Puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen poistumassa

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 17.9.2012

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 17.9.2012

Työmarkkinatuen tarveharkintaa esitetään muutettavaksi siten, että hakijan puolison tulot eivät enää vaikuttaisi työmarkkinatuen määrään. Puolison tulojen vaikutuksen poistaminen korostaisi etuuksien yksilökohtaisuutta. Samalla purettaisiin työttömyysturvaan liittyviä kannustinongelmia ja vähennettäisiin mahdollisuuksia sosiaaliturvan väärinkäyttöön.

Lomakorvausten jaksotuksesta luovuttaisiin
Työsuhteen päättyessä maksettu vuosilomakorvaus ei enää jatkossa estäisi työttömyysetuuden maksamista. Tällä hetkellä vuosilomakorvaus jaetaan laskennalliseksi päiväpalkaksi työsuhteen päättymisen jälkeiselle ajalle, ja tältä ajalta ei makseta työttömyysetuutta. Jaksotuksesta luopuminen tarkoittaisi, että työttömyyden alkaessa maksettaisiin sekä työttömyysetuutta että lomakorvausta. Muutos yksinkertaistaisi työttömyysturvajärjestelmää.

Lisätukea työllistymiseen
Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen tueksi ehdotetaan kolmivuotista työllistymisrahakokeilua. Kokeilun piirissä olevat pitkäaikaistyöttömät saisivat työllistyttyään työmarkkinatukea vielä ensimmäisen työssäolokuukauden ajan. Kokeilu toteutettaisiin pitkäaikaistyöttömien työllistymistä tukevan kuntakokeilun yhteydessä 63 kunnassa.

Työttömyysturvaetuudet maksetaan korotettuina siltä ajalta, kun työtön osallistuu niin kutsuttuihin aktiivitoimiin eli työllistymistä edistävään toimintaan. Työttömien kannustimia osallistua työllistymistä edistäviin aktiivitoimiin lisättäisiin etuoikeuttamalla aktiiviajan työttömyysturvan korotukset toimeentulotuessa. Aktiiviajalta maksettavat korotusosat eivät näin enää vähentäisi toimeentulotuen määrää.

Asumistukilain mukaan pitkäaikaistyöttömän asumistuki tarkistetaan työllistymisen jälkeen uusien tulojen mukaiseksi kolmen kuukauden työssäolon jälkeen. Tätä tarkistusaikaa esitetään pidennettäväksi kuuteen kuukauteen. Muutos olisi voimassa kolme vuotta.

Hallitus antoi työttömyysturvan muutoksia koskevan esityksen eduskunnalle maanantaina 17. syyskuuta. Esitys liittyy vuoden 2013 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2013.

Lisätietoja
hallitussihteeri Pekka Paaermaa, p. 0295 163194, etunimi.sukunimi a stm.fi

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit