Dagpenningens storlek

Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas enligt den stabiliserade lönen för den tid som föregår arbetslösheten, dock minst för den tid som uppfyller arbetsvillkoret. Vid fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktas lönen under sådana kalenderveckor då arbetsvillkoret ackumuleras.

Från löneinkomsterna avdras semesterpenningar och semesterersättningar. Förutom dessa poster avdras ett belopp som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt sjukförsäkringens dagpenningsavgift. Avdraget är 4,24 procent i arbetsvillkor som uppfylls år 2019.

Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och barnförhöjningar

  • Grunddelen är lika stor som den grunddagpenning som fastställs årligen enligt folkpensionsindexet. Grunddagpenningen är 32,40 euro år 2019.
  • Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger brytningspunkten (3078 euro år 2019) är förtjänstdelen 20 procent för den överstigande delen av lönen.
  • Barnförhöjning kan erhållas för försörjda barn som är under 18 år. Barnförhöjningarna år 2019 är 5,23 € för ett barn, 7,68 € för två barn och 9,90 € för tre eller flera barn.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är högst 90 % av den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst lika stort som grunddagpenningen med eventuell barnförhöjning.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka.

Exempel på beräkning av inkomstrelaterad dagpenning:

Esimerkkilaskut 2019 ruotsi
MÅNADSLÖN2 000,00 €
minskas med 4,24 %1 915,20 €
dagslön89,08 €
dagpenning 32,40 + (0,45 x [89,08 – 32,40])57,91 € / dag
dagpenning per månad x 21,5 =1 245,07 € / månad
MÅNADSLÖN3 214,29 €
minskas med 4,24 %3 078,00 €
dagslön143,16 €
dagpenning 32,40 + [0,45 x (143,16 – 32,40)]82,51 € / dag
dagpenning per månad x 21,5 =1 773,97 € / månad
MÅNADSLÖN3 700,00 €
minskas med 4,24 %3 830,40 €
dagslön164,80 €
dagpenning 82,51 + [0,20 x (164,80 – 143,16)]86,57 € / dag
dagpenning per månad x 21,5 =1 861,26 € / månad
Aktiveringsmodellens inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningens storlek

En arbetslös arbetssökande ska under granskningsperioden för 65 förmånsbetalningsdagar uppfylla den så kallade aktiveringsmodellen, för att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna betalas till fullt belopp under de 65 betalningsdagar som följer på granskningsperioden. Med betalningsdagar avses de dagar för vilka full, jämkad eller minskad dagpenning betalas.

Din första granskningsperiod börjar när inkomstrelaterad dagpenning börjar betalas till dig.

Om du inte uppfyller aktiveringsmodellen, skärs nivån på din arbetslöshetsförmån ned med 4,65 procent under de följande 65 dagarna av förmånsbetalning, dvs. under cirka tre månader. Nedskärningen motsvarar en dag utan ersättning i månaden.

Arbete av säsongskaraktär och arbetstidsbank

För personer som har arbete av säsongskaraktär beaktas inkomsterna under den 12 månaders period som föregår arbetslösheten.

Avlönad ledighet som utnyttjar tid i arbetstidsbanken beaktas när dagpenningen fastställs. Däremot beaktas inte penningbelopp som överförs till arbetstidsbanken eller som lyfts från arbetstidsbanken.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit