Uutisarkisto

Työttömän aktiivisuuden seuranta alkaa 1.1.2018
Työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta aletaan seurata 1.1.2018 alkaen. Mikäli työnhakija ei täytä aktiivisuusedellytystä, hänen työttömyysetuutensa tasoa leikataan 4,65 prosenttia seuraavan 65 etuuden maksupäivän eli noin kolmen kuukauden ajan. Leikkaus vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.
20.12.2017
Liikkuvuusavustus laajenee työhön liittyvään koulutukseen sekä kaikkeen osa-aikatyöhön
Eduskunta on hyväksynyt liikkuvuusavustusta ja yritystoimintaa koskevat hallituksen esittämät lakimuutokset työttömyysturvaan. Vuoden 2018 alusta lukien liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös alle 18 viikkotunnin osa-aikatyöhön sekä työsuhdetta edeltävään koulutukseen. Työttömän yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan jatkossa vasta 4 kuukauden kuluttua yritystoiminnan aloittamisesta.
8.12.2017
Yli puolet työttömyyskassoista laskee jäsenmaksua vuonna 2018
Suomessa toimii ensi vuoden alusta lukien 26 työttömyyskassaa, joista 15 laskee jäsenmaksuaan. Ansiopäivärahamenot ovat laskeneet merkittävästi tänä vuonna. Ensi vuonna kassat arvioivat kehityksen tasaantuvan. Vuorotteluvapaan käytön ennakoidaan edelleen vähenevän.
29.11.2017
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta aloittaa 1.1.2018
Eduskunta hyväksyi 17.10.2017 hallituksen esityksen, jonka seurauksena Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta (Somla) ja Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta (TTLK) yhdistyvät vuoden 2018 alussa Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi (SAMU).
23.10.2017
Ansiopäivärahapäätökset ovat aiempaa selkeämpiä
Työttömyyskassojen antamat ansiopäivärahapäätökset on uudistettu. Uudistamisen tarkoituksena on ollut parantaa päätösten ymmärrettävyyttä ja selkeyttä.
29.6.2017
Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016
Työttömyyskassojen etuusmenot kääntyivät vuonna 2016 laskuun ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011. Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna etuuksina noin 2,8 miljardia euroa, mikä on 6 prosenttia ja euromääräisesti 168 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Ansiopäivärahan saajien määrä laski 3 prosenttia.
19.6.2017
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan
Hallitus esittää työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan vuoden 2018 alussa. Muutoksenhakulautakunnan uudeksi nimeksi tulisi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta.
9.6.2017
Aktiivimallista muotoutuisi vaikeimmin työllistyvien kohdalla etuusleikkuri
Hallitus valmistelee lakimuutosta, jonka mukaan työttömyysetuutta leikattaisiin niiden henkilöiden kohdalla, jotka eivät ole olleet työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa vähintään yhtä viikkoa edellisen kolmen kuukauden aikana.
5.6.2017
TE-toimiston tehtävien siirrossa varmistettava palvelujen saatavuus ja laatu
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakimuutosta, jonka myötä TE-toimiston tehtävät siirrettäisiin työnvälityksen osalta maakunnille ja yksityisille palvelutarjoajille ja työttömyysturvan osalta työttömyyskassoille ja Kelalle.
20.4.2017
Ansiopäivärahakulut laskivat viime vuonna
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna 2,71 miljardia euroa ansiopäivärahoina, mikä on 5 % edellisvuotta vähemmän. Myös vuoden aikana päivärahaa saaneiden henkilöiden määrä laski 3 %.
9.2.2017
Osittain työllistyneiden määrä on kasvanut merkittävästi työttömyysturvan suojaosan käyttöönoton jälkeen
Soviteltua ansiopäivärahaa saavien henkilöiden määrä on kasvanut 36 % viimeisen kolmen vuoden aikana. 29 % päivärahaa viime vuonna saaneista henkilöistä sai soviteltua päivärahaa. Kaikkiaan osittain työllistyneiden määrä voi olla vieläkin suurempi, sillä tilastossa eivät näy ne henkilöt, joiden työtulo kuukaudessa jää alle 300 euron suojaosan.
7.2.2017
Työttömyysturvaan liittyvien tehtävien keskittäminen selkeyttäisi työttömyysturvajärjestelmää
Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kevään aikana yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja työelämän järjestöjen kanssa mahdollisuuksia siirtää TE-toimistojen työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevat tehtävät työttömyyskassoille ja Kelaan. Työttömyyskassojen mielestä muutos voisi parantaa asiakaspalvelua, vähentää työttömyysturvaetuuksiin liittyvää byrokratiaa ja selkeyttää järjestelmää.
26.1.2017
Työvoimapoliittiset muutokset työttömyysturvaan toteutuvat
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämät lakimuutokset, joiden myötä TE-toimistot aloittavat työttömien määräaikaishaastattelut, työttömyyskassat alkavat maksaa liikkuvuusavustusta, työttömyysetuutta aletaan maksaa lyhytkestoisen päätoimisen yritystoiminnan ajalta, omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta enää kulukorvausta ja työn vastaanottovelvollisuus tiukentuu.
22.12.2016
Uusi liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja
Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen omasta työttömyyskassastasi, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.
19.12.2016
Yhdistelmävakuutus kannustaisi myös pienimuotoiseen yritystoimintaan
Ansiopäivärahaa voidaan nykyisin maksaa henkilölle, joka on täyttänyt päivärahan työskentelyedellytyksen joko palkansaajana tai yrittäjänä. Uudessa selvityksessä esitetään, että työskentelykaudet palkansaajana ja yrittäjänä tulisi voida laskea yhteen päivärahan edellytysten täyttämiseksi.
15.12.2016
Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on antanut suosituksensa työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvien tehtävien uudelleenjaosta. Työryhmä arvioi, että Kela ja työttömyyskassat voisivat tutkia jatkossa kaikki työttömyysturvan ja vuorottelukorvauksen saamisen edellytykset. Työnhakuun liittyvistä palveluista vastaisivat yksityiset palveluntarjoajat.
15.12.2016
Työttömyyskassojen arvion mukaan ansioturvamenojen kasvu pysähtyy
Työttömyyskassoista saatujen tietojen mukaan ansiopäivärahamenojen ja maksettujen etuuspäivien määrä näyttää laskevan hieman tänä vuonna. Kassojen ennusteen mukaan menot eivät juuri nouse myöskään ensi vuonna.
9.12.2016
Korotetun ansiopäivärahan taso laskee merkittävästi vuodenvaihteessa
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta. Tämä vaikuttaa ansiopäivärahan perusosaan, taitekohtaan ja lapsikorotuksiin. Lisäksi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettavan korotetun ansio-osan määrä laskee.
29.11.2016
Esitys työttömyysturvan keston lyhentämisestä hyväksytty
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen, jossa lyhennetään ansiopäivärahan kestoa, pidennetään omavastuuaikaa ja leikataan korotusosia.
17.11.2016
Ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet lakkaavat 31.12.2016
Työttömyysturvalain 1.7.2012 voimaan tulleen muutoksen mukaan kaikki ennen 1.7.2012 asetetut työssäolovelvoitteet vanhenevat 31.12.2016. Näin ollen työnhakijalla, joka on menettänyt oikeutensa työttömyysetuuteen toistuvan työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn takia ennen 1.7.2012, voi olla oikeus etuuteen 1.1.2017 alkaen.
16.11.2016
Tietopaketti hallituksen esittämistä työvoimapoliittisista muutoksista
Hallitus esittää kolmen kuukauden välein tehtäviä työttömän määräaikaishaastatteluja. Myös työn vastaanottovelvollisuutta halutaan tiukentaa.
24.10.2016
Työttömyys kasvaa yhä osalla aloja
Teollisten alojen työttömyyskassat uskovat, että työttömyyden pohjakosketus on nähty ja työllisyystilanne paranee kuluvana vuonna. Julkisen puolen työttömyys näyttää kuitenkin kasvavan ja muun muassa opettajien ja sairaanhoitajien työttömyys on yhä kasvussa. Myöskään palvelualoilla ei ole vielä havaittu selkeää työttömyyden vähentymistä.
1.9.2016
Osallistu TEM:n kyselyyn työvoimakoulutuksen kehittämisestä
Työ- ja elinkeinoministeriö uudistaa parhaillaan työvoimakoulutusta. Vastaamalla kyselyyn voit antaa oman ehdotuksesi siitä, miten koulutusta tulisi tulevaisuudessa kehittää. Kysely on suunnattu TE-hallinnolle sekä sen asiakkaille ja sidosryhmille ja se on käynnissä 12.9.2016 asti.
1.9.2016
Työttömyyden aikaista opiskelua helpotettava
Työttömyyskassojen jäseniltään saaman palautteen mukaan mahdollisuus opiskella omaehtoisesti työttömyysturvalla vaihtelee alueittain. Tilanteen korjaamiseksi säädöksiä olisi selkeytettävä. Kassojen mielestä olisi myös tärkeää, että työttömillä olisi nykyistä laajemmat mahdollisuudet aloittaa omaehtoinen opiskelu työttömyyspäivärahan turvin. Opintomahdollisuuksia tulisi lisätä erityisesti kasvavan pitkäaikaistyöttömyyden aikana.
26.8.2016
Kassojen käsittelyajat edelleen hyvällä tasolla
Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin huhti-, touko ja kesäkuussa keskimäärin 12,4 päivässä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Yhä suurempi osa päätöksistä käsitteli työnteon ajalta maksettavaa soviteltua päivärahaa.
16.8.2016
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa muuttaa
16.8.2016
Ansioturvamenojen kasvu taittui vuonna 2015
Työttömyyskassat maksoivat viime vuonna noin kolme miljardia euroa etuuksina. Etuusmenot kasvoivat edelleen, mutta menojen kasvu on vähentynyt huomattavasti vuosiin 2013 ja 2014 nähden.
16.8.2016
Työttömyysturvan tiukennukset eduskunnan käsittelyyn
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvan tiukennuksista. Lakiesityksen mukaan ansiopäivärahan enimmäismaksuaika lyhenisi 500 päivästä 400 päivään. Työttömyyden alussa asetettava korvaukseton omavastuuaika pitenisi viidestä päivästä seitsemään päivään. Esityksen mukaan lakimuutokset tulisivat voimaan 1.1.2017.
29.6.2016
Ansiopäivärahan työssäoloehto kertyy osuuskunnassa, jos kyseessä on aito työsuhde
Palkansaajan työssäoloehdon voi kerryttää työskentelemällä osuuskunnassa. Tämä edellyttää, että osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä ja jäsenet ovat työsuhteessa osuuskuntaan. Laskutusosuuskunnalla tarkoitetaan työttömyysturvan yhteydessä yleensä sellaista osuuskuntaa, joka hoitaa jäsentensä puolesta erilaisia tehtäviä, kuten laskutusta, kirjanpitoa tai markkinointia. Työ tällaisessa osuuskunnassa on pääsääntöisesti yritystoimintaa, eikä kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.
23.6.2016
Työttömyyskassan jäsenyys on nuoren tärkein vakuutus
Moni nuori ei liity ensimmäisten työsuhteidensa aikana työttömyyskassaan, vaikka he voisivat jäsenenä saada ansiopäivärahaa. Jo 18 tunnin työ viikossa puolen vuoden ajan täyttää ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen.
17.6.2016
Valtaosa työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä hyötyisi jäsenyydestä työttömyyden kohdatessa
85 % suomalaisista palkansaajista kuuluu työttömyyskassaan. 15 % palkansaajista jättäytyy sen sijaan vapaaehtoisen työttömyysvakuutusjärjestelmän ulkopuolelle. Uuden tutkimuksen mukaan 50–80 % työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä täyttäisi kuitenkin ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen.
24.5.2016
Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kahdeksassa päivässä
Työttömyyskassat tekivät tammi-, helmi- ja maaliskuussa 300 443 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 12,7 päivää. Päätösten määrä nousi 1 % viime vuodesta. Työnteon ajalta maksettavan sovitellun etuuden päätösmäärä nousi 9 % viime vuodesta.
12.5.2016
Voit tilata verokortin suoraan omaan työttömyyskassaasi
Jos tarvitset uuden verokortin ansiopäivärahaa varten, voit lähettää sen suoraan omaan työttömyyskassaasi verohallinnon verkkopalvelusta.
4.4.2016
Osallistu ansiopäivärahapäätösten kehittämiseen
Keräämme palautetta ansiopäivärahapäätösten ymmärrettävyydestä. Vastaa verkkokyselyyn ja osallistu päätöstekstien kehittämiseseen.
1.3.2016
Työttömyyskassojen etuusopas 2016 on julkaistu
Etuusopassa on tietoa ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta.
21.12.2015
Työttömyyskassojen ennusteen mukaan ansioturvamenojen kasvu taittuu ensi vuonna
Kassojen oman arvion mukaan etuusmenot sekä maksettujen etuuspäivien määrä kasvaa vielä ensi vuonna. Kasvua on kuitenkin vain 3-4 %. Monella alalla työttömyys jopa laskee.
21.12.2015
Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu vuodenvaihteessa
Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä laajenee ja jatkossa yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan maatalousyrittäjän tai yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta.
16.12.2015
Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset
Lakimuutoksen myötä pitkän työhistorian perusteella ei enää makseta korkeampaa vuorottelukorvausta. Lisäksi vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenee ja vuorotteluvapaalle pääsy vaikeutuu työhistoriaedellytyksen pidentyessä. Myös mahdollisuus vapaan jaksottamiseen poistuu.
16.12.2015
Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa
Ensi vuonna palkkaa varten annettua ennakkopidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.
27.11.2015
Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen
Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton aikataulusta, rajauksista ja toteutuksen keskeisistä periaatteista on sovittu. Tavoitteena on, että perustettava rekisteri olisi tuotantokäytössä vuoden 2019 alussa ja käyttö laajenisi vaiheittain 2020-luvun alussa.
6.11.2015
Vakuutusväen Työttömyyskassa fuusioituu JATTK-työttömyyskassaan 1.1.2016
Fuusion jälkeen Suomessa toimii 26 palkansaajien ja kaksi yrittäjien työttömyyskassaa.
2.11.2015
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 12,6 päivää
Työttömyyskassat tekivät heinä-, elo- ja syyskuussa 244 251 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Päätösten määrä nousi 5 % viime vuodesta.
28.10.2015
Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin
Hallitus aikoo rajata ansioturvan enimmäiskeston 400 päivään. Lakimuutos vaikuttaisi 8-10 % ansiopäivärahan saajista. Työttömyyskassojen näkemyksen mukaan lakimuutoksen mahdollinen säästövaikutus työttömyyskassojen talouteen jää pieneksi. Samalla kuitenkin leikataan niiden ansiopäivärahan saajien tukea, jotka tarvitsevat sitä eniten.
27.10.2015
Ansiopäivärahan määrä laskee hieman ensi vuonna
Ansiopäivärahan perusosan määrä laskee 0,4 % vuonna 2016 indeksitarkistuksen seurauksena. Myös ansio-osan ja lapsikorotusten määrät muuttuvat. Ansiopäivärahan määrän muutos koskee myös niitä ansiopäivärahan saajia, joiden päiväraha on laskettu vuonna 2015 tai aikaisemmin.
16.10.2015
Muutoksia työttömyysturvan kestoon, omavastuuaikaan ja korotusosiin
Työttömyysturvan leikkauksia valmistellut työryhmä on antanut ehdotuksensa työttömyysturvalakiin vuoden 2017 alussa tulevista muutoksista.
13.10.2015
Hallitus on antanut esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta
Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään ja vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osissa.
29.9.2015
Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta
Työttömyyskassat tekivät huhti-kesäkuussa 254 770 ansiopäivärahapäätöstä. Näistä 37 % koski soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maksetaan silloin, kun hakijalla on kuukaudessa yli 300 euroa työtuloa esimerkiksi osa-aikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta.
1.9.2015
Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015
10.7.2015
Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa
Etuuskulut kasvoivat 14 % edellisvuodesta. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 6 %.
29.6.2015
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on edelleen alle kaksi viikkoa
Keskimääräinen käsittelyaika oli alkuvuonna 12,6 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin kahdeksassa päivässä.
5.5.2015
Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on julkaissut infomateriaalin ansioturvajärjestelmästä. Infomateriaalin tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia ja tilastoihin perustuvaa tietoa työttömyysturvakeskustelun tueksi.
25.3.2015
Työllistymistä edistävien palvelujen järjestäjille on laadittu lomake poissaolojen ilmoittamista varten
Palvelujen järjestäjä ilmoittaa vuodenvaihteen jälkeen alkaneiden palvelujen poissaolot työttömyyskassaan. Ilmoituksen voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai Yhteisjärjestön lomakkeella.
19.2.2015
Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä
Työttömyyskassat antoivat 1 037 168 ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2014. Näistä 30 % koski osa-aikatyön, lyhytaikaisen työn ja sivutoimisen yritystoiminnan ajalta maksettavaa soviteltua ansiopäivärahaa.
29.1.2015
Ansioturvaa tulee kehittää - ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa
Sitran keskustelutilaisuudessa julkaistiin 23.1. keskusteluasiakirja \"Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva\". Asiakirjan mukaan ansiopäiväraha tulisi ulottaa myös niihin työttömiin, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Muutos rahoitettaisiin puolittamalla ansioturvan enimmäiskesto 500 päivästä 250 päivään.
23.1.2015
Työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaolopäivät jatkossa työttömyyskassaan
Vuonna 2014 alkaneiden palveluiden osalta ilmoitukset tehdään entiseen tapaan TE-toimistoon.
9.1.2015
Työttömyyskassojen etuusopas 2015 on julkaistu
Etuusopas sisältää tietoa työttömyyskassojen maksamista etuuksista. Näitä ovat työttömille maksettava ansiopäiväraha ja vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus.
9.1.2015
Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa aloittaa toimintansa vuoden alussa
Maa- meri- ja metsäalojen työttömyyskassa (MMTK) sulautuu 1.1.2015 alkaen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassaan.
8.12.2014
Ansiopäivärahataulukko 2015 - päivärahan laskentasääntö muuttuu vuodenvaihteessa
Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä ansiopäivärahan laskentasääntö muuttuu vuoden 2015 alussa. Muutoksen myötä ansiopäiväraha laskee yli 3 116 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla. Muutos vaikuttaa niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.
24.11.2014
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika oli heinä-syyskuussa keskimäärin 12,5 päivää
Ajanjakson aikana tehtiin yhteensä 231 703 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä.
22.10.2014
Opas ulkomaan työkomennuksen vaikutuksesta sosiaaliturvaan
Eläketurvakeskus ja Kela ovat julkaisseet oppaan, jossa kerrotaan miten sosiaaliturva, verotus ja eläkeasiat määräytyvät ulkomailla työskentelyn aikana. Opas on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät ulkomailla suomalaiselle työnantajalle.
20.10.2014
Eläkeuudistus vaikuttaa myös työttömyysturvaan
Eläkeuudistuksesta tehdyn sopimuksen mukaan ansiopäivärahan taso suojataan 58 vuotta täyttäneiden kohdalla. Ansiopäivärahaa ei laskettaisi uudelleen, jos 58-vuotias henkilö työllistyy uudelleen ja uusi ansiopäiväraha on aiempaa pienempi.
29.9.2014
Suurimpien ansiopäivärahojen taso laskee vuodenvaihteesta alkaen
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ansiopäivärahan laskentasääntöä siten, että ansiopäiväraha laskisi yli 3115 euroa ansaitsevien ja korotettua ansiopäivärahaa saavien kohdalla. Muutos vaikuttaisi niiden henkilöiden ansiopäivärahaan, joiden työssäoloehto täyttyy 1.1.2015 tai sen jälkeen ja joiden ansiopäiväraha lasketaan tämän vuoksi ensimmäistä kertaa tai uudelleen.
16.9.2014
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on hyvällä tasolla
Huhti-kesäkuussa tehtiin yhteensä 237 727 ansiopäivärahapäätöstä. Keskimääräinen käsittelyaika oli ajanjaksolla 11,8 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä.
9.9.2014
Työttömyyskassa Nomit on nyt Työttömyyskassa Finka
Työttömyyskassa Nomitin ja Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan yhteinen nimi on 1.8.2014 lähtien Työttömyyskassa Finka.
11.8.2014
Vuorotteluvapaalain muutokset vahvistettu
Lakimuutoksen myötä vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousee 16 vuoteen ja sijaista koskevat edellytykset tiukentuvat. Uudet säännökset tulevat voimaan 1.9.2014. Jos vuorottelija on kuitenkin tehnyt vuorottelusopimuksen ennen syyskuun alkua ja aloittaa vuorotteluvapaan vuoden 2014 loppuun mennessä, lakimuutokset eivät vaikuta vuorotteluvapaan pitämiseen.
8.8.2014
Uusi vuorotteluvapaalaki nähtävästi voimaan 1.9.2014
Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset. Työ- ja elikeinoministeriön tiedotteen mukaan uusi laki vahvistetaan elokuun alussa ja muutokset tulisivat voimaan 1.9.2014.
23.6.2014
Ansiopäivärahamenot nousivat viime vuonna lähes viidenneksellä
Ansiopäivärahaa maksettiin viime vuonna 2,4 miljardia, mikä on 18 % edellisvuotta enemmän. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 10 %.
18.6.2014
Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika oli alkuvuonna keskimäärin 12,2 päivää
Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Keskimääräinen käsittelyaika laski 13 % vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.
13.5.2014
Hallituksen esitys vuorotteluvapaan edellytysten tiukentamisesta annettu
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta. Esityksen mukaan vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys nousisi 16 vuoteen, sijaista koskevat edellytykset tiukentuisivat ja vuorotteluvapaalle säädettäisiin yläikäraja, jotta vapaalta ei voisi enää siirtyä vanhuuseläkkeelle.
14.4.2014
Uudistettu Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus voimaan toukokuussa
Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen tarkoitus on helpottaa ihmisten liikkumista Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin välillä ja taata heille oikeudet sosiaaliturvaetuuksiin. Sopimus täydentää EU- ja ETA-maita koskevaa EU-asetusta sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.
3.4.2014
Työryhmä: Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytys 16 vuoteen
Vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamista suunnitteleva työryhmä on antanut uuden ehdotuksen järjestelmän muuttamiseksi. Kolmikantaisesti valmisteltu ehdotus luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle 13.3.2014. Tarve uudistuksille perustuu viime elokuussa laadittuun rakennepoliittiseen ohjelmaan.
13.3.2014
Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin viime vuonna 12 päivässä
Työttömyyskassat käsittelivät vuoden 2013 aikana 1 036 277 päivärahahakemusta. Päätösten kokonaismäärä nousi 3 % edellisvuodesta. Keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden aikana 12,2 päivää, joka on 15 % edellisvuotta lyhyempi.
14.2.2014
Uusi etuusopas julkaistu
Työttömyyskassojen etuusopas vuodelle 2014 on nyt ladattavissa suomen-, ruotsin-, venäjän- ja eestinkielisenä.
31.1.2014
Työtön voi ansaita 300 euroa ilman ansioturvan pienentymistä
Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut 30.12.2013 tulkinnan, joka vaikuttaa työtuloille säädetyn 300 euron suojaosan toteutumiseen. Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi jatkossa olla suurempi kuin päivärahan perusteena oleva palkka, jos kuukaudessa ansaittu työtulo jää alle 300 euron suojaosan. Jatkossa työtön voi siis ansaita 300 euroa ilman, että ansiopäiväraha pienenee päivärahalle ja työtulolle asetetun enimmäisrajan johdosta.
10.1.2014
Päivärahataulukko 2014
20.12.2013
Eduskunta hyväksyi työttömyysturvalain muutokset
Vuodenvaihteessa voimaan tulevien työttömyysturvan uudistusten käsittely eduskunnassa on päättynyt.
13.12.2013
Työryhmän esitykset vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamiseksi
Vuorotteluvapaajärjestelmän uudistamista on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä. Työryhmä on antanut toimenpide-ehdotuksensa, joiden avulla pyritään saavuttamaan hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa asetetut tavoitteet.
4.12.2013
Työttömyysturvalaki uudistuu vuoden alussa
Löydät tästä materiaalista keskeisimmät ansioturvan saajaan vaikuttavat muutokset. Huomaathan, että materiaalin tarkoituksena on kuvata muutoksia mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä omaan työttömyyskassaasi.
3.12.2013
Uusittu te.palvelut.fi avattu
Julkisten työ- ja elinkeinopalvelujen verkkosivusto te-palvelut.fi (aik. mol.fi) tarjoaa mahdollisuuden verkkoasiointiin sekä avoimien työpaikkojen ja työvoimakoulutusten hakuun.
11.11.2013
Puolet ansiopäivärahahakemuksista käsitellään kuudessa päivässä
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on lyhentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen nähden 22 %. Keskimääräinen käsittelyaika oli heinä-, elo- ja syyskuun aikana 11,6 päivää. Puolessa tapauksista hakemus käsiteltiin kuuden päivän sisällä hakemuksen saapumisesta.
5.11.2013
Päivitetty taulukko työttömyysturvalain muutosesityksistä
Hallitus on antanut eduskunnalle kaksi esitystä työttömyysturvalain muuttamisesta. Alla olevaan taulukkoon on koottu keskesimmät ansioturvan saajaan vaikuttavat muutokset, jotka tulevat esityksen mukaan voimaan vuoden 2014 alusta.
1.11.2013
Ansiopäiväraha ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa sijaitsevalle pankkitilille 1.11.2013 alkaen
Työttömyysturvalain muutos, jonka mukaan työttömyysetuudet ja vuorottelukorvaus voidaan maksaa toisessa EU-maassa toimivan pankin tilille vahvistettiin 25.10.2013. Työttömyysetuus ja vuorottelukorvaus on aikaisemmin voitu maksaa vain Suomessa toimivan pankin tilille.
25.10.2013
TE-toimistojen asiakaspalvelupisteet suljettuna 25.10.2013
15.10.2013
Työttömyysturva rakenneuudistuksessa
Rakennepoliittisessa ohjelmassa ja työllisyys- ja kasvusopimuksessa esitetään työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaajärjestelmään vaikuttavia muutoksia.
27.9.2013
Työttömyysturvalakia uudistetaan
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen työttömyysturvalain muuttamisesta. Lakimuutos tulee esityksen mukaan voimaan vuoden 2014 alusta.
4.9.2013
Kroatia siirtyy EU-jäsenyyden myötä perusasetuksen piiriin
Kroatia liittyy EU:n jäseneksi heinäkuun alussa. Jäsenyyden myötä Kroatia alkaa soveltaa jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettua perusasetusta (EY 883/2004).
4.6.2013
IRKA:n työttömyyskassa sulautuu JHL:n työttömyyskassaan
4.6.2013
Ryhmälomautusmenettelystä luovutaan 1.7.2013
17.4.2013
Velvollisuus hakea koulutukseen kevään yhteishaussa koskee myös ansiopäivärahaa saavia nuoria
21.3.2013
Vuoden 2013 etuusopas tilattavissa painosta
31.1.2013
Poissaolot työllistymistä edistävistä palvelusta
20.12.2012
Pitkäaikaistyöttömän oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana poistuu vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneiltä
18.12.2012
Työmarkkinatuen saajiin vaikuttavia lakimuutoksia voimaan vuodenvaihteessa
14.12.2012
Lomakorvauksen jaksottaminen päättyy vuodenvaihteessa
Vuosilomakorvaus ei jatkossa siirrä ansiopäivärahaoikeuden alkamista.
14.12.2012
Työttömyyskassojen toimintaa vuonna 2011 kuvaava tilastojulkaisu luettevissa Finanssivalvonnan sivuilla
5.10.2012
Työttömyysvakuutusmaksujen perintä siirtyy Työttömyysvakuutusrahastolle
28.9.2012
Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistumassa
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 17.9.2012
17.9.2012
EU:n sosiaaliturvalainsäädännön muutokset voimaan tänään
Sosiaali- ja terveysministeriön verkkouutinen 28.06.2012
28.6.2012
Sveitsi ja ETA-maat perusasetuksen piiriin
21.6.2012
Työttömyysturvalain seuraamusjärjestelmä selkeytyy
Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 7.6.2012
7.6.2012
STM tiedottaa, Työttömyysvakuutusmaksujen perintä työttömyysvakuutusrahastolle
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 10.5.2012
11.5.2012
Ansiopäivärahahakemuksen käsittelyaika lyheni vuonna 2011 taantumaa edeltävälle tasolle
22.3.2012
Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta
15.12.2011
Työttömälle oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella
24.11.2011
Vuorottelukorvauksen leikkauksen peruuttamisesta päätetään 25.11.2011
14.10.2011
Vuorotteluvapaalain muutoksilla ei vaikutusta jo vapaalla olevien korvauksiin
28.9.2011
TE-toimiston, Kelan ja työttömyyskassojen yhteistyökokeilu keskustelupalstalla päättyi
30.6.2011

RSS-Syöte

Voit tilata sivuston uutiset myös RSS-virtana. RSS (Really Simple Syndication) on web-syöte, jonka avulla usein päivittyvää sisältöä toimitetaan lukijalle ilman sivuilla vierailua. RSS onkin suunniteltu helpottamaan esimerkiksi uutisten seuraamista usealta sivustolta.

RSS-lukijasi lataa tilaamasi syötteet automaattisesti. RSS-syötteitä voi lukea kaikilla nykyisillä selaimilla ja niitä voi tilata myös moniin verkkopalveluihin.

Tilaa RSS

Yleiset kirjanmerkit