Förutsättningarna för betalning av alterneringsersättning

Förutsättningen för alterneringsledighet är

 • att du har arbetat heltid (över 75 procent av branschens maximala arbetstid)
 • att du har ingått avtal med arbetsgivaren om alterneringsledighet
 • att arbetsgivaren anställer för alterneringsledighetsperioden en person som är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och som uppfyller de krav som lagen ställer på alterneringsvikarien
 • att din anställning hos samma arbetsgivare har varat oavbrutet i minst 13 månader innan alterneringsledigheten börjar och
 • att du innan alterneringsledigheten inleds har en arbetshistoria på minst 20 år.

Det finns en övre åldersgräns för den som vill bli alterneringsledig. Man kan inte längre bli alterneringsledig senare än den kalendermånad då det är 3 år kvar till pensionsåldern. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957.

Sammanlagt får högst 30 dagars oavlönad frånvaro ingå i arbetsvillkoret på 13 månader. Endast frånvaro på grund av sjukdom eller olycka jämställs med denna anställningstid.

Om du har haft alterneringsledighet tidigare krävs fem års arbetshistoria mellan två ledigheter.

Kontakta din egen arbetslöshetskassa om du är osäker på om du uppfyller villkoren för arbetshistoria. Du får information från arbets- och näringsbyrån om andra förutsättningar för alterneringsledighet.


Uppgifter om arbetshistoria

Förutsättningarna för alterneringsledighet är 20 års arbetshistoria som intygas med ett arbetsregisterutdrag. Till arbetshistorian räknas

 • avlönat arbete
 • arbete som företagare med obligatorisk företagarförsäkring
 • arbete som utsänd arbetstagare och
 • försäkrad arbete i ett annat EU/EFTA-land eller Schweiz.

Även arbete som utförs i åldern 18–22 räknas in i den arbetshistoria som krävs för alterneringsledighet.

Högst en fjärdedel av arbetshistorian får vara tid som jämställs med arbete. Jämställd tid är

 • perioder med moderskapspenning, särskild moderskapspenning eller föräldrapenning
 • perioder med specialvårdspenning
 • period av vårdledighet och
 • beväringstjänst och civiltjänst.

Arbete i ett annat än ett EU/EFTA-land eller Schweiz räknas inte in i den arbetshistoria som är grund för alterneringsledighet.

Beräkningsmetoden för arbetspensionen ändrades 1.1.2007 så att arbete före denna tidpunkt räknas enligt faktisk arbetstid. Efter 1.1.2007 ackumuleras arbetshistorian genom att årsinkomsten jämförs med gränsen för ArPL-grundpension.

Arbetspensions- utdrag

Arbetspensionsutdrag för tiden i arbete lämnas av Pensionsskyddscentralen. För år 2012 innehåller utdraget för första gången även uppgifter om förvärvsinkomster från den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, staten och kyrkan.

Arbetspensionsutdrag via nätet

Betalningen av alterneringsersättning är lagstadgad

Arbetslöshetskassorna betalar alterneringsersättning enligt de förutsättningar som anges i lagen. De lagar och förordningar som berör alterneringsersättning finns i nättjänsten för statens författningsdatabas (www.finlex.fi). De viktigaste lagarna och förordningarna finns uppräknade här:

Lagar och förordningar

Sivu päivitetty viimeksi 16.08.2017

Yleiset kirjanmerkit