Finansiering och tillsyn

Finansiering

Inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning finansieras med en statsandel som motsvarar grunddelen, arbetslöshetsförsäkringsavgifter, arbetsgivarens självriskavgifter för arbetslöshetsskyddet samt medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna.

Enligt huvudregeln

  • finansierar staten förmåner med en andel som motsvarar grunddagpenningens belopp (32,40 euro/dag år 2017)
  • täcker medlemsavgifterna till arbetslöshetskassan 5,5 procent av utgifterna
  • täcker arbetslöshetsförsäkringsfonden de återstående utgifterna.


Arbetslöshetsförsäkringsfondens andel av förmånerna samlas in i form av arbetslöshetsförsäkringsavgifter från arbetsgivare och arbetstagare. De oorganiserade arbetstagarnas andel av arbetslöshetsförsäkringspremierna krediteras FPA.

Ytterligare information om finansieringen av inkomstrelaterad dagpenning finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats:

Arbetslöshetsförsäkringsfonden

Företagarnas förtjänstskydd finansieras inte med arbetslöshetsförsäkringspremier. Staten finansierar förmånerna med en andel som motsvarar grunddagpenningsbeloppet. Den återstående andelen täcks av medlemsavgifter som uppbärs av arbetslöshetskassan.


Styrning och tillsyn

Verkställigheten av arbetslöshetsskyddet leds, styrs och utvecklas av social- och hälsovårdsministeriet såsom högsta myndighet i ärenden som gäller utkomstskyddet samt av arbets- och näringsministeriet i arbetskraftspolitiska ärenden. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar tillämpningsanvisningar till arbetslöshetskassorna som styr verkställandet av förmåner.

Finansinspektionen övervakar verkställandet av förmåner i arbetslöshetskassorna.

Finansinspektionen övervakar och kontrollerar att arbetslöshetskassorna följer lagen och god försäkringspraxis samt använder ändamålsenliga förfaringssätt i sin verksamhet. Finansinspektionen följer och utvärderar de övervakades ekonomiska ställning, lednings-, övervaknings- och riskkontrollsystem, verksamhetsförutsättningar samt förändringar i verksamhetsmiljön.

Sivu päivitetty viimeksi 16.08.2017

Yleiset kirjanmerkit