Fastställande av lön

Den stabiliserade inkomst som ligger till grund för förmånen är

 • grundlön för arbetet, semesterlön och lön under uppsägningstid
 • lön för ledighet som tas ut enligt sparad tid i arbetstidsbanken
 • tillägg för kvällsarbete, skifttillägg, personligt och uppgiftsbaserat tillägg, tillägg för obekvämt arbete, tillägg för lördags- och söndagsarbete, ersättning för nattarbete, övertidsersättning, beräkningsgrund för ackord samt helgdagsersättning och andra motsvarande lönetillägg och ersättningar
 • arvode som jämställs med lön
 • beredskaps- och jourersättning
 • resultatbaserad lön såsom provision, bonus och tantiem
 • skattepliktig natura- eller personalförmån
 • skattepliktig kostnadsersättning
 • försäkringspremie för sparlivförsäkring betalad av arbetsgivaren
 • försäkringspremie för individuell, frivillig pensionsförsäkring betalad av arbetsgivaren, till den del den är skattepliktig
 • arvode för uppdrag som förtroendeman och arbetsskyddsfullmäktig samt arvode som betalats på basis av samarbete enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
 • den del av lönen enligt lönegarantin som är sådan förvärvsinkomst betalad av arbetsgivaren som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning
 • betjäningsavgift
 • kompletterande lön som betalas av sjukkassa
 • stöd till lönen för privat vård som betalas till en anställd vårdare och eventuellt kommunalt tillägg till detta
 • övriga inkomster jämställda med de ovan angivna.


När den stabiliserade lönen bestäms beaktas INTE inkomster som inte grundar sig på arbete, kapitalinkomst eller inkomst som inte kan anses vara stabiliserad. Sådana inkomster är

 • semesterpenning, semesterpremie och semesterersättning
 • sådan ekonomisk förmån från arbetsgivaren som periodiseras enligt arbetstagarens stabiliserade lön
 • penninggåva från arbetsgivaren
 • skattefri natura- och personalförmån
 • skattefri kostnadsersättning
 • försäkringspremien för en individuell, frivillig pensionsförsäkring, till den del den är skattefri
 • ränteförmån i samband med anställningslån
 • lön för väntetid
 • skadestånd
 • stipendier och understöd
 • inkomst från personalfond
 • vinstutdelningsposter
 • den del av lönen enligt lönegarantin som inte är sådan inkomst betalad av arbetsgivaren som ligger till grund för inkomstrelaterad dagpenning
 • tilläggsförmåner från arbetsplatsens sjukkassa
 • arvode för förtroendeuppdrag
 • ersättning baserad på immaterialrätt
 • aktieoption
 • dividendintäkt
 • aktieemission baserad på anställning
 • förtäckt dividend
 • ersättning som motsvarar lönen för uppsägningstid
 • övriga inkomster jämställda med de ovan angivna.


Lönegaranti

Lönegarantisystemet tryggar betalningen av arbetstagarens fordringar som beror på anställningsförhållandet vid arbetsgivarens konkurs eller annan situation av insolvens. Lönegaranti söks hos arbets- och näringsbyrån.

Om behandlingen av ansökan om lönegaranti pågår när du ansöker om arbetslöshetsdagpenning fastställer arbetslöshetskassan arbetslöshetsdagpenningen enligt den lön du redan har fått. Meddela den egna arbetslöshetskassan när du har fått beslutet om lönegaranti. Kassan korrigerar beloppet på den inkomstrelaterade dagpenningen enligt beslutet om lönegaranti.

Lonegaranti

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2016

Yleiset kirjanmerkit