Villkor och varaktighet

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan om

  • du är helt eller delvis arbetslös (t. ex. arbetar deltid eller är permitterad)
  • du söker heltidsarbete och har anmält dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån
  • du är medlem i en arbetslöshetskassa
  • du har arbetat 26 veckor (cirka sex månader) under tiden du varit medlem i kassan.

Om du blir arbetslös eller om du får färre arbetstimmar ska du omedelbart anmäla dig som arbetslös arbetssökande i arbets- och näringsbyråns webbtjänst! Anmälan gäller med en gång, men kan inte göras retroaktivt till exempel till föregående dag. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas för tid då anmälan är i kraft.

Om du inte är medlem i en arbetslöshetskassa eller inte har arbetat tillräckligt länge ska du ansöka om arbetslöshetsskydd hos FPA.

Sex månaders arbete räcker

För att få inkomstrelaterad dagpenning måste man ha arbetat 26 veckor. Som kortast måste man alltså ha arbetat sex månader för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Kalenderveckor då man haft minst 18 timmar arbete räknas med. Lönen måste också vara i enlighet med kollektivavtalet. Om branschen saknar kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 399 euro i månaden.

Arbetet behöver inte vara oavbrutet. Arbetsveckor från de föregående två åren och fyra månaderna kan räknas med. Om du till exempel studerat, varit sjuk, i armén, i civiltjänst, alterneringsledig eller vårdat ett barn under tre år förlänger denna tid granskningsperioden. Som längst kan arbetsveckor från nio år och fyra månader räknas med.

 

80-procentigt arbete är deltidsarbete

Du kan ha rätt till inkomstrelaterad dagpenning även under deltidsarbete, kortjobb eller permittering. Som deltidsarbete räknas arbete som utförs till exempel fyra dagar i veckan. Om du är deltidsanställd kan du läsa mer om ämnet här.

Skyldigheter

Du kan mista din rätt till inkomstrelaterad dagpenning (för en viss tid eller tills vidare) om du inte håller din arbetssökning hos arbets- och näringsbyrån i kraft eller uträttar ärenden hos arbets- och näringsbyrån enligt deras anvisningar. Det innebär till exempel upprätthållande av sysselsättningsplanen, möten och deltagande i olika tjänster. Mer information om arbets- och näringsbyråns skyldigheter finns i arbets- och näringsbyråns webbtjänst.

Om du är borta från arbetsmarknaden (dvs. om du inte arbetar eller är arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån) i mer än sex månader utan godtagbara skäl förfaller ovan nämnda arbetsvillkor på 26 veckor. Det innebär att du kan få dagpenning först när du har arbetat 26 nya veckor. Godtagbara skäl är till exempel studier, armén, civiltjänst, sjukdom eller vård av barn under tre år.

Anställningskalkylator för inkomstrelaterad dagpenning

Beräkna med hjälp av kalkylatorn om du har arbetat tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning. Observera att du måste vara medlem i kassan när du arbetar för att samla till dig rätten till inkomstrelaterad dagpenning.

1. För att få inkomstrelaterad dagpenning måste du ha arbetat 26 kalenderveckor. Vid arbete som ingår i arbetstiden för inkomstrelaterad dagpenning ska lönen vara i enlighet med kollektivavtalet. Om branschen saknar kollektivavtal ska lönen för heltidsarbete vara minst 1 399 euro i månaden.

2. Vanligtvis ackumuleras arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning från sådana arbetsveckor (mån-sön) där man arbetat minst 18 timmar. Till exempel för lärare kan kravet vara lägre.

3. Vanligtvis måste du ha haft anställningsperioder under två år och fyra månader före arbetslösheten. Men om du till exempel har studerat eller tagit hand om ett barn under 3 år, kan du inkludera anställningstid från en längre tid.

Allmänna instruktioner

  • Kalkylatorn kan inte användas när du har haft ett lönesubventionerat jobb. Om du har haft ett lönesubventionerat jobb, kontakta arbetslöshetskassan för att beräkna arbetstiden.

Företagsverksamhet kan påverka rätten till dagpenning

Om du bedriver företagsverksamhet undersöker arbets- och näringsbyrån hur omfattande verksamheten är och beslutar om den förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Småskalig företagsverksamhet, dvs. företagsverksamhet som bedrivs som bisyssla, förhindrar inte utbetalning av dagpenning. Man kan bevisa att verksamheten är en bisyssla till exempel genom att företagsverksamheten bedrivits minst ett halvår vid sidan av ett heltidsarbete. Mer information om ämnet finns här.

Studenter får dagpenning efter examen

Om du studerar till exempel på en yrkesskola eller på ett universitet kan du få inkomstrelaterad dagpenning först när du tagit examen. Anmäl dig som arbetssökande i arbets- och näringsbyråns webbtjänst så snart du tagit examen! Mer information om ämnet finns här.

Beräkna din dagpenning

Din månatliga inkomst

Hur länge betalas inkomstrelaterad dagpenning?

Inkomstrelaterad dagpenning betalas vanligtvis i högst 300 eller 400 dagar. Maximitiden på 400 dagar förutsätter att du har arbetat mer än tre år innan du blev arbetslös. Om du har fyllt 58 år och har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren kan du få dagpenning för högst 500 dagar.

Arbetshistoria (och ålder) Maximitid
Du har arbetat totalt mindre än tre år 300 dagar (cirka 14 månader)
Du arbetat totalt mer än tre år 400 dagar (cirka 18 månader)
Du är 58 år gammal och du har arbetat fem år under de senaste 20 åren 500 dagar (cirka 23 månader)

Om du utför kortjobb eller arbetar deltid går maximitiden långsammare. Du kan också återställa dagpenningens maximitid genom att arbeta. 26 veckors arbete med minst 18 timmar i veckan startar om maximitiden.

Om din arbetslöshet fortsätter efter att maximibetalningstiden gått ut kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA. Mer information om arbetsmarknadsstöd finns på FPA:s webbplats.

Tilläggsdagar för äldre

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas efter maximibetalningstiden tills du fyller 65 år i form av tilläggsdagar om:

  • du är född år 1957–1960 och fyller 61 år innan maximibetalningstiden löper ut eller
  • du är född år 1961–1962 och fyller 62 år innan maximibetalningstiden löper ut eller
  • du är född år 1963 och fyller 63 år innan maximibetalningstiden löper ut eller
  • du är född år 1964 och fyller 64 år innan maximibetalningstiden löper ut.

En förutsättning är dessutom att du har arbetat minst fem år under de senaste 20 åren och att du fått din rätt till inkomstrelaterad dagpenning som löntagare.

Personer födda 1965 eller senare har inte rätt till tilläggsdagar efter att maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning har gått ut.