Työskentely päivärahalla

Osittainenkin työ kannattaa, sillä sen avulla voit:

 • kasvattaa tulojasi
 • hidastaa ansiopäivärahan enimmäisajan kulumista
 • kerryttää uusia työviikkoja niin, että päivärahan enimmäisaika alkaa alusta.

Puolet osittaisen työn tuloista vähentävät ansiopäivärahaa. Esimerkiksi 500 euron palkkatulo vähentää päivärahaa 250 eurolla.  Arvioi palkkasi vaikutus päivärahaan laskurilla.

Ansiopäivärahan maksaminen työn ajalle edellyttää, että

 • teet osa-aikatyötä (työaika enintään 80 %)
 • teet kokoaikatyötä enintään kaksi viikkoa (ns. keikkatyö)
 • yritystoimintasi on sivutoimista
 • sinut on lomautettu.

Jos olet löytänyt osa-aika- tai keikkatyön

Ilmoita työtunnit hakemuksessasi työttömyyskassaan ja lähetä kassaan kopio työsopimuksesta. Työttömyyskassa saa palkkatiedot tulorekisteristä. Ilmoita työstä myös TE-toimistoon.

Jos saat palkan vasta seuraavassa kuussa, työn tekeminen ei vaikuta ansiopäivärahaasi ennen palkan maksua.

Milloin on kyse osa-aika- tai keikkatyöstä ja milloin kokoaikatyöstä

Osa-aikatyötä on sellainen työ, jota tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos alan enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa, 32 tuntia viikossa työskentelevä on osa-aikatyössä.

Keikkatyötä on kokoaikatyö, joka kestää enintään kaksi viikkoa.

Osa-aika- ja keikkatyön kohdalla työaikaa tarkastellaan hakujakson mukaan. Tämä tarkoittaa, että 80 % raja ei saa ylittyä hakujakson aikana, joka on kuukausi tai neljä viikkoa.

Jos työtä on yli 80 % ja se kestää yli kaksi viikkoa, kyse on kokoaikatyöstä. Tällöin saat täyttä ansiopäivärahaa työn alkuun asti ja sen mahdollisen päättymisen jälkeen.

Jos olet aloittanut yritystoiminnan

Sivutoiminen eli pienimuotoinen yritystoiminta vaikuttaa ansiopäivärahaan samalla tavalla kuin osa-aikatyö. Lähetä kassaan viimeinen verotuspäätöksesi, josta käy ilmi yritystoiminnasta saatu tulo. Jos olet vasta aloittanut yritystoiminnan, etkä ole vielä saanut verotuspäätöstä, lähetä oma selvitys yritystoiminnan tuloista ja menoista. (Yritystuloja ei pääsääntöisesti ilmoiteta tulorekisteriin, joten työttömyyskassa ei saa yritystoiminnan tulotietoja tulorekisteristä.)

Voit arvioida yritystoiminnan tulon vaikutuksen ansiopäivärahaan laskurilla. Muuta vuositulo verotuspäätöksestä kuukausituloksi jakamalla summa luvulla 12.

TE-toimisto tutkii, miten laajaa yritystoiminta on ja päättää, onko yritystoiminta riittävän pienimuotoista siihen, että sen ajalta voi saada ansiopäivärahaa. Yleensä sellainen yritystoiminta, jota on harjoitettu puoli vuotta kokoaikaisen työn ohella, ei estä päivärahan maksamista.

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan kohdalla yritystoiminnan laajuudella ei ole merkitystä ensimmäisen 4 kuukauden ajan. TE-toimisto ei tällöin tutki yritystoiminnan laajuutta. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen 4 kuukauden ajan yritystoiminta ei vaikuta ansiopäivärahaan, kuin tulojen kautta. 4 kuukauden jälkeen TE-toimisto tutkii, onko yritystoiminta ollut niin laajaa, että se estää ansiopäivärahan maksamisen jatkossa. Yritystoiminnan voi aloittaa tällä tavalla vain kerran ansiopäivärahan enimmäisaikaa kohden. Seuraavalla kerralla yritystoiminnan laajuus tutkitaan heti.

Yritystoiminnan laajuutta ei tutkita myöskään silloin, kun yritystoiminta kestää enintään 2 viikkoa. Enintään 2 viikkoa kestäviä yritystoiminnan jaksoja voi olla enimmäisajan sisällä rajoittamaton määrä.

Yli 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta on aina ilmoitettava TE-toimistoon. Enintään 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta ei sen sijaan tarvitse ilmoittaa kuin kassaan, joka huomioi yritystoiminnan tulosi päivärahassa.

Osuuskunnan kautta voi työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä

Jos työskentelet sellaisen osuuskunnan tai yrityksen kautta, joka hoitaa laskutuksen ja kirjanpitoa puolestasi, kyse on yleensä yritystoiminnasta. Tällöin hankit asiakkaasi itse ja asiakkaat sopivat työn tekemisestä sinun kanssasi.

Jos työskentelet osuuskunnassa, jonka tarjoaa palveluja samalla alalla, kuin jolla itse toimit, kyse on usein työsuhteesta. Tällöin asiakas ostaa palvelut osuuskunnalta, eikä sinulta henkilökohtaisesti.

Mikä on ansiopäivärahan enimmäismäärä?

Silloin kun maksetaan ansiopäivärahaa, jossa on huomioitu työtulon vaikutus, päivärahan ja työtulon yhteenlaskettu summa ei voi ylittää ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa.

Jos ansiopäivärahaasi on leikattu enimmäismäärän perusteella, tämä tarkoittaa, että tulosi ovat yhtä suuret, kuin tulot, joiden perusteella ansiopäivärahasi on laskettu.

Ansiopäiväraha on kuitenkin aina vähintään saman suuruinen, kuin maksettaisiin Kelan peruspäivärahana.

Ansiopäivärahan laskeminen uudelleen ja suojasäännöt

Jos olet työssä 26 viikkoa (6 kk) siten, että työtunteja on viikon aikana vähintään 18, ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta ja päivärahan taso lasketaan uudelleen. Myös seitsemän päivän omavastuuaika alkaa alusta.

Uusi ansiopäivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi maksamattomia päiviä.

Jos olet osa-aikatyössä, ansiopäivärahan uudelleen laskeminen voi laskea päivärahan määrää. Ansiopäivärahan tasoa kuitenkin suojaavat seuraavat seuraavat seikat:

 • Ansiopäiväraha lasketaan ja omavastuuaika otetaan enintään kerran vuodessa.
 • Ansiopäiväraha voi laskea kerralla vain 20 %, jos päivärahasi enimmäisaika ei ole kulunut loppuun.

Ikääntyneitä koskee lisäksi muita suojasääntöjä. 58 vuotta täyttäneen päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole suurempi. Myöskään silloin, kun enimmäisaika alkaa alusta työllistämisvelvoitteen perusteella tarjotun työn tai palvelun perusteella, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei yleensä lasketa uudelleen.

Jos työviikkoja on kertynyt alle 26 ja ansiopäivärahan enimmäisaikasi ei ole vielä täyttynyt, ansiopäivärahan maksaminen jatkuu työjakson jälkeen entisen suuruisena.

Jos sinut on lomautettu

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää.

Lomautetun työttömyysturva keyboard-arrow-right Created with Sketch.
 • Jos olet lomautettu kokonaisiksi päiviksi, saat täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä.
 • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, sinulle maksetaan ansiopäivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus. Arvioi päivärahan määrä laskurilla.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa lomautuksen ajalta, jos työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta.

Lyhennettyä työviikkoa tekevien lomautettujen työaikaa tarkastellaan kalenteriviikkokohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että 80 %:n raja ei saa ylittyä kalenteriviikon aikana tai päivärahan maksaminen kyseiselle viikolle estyy.

Jos lomautus on toteutettu työpäivää lyhentämällä, työaikaa tarkastellaan neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa.