Ansiopäivärahan ehdot muuttuvat

Näin kerrytät oikeuden ansiopäivärahaan 2.9.2024 alkaen

Ansiopäivärahan maksamisen edellytykset muuttuvat 2.9.2024. Syyskuusta alkaen ansiopäivärahaoikeuden voi kerryttää saamalla palkkaa 930 euroa kuukaudessa 12 kuukauden ajan.

Saamalla palkkaa vähintään 465 euroa voi kerryttää työskentelyvaatimusta puolikkaan kuukauden verran.

Ansiopäivärahan maksamisen edellytykset muuttuvat 2.9.2024. Suurin muutos koskee ansiopäivärahan maksamiseksi vaadittua työhistoriaa. Nykyisin ansiosidonnaista voi saada puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Syyskuusta alkaen vaaditaan vuoden työskentelyä. Työskentelyn aikana on oltava työttömyyskassan jäsen.

Työssäolovaatimus 1.9.2024 asti: 26 kalenteriviikkoa (noin puoli vuotta)

Työssäolovaatimus 2.9.2024 alkaen: 12 kalenterikuukautta (1 vuosi)

Samalla työn määrää aletaan laskea uudella tavalla. Nykyisin päivärahaoikeutta kerryttävät kalenteriviikot, joina henkilö on työskennellyt vähintään 18 tuntia. Syyskuusta alkaen päivärahaoikeus ei riipu enää työttömyyttä ennen tehtyjen työtuntien määrästä. Riittävää työttömyyttä edeltävää työskentelyä arvioidaan jatkossa ainoastaan palkan perusteella. Saamalla palkkaa vähintään 930 euroa kalenterikuukaudessa voi kerryttää ansiosidonnaisen työskentelyvaatimusta yhden kuukauden verran. Saamalla palkkaa vähintään 465 euroa voi kerryttää työskentelyvaatimusta puolikkaalla kuukaudella. Ansiopäivärahaoikeus voi siis syntyä esimerkiksi 10 kokonainaisen ja 4 puolikkaan työssäolokuukauden jaksosta. 

Lakimuutoksen jälkeen päivärahaoikeuden kertymisen kannalta on olennaista se, milloin palkka on maksettu. Ansainta-ajalla (ajankohta, jona palkkaa vastaava työ on tehty) on merkitystä vain silloin, kun palkkaa tai bonuksia maksetaan pitkältä ajalta tai palkanmaksu viivästyy työnantajasta johtuvasta syystä. Jos esimerkiksi teet keikkatöitä eri työnantajille loka- ja marraskuussa ja saat näistä kaikista palkan joulukuussa, kertyy päivärahaoikeus ainoastaan joulukuulta. Sen sijaan koko vuoden ajalta ansaitut bonukset jaetaan vaikuttamaan vuoden ajalle.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Mukaan voidaan laskea palkanmaksukuukausia edellisen 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos olet ollut esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa, siviilipalveluksessa, vuorotteluvapaalla, apurahakaudella tai hoitanut enintään 3-vuotiasta lasta,  työkuukausia voidaan huomioida pidemmältä ajalta. Pisimmillään mukaan voidaan laskea kuukausia 9 vuoden ja 4 kuukauden ajalta.

Palkka / kalenterikuukausi * Jakso kerryttää ansiosidonnaisen työssäolovaatimusta
Vähintään 930 € kokonaisen kuukauden
465 € – 930 € 1/2 kuukauden
Alle 465 € ei kertymää

* Kuukauden ensimmäinen-viimeinen päivä.

Esimerkkejä työssäolovaatimuksen täyttämisestä uuden lain mukaan

Ketä muutos koskee?

Ansiosidonnaisen maksamiseksi riittää puolen vuoden työ, jos viimeinen ansiopäivärahassa hyväksi luettu työviikko päättyy 1.9.2024 tai aiemmin. Jos työttömyys alkaa tämän jälkeen ja olet saanut palkkaa syyskuussa 2024 tai sen jälkeen siten, että oikeus ansiopäivärahaan kertyy, vaaditaan 12 kuukauden työtä.

Palkan maksuajankohdalla ei ole vielä merkitystä silloin, kun työ on tehty ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Jos työ on tehty elokuussa ja palkka on maksettu syyskuussa, sovelletaan 26 kalenteriviikon työssäolovaatimusta.

Syyskuusta 2024 alkaen sovelletaan käytännössä päällekkäin vanhaa ja uutta lakia vuoden verran. Tämä johtuu siitä, että aikaisintaan syyskuussa 2025 henkilö on voinut täyttää työskentelyvaatimuksen uuden lain mukaan. Tähän asti kyse on useimmin yhdistelmästä. Ansiopäivärahassa huomioidaan työviikkoja ajalta 1.9.2024 asti ja työkuukausia 2.9.2024 jälkeen. Työviikot ajalta 1.9.2024 asti muunnetaan kuukausiksi siten, että neljä viikkoa kerryttää yhden kuukauden. Ylijäävistä viikoista kolme viikkoa muodostaa yhden ja yksi tai kaksi viikkoa puolikkaan ansiopäivärahaoikeutta kerryttävän kuukauden.

Työviikot 1.9.2024 asti Ansiopäivärahaoikeutta kerryttävät kuukaudet
1 viikkoa 0,5 kuukausi
2 viikkoa 0,5 kuukausi
3 viikkoa 1 kuukausi
4 viikkoa 1 kuukausi
10 viikkoa 8 viikkoa/4 = 2 kk, 2 viikkoa = 0,5 kk 2,5 kuukautta
15 viikkoa 12 viikkoa/4 = 3 kk, 3 viikkoa = 1 kk 4 kuukautta
20 viikkoa 20 viikkoa/4 = 5 kk 5 kuukautta
30 viikkoa 28 viikkoa/4 = 7 kk, 2 viikkoa = 0,5 kk 7,5 kuukautta
40 viikkoa 40 viikkoa/4 = 10 kk 10 kuukautta

Poikkeus: Jos ansiopäivärahaoikeus on kertynyt ns. työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työssä tai palvelussa ja työ tai palvelu on alkanut viimeistään 1.9.2024, ansiopäivärahaa voidaan maksaa 26 viikon työn perusteella.

Esimerkkejä voimaantulosta

Päivärahan määrän laskeminen

Päivärahan määrä lasketaan niiden työviikkojen ja työkuukausien tulosta, jotka kerryttävät oikeutta ansiosidonnaiseen. Palkka huomioidaan bruttomääräisenä eli ennen verojen vähentämistä.

Lomarahaa ja -korvausta ei lueta palkkaan.

Kuukausipalkka muutetaan päiväpalkaksi jakamalla summa luvulla 21,5. Jakaja on 21,5 myös silloin, kun kyse on puolikkaasta työssäolokuukaudesta.

Päivärahan perusteena oleva palkka ei vastaa täysin todellisuudessa saamaasi bruttopalkkaa, sillä siihen tehdään prosenttivähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vuonna 2024 vähennys on 3,76 %. Päivärahalaskuri huomioi vähennyksen, eli voit syöttää siihen todellisen kuukausipalkkasi.

Esimerkkejä palkan laskemisesta

Erityistilanteita ja UKK