorvaushakemuksia on voinut tilata painosta suomen- ja ruotsinkielisinä. Sähköisen asioinnin lisääntymisestä joht...

Yhteystiedot(Sivu)
ulla on kysyttävää omista päiväraha-asioistasi, käänny oman työttömyyskassasi puoleen. Oma kassasi neuvoo sinua myös jäsenyyt...

Poissaolot työllistymistä edistävistä palvelusta(Uutinen)
aolostaan ainoastaan ansiopäivärahahakemuksessa työttömyyskassalle. Poissaoloilmoitusta työ- ja elinkeinotoimistoon ei tarvitse sairaustapauks...

Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
rosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenk...

Valtaosa työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä hyötyisi jäsenyydestä työttömyyden kohdatessa(Uutinen)
täyttäisi kuitenkin ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen. Palkansaajien tutkimuslaitos toteutti jäsenyyttä koskevan tutkimuksen osana Työttöm...

Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa(Uutinen)
4 % edellisvuodesta. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 6 %. Joka kuudes työttömyyskassan jäsen oli viime vuonna työttömänä Tyött...

Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016(Uutinen)
llisvuotta vähemmän. Ansiopäivärahan saajien määrä laski 3 prosenttia. Työttömyyden vähenemisen ohella osasyynä etuusmenojen laskuun 2016 voi...

TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?(Uutinen)
tai keikkatöitä tehtäessä päivärahan maksaminen työttömyyskassasta viivästyy. Työttömyyskassojen käsittelyaikatilastot eivät käsitystä viipees...

Rahoitus(Sivu)
ansioturvamenoista (ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta) peruspäivärahaa vastaavan määrän ja työttömyyskassa 5,5 %. Loput ansioturvam...

Lisäpäivät ikääntyville(Sivu)
Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos: olet syntynyt vuosina...

Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan (Uutinen)
yn sopimuksen mukaan ansiopäivärahan taso suojataan 58 vuotta täyttäneiden kohdalla. Ansiopäivärahaa ei laskettaisi uudelleen, jos 58-vuotias...

Kassojen käsittelyajat edelleen hyvällä tasolla(Uutinen)
Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin huhti-, touko ja kesäkuussa keskimäärin 12,4 päivässä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä...

Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen(Sivu)
myyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana kertyneen työssäoloehdon perusteella, jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritys...

Arvioi vuorottelukorvauksesi määrä(Sivu)
uuruus on 70 % siitä ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvaukseen ei sisälly eikä sen suuru...

Lomakorvauksen jaksottaminen päättyy vuodenvaihteessa(Uutinen)
s ei jatkossa siirrä ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Mikäli henkilöllä on työsuhteen päättyessä pitämättömiä vuosilomia, hänelle maksetaan l...

Työttömyysturva rakenneuudistuksessa(Uutinen)
että työttömyyspäivärahakauden alussa asetettavaa omavastuuaikaa lyhennettäisiin seitsemästä päivästä viiteen. työttömyysetuuksien...

Hallitus on antanut esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta(Uutinen)
telijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osissa. Vuorotteluvapaalle voi nykyisin jääd...

Ansioturvamenojen kasvu taittui vuonna 2015(Uutinen)
i vuoden 2015 aikana ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahaa maksettiin kaikkiaan noin 350 000 henkilölle. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi viime...

Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty(Uutinen)
n, jossa lyhennetään ansiopäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa ja leikataan korotusosia. Lakimuutos toteutuu hallituksen esityksen mu...

Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee(Uutinen)
ossa todettiin, että ansiopäivärahaa saavien kannustinongelmat ovat harvinaisia. Tämä näkyy myös tehdyn osa-aikatyön määrässä: lähes joka kolm...

Näin osa-aikatyön vaikutus työttömyysetuuteen muuttuu(Uutinen)
katyön ajalta maksettavan päivärahan maksaminen muuttuu. Muutos koskee osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyöt...

Palkkatodistus (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Myyntivoittolaskelma (päivitetty 7.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Pitkäaikaistyöttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä (Uutinen)
n jälkeen ja saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä...

Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan toukokuussa(Uutinen)
saanut Suomesta työttömyyspäivärahaa. Näin ansiopäivärahan työssäolo- ja jäsenyysehto voi täyttyä toisessa Pohjoismaassa tehdyn työn perusteel...

Muutoksia työttömyysturvan kestoon, omavastuuaikaan ja korotusosiin(Uutinen)
Ehdotuksen mukaan ansiopäivärahaa voitaisiin jatkossa maksaa enintään 400 päivän ajalta nykyisen 500 päivän sijaan. Niille henkilöille, joi...

Voit tilata verokortin suoraan omaan työttömyyskassaasi(Uutinen)
set uuden verokortin ansiopäivärahaa varten, voit lähettää sen suoraan omaan työttömyyskassaasi verohallinnon verkkopalvelusta. Työttömyyden a...

Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016(Uutinen)
ömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa niille jäsenilleen, jotka ovat täyttäneet kassan jäsenyys- ja työssäoloehdon. Työttö...

Työttömyyskassojen arvion mukaan ansioturvamenojen kasvu pysähtyy(Uutinen)
ujen tietojen mukaan ansiopäivärahamenojen ja maksettujen etuuspäivien määrä näyttää laskevan hieman tänä vuonna. Kassojen ennusteen mukaan me...

Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat(Uutinen)
ta syistä ei vaikuta enää päivärahaan ja palkkatukityö kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa vain 75 %:sesti. Lakim...

Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri(Uutinen)
si kasvaa 400 päivän ansiopäivärahakaudella seitsemästä päivästä 20 päivään. Muutos lisäisi etuudensaajan vastuuta omasta työllistymisestää...

Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu(Uutinen)
tä työaikaa. 31 % ansiopäivärahan saajista työskenteli vuonna 2017 osa-aikaisesti tai lyhytaikaisesti niin, että heille maksettiin sovitelt...

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020(Uutinen)
etoja vielä vuoteen. Ansiopäiväraha voidaan laskea tulorekisterin tietojen pohjalta aikaisintaan 1.1.2020. Työttömäksi jäävän henkilön on s...

Palkkatodistuksen täyttöohjeet (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2013 (päivitetty 18.6.2014)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2012 (päivitetty 29.9.2013)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Jäseneksi liittyminen(Sivu)
ömyyskassan maksaman ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen maksaminen edellyttää, että olet työttömyyskassan jäsen. Työttömyyskassan jäs...

Vuorottelukorvauksen rajoitukset(Sivu)
t, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha estävät vuorottelukorvauksen maksamisen. ...

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
atkohakemuksia kuten ansiopäivärahassa, mutta kassalle tulee ilmoittaa vuorottelukorvaukseen vaikuttavista muutoksista välittömästi (esimerkik...

Etuusopas(Sivu)
öttömille maksettava ansiopäiväraha, vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus....

Vuorotteluvapaa(Sivu)
s on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömänä ollessasi. Työttömyyskassa maksaa jäsenilleen vuorottelukorva...

Liikkuvuusavustus(Sivu)
Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (32,40 euroa vuonna 2019) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Osa-aikatyöhön...

EU:n sosiaaliturvalainsäädännön muutokset voimaan tänään(Uutinen)
öttömyysturvaa, työttömyyspäivärahan maksaa edellinen työskentelyvaltio. Työttömyysturvan suuruus ja kesto määräytyy työskentelyvaltion lainsä...

Työttömyysturvalakia uudistetaan(Uutinen)
siosidonnaiseen työttömyyspäivärahakauteen muutoksia ...

Työttömyyskassojen etuusopas 2015 on julkaistu(Uutinen)
öttömille maksettava ansiopäiväraha ja vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus. Opas löytyy PDF-muodossa suomen-, ruotsin-...

Työttömyyskassojen ennusteen mukaan ansioturvamenojen kasvu taittuu ensi vuonna(Uutinen)
entymisestä. Ansiopäivärahamenot ja -päivät * kassan arvio Vuorottelukorvausmenot ja -päivät *...

Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
lytyksiä lainkaan. Oikeus päivärahaan sivutoimisen oman työn ajalta ei näin muutu, vaikka henkilöä pidetään jatkossa yrittäjänä. Yksityinen el...

Työttömyyskassojen etuusopas 2016 on julkaistu(Uutinen)
tuusopassa on tietoa ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta. Opas löytyy TYJ:n verkkosivuilta PDF-muodossa suomen-, ruotsin-, englannin-...

Työttömyyden aikaista opiskelua helpotettava(Uutinen)
toinen opiskelu työttömyyspäivärahan turvin. Opintomahdollisuuksia tulisi lisätä erityisesti kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden aikana. Työttömä...

Työttömyys kasvaa yhä osalla aloja(Uutinen)
öttömyyden kehitystä ansiopäivärahan hakemusmäärien perusteella. Hakemusten määrä on laskenut alkuvuonna kaikkiaan 6 % viime vuodesta niid...

TYJ:n blogissa: Yrittäjyyttä työttömyysturvalla(Uutinen)
yritystoiminnan työttömyyspäivärahaa – myös ansiosidonnaista – saaden. Etuutta saa neljä kuukautta, minkä jälkeen, kuten aiemmin yritystoiminn...

Aktiivimallin edellytysten täyttämiseen lisää tapoja(Uutinen)
ukevia opintoja työttömyyspäivärahaa menettämättä. Lyhytkestoista opiskelua koskevaa lakiluonnosta täydennetään niin, että opinnot kerryttävät...

Työttömyyskassojen jäsenmaksut laskevat ensi vuonna tuntuvasti(Uutinen)
mpi osuus yrittäjien ansiopäivärahamenoista katetaan jäsenmaksuilla. Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta. ...

Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta(Uutinen)
lkaessa ole oikeutta ansiopäivärahaan. ”Työttömyyskassat voivat tutkia asian jäseneksi liityttäessä, mutta myöhemmin tapahtuneet muutokset...

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Liikkuvuusavustushakemus (päivitetty 20.4.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa sijaitsevalle pankkitilille 1.11.2013 alkaen(Uutinen)
Työttömyysturvalain muutos, jonka mukaan työttömyysetuudet ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa toimivan pankin tilille vahv...

Ansiopäivärahan työssäoloehto kertyy osuuskunnassa, jos kyseessä on aito työsuhde(Uutinen)
Palkansaajan työssäoloehdon voi kerryttää työskentelemällä osuuskunnassa. Tämä edellyttää, että osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä j...

Työttömyyskassojen yhteystiedot(Sivu)
Palkansaajakassat Voit siirtyä työttömyyskassan omaan verkkopalveluun klikkaamalla kassan nimeä. Yrittäjäkassat...

Lomakkeet(Sivu)
Kaikki Yhteisjärjestön lomakkeet toimivat parhaiten Adobe Reader -ilmaisohjelmalla. Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakem...

Avainlukuja ansioturvasta(Sivu)
Löydät tästä muutamia keskeisimpiä lukuja ansioturvasta. Tarkempia tietoja löytyy tilastojulkaisuista kohdasta Tilastot ja infomate...

Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta(Sivu)
Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmak...

Etusivu(Sivu)
Suomessa on 26 työttömyyskassaa, jotka maksavat jäsenilleen ansiosidonnaisen työttömyysturvan työttömyyden aikana. TYJ on työttömyyskassojen e...

Yleiset kirjanmerkit