Vapautus työttömyyskassan jäsenmaksusta

Työttömyyskassan jäsen voi tietyissä tilanteissa olla oikeutettu vapautukseen kassan jäsenmaksusta. Lisätietoa vapautusperusteista ja jäsenmaksusta vapauttamisen käytännöistä saat kustakin työttömyyskassasta.

Jäsenmaksun vapautusperusteet
Työttömyyskassa (tk)Vapautusperusteet
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien tkEi vapautusperusteita. Ajalta, jolloin yrittäjän eläkevakuutus on äitiysloman, varusmiespalveluksen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi lakkautettu tai alennettu pienemmäksi kuin työttömyysturvalain 5 luvun 7 §:ssä on säädetty, peritään jäsenmaksuna perusmaksu, joka on 25 % kassan alimmasta jäsenmaksutasosta.
Erityisalojen Toimihenkilöiden tkEi vapautusperusteita.
Erityiskoulutettujen tk ErkoEi vapautusperusteita.
IAET-kassaEi vapautusperusteita.
JATTK-tkEi vapautusperusteita.
Julkis- ja yksityisalojen tk - JYTKJäsen on vapautettu jäsenmaksusta ajalta, jolta hän ei saa palkkaa tai kassan maksamia etuuksia.
Julkisten ja hyvinvointialojen tkJäsen on vapautettu jäsenmaksusta sen ajan, jolloin hänellä ei ole palkkatuloja eikä hän saa kassan maksamaa etuutta, eli
1) ollessaan äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla
2) ollessaan sairauslomalla tai opiskelemassa
3) suorittaessaan asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta
4) ollessaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana, mutta ei ole oikeutettu kassan maksamaan ansiopäivärahaan
5) kassan hallituksen hyväksymästä muusta syystä.
Jäsen on vapautettu jäsenmaksun suorittamisesta kassan maksamasta etuudesta ajan, jolloin hän ei saa ansiopäivärahan ansio-osaa ansio-osan maksuajan lyhentämisen johdosta.
Kuljetusalan tkJäsen on vapautettu jäsenmaksusta ajan, jolta hän ei saa palkkatuloa ollessaan poissa työmarkkinoilta työttömyysturvalain 5 luvun 3 §:ssä mainituista syistä, kuten
1) sairauden, tapaturman, laitoshoidon tai kuntoutuksen vuoksi sen jälkeen kun työnantajan palkanmaksu on päättynyt
2) varusmies- tai siviilipalveluksen tai reservin kertausharjoituksen vuoksi
3) sellaisen päätoimisen opiskelun vuoksi, jonka ajalta työttömyyskassa ei maksa jäsenelle etuutta
4) äitiys-, isyys- tai vanhempainloman tai hoitovapaan sekä vaikeasti sairaan lapsen hoitoon osallistumisen vuoksi tai
5) muun näihin verrattavan kassan hallituksen hyväksymän muun syyn vuoksi.
Lakimiesten tkEi vapautusperusteita.
Lääkärien tkEi vapautusperusteita.
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten tkEi vapautusperusteita.
Opettajien tkEi vapautusperusteita.
Palvelualojen tkSairaus, laitoshoito, äitiys- ja vanhempainvapaa, hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus, opiskelu tai näihin rinnastettava hallituksen hyväksymä muu syy, eikä jäsen saa kassasta etuutta. Jos jäsen saa peruspäivärahaa, työmarkkinatukea tai ansioturvaa enimmäisajan täyttymisen vuoksi peruspäivärahan suuruisena.
Paperityöväen tkEi vapautusperusteita, mutta jäsenmaksu peritään vain veronalaisesta ansiotulosta. Ei velvollisuutta maksaa jäsenmaksua esim. opiskelun tai vanhempainvapaan ajalta.
Posti- ja logistiikka-alan tkPalkattomat ajanjaksot, esim. sairausloma, äitiysloma, varusmiespalvelus.
Rakennusalan tkTyötön jäsen, jolla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan työttömyyspäivärahaan eikä muihin etuuksiin, on vapautettu jäsenmaksusta. Jäsen on vapautettu jäsenmaksusta enintään 4 vuoden ajalta, jos hän on ollut vailla tuloja
1) sairauden tai tapaturman vuoksi sen jälkeen, kun työnantajan palkanmaksu on päättynyt ja silloin, kun hänet on todettu muutoin työkyvyttömäksi
2) opiskelun, varusmies- tai siviilipalveluksen sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainloman, hoitovapaan sekä vaikeasti sairaan lapsen hoitoon osallistumisen vuoksi.
Jäsenmaksusta vapautettu jäsen on velvollinen hakemaan vapautusta työttömyyskassan asiamieheltä neljännesvuosittain.
Suomen Elintarviketyöläisten tkTyötön jäsen on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta ajan, jolta hän ei saa kassan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai muuta etuutta tai saa kassan maksamana ainoastaan työttömyyspäivärahan perusosaa. Lisäksi jäsen on vapautettu jäsenmaksusta, jos hän on ollut poissa työmarkkinoilta
1) sairauden, tapaturman tai laitoshoidon vuoksi sen jälkeen kun työnantajan palkanmaksu on päättynyt
2) opiskelun vuoksi
3) varusmies- tai siviilipalvelun tai reservin kertausharjoitusten vuoksi
4) äitiys, isyys- tai vanhempainloman tai hoitovapaan sekä vaikeasti sairaan lapsen hoitoon osallistumisen vuoksi.
Suomen Yrittäjäin tkEi vapautusperusteita. Jäsen voi hakea huojennettua jäsenmaksua esim. työttömyyden, äitiysloman tai sairausloman aikana tai silloin, kun YEL on alle kassan minimitason.
Super tkEi vapautusperusteita.
Sähköalojen tkJäsenmaksu peritään veron ennakonpidätyksen alaisesta ansiosta, yritystoiminnasta sekä ansiopäivärahasta. Muulloin jäsen on vapautettu jäsenmaksusta.
Teollisuuden tkJäsenmaksu maksetaan veron ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta. Yritystoimintaa harjoittava jäsen maksaa yritystoiminnan ajalta jäsenmaksun työttömyysturvalain työssäoloehtoon vaadittavasta vähimmäispalkasta. Jäsen on vapautettu jäsenmaksusta, jos hän on sairauslomalla, kuntoutustuella tai -rahalla, tapaturmavakuutuslain mukaisella päivärahalla, mikäli jäsenelle ei makseta palkkaa, työkyvyttömyyseläkkeellä, opiskelemassa, perhevapaalla tai omaishoitajana, suorittamassa asevelvollisuutta, aseetonta tai siviilipalvelusta, työttömänä työnhakijana, vuorotteluvapaalla, suorittamassa vapausrangaistusta, liiton hallituksen hyväksymässä työtaistelussa tai työnantajien julistamassa työsulussa eikä saa tältä ajalta palkkatuloa tai kassan maksamaa etuutta.
Terveydenhuoltoalan tkEi vapautusperusteita.
tk FinkaEi vapautusperusteita.
tk ProJäsenmaksua ei peritä, jos jäsen ei saa palkkatuloa. Mikäli kassa maksaa etuutta, peritään kassan jäsenmaksu ainoastaan maksetuilta etuuspäiviltä.
tk StatiaJäsen on vapautettu jäsenmaksusta ajalta, jolta hän ei saa ennakonpidätyksen alaista palkkaa eikä kassan maksamaa työttömyyspäivärahaa tai muuta etuutta, tai jonka hän on ollut poissa työmarkkinoilta työttömyysturvalain 5 luvun 3 §:ssä mainitusta hyväksyttävästä syystä.
Yleinen tk YTKEi vapautusperusteita.

Sivu päivitetty viimeksi 26.04.2018

Yleiset kirjanmerkit