Arbeta med dagpenning

Man kan arbeta deltid eller utföra kortjobb eller bedriva småskalig företagsverksamhet med dagpenning

Småskaligt arbete lönar sig också, eftersom det gör att du kan:

 • öka dina inkomster
 • sakta ner dagpenningens maximitid
 • ackumulera nya arbetsveckor så att dagpenningens maximitid börjar om från början.

Halva av inkomsterna från deltidsarbete minskar arbetslöshetsdagpenningen. Till exempel minskar en lönetjänst på 500 euro arbetslöshetsdagpenningen med 250 euro. Uppskatta din löns inverkan på dagpenningen med kalkylatorn.

Betalningen av dagpenning under perioder av arbete förutsätter att du

 • arbetar deltid (högst 80 % av den maximala arbetstiden för heltidsarbete)
 • har en provanställning som pågår i högst två veckor (kortjobb)
 • har företagsverksamhet som bisyssla
 • är permitterad.

Om du har hittat ett deltidsarbete eller kortjobb

Anmäl dina arbetstimmar i din ansökan till arbetslöshetskassan och skicka en lönespecifikation till kassan. Informera också arbets- och näringsbyrån om arbetet.

Om du får lön först nästa månad påverkar arbetet inte din dagpenning före löneutbetalningen.

När är det deltidsarbete eller kortjobb och när är det heltidsarbete?

Deltidsarbete är ett arbete som utförs under högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen. Om den maximala arbetstiden i branschen är 40 timmar per vecka är 32 timmar per vecka deltidsarbete.

Kortjobb är ett heltidsarbete som pågår högst två veckor.

För deltidsarbete och kortjobb granskas arbetstiden enligt ansökningsperioden. Det innebär att gränsen på 80 procent inte får överskridas under ansökningsperioden, som är en månad eller fyra veckor.

Om man arbetar mer än 80 procent och det pågår mer än två veckor är det frågan om heltidsarbete. Då får du full dagpenning fram till att arbetet börjar och efter att det eventuellt har slutat.

Om du har startat ett företag

Företagsverksamhet som bedrivs som bisyssla, dvs. småskalig verksamhet, påverkar dagpenningen på samma sätt som deltidsarbete. Skicka ditt senaste beskattningsbeslut till kassan med information om intäkterna från verksamheten. Om du precis har inlett företagsverksamheten och ännu inte fått något beskattningsbeslut ska du skicka in en egen utredning av företagets intäkter och utgifter.

Du kan uppskatta inverkan av företagsverksamhetens intäkter på dagpenningen med kalkylatorn. Ändra årsinkomsten till månadsinkomst i beskattningsbeslutet genom att dela beloppet med tolv.

TE-byrån undersöker hur omfattande företagsverksamheten är och beslutar om den är tillräckligt småskalig för att du ska kunna få inkomstrelaterad dagpenning under tiden som verksamheten bedrivs. För det mesta förhindrar en företagsverksamhet som under att halvt år bedrivits vid sidan av ett heltidsarbete, inte utbetalning av dagpenning.

När det gäller företagsverksamhet som inletts när du är arbetslös, har verksamhetens omfattning ingen betydelse under de första fyra månaderna. I det här fallet undersöker TE-byrån inte verksamhetens omfattning. Det här betyder att företagsverksamheten inte påverkar dagpenningen under de första fyra månaderna annat än genom inkomsten. Efter fyra månader undersöker TE-byrån om företagsverksamheten varit så omfattande att den förhindrar en fortsatt utbetalning av dagpenning. Företagsverksamhet kan inledas endast en gång på detta sätt per maximitid för dagpenning. Nästa gång kommer företagsverksamhetens omfattning att undersökas omedelbart.

Företagsverksamhetens omfattning undersöks inte heller när verksamheten varar högst två veckor. Inom maximitiden kan man ha obegränsat antal perioder av företagsverksamhet som pågår högst två veckor.

Företagsverksamhet som pågår mer än två veckor måste alltid anmälas till arbets- och näringsbyrån. Företagsverksamhet som pågår högst två veckor behöver däremot inte anmälas annat än till kassan, som beaktar dina intäkter från företagsverksamheten i dagpenningen.

Man kan arbeta som anställd eller företagare genom ett kooperativ

Om du arbetar genom ett kooperativ eller ett företag som sköter fakturering och bokföring åt dig handlar det oftast om en företagsverksamhet. Då skaffar du dina kunder själv och kunderna kommer överens om arbetet med dig.

Om du arbetar i ett kooperativ som erbjuder tjänster inom samma bransch som den du arbetar i handlar det ofta om ett arbetsförhållande. Då köper kunden tjänster av kooperativet, och inte av dig personligen.

Vad är den maximala dagpenningen?

Vid utbetalning av dagpenning där arbetsinkomstens inverkan har beaktats kan den sammanräknade dagpenningen och arbetsinkomsten inte överskrida lönen som utgör grund för dagpenningen.

Om din dagpenning har minskats baserat på maximibeloppet innebär det att dina inkomster är lika stora som de inkomster baserat på vilka din dagpenning har beräknats.

Dagpenningen är dock alltid minst lika stor som om den skulle betalas som grunddagpenning.

Omräkning av dagpenning och skyddsregler

Om du arbetar 26 veckor (sex månader) med minst 18 timmars arbete per vecka börjar maximitiden för den inkomstrelaterade dagpenningen om från början och storleken på dagpenningen räknas om på nytt. Självrisktiden på sju dagar börjar också om från början.

En ny nivå på dagpenningen beräknas även om det finns obetalda dagar i den föregående dagpenningsperioden.

Om du arbetar deltid kan en omräkning av dagpenningen göra att storleken på dagpenningen minskar. Nivån på dagpenningen skyddas dock av följande:

 • Den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas och självrisktiden tas ut högst en gång per år.
 • Dagpenningen kan endast minska med 20 procent åt gången om det finns obetalda dagar i den tidigare dagpenningsperioden.

Äldre personer omfattas dessutom även av andra skyddsregler. Lönen som utgör grund för dagpenningen för en person som fyllt 58 år räknas inte om, om inte lönen är större. Om maximiperioden börjar om från början baserat på arbete eller service som erbjuds baserat på sysselsättningsskyldigheten räknas lönen som utgör grund för dagpenning oftast inte heller om.

Om du har permitterats

Under en permittering avbryts arbetet och löneutbetalningen tills vidare eller för vissa dagar. Permittering kan också genomföras genom förkortning av arbetsdagen.

ARBETSLÖSHETSSKYDD FÖR PERMITTERADE keyboard-arrow-right Created with Sketch.
 • Om du har permitterats tills vidare får du inkomstrelaterad dagpenning som om du var helt arbetslös.
 • Om du har permitterats en del av dagarna och arbetar en del av dagarna får du full inkomstrelaterad dagpenning för permitteringsdagarna.
 • Om du har permitterats genom förkortning av arbetsdagen får du dagpenning där lönens inverkan har beaktats. Uppskatta storleken på dagpenningen med kalkylatorn.

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas för permitteringsperioden om man arbetar under högst 80 procent av den maximala arbetstiden inom branschen. Vid permittering granskas arbetstiden varje kalendervecka. Det innebär att gränsen på 80 procent inte får överskridas under kalenderveckan, för då förhindras utbetalning av dagpenning för den veckan.