Dagpenningens storlek

Beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas enligt den stabiliserade lönen för den tid som föregår arbetslösheten, dock minst för den tid som uppfyller arbetsvillkoret. Vid fastställandet av den inkomstrelaterade dagpenningen beaktas lönen under sådana kalenderveckor då arbetsvillkoret ackumuleras.

Från löneinkomsterna avdras semesterpenningar och semesterersättningar. Förutom dessa poster avdras ett belopp som motsvarar löntagarens arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt sjukförsäkringens dagpenningsavgift. Avdraget är 4,64 procent i arbetsvillkor som uppfylls år 2017.


Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel, en förtjänstdel och barnförhöjningar.

  • Grunddelen är lika stor som den grunddagpenning som fastställs årligen enligt folkpensionsindexet. Grunddagpenningen är 32,40 euro år 2017.
  • Förtjänstdelen är 45 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger brytningspunkten (3078 euro år 2017) är förtjänstdelen 20 procent för den överstigande delen av lönen.
  • Barnförhöjning kan erhållas för försörjda barn som är under 18 år. Barnförhöjningarna år 2017 är 5,23 € för ett barn, 7,68 € för två barn och 9,90 € för tre eller flera barn.

Beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen med barnförhöjning är högst 90 % av den dagslön som ligger till grund för den inkomstrelaterade dagpenningen, dock minst lika stort som grunddagpenningen med eventuell barnförhöjning.

Den inkomstrelaterade dagpenningen är beskattningsbar inkomst och betalas för fem dagar per vecka.

Exempel på beräkning av inkomstrelaterad dagpenning:

Esimerkkilaskut 2017
MÅNADSLÖN2 000,00 €
minskas med 4,64 %1 907,20 €
dagslön88,71 €
dagpenning 32,40 + (0,45x [88,71 – 32,40])57,74 € / dag
dagpenning per månad x 21,5 =1 241,41 € / månad
MÅNADSLÖN (brytningspunkten)3 227,77 €
minskas med 4,64 %3 078,00 €
dagslön143,16 €
dagpenning 32,40 + [0,45x (143,16 – 32,40)]82,24 € / dag
dagpenning per månad x 21,5 =1 768,16 € / månad
MÅNADSLÖN3 700,00 €
minskas med 4,64 %3 528,32 €
dagslön164,11 €
dagpenning 82,24 + [0,20 x (164,11 – 143,16)]86,43 € / dag
dagpenning per månad x 21,5 =1 858,25 € / månad

Arbete av säsongskaraktär och arbetstidsbank

För personer som har arbete av säsongskaraktär beaktas inkomsterna under den 12 månaders period som föregår arbetslösheten.

Avlönad ledighet som utnyttjar tid i arbetstidsbanken beaktas när dagpenningen fastställs. Däremot beaktas inte penningbelopp som överförs till arbetstidsbanken eller som lyfts från arbetstidsbanken.

Sivu päivitetty viimeksi 03.01.2017

Yleiset kirjanmerkit