Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.
 

Palkkatodistuksen täyttöohjeet (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle

Palkkatodistus (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)
Hakemuslomakkeet
Lähdesivu Lomakkeet

Työttömyyskassojen etuusopas 2019 (päivitetty 15.1.2019)(Dokumentti)

Lähdesivu Etuusopas

Työtön voi ansaita 300 euroa ilman ansioturvan pienentymistä(Uutinen)
ivärahan perusteena oleva palkka, jos kuukaudessa ansaittu työtulo jää alle 300 euron suojaosan. Jatkossa työtön voi siis ansaita 300 euroa il...

Päivärahan laskemisessa huomioitavat palkanosat(Sivu)
työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomisajan palkka työaikapankkiin säästetyn ajan perusteella pidetyn vapaan a...

Työtulon vaikutus ansiopäivärahaan(Sivu)
Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän päiväraha. Neljän viikon sovittelujakso: Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-279] /...

Ohjeita palkkatodistuksen täyttämiselle(Sivu)
Lähetä palkkatodistus työntekijän omaan työttömyyskassaan. Katso: Työttömyyskassojen yhteystiedot Työttömyyskassojen Yhtei...

Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista(Uutinen)
kauden. Jos työnantaja palkkaa rekrytointikokeiluun osallistuneen henkilön kokeilun jälkeen, kokeiluaika vähennettäisiin koeajasta. Rekr...

Jäsenyys- ja työssäoloehto(Sivu)
yöehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2019 oltava vähintään 1 211 euroa kuukaude...

Selvitys työttömyyskassalle työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain (päivitetty 11.6.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Huhtikuusta alkaen osa-aika- tai pätkätyön palkka vaikuttaa työttömyysetuuteen vasta palkan maksupäivänä(Uutinen)
tömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos lisää tulojen säännöllisyyttä osa-aika- ja keikkatyötä tekevillä. Nykyään osa-aika- tai...

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 19.11.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastot ja infomateriaali

Ansiopäivärahahakemus (päivitetty 21.12.2018)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Faktaa ansioturvasta (päivitetty 13.4.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen(Sivu)
Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana kertyneen työssäoloehdon peru...

Budjettiriihi: Osa-aikatyössä olevan työttömyysetuus voidaan maksaa entistä nopeammin ja yrittäjän puolison asema paranee(Uutinen)
ä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa nykyisin työttömyysetuuteen sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Tämä on viivästyttänyt etuuden...

Vuorottelukorvaushakemus (2016 alkaen) (päivitetty 22.12.2015)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Uudelleen laskeminen ja suojasäännöt(Sivu)
värahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole noussut. Jos työssäoloehto on täyttynyt työllistämisvelvoitteen pe...

Työttömyysturvasanasto(Sivu)
Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen Karenssi Karenssi tarkoittaa TE-toimiston määräämää korvauksetonta mää...

Päivärahan hakeminen(Sivu)
aavat liitteet: Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 viikon työssäoloehdon täyttävältä ajalta. Todistuksessa tulee näkyä eritel...

Vuorottelusopimus (päivitetty 28.1.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Lomakkeet

Vuorottelukorvauksen hakeminen(Sivu)
telusopimuksen kopio sekä palkkatodistus. Voit tulostaa hakemuslomakkeen kohdasta Lomakkeet. Työnantajan on toimitettava ...

Päivärahalaskuri(Sivu)
käyttöön Kuukausipalkka Täytä kenttään keskimääräinen bruttopalkkasi. Palkka huomioidaan ansiopäivärahan määrityksessä vähintään...

Ansiopäiväraha lasketaan tulorekisterin tietojen perusteella aikaisintaan vuonna 2020(Uutinen)
Palkkatietoja aletaan viedä tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Työttömyyskassat alkavat saada tulorekisterin tietoja käyttöönsä kuitenkin vasta...

Osa-aikatyön tekeminen työttömyysturvalla helpottuu(Uutinen)
tömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos helpottaisi työn vastaanottamista vähentämällä byrokratialoukkuja. Tämän hetkisen tiedon...

Näin osa-aikatyön vaikutus työttömyysetuuteen muuttuu(Uutinen)
tömyysetuuteen vasta, kun palkka on maksettu. Muutos on tärkeä parannus monelle osa-aika- tai keikkatyötä tekevälle, sillä se lisää tulojen sä...

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön vuonna 2020(Uutinen)
Palkkatietoja aletaan viedä tulorekisteriin 1.1.2019 lähtien. Työttömyyskassat eivät kuitenkaan saa tulorekisteristä tietoja vielä vuoteen. An...

Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset(Sivu)
iirtymisestä työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaa...

Vuorottelukorvauksen suuruus(Sivu)
iopäivärahaa laskettaessa palkkatulot otetaan huomioon vuorotteluvapaata edeltäneen vähintään 52 viikon ajalta. Työtulot vuorotteluvap...

Päivärahan suuruus(Sivu)
työssäoloehto kertyy. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaaj...

Päivärahataulukko 2014(Uutinen)
erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3429,30 € vuonna 2014), ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 %. Lapsikorotusta voi saada...

Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan (Uutinen)
eentyöllistymistä tuetaan palkkatuella Ikääntyneille työttömille otetaan eläkeuudistuksesta tehdyn sopimuksen mukaan käyttöön pitkäkest...

Ansioturvaa tulee kehittää - ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa(Uutinen)
päivärahan taso suhteessa palkkaan on sitä korkeampi, mitä pienempi päivärahan perusteena oleva palkka on. ”Nykymuotoinen ansioturvajärjest...

Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen(Uutinen)
rekisteriin kerätään vain palkkatuloja koskevat ajantasaiset tiedot. Ensimmäisessä vaiheessa tietosisältö pohjautuu niihin tietoihin, jotka ov...

Voit tilata verokortin suoraan omaan työttömyyskassaasi(Uutinen)
entti on tällöin määrätty palkkaa varten. Palkkaa varten määrätyn ennakkopidätysprosentin kohdalla vero pidätetään ansiopäivärahasta vähintään...

Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan(Uutinen)
:1026>Selvitys: Siirtymät palkkatyön ja yrittäjyyden välillä joustavammiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 15.12.2016:...

Jäseneksi liittyminen(Sivu)
äsenyyttä hakiessasi olla palkkatyössä tai toimia yrittäjänä. Hakemuksia ja ohjeita jäseneksi liittymisestä saat työttömyyskassoista. Jos liit...

Vuorottelukorvauksen rajoitukset(Sivu)
at omalta työnantajaltasi palkkaa (ei koske luontoisetuuksia, joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan ajan, tai ty...

Työttömyyskassat(Sivu)
ö, jonka jäseninä on joko palkkatyöntekijöitä tai yrittäjiä. Työttömyyskassojen tehtävänä on maksaa jäsenilleen ansioturva työttömyyden aikana...

Rahoitus(Sivu)
joka on tietty prosentti palkkatuloista ja osa kiinteää kuukausi- tai vuosimaksua. Työttömyyskassojen jäsenmaksuperusteet ja niiden suuruus e...

Lomakkeet(Sivu)
Lähetä hakemus, palkkatodistus ja muut hakemuksen liitteet suoraan omaan työttömyyskassaasi. Yhteisjärjestö ei välitä hakemusasiakir...

Omavastuuaika ja määräaikaiset rajoitukset(Sivu)
erkki: Hakijan päiväpalkka on 100 euroa. Hänelle maksetaan työsuhteen päättyessä 10 000 euroa ns. kultaisena kädenpuristuksena. Korvaus ...

Korotettu päiväraha(Sivu)
erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan (3 078,00 € vuonna 2019), ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %. Korotettua ansio-os...

Arvioi vuorottelukorvauksesi määrä(Sivu)
iopäivärahaa laskettaessa palkkatulot otetaan huomioon 52 viikon ajalta. Vuorottelukorvaus 2019 ...

Vuorotteluvapaa(Sivu)
eluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. ...

Yrittäjän ansiopäiväraha(Sivu)
Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen). Päätoimisen yritystoiminnan ajalta ei myöskään makseta ansiopäivärahaa, jos se kes...

Yhteystiedot(Sivu)
hän lähetä hakemuksia tai palkkatodistuksia Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöön. Kaikki hakemukset ja todistukset tulee lähettää työntekijän <...

Ansiopäivärahan verotus(Sivu)
rottajalta vuoden alussa. Palkkaa varten annetun verokortin ennakkopidätysprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaess...

Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa(Uutinen)
oi olla suurempi, kuin se palkka, jonka perusteella päiväraha on määritelty. Tästä syystä myös alle 300 euron työtulo voi joissain tilanteissa...

Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen(Uutinen)
ohdalla tarkoitetaan sitä palkkasummaa, jonka ylittävä osa kerryttää ansiopäivärahaa pienemmällä korvausprosentilla. Esityksen mukaan ansi...

Ansiopäivärahataulukko 2015 - päivärahan laskentasääntö muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
on palkan perusteella. Palkkatulosta vähennetään lomarahat ja lomakorvaukset. Näiden erien lisäksi tehdään vähennys, joka vastaa palkansaaj...

Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun (Uutinen)
vaustaso (etuus suhteessa palkkaan) on sitä korkeampi, mitä pienemmät henkilön tulot ovat. Valtaosa ansiopäivärahan saajista on pieni- tai...

Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta(Uutinen)
ta. Esimerkiksi 450 euron palkkatulo pienentää päivärahaa 75 eurolla kuukaudessa. Ansiopäivärahahakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli...

Ansiopäivärahan määrä laskee hieman ensi vuonna(Uutinen)
erotuksesta. Jos henkilön palkka ylittää taitekohdan, ansio-osa on ylimenevältä osalta 20 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Taitekohta l...

Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin(Uutinen)
han saajan keskimääräinen palkka ennen työttömyyttä on noin 2 500 euroa kuukaudessa. Lisätiedot Toiminnanjohtaja Niina Jussila 0...

Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa(Uutinen)
Ensi vuonna palkkaa varten annettua ennakkopidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakko...

Valtaosa työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä hyötyisi jäsenyydestä työttömyyden kohdatessa(Uutinen)
een ansioturvaan nykyinen palkkataso oikeuttaisi. Jussila kuitenkin muistuttaa, että työttömyyskassan jäsenyys on työelämässä olevan tärkei...

Ansiopäivärahan työssäoloehto kertyy osuuskunnassa, jos kyseessä on aito työsuhde(Uutinen)
n, että laskutusosuukunta palkkaisi jäsenet työsuhteeseen, jäsen ostaa osuuskunnalta erilaisia tukipalveluja omalle yritystoiminnalleen. S...

Korotetun ansiopäivärahan taso laskee merkittävästi vuodenvaihteessa(Uutinen)
han saajan keskimääräinen palkka ennen työttömyyttä on noin 2 500 euroa kuukaudessa. Katso myös Lisätietoa korotettua ansio-osa...

Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat(Uutinen)
ikuta enää päivärahaan ja palkkatukityö kerryttää ansiopäivärahan edellytyksenä olevaa työssäoloehtoa vain 75 %:sesti. Lakimuutokset tuleva...

Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä(Uutinen)
rän laskemisessa käytetyt palkkatiedot ja laskutavat löytyvät päätöksistä. Ansiopäivärahapäätöksiä uudistettaessa kerättiin palautetta ansi...

TYJ:n blogissa: Kannattaako osa-aikatyö?(Uutinen)
an palkanmaksutapa, jossa palkka tai osa siitä maksetaan vasta työn tekemistä seuraavan kuukauden puolivälissä tai jopa seuraavan kuukauden lo...

Lakimuutos selkeyttää yrittäjän perheenjäsenten tilannetta(Uutinen)
1296>Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen Lisätiedot Toiminnanjohtaja Niina Jussila Työttömyyskassojen Yhteisjärje...

Ansiopäivärahaan ei tule indeksikorotusta(Uutinen)
ärahan perusteena olevaan palkkaan tehtävä vähennys, joka vastaa palkansaajan sosiaalivakuutusmaksuja, pienenee kuitenkin hieman vuonna 2019...

Työttömyysturvan uudistamisessa keskeisintä laadukkaat työllisyyspalvelut, digitalisaation hyödyntäminen ja väliinputoajien tavoittaminen(Uutinen)
emmän, vaikka esimerkiksi palkkatuki olisi tehokas tapa parantaa työllisyyttä. Ervasti muistutti myös, että vastuuta työttömyydestä ei voi...

Työttömyyskassat - jäsenyys ja talous 2014 (päivitetty 29.6.2016)(Dokumentti)

Lähdesivu Tilastojulkaisut

Yrittäjän päivärahan suuruus(Sivu)
Ansio-osan suuruus määräytyy työttömyysvakuutuksen perusteeksi valitun työtulon perusteella. Myös jäsenmaksun suuruus määräytyy tämän valitun ...

Päivärahataulukko(Sivu)
Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa. Taulukossa kuukausikohtainen päiväraha on laskettu kertomal...

Työttömyyskassojen jäsenmaksut(Sivu)
Jäsenmaksuperuste vuonna 2019 Palkansaajakassan jäsenmaksu vuonna 2019 vuodessa tuloluokittain ...

Työttömyyskassojen vakuuttamat alat(Sivu)
Oheiseen luetteloon on koottu tieto niistä keskeisistä aloista ja työtehtävistä, joiden työttömyysvakuutuksen kukin työttömyyskassa hoitaa. Ta...

Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta(Sivu)
Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmak...

Yleiset kirjanmerkit