Sociala förmåners inverkan på den inkomstrelaterad dagpenningen

Om du får övriga sociala förmåner när du är arbetslös kan dessa påverka din inkomstrelaterad dagpenning. Vissa förmåner förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning, en del minskar beloppet på den fulla inkomstrelaterade dagpenningen och en del har ingen inverkan på de förmåner kassan betalar.

Förmåner som förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning är bl.a. flera pensionsformer, sjukpenning och partiell sjukpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt rehabiliteringspenning.

Förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen är bl.a. delinvalidpension eller pensioner enligt lagen om statens pensioner som betalas på basis av en lägre pensionsålder än den normala.

Hemvårdsstöd för vård av barn under 3 år minskar arbetslöshetsförmånen och beaktas familjespecifikt. Detta innebär att även det hemvårdsstöd som makan/maken erhåller minskar den inkomstrelaterade dagpenningen om inte makan/maken själv vårdar barnet och därför inte är tillgänglig på arbetsmarknaden.


Följande förmåner minskar den inkomstrelaterade dagpenningen

 • Delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna
 • Deltidspension från den tidpunkt då deltidsarbete upphör tills betalningen av deltidspension upphör
 • Ålderspension som beviljas personer under 65 år och inte grundas på fullt antal arbetade år. (Gäller pensioner beviljade före år 2005. Efter förändringarna av pensionerna i början av år 2005 beviljas endast ålderspension, vars utbetalning utgör automatiskt ett hinder för att få arbetslöshetsförmån även om utbetalningen av ålderspension grundas på icke fulltaligt antal tjänsteår.)
 • Pensioner som beviljas i enlighet med 8 § 1 mom. i lagen om statens pensioner och som betalas för uppgifter med en lägre obligatorisk avgångsålder än den allmänna pensionsåldern
 • Tilläggspension ordnad av arbetsgivaren med bättre villkor än minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare
 • Hemvårdsstöd (vårdpenning/vårdtillägg). Hemvårdsstödet är en familjespecifik förmån: Om en förvärvsarbetande make/maka får hemvårdsstöd dras detta av från den arbetslösa makens/makans dagpenning. Om båda makarna är arbetslösa dras stödet av från den av dessa som får hemvårdsstödet. Hemvårdsstöd till en make/maka dras inte av från den arbetslösa personens arbetslöshetsförmån om den arbetslösa personens make/maka själv vårdar barn och därför inte är tillgänglig på arbetsmarknaden. Kommunala tillägg dras inte av.
 • Avträdelsepension
 • Förmåner enligt trafikförsäkringslagen, förutom ersättningar för särskilda kostnader och familjepensioner
 • Dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • Dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring och olycksfallspension
 • Förmån vid arbetsoförmåga från ett annat land
 • Ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen
 • Ersättning för förlust av arbetsinkomst (pension) enligt patientskadelagen.

Förteckningen är inte uttömmande. När en förmån minskas anses månaden ha 21,5 dagar. Varje dag med minskad förmån förbrukar en dag av maximitiden.


Följande sociala förmåner minskar inte den inkomstrelaterade dagpenningen

 • Familjepensioner
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag
 • Utkomststöd
 • Vårdbidrag för pensionstagare enligt lagen om handikappförmåner
 • Handikappbidrag
 • Militärunderstöd
 • Menersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 • Livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • Ersättningar för kostnader enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 • Partiell förtida ålderspension
 • Moderskapsunderstöd
 • Adoptionsbidrag.

Den inkomstrelaterade dagpenningen minskas inte heller av följande ersättningar

 • Vårdarvode för stöd för närståendevård
 • Vårdarvode för familjevård.


Om du blir sjuk

Sjukdagpenning söks hos FPA.

Sjukdagpenning förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning Inkomstrelaterad dagpenning betalas dock under de 9 dagar (må-lö) som utgör självrisktid för sjukdagpenningen.

Om din sjukledighet fortsätter under så lång tid att rätten till sjukdagpenning upphör kan du få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan under förutsättning att

 • du har anmält dig till arbets- och näringsbyrån
 • din ansökan om invalidpension antingen är under behandling eller har avvisats
 • du fortfarande är arbetsoförmögen och din arbetsgivare inte har möjlighet att erbjuda något arbete som motsvarar din arbetsförmåga.


Retroaktivt betald förmån

Om du retroaktivt får förmån för en sådan period då du erhållit inkomstrelaterad dagpenning dras den inkomstrelaterade dagpenning som betalats ut utan grund direkt från din förmånsfordran.

Sivu päivitetty viimeksi 04.04.2018

Yleiset kirjanmerkit