Aktiveringsmodellen

En arbetslös arbetssökande ska under granskningsperioden för 65 förmånsbetalningsdagar uppfylla den så kallade aktiveringsmodellen, för att inkomstrelaterad dagpenning ska kunna betalas till fullt belopp under de 65 betalningsdagar som följer på granskningsperioden. Med betalningsdagar avses de dagar för vilka full, jämkad eller minskad dagpenning betalas.

Om du inte uppfyller aktiveringsmodellen, skärs nivån på din arbetslöshetsförmån ned med 4,65 procent under de följande 65 dagarna av förmånsbetalning, dvs. under cirka tre månader. Nedskärningen motsvarar en dag utan ersättning i månaden.

För dem som fick inkomstrelaterad dagpenning i inledningen av 2018, inleddes den första granskningsperioden på 65 betalningsdagar den 1 januari 2018. Om du har blivit arbetslös efter detta, börjar din första granskningsperiod när inkomstrelaterad dagpenning börjar betalas till dig.


Uppfyllande av aktiveringsmodellen

Aktiveringsmodellen uppfylls, om du under 65 betalningsdagar

  • är i arbete minst 18 timmar eller
  • förtjänar minst 246 euro (år 2019) genom företagsverksamhet eller
  • är sammanlagt fem dagar i sysselsättningsfrämjande service eller annan service eller verksamhet som förbättrar sysselsättningsförutsättningarna eller
  • bedriver kortvariga eller deltidsstudier i minst fem dagar.

Från och med den 1.4.2019 kan aktiveringsmodellen även uppfyllas genom
vissa aktiviteter som ordnas av kommuner, organisationer eller arbetsgivare.

Observera att till exempel arbetstid och servicetid inte kan räknas samman
vid beräkning av aktivitet. Några av de olika servicetyperna och studierna är
också sådana som inte kan beräknas samman.

Om aktiveringsmodellen anses ha uppfyllts under granskningsperioden, betalas din inkomstrelaterade dagpenning till fullt belopp under de följande 65 betalningsdagarna.

Följande aktiveringsgranskningsperiod på 65 betalningsdagar tar vid där den föregående slutar. I vissa situationer, bland annat när arbetsvillkoret uppfylls eller efter en över 2 veckor lång period av heltidsarbete, börjar granskningsperioden från början och förmånen betalas till fullt belopp under de följande 65 betalningsdagarna. Även efter en karens börjar granskningsperioden från början och förmånen betalas till fullt belopp under de följande 65 betalningsdagarna.


Situationer där aktiveringsmodellen inte följs upp

I vissa situationer följs aktiveringsmodellen inte upp och förmånsnivån sänks inte heller. Aktiveringsmodellen behöver inte uppfyllas, om

  • du har ansökt om invalidpension och väntar på beslutet
  • du arbetar som närstående- eller familjevårdare
  • du får en förmån som beviljats utifrån arbetsoförmåga eller handikapp
  • ett sammanhängande mottagande av arbetslöshetsdagpenning på grund av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka varar en kortare period än 65 betalningsdagar.

Kom ihåg att genast meddela din arbetslöshetskassa om ovan nämnda situation.

Aktiveringsmodellen gäller personer med tillläggsdagar.


En sänkt dagpenning sänks inte på nytt

En sänkning på 4,65 procent för följande period på 65 betalningsdagar räknas alltid från full dagpenning. Om din inkomstrelaterade dagpenning har sänkts och aktiveringsmodellen inte uppfylls heller under innevarande granskningsperiod, räknas beloppet för de följande 65 betalningsdagarna för dagpenning från full dagpenning, inte från den en gång sänkta dagpenningen.

Sivu päivitetty viimeksi 19.03.2019

Yleiset kirjanmerkit