Ehdot ja kesto

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos

  • olet kokonaan tai osittain työtön (esim. osa-aikatyössä tai lomautettu)
  • haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • olet työttömyyskassan jäsen
  • olet ollut työssä 26 viikkoa (noin 6 kk) kassan jäsenyysaikana. Huom. Ansiopäivärahan työskentelyedellytys kaksinkertaistuu ja muuttuu tuloperusteiseksi 2.9.2024. Lue lisää: Ansiopäivärahan ehdot muuttuvat, Lakimuutokset 2024

Jos jäät työttömäksi tai työtuntisi vähenevät, ilmoittaudu heti työttömäksi työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa! Ilmoittautuminen on voimassa saman tien, mutta sitä ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi eiliselle päivälle. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa.

Jos et ole työttömyyskassan jäsen tai ollut työssä riittävän kauan, hae työttömyysturvaa Kelasta.

Kuuden kuukauden työskentely riittää

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää 26 viikon työskentelyä. Lyhimmillään ansiopäivärahaa voi siis saada kuuden kuukauden työskentelyn jälkeen.

Mukaan lasketaan sellaiset kalenteriviikot, joina työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Myös palkan pitää olla työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 399 euroa kuukaudessa.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista. Mukaan voidaan laskea työviikkoja edellisen 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos olet ollut esimerkiksi opiskelemassa, sairaana, armeijassa, siviilipalveluksessa, vuorotteluvapaalla, apurahakaudella tai hoitanut enintään 3-vuotiasta lasta, tämä aika pidentää tarkastelujaksoa. Pisimmillään mukaan voidaan laskea työviikkoja 9 vuoden ja 4 kuukauden ajalta.

Jos olet palkkatuetussa työssä, työ kerryttää ansiopäivärahan työskentelyedellytystä tavallista hitaammin. Palkkatuetuista työviikoista 75 % luetaan mukaan työskentelyedellytykseen.

Työskentelykausia voidaan lukea hyväksi myös silloin, kun työ on tehty toisessa EU-maassa.

80 %:nen työ on osa-aikatyötä

Sinulla voi olla oikeus ansiopäivärahaan myös osa-aikatyön, keikkatyön tai lomautuksen ajalle. Osa-aikatyönä pidetään sellaista työtä, jota tehdään esimerkiksi neljänä päivänä viikossa. Lisätietoa osa-aikatyöstä löytyy täältä.

Velvoitteet

Voit menettää oikeutesi ansiopäivärahaan (määräaikaisesti tai toistaiseksi), jos et pidä työnhakua TE-toimistossa voimassa tai asioi TE-toimistossa heidän ohjeidensa mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimeriksi työllistymissuunnitelman ylläpitoa, tapaamisia sekä erilaisiin palveluihin osallistumista. Lisätietoa TE-toimiston velvoitteista löydät TE-toimiston verkkopalvelusta.

Jos olet poissa työmarkkinoilta (eli et ole työssä tai työnhakijana TE-toimistossa) yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä, ansiopäivärahan 26 viikon työskentelyedellytys vanhenee. Tämä tarkoittaa, että voit saada päivärahaa vasta silloin, kun olet ollut uudet 26 viikkoa työssä. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi opinnot, armeija, siviilipalvelus, sairaus tai alle 3-vuotiaan lapsen hoito.

Työssäololaskuri ansiopäivärahaa varten

Arvioi alla olevan laskurin avulla, oletko työskennellyt riittävästi saadaksesi ansiopäivärahaa. Huomaathan, että työskentely kerryttää ansiopäivärahaoikeutta vain, jos kuulut samanaikaisesti työttömyyskassaan.

1. Työjaksot
Täytä vain sellaiset työviikot, joina olet ollut työttömyyskassan jäsen ja olet saanut työehtosopimuksen (TES) mukaista palkkaa. Jos alalla ei ole TES:iä, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 399 € / kk.

2. Alle 18-tuntiset viikot
Ansiopäivärahan työssäoloedellytystä kerryttävät yleensä sellaiset viikot, joina työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Opettajien kohdalla vaadittu työaika voi olla alempi, kuin 18 tuntia.

3. Tarkastelujakso
Työssäolojaksojen tulee yleensä löytyä työttömyyttä edeltävien 2 vuoden ja 4 kuukauden ajalta. Jos olet kuitenkin ollut esimerkiksi opiskelemassa, työssäoloaikaa voidaan laskea mukaan pidemmältä ajalta.

Muut ohjeet

  • Vastaus on arvio antamillasi tiedoilla.
  • Jos olet ollut palkkatukityössä, ota yhteyttä työttömyyskassaan työssäoloajan laskemista varten.

Jaksotus, karenssit ja omavastuuaika voivat siirtää etuusoikeuden alkamista

Lomakorvaus, työnantajan maksama kultainen kädenpuristus ja oma irtisanoutuminen voivat siirtää etuusoikeuden alkamista. Lisäksi ansiopäivärahakauden alussa on seitsemän päivän korvaukseton omavastuuaika. Lue lisää: Näin haet ansiopäivärahaa

Opiskelija saa päivärahaa valmistuttuaan

Jos opiskelet esimerkiksi ammattikoulussa tai yliopistossa, voit saada ansiopäivärahaa vasta valmistumisesi jälkeen. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa heti valmistuttuasi! Lisätietoa opinnoista löytyy täältä.

Yritystoiminta voi vaikuttaa päivärahaoikeuteen

Jos sinulla on yritystoimintaa, TE-toimisto tutkii, miten laajaa yritystoiminta on ja päättää, estääkö yritystoiminta ansiopäivärahan maksamisen. Pienimuotoinen eli ns. sivutoiminen yritystoiminta ei estä päivärahan maksamista. Sivutoimisuuden voi osoittaa esimerkiksi siten, että yritystoimintaa on harjoitettu vähintään puoli vuotta kokoaikatyön ohella. Lisätietoa yritystoiminnasta löytyy täältä.

Sosiaalietuuksien vaikutus

Osa sosiaalietuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin. Lisätietoa sosiaalietuuksien vaikutuksesta löydät sivuilta Näin ansiopäiväraha lasketaan  ja Sosiaalietuuksien vaikutus.

Laske ansiopäivärahasi määrä

Kuukausiansiosi

Miten kauan ansiopäivärahaa maksetaan

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 tai 400 päivältä. 400 päivän enimmäisaika edellyttää, että olet ollut työssä yli 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista. Jos olet täyttänyt 58 vuotta ja ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä.

Päivärahaa maksetaan kokonaan työttömälle viideltä päivältä viikossa. 300 päivän enimmäiskesto kuluu siis aikaisintaan loppuun noin 60 viikossa (noin 14 kk), 400 päivää 80 viikossa (noin 18 kk) ja 500 päivää 100 viikossa (noin 23 kk).

Jos teet keikka- tai osa-aikatyötä, enimmäisaika kuluu hitaammin. Voit myös nollata ansiopäivärahan enimmäisajan olemalla työssä. 26 viikon työskentely vähintään 18 tuntia viikossa aloittaa enimmäisajan alusta.

Työhistoria (ja ikä) Enimmäiskesto
Olet ollut työssä yhteensä 3 vuotta tai vähemmän 300 päivää (noin 14 kk)
Olet ollut työssä yhteensä yli 3 vuotta 400 päivää (noin 18 kk)
Olet 58 vuotias ja sinulla on 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana 500 päivää (noin 23 kk)

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea. Lisätietoa työmarkkinatuesta löytyy Kelan verkkosivustolta.

Lisäpäivät ikääntyneille

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  • olet syntynyt vuonna 1957-1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
  • olet syntynyt vuonna 1961-1962 ja täytät 62 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
  • olet syntynyt vuonna 1963 ja täytät 63 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1964 ja täytät 64 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja oikeus ansiopäivärahaan on saatu palkansaajana.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta lisäpäiviin ansiopäivärahan enimmäisajan päätyttyä.

Työllistämisvelvoite

Jos olet täyttänyt 57 vuotta, enimmäisaikasi on päättymässä ja sinulla ei ole oikeutta lisäpäiviin, sinulla voi olla oikeus työhön tai palveluun työllistämisvelvoitteen perusteella. Kysy lisää asiasta TE-toimistosta.