Työryhmän esitykset vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamiseksi

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 4.12.2013

Vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamista on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä. Työryhmä on antanut toimenpide-ehdotuksensa, joiden avulla pyritään saavuttamaan hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa asetetut tavoitteet.

Työryhmän esitykset

Työryhmä esittää, että

  • vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nostettaisiin nykyisestä 10 vuodesta 17 vuoteen.
  • vuorotteluvapaan käyttö sidottaisiin lakisääteiseen vanhuuseläkeikään siten, että yläikäraja olisi vanhuuseläkkeen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella.
  • työnantaja ja vuorottelija voisivat vapaasti sopimalla muuttaa vuorotteluvapaasopimuksessa sovittujen jaksojen ajankohtia senkin jälkeen, kun jaksotettu vuorotteluvapaa on jo alkanut. Jaksojen ajankohtien muuttaminen ei edellyttäisi perusteita, vaan TE-toimisto vahvistaisi jaksojen uudet ajankohdat, jos muut jaksottamiselle säädetyt edellytykset täyttyvät.
  • vuorotteluvapaan kesto muutettaisiin nykyisestä 90−359 kalenteripäivästä 100−360 kalenteripäivään.
  • työsuhteen päättyminen työntekijästä riippumattomasta syystä kesken vuorotteluvapaan ei estäisi vuorottelukorvauksen saamista työsuhteen päättymiseen asti, vaikka vuorotteluvapaa ei olisi työsuhteen päättymiseen mennessä kestänyt 100 kalenteripäivää. Säännöstä sovellettaisiin esimerkiksi silloin, kun työsuhde päättyy työnantajan joutuessa konkurssiin tai kun työsuhde päätetään tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.
  • selvitetään tarve muuttaa lainsäädäntöä siten, että muussa EU/ETA-maassa tehty työ otetaan työhistoriaedellytyksen täyttymistä laskettaessa huomioon.
  • selvitetään tarve lain, ohjeistuksen ja/tai vuorotteluvapaata koskevien lomakkeiden muuttamiseksi siten, että vuorottelusopimuksen ja vuorottelusijaisen työsopimuksen myöhästynyt toimitus ei estäisi vuorottelukorvauksen saamista vuorotteluvapaan alkamisesta lukien.


Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö edusti työryhmässä työttömyyskassoja

Vuorotteluvapaan jaksotukseen luotu jousto sekä muutos, jonka mukaan työnantajan toimittamien asiakirjojen myöhästyminen ei estäisi vuorottelukorvauksen saamista lisättiin työryhmän toimenpide-ehdotuksiin Yhteisjärjestön aloitteesta.

Yhteisjärjestön esitti myös jatkoselvittelyyn, tulisiko luottamustehtävien hoitamiseen käytetty palkaton poissaolo jättää laskematta palkattomalle poissaololle säädettyyn 30 kalenteripäivän enimmäisaikaan. Työryhmä ei kuitenkaan ole ollut selvittämistarpeesta yhtä mieltä


Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Hallituksen päätöksen mukaan vuorotteluvapaauudistus toteutetaan työryhmän esityksen ja hallituksen linjauksen pohjalta.

Työryhmän esitysten lisäksi selvitetään vuorotteluvapaan sijaisuuden ehtojen tiukentamista.


Voimaantulo

Vuorotteluvapaalain muuttamista koskevan hallituksen esityksen kolmikantainen valmistelu aloitetaan välittömästi. Uudistus tulee voimaan syksyllä 2014.

Vuorotteluvapaalle jäävälle säädettävä yläikäraja tulisi kuitenkin voimaan eri aikataulussa esimerkiksi siten, että yläikäraja koskisi vuonna 1957 ja myöhemmin syntyneitä tai niin, että yläikärajaa koskeva säännös tulisi voimaan myöhemmin.

Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, miten lakimuutos vaikuttaisi vuorottelukorvauksen maksamiseen tilanteissa, joissa vuorottelusopimus on laadittu ennen lain voimaantuloa, mutta vuorotteluvapaata ei ole aloitettu.


Lisätietoa

Hallituksen päätös: Rakenneuudistuksen toimeenpano

TEM muistiokooste: Vuorotteluvapaajärjestelmän uudistaminen (sivut 1-9)

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit