Sysselsättningsfrämjande service

Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa den arbetssökande till sysselsättningsfrämjande service. Under tiden för denna betalas inkomstrelaterad dagpenning. Arbetslöshetskassan betalar den inkomstrelaterad dagpenning till en person som deltar i sysselsättningsfrämjande service som personen skulle ha rätt till som arbetslös. Under perioden av sysselsättningsfrämjande service kan det dessutom finnas möjligheter att få förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning.

Sysselsättningsfrämjande service är:

  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • prövning *
  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier **
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning förbrukas även när sysselsättningsfrämjande service pågår. Arbetslöshetsförmån betalas under den tid då sysselsättningsfrämjande service pågår oberoende av karens- eller självrisktider.

När du börjar en sysselsättningsfrämjande service ska du i din ansökan ange uppgifter om servicen för varje dag du deltar. Arbets- och näringsbyrån lämnar ett utlåtande till arbetslöshetskassan med information om vilken service du deltar i och hur länge servicen pågår. Från kassan får du inkomstrelaterad dagpenning och en eventuell förhöjningsdel samt kostnadsersättning enligt utlåtandet från arbets- och näringsbyrån.

* Rekryteringsprövning är ingen sysselsättningsfrämjande service och därför betalas ingen förhöjd förtjänstdel eller kostnadsersättning för deltagande i rekryteringsprövning.
** Undantagsvis från övrig sysselsättningsfrämjande service betalas ingen kostnadsersättning för frivilliga studier.


Kostnadsersättning

Under tiden för de flesta sysselsättningsfrämjande tjänsterna betalas förutom arbetslöshetsförmån kostnadsersättning.

Kostnadsersättningen är 9 euro per dag. Förhöjd kostnadsersättning är 18 euro per dag.

Förhöjd kostnadsersättning betalas när den sysselsättningsfrämjande servicen ordnas utanför arbetspendlingsregionen eller när tjänsten ordnas på annan ort än i hemkommunen och deltagandet medför logikostnader.

Kostnadsersättningen är skattefri inkomst.


Frånvarodagar

Meddela i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning om du är frånvarande från sysselsättningsfrämjande service. Meddela i ansökan också orsaken till frånvaron.

Godtagbar orsak till frånvaro från sysselsättningsfrämjande service är sjukledighet, vård av sjukt barn under 10 år (högst fyra dagar), skötsel av ett offentligt förtroendeuppdrag, anställningsintervju eller därmed jämförbar orsak. Under frånvaron betalas inkomstrelaterad dagpenning utan kostnadsersättning.

Bifoga till din ansökan ett läkarintyg om din frånvaro på grund av egen sjukdom varar längre än tre dagar.

Obs! Frånvaro under arbetskraftsutbildning och frivilliga studier har ingen inverkan på den inkomstrelaterade dagpenningen.

Mer information

Du får mer information om olika tjänster och om ansökningen till dem från arbets- och näringsbyråerna. Du kan också kontakta Telefonservice för personkunder.

Utbildning utomlands

Till en person som deltar i utbildning utomlands betalas ersättning för uppehälle som är hälften av statens tjänstemäns dagpenning för sju dagar per vecka.

En studerande som deltar i utbildning som ordnas av Nordkalottens utbildningsstiftelse (NORD) har gratis inkvartering och får 16,82 euro per dag i ersättning för uppehälle.

Sivu päivitetty viimeksi 20.01.2017

Yleiset kirjanmerkit