Työskentely päivärahalla

Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna, jos olet työllistynyt osittain. Tämä tarkoittaa, että täydestä ansiopäivärahasta vähennetään puolet siitä työtulosta, joka ylittää kuukaudessa 300 euron suojaosan.

Sovitellun päivärahan maksaminen osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lomautuksen ajalta edellyttää, että työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos sinut on lomautettu, työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Jos teet osa-aikatyötä tai enintään kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä, työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksolla.

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Maksujakson työttömyyspäiviltä maksetaan tällöin täyttä ansiopäivärahaa, ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Jos aloitat yritystoiminnan työttömänä ollessasi, voit saada ansiopäivärahaa neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Jos yritystoiminnasta kertyy tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Jos yritystoiminta jatkuu ja katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Jos yritystoimintasi kestää enintään kaksi viikkoa, yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita.

Sovitellun ansiopäivärahan suuruus

Arvioi työtulosi vaikutus päivärahaan päivärahalaskurin avulla.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksettaessa täydestä ansiopäivärahasta vähennetään 50 % siitä sovittelujakson aikana maksetusta työtulosta, joka ylittää suojaosan. Sovittelujakso on kuukauden tai neljän viikon mittainen. Se, kumpaa jaksoa käytetään, määräytyy palkanmaksukauden tai hakujakson mukaan.

Jos sovittelujakso on kuukauden mittainen, suojaosan suuruus on 300 euroa. Jos sovittelujakso on neljän viikon mittainen, suojaosan suuruus on 279 euroa.

Työtulo huomioidaan bruttomääräisenä eli ennen verojen vähentämistä.

Kuukauden sovittelujakso: Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-300] / 21,5) = 1 päivän päiväraha.

Neljän viikon sovittelujakso: Täysi päiväraha - (0,5 x [palkka-279] / 20) = 1 päivän päiväraha.

Esimerkki työtulon vaikutuksesta:
Hakijan täysi ansiopäiväraha on 70 €/päivä. Hän tekee viikon työtä ja saa palkkaa 730 €. Palkasta vähennetään suojaosa 300 €. Jäljelle jäävästä palkanosasta (430 €) puolet (215 €) vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahan määrään. 215 € jaetaan sovittelujakson työpäivillä (21,5). Tämä summa (10 €) vähennetään hakijan ansiopäivärahasta. Ansiopäivärahaa maksetaan siis 60 €/päivä.

Soviteltua ansiopäivärahaa maksetaan sovittelujakson jokaiselta päivältä (5 pv/kalenteriviikko), ellei maksamiselle ole muita esteitä.

Päivärahan ja työtulon yhteissumma voi olla korkeintaan niin suuri, kuin päivärahan perusteena oleva palkka. Työtuloa ei kuitenkaan huomioida enimmäismäärässä, jos se jää alle suojaosan.

Ansiopäiväraha maksetaan aina vähintään sen suuruisena, kuin henkilöllä olisi oikeus saada peruspäivärahana.


Enimmäisaika ja uuden työssäoloehdon kertyminen

Soviteltuina maksetut ansiopäivärahapäivät kuluttavat ansiopäivärahan enimmäisaikaa tavallista hitaammin.

Esimerkki enimmäisajan kulumisesta sovittelun aikana:
Jos kokonaan työttömän henkilön ansiopäiväraha on 50 euroa päivässä ja hänelle maksetaan soviteltua ansiopäivärahaa 200 euroa kuukaudessa, kuluu enimmäisajasta kuukauden aikana 4 päivää (200:50=4).

Soviteltuna maksettu korotettu ansio-osa kuluttaa korotetun ansio-osan maksamisen enimmäisaikaa jokaiselta maksetulta päivältä, riippumatta maksetun etuuden suuruudesta.

Työssäoloehto kertyy normaalisti myös siltä ajalta, jolta maksetaan soviteltua päivärahaa.


Päivärahan maksaminen lyhennettyä työviikkoa tekeville

Lyhennetty työviikko tarkoittaa, että viikossa on yksi tai useampi kokonainen lomautuspäivä. Täysiltä lomautuspäiviltä maksetaan tällöin täysi ansiopäiväraha. Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että työtä tehdään kalenteriviikon aikana enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.


Huomioitava tulo

Sovittelussa huomioon otettavaa työn perusteella saatua ansiotuloa ovat

 • työstä maksettava peruspalkka ja siihen liittyvät lisät ja korvaukset
 • lomaraha ja lomaltapaluuraha sekä lomakorvaus
 • osa-aikaiseen työhön perustuvan vuosiloma-ajan palkka
 • irtisanomisajan palkka siltä osin kun henkilön työttömyysetuushakemusta ei hylätä irtisanomisajan palkkaoikeuden perusteella
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantieemi
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin kuin se on verollinen
 • työaikapankkiin säästetty ja sieltä nostettu rahallinen korvaus
 • työnantajan maksamat stipendit ja apurahat verollisilta osin
 • immateriaalioikeuksiin perustuva korvaus, kuten rojalti, käyttökorvaus, tekijänoikeuskorvaus ja korvaus työsuhdekeksinnöstä
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastossa ja laitoksessa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella
 • maksettu palkkio
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana soviteltavaa ansiotuloa
 • palveluraha
 • yritystoiminnasta saatava ansiotulo lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettuna metsätalouden puhdasta tuloa
 • osinkotulojen ansiotulo-osa
 • peitellyn osingon ansiotulo-osa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava ansiotulo.

Sovittelussa huomioon otettavaa tuloa eivät ole

 • työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan
 • lomakorvaus yli 2 viikkoa kestävästä työstä
 • kokoaikaiseen työhön perustuva vuosiloma-ajan palkka
 • tavanomainen veroton luontois- ja henkilökuntaetu
 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin
 • odotusajan palkka
 • vahingonkorvaus
 • rahalahja
 • stipendit ja apurahat verottomalta osin
 • työsuhdelainan korkoetu
 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet
 • henkilöstörahastosta saatu tulo
 • voitonjakoerä
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se ei työnantajan maksamana olisi soviteltavaa tuloa
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • osakeoptio
 • osinkotulot pääomatulon osalta
 • peitelty osinko pääomatulon osalta
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio
 • pakkasesta johtuva sääestepäivä rakennus- ja metsäalalla - kyseisiltä päiviltä maksetaan kokonaan työttömän päivärahaa
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.


Liitä palkkatiedot hakemukseen

Lähetä hakemuksen liitteenä palkkatiedot haettavaa jaksoa vastaavalta ajalta. Tulot huomioidaan maksuajankohdan mukaan. Ensimmäiseen hakemukseen on hyvä liittää mukaan kopio työsopimuksesta, josta ilmenevät työsuhteen keskeiset ehdot.

Työnhaku TE-toimistossa tulee pitää voimassa, kun teet osa-aikaista tai lyhytkestoista kokoaikatyötä.

Sivu päivitetty viimeksi 05.04.2019

Yleiset kirjanmerkit