Uutisarkisto 2015

Työttömyyskassojen etuusopas 2016 on julkaistu
Etuusopassa on tietoa ansiopäivärahasta ja vuorottelukorvauksesta.
21.12.2015
Työttömyyskassojen ennusteen mukaan ansioturvamenojen kasvu taittuu ensi vuonna
Kassojen oman arvion mukaan etuusmenot sekä maksettujen etuuspäivien määrä kasvaa vielä ensi vuonna. Kasvua on kuitenkin vain 3-4 %. Monella alalla työttömyys jopa laskee.
21.12.2015
Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä muuttuu vuodenvaihteessa
Työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä laajenee ja jatkossa yrittäjinä pidetään myös niitä henkilöitä, jotka eivät ole velvollisia ottamaan maatalousyrittäjän tai yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta.
16.12.2015
Eduskunta on hyväksynyt vuorotteluvapaalain tiukennukset
Lakimuutoksen myötä pitkän työhistorian perusteella ei enää makseta korkeampaa vuorottelukorvausta. Lisäksi vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenee ja vuorotteluvapaalle pääsy vaikeutuu työhistoriaedellytyksen pidentyessä. Myös mahdollisuus vapaan jaksottamiseen poistuu.
16.12.2015
Ansiopäivärahan verotus muuttuu vuodenvaihteessa
Ensi vuonna palkkaa varten annettua ennakkopidätysprosenttia korotetaan ansiopäivärahaa ja vuorottelukorvausta maksettaessa niin, että ennakkopidätys on vähintään 25 %. Jos etuudensaaja kuitenkin toimittaa työttömyyskassaan etuutta varten annetun muutosverokortin, vero pidätetään muutosverokortin mukaisesti ilman korotusta.
27.11.2015
Kansallinen tulorekisteri otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2019 alkaen
Kansallisen tulorekisterin käyttöönoton aikataulusta, rajauksista ja toteutuksen keskeisistä periaatteista on sovittu. Tavoitteena on, että perustettava rekisteri olisi tuotantokäytössä vuoden 2019 alussa ja käyttö laajenisi vaiheittain 2020-luvun alussa.
6.11.2015
Vakuutusväen Työttömyyskassa fuusioituu JATTK-työttömyyskassaan 1.1.2016
Fuusion jälkeen Suomessa toimii 26 palkansaajien ja kaksi yrittäjien työttömyyskassaa.
2.11.2015
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 12,6 päivää
Työttömyyskassat tekivät heinä-, elo- ja syyskuussa 244 251 ansiopäivärahapäätöstä. Puolet hakemuksista käsiteltiin seitsemässä päivässä. Päätösten määrä nousi 5 % viime vuodesta.
28.10.2015
Työttömyysturvan leikkaukset kohdistuvat pääasiassa pitkäaikaistyöttömiin
Hallitus aikoo rajata ansioturvan enimmäiskeston 400 päivään. Lakimuutos vaikuttaisi 8-10 % ansiopäivärahan saajista. Työttömyyskassojen näkemyksen mukaan lakimuutoksen mahdollinen säästövaikutus työttömyyskassojen talouteen jää pieneksi. Samalla kuitenkin leikataan niiden ansiopäivärahan saajien tukea, jotka tarvitsevat sitä eniten.
27.10.2015
Ansiopäivärahan määrä laskee hieman ensi vuonna
Ansiopäivärahan perusosan määrä laskee 0,4 % vuonna 2016 indeksitarkistuksen seurauksena. Myös ansio-osan ja lapsikorotusten määrät muuttuvat. Ansiopäivärahan määrän muutos koskee myös niitä ansiopäivärahan saajia, joiden päiväraha on laskettu vuonna 2015 tai aikaisemmin.
16.10.2015
Muutoksia työttömyysturvan kestoon, omavastuuaikaan ja korotusosiin
Työttömyysturvan leikkauksia valmistellut työryhmä on antanut ehdotuksensa työttömyysturvalakiin vuoden 2017 alussa tulevista muutoksista.
13.10.2015
Hallitus on antanut esityksen vuorotteluvapaalain muuttamisesta
Esityksen mukaan vuorotteluvapaalle jääminen edellyttäisi jatkossa 20 vuoden työhistoriaa, vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenisi 180 päivään ja vuorottelukorvauksen suuruus olisi kaikilla vuorottelijoilla 70 % työttömyyspäivärahasta. Lisäksi poistettaisiin mahdollisuus pitää vuorotteluvapaa osissa.
29.9.2015
Yli kolmannes ansiopäivärahapäätöksistä annetaan osittaisen työskentelyn ajalta
Työttömyyskassat tekivät huhti-kesäkuussa 254 770 ansiopäivärahapäätöstä. Näistä 37 % koski soviteltua päivärahaa. Soviteltua päivärahaa maksetaan silloin, kun hakijalla on kuukaudessa yli 300 euroa työtuloa esimerkiksi osa-aikatyöstä tai sivutoimisesta yritystoiminnasta.
1.9.2015
Lakimuutos 58-vuotiaiden päivärahan tason suojauksesta tulee voimaan 1.8.2015
10.7.2015
Ansioturvamenot olivat viime vuonna 2,8 miljardia euroa
Etuuskulut kasvoivat 14 % edellisvuodesta. Ansiopäivärahan saajien määrä kasvoi 6 %.
29.6.2015
Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika on edelleen alle kaksi viikkoa
Keskimääräinen käsittelyaika oli alkuvuonna 12,6 päivää. Puolet hakemuksista käsiteltiin kahdeksassa päivässä.
5.5.2015
Faktaa ansioturvasta - työkaluja työttömyysturvakeskusteluun
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on julkaissut infomateriaalin ansioturvajärjestelmästä. Infomateriaalin tarkoituksena on tarjota uusia näkökulmia ja tilastoihin perustuvaa tietoa työttömyysturvakeskustelun tueksi.
25.3.2015
Työllistymistä edistävien palvelujen järjestäjille on laadittu lomake poissaolojen ilmoittamista varten
Palvelujen järjestäjä ilmoittaa vuodenvaihteen jälkeen alkaneiden palvelujen poissaolot työttömyyskassaan. Ilmoituksen voi tehdä joko vapaamuotoisesti tai Yhteisjärjestön lomakkeella.
19.2.2015
Yhä useampi ansiopäivärahan saaja tekee osa-aikatyötä
Työttömyyskassat antoivat 1 037 168 ansiopäivärahapäätöstä vuonna 2014. Näistä 30 % koski osa-aikatyön, lyhytaikaisen työn ja sivutoimisen yritystoiminnan ajalta maksettavaa soviteltua ansiopäivärahaa.
29.1.2015
Ansioturvaa tulee kehittää - ei kuitenkaan puolittamalla enimmäiskestoa
Sitran keskustelutilaisuudessa julkaistiin 23.1. keskusteluasiakirja \"Yhtäläinen, oikeudenmukainen ja kannustava työttömyysturva\". Asiakirjan mukaan ansiopäiväraha tulisi ulottaa myös niihin työttömiin, jotka eivät kuulu työttömyyskassaan. Muutos rahoitettaisiin puolittamalla ansioturvan enimmäiskesto 500 päivästä 250 päivään.
23.1.2015
Työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaolopäivät jatkossa työttömyyskassaan
Vuonna 2014 alkaneiden palveluiden osalta ilmoitukset tehdään entiseen tapaan TE-toimistoon.
9.1.2015
Työttömyyskassojen etuusopas 2015 on julkaistu
Etuusopas sisältää tietoa työttömyyskassojen maksamista etuuksista. Näitä ovat työttömille maksettava ansiopäiväraha ja vuorotteluvapaalla oleville maksettava vuorottelukorvaus.
9.1.2015

RSS-Syöte

Voit tilata sivuston uutiset myös RSS-virtana. RSS (Really Simple Syndication) on web-syöte, jonka avulla usein päivittyvää sisältöä toimitetaan lukijalle ilman sivuilla vierailua. RSS onkin suunniteltu helpottamaan esimerkiksi uutisten seuraamista usealta sivustolta.

RSS-lukijasi lataa tilaamasi syötteet automaattisesti. RSS-syötteitä voi lukea kaikilla nykyisillä selaimilla ja niitä voi tilata myös moniin verkkopalveluihin.

Tilaa RSS

Yleiset kirjanmerkit