Työryhmä esittää: TE-toimistojen tehtävät siirretään työttömyyskassoille, Kelalle, yksityisille palveluntuottajille ja maakunnille

Anni Alaja (anni.alaja a tyj.fi), 15.12.2016

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on antanut suosituksensa työttömyysturvaan ja vuorotteluvapaaseen liittyvien tehtävien uudelleenjaosta. Työryhmä arvioi, että Kela ja työttömyyskassat voisivat tutkia jatkossa kaikki työttömyysturvan ja vuorottelukorvauksen saamisen edellytykset. Työnhakuun liittyvistä palveluista vastaisivat yksityiset palveluntarjoajat.

Työryhmän työn taustalla on suunnitteilla oleva maakuntauudistus, jonka osana nykyiset ELY-keskukset ja TE-toimistot on tarkoituksena lakkauttaa. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella, miten työttömyysturvaan liittyvät tehtävät järjestettäisiin TE-toimistojen lakkauttamisen jälkeen.

Työryhmä koostui työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kelan ja Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön edustajista.

Työryhmän mietintö on annettu työ- ja elinkeinoministeriölle 2.12.2016. Muutokset tulisivat aikaisimmillaan voimaan jo vuoden 2018 alussa.


Työttömyysturvan työvoimapoliittiset edellytykset

TE-toimisto tutkii nykyisin, täyttääkö henkilö työttömyysturvan maksamiselle asetetut työvoimapoliittiset edellytykset. Tällainen edellytys on esimerkiksi työmarkkinoiden käytettävissä olo.

Työryhmän esityksessä työvoimapoliittisten edellytysten tutkiminen siirrettäisiin työttömyyskassoille ja Kelalle. Muutoksen myötä työttömyysetuuden maksaja tutkisi siis kaikki etuuden saamisen edellytykset.

Työryhmä ei ehtinyt selvittää sille asetetussa määräajassa, voidaanko työttömyyskassoille siirtää myös sellaisia tehtäviä, jotka edellyttävät merkittävää julkisen vallan käyttöä. Ongelmaksi voi tulla karenssin ja työssäolovelvoitteen määrääminen esimerkiksi työstä kieltäytymisen jälkeen. Työryhmä ehdottaa, että asiasta pyydetään asiantuntijalausunto. Työttömyyskassojen näkemyksen mukaan ei olisi olemassa estettä siirtää työttömyyskassojen hoidettavaksi kaikkia niitä työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä, joita ollaan siirtämässä Kelalle. Työttömyyskassat pitäisivät myös perusteltuna, että selvitettäisiin, voidaanko työttömyysturvan sanktiojärjestelmän harkintavaltaa vähentää.


Vuorotteluvapaaseen liittyvät tehtävät

TE-toimisto tutkii nykyisin edellytykset vuorotteluvapaan aloittamiselle. Tällainen edellytys on esimerkiksi se, onko vuorottelusopimus tehty ja onko vuorottelijan paikalle palkattu sijainen.

Työryhmän esityksessä kaikki vuorotteluvapaaseen liittyvät tehtävät siirrettäisiin työttömyyskassoille ja Kelalle.


Työvoima- ja yrityspalvelut (jatkossa kasvupalvelut)

Työvoima- ja yrityspalvelut tarkoittavat kansalaisille, työnantajille ja yrityksille tarjolla olevia palveluita, kuten työnvälitystä ja yrityksen kehittämispalveluita. Nykyisin työvoima- ja yrityspalveluista vastaavat TE-toimistot ja ELY-keskukset.

Työryhmän esityksessä työvoima- ja yrityspalvelut muutettaisiin kasvupalveluiksi. Kasvupalveluiden järjestämisestä vastaisivat maakunnat ja niitä tuottaisivat yksityiset yhtiöt, julkisomisteiset yhtiöt ja yhdistykset. Jos markkinoilla ei ole tarjolla palveluntuottajia, maakunta vastaisi palveluista itse.


Starttiraha

TE-toimisto tutkii nykyisin aloittaville yrittäjille maksettavan starttirahan maksamisen edellytykset ja maksaa etuuden.

Työryhmän esityksessä starttirahaan liittyvät tehtävät siirrettäisiin työttömyyskassoille ja Kelalle.


Omaehtoiset opinnot

Henkilön omaehtoisten opintojen tukemisesta työttömyysturvalla on nykyisin sovittava TE-toimistossa. TE-toimisto arvioi tapauskohtaisesti, parantavatko opinnot henkilön työllistymismahdollisuuksia.

Työryhmän esityksen mukaan arvio mahdollisuudesta aloittaa opinnot työttömyysturvalla siirrettäisiin maakunnalle. Opintojen seuraamiseen liittyvistä tehtävistä vastaisivat työttömyyskassat ja Kela.


Työryhmän raportti
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 15.12.2016: Työttömyysturvan työnjakotyöryhmän raportti

Lisätiedot
Toiminnanjohtaja Niina Jussila
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö
niina.jussila a tyj.fi
050 911 8511

Takaisin

Yleiset kirjanmerkit