Siirry sisältöön

Päivärahan saajat ja maksetut etuudet

Päivärahakulut ovat nousseet viime kuukausina

Ansiopäivärahakulut ovat laskeneet jo usean vuoden ajan. Vuonna 2019 päivärahakulut laskivat 11 %. Päivärahakulut kääntyivät kuitenkin nousuun joulukuussa. Huhtikuussa näkyi toistaiseksi voimakkain kulujen kasvu.

Päivärahakulut nousivat 30 % huhtikuussa

Ansiopäivärahakulujen muutos kuukaudessa vuotta edeltävään tilanteeseen nähden:

 • (1/19) – 18 %
 • (2/19) – 18 %
 • (3/19) – 18 %
 • (4/19) – 17 %
 • (5/19) – 9 %
 • (6/19) – 16 %
 • (7/19) – 5 %
 • (8/19) – 14 %
 • (9/19) – 6 %
 • (10/19) – 1 %
 • (11/19) – 4 %
 • (12/19) + 5 %
 • (1/20) + 5 %
 • (2/20) + 8 %
 • (3/20) + 11
 • (4/20) + 30 %

Päivärahakulut ovat voimakkassa kasvussa usealla alalla

Ansiopäivärahakulut nousivat huhtikuussa vuoden takaiseen tilanteeseen nähden eniten Kuljetusalan työttömyyskassassa, Lääkärien työttömyyskassassa ja JATTK-työttömyyskassassa. Kuljetusalojen kulut kaksinkertaistuivat huhtikuussa.

Euromääräisesti eniten kasvoivat Yleinen työttömyyskassa YTK:n päivärahakulut. YTK:n kulut kasvoivat 11,8 miljoonaa euroa ja 27 %.

Päivärahakulut laskivat 11 % vuonna 2019

Vuonna 2019 maksettiin 1,7 miljardia euroa ansiopäivärahoina. Edellisvuonna ansiopäivärahakulut olivat 1,9 miljardia euroa.

Päivärahakulut ovat laskeneet neljän vuoden ajan yhteensä 41 %.

Saajien määrä on kääntynyt nousuun

Vuonna 2019 ansiopäivärahan saajien määrä oli edellisvuotta alhaisempi joka kuukausi joulukuuta lukuun ottamatta. Tätä ennen laskua on ollut neljän vuoden ajan.

Vuodenvaihteesta alkaen saajien määrä on kuitenkin ollut kasvussa viime vuoden tilanteeseen nähden. Kasvu voimistui huhtikuussa.

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
225 t. 367 t. 336 t. 274 t. 274 t. 303 t. 332 t. 346 t. 337 t. 300 t. 262 t. 246 t.
Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos Muutos
-8 t. 142 t. -30 t. -62 t. 1 t. 29 t. 29 t. 13 t. -9 t. -37 t. -38 t. -16 t.
-3 % 63 % -8 % -19 % 0 % 10 % 10 % 4 % -3 % -11 % -13 % -6 %

Saajien määrä on laskenut viimeisen vuoden ajan viime kuukausia lukuun ottamatta

 • (1/19) -15 %
 • (2/19) – 16 %
 • (3/19) – 15 %
 • (4/19) – 14 %
 • (5/19) – 12 %
 • (6/19) – 15 %
 • (7/19) – 9 %
 • (8/19) – 11 %
 • (9/19) – 6 %
 • (10/19) – 4 %
 • (11/19) – 3 %
 • (12/19) + 3 %
 • (1/20) + 4%
 • (2/20) + 5 %
 • (3/20) + 6 %
 • (4/20) + 28 %

 

Vuonna 2019 noin 246 000 henkilöä sai ansiopäivärahaa

Päivärahan saajien määrä laski viime vuonna 6 % edellisvuoteen nähden.

Ansiopäivärahan saajien määrä on laskenut 100 000 henkilöllä neljän vuoden aikana. Saajien määrä ei ole vieläkään tavoittanut taantumaa edeltävää tasoa, mutta eroa vuoteen 2008 oli viime vuonna enää 9 %.

 

Työttömyys yleisintä rakennusalalla

Rakennusalan työttömyyskassan jäsenistä 29 % oli työttömänä vuonna 2019. Lääkärien työttömyyskassan jäsenistä työttömiä oli vuoden aikana 1 %.

Kaikkien kassojen jäsenistä 13 % oli vuoden 2019 aikana työttömänä.

Suurin osa saajista työllistyy melko nopeasti

Vuoden 2019 lopussa 67 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuusi kuukautta. Tästä ryhmästä 24 % oli ollut työttömänä enintään kuukauden ja 45 % enintään kolme kuukautta.

Työttömyyden kesto on melko selvästi yhteydessä ikään ja vanhempien ikäryhmien työttömyys kestää tyypillisesti kauemmin. Alle 30-vuotiaiden työllistyminen on erityisen nopeaa ja 86 % alle 30-vuotiaista oli vuoden 2019 lopussa ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

Vuoden 2019 lopussa ansiopäivärahan saajien työttömyys oli kestänyt tyypillisesti enintään kuusi kuukautta

67 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuusi kuukautta.

24 % ansiopäivärahan saajista oli ollut työttömänä enintään kuukauden ja 45 % kolmen kuukautta.

Ikä on yhteydessä työttömyyden kestoon

Alle 30-vuotiaiden työllistyminen on erityisen nopeaa ja 86 % ikäryhmästä oli vuoden 2019 lopussa ollut työttömänä enintään puoli vuotta. Kaikkien alle 60-vuotiaiden kohdalla työttömyys oli kestänyt enintään puoli vuotta 76 %:n kohdalla.

60 vuotta täyttäneiden kohdalla 37 % oli ollut työttömänä enintään puoli vuotta.

 

Työskentely päivärahalla on yleistä

Ansiopäivärahalla voi tehdä osa-aika- tai keikkatyötä tai harjoittaa sivutoimista yritystoimintaa. Pääsääntöisesti päivärahaa voi saada silloin, kun työtunteja on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän tunneista, työ kestää enintään kaksi viikkoa tai yritystoiminta on joko pienimuotoista tai lyhytkestoista.

Päivärahalla työskentely on yleistynyt vuoden 2011 jälkeen joka vuosi ja vuonna 2019 useampi kuin joka kolmas ansiopäivärahan saaja työskenteli saadessaan päivärahaa.

Jos päivärahan saajan tulot jäävät alle suojaosan, palkka ei vaikuta etuuteen, eikä työskentelyä tilastoida. Tämän vuoksi osa päivärahalla työskentelevistä ei näy alla olevissa tilastoissa.

Osittain työllistyneiden määrä on laskenut hieman

Vuonna 2019 keskimäärin 28 000 henkilöä kuukaudessa sai päivärahaa osittaisen työskentelyn ajalta. Saajien määrä on laskenut jonkin verran.

Osittain työllistyneiden osuus kaikista työttömistä on kuitenkin noussut joka vuosi viimeisen kahdeksan vuoden ajan.

Soviteltua saavien määrä on noussut 74 % vuodesta 2011

Viime vuonna 93 000 päivärahan saajaa työskenteli siten, että päiväraha soviteltiin yhteen palkan kanssa. Luku on noussut 74 % vuodesta 2011.

 

Lähes 40 % työskennellyt päivärahalla

38 % ansiopäivärahan saajista sai päivärahaa työn ajalta vuoden 2019 aikana. Osuus on noussut joka vuosi vuoden 2011 jälkeen.

Työskentely on yleisintä mm. palvelu- ja hoitoalalla

Palvelualojen työttömyyskassan, Työttömyyskassa Finkan ja Työttömyyskassa Superin etuuden saajista melkein puolet oli viime vuonna työssä.

Myös Terveydenhuoltoalan työttömyyskassassa, Erityisalojen työttömyyskassassa, Erityiskoulutettujen työttömyyskassassa ja Opettajien työttömyyskassassa osittainen työskentely on erittäin yleistä.

 

Lomautettujen määrässä voimakkain nousu

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää. Lomautuksen ajalle maksetaan joko täyttä tai soviteltua päivärahaa, riippuen lomautuksen toteutumismuodosta.

Lomautettujen määrä nousi huhtikuussa 174 %.

Lomautettujen määrä on ollut viime kuukausina kasvussa

Lomautettujen määrä on noussut viime kuukausina. Huhtikuussa kasvu voimistui merkittävästi.

 • (1/19) 0 %
 • (2/19) – 4 %
 • (3/19) – 2 %
 • (4/19) – 1 %
 • (5/19) + 1 %
 • (6/19) – 2 %
 • (7/19) + 13 %
 • (8/19) + 5 %
 • (9/19) + 8 %
 • (10/19) + 28 %
 • (11/19) + 30 %
 • (12/19) + 47 %
 • (1/20) + 41 %
 • (2/20) + 26 %
 • (3/20) + 22 %
 • (4/20) + 174 %

Lomautusten huippu koettiin vuonna 2009

Vuonna 2009 lomautettujen määrä nousi 307 % vuoden aikana.

Lomautettujen määrä on laskenut vuoden 2014 jälkeen joka vuosi viime vuotta lukuun ottamatta.

Keskimääräinen täysi päiväraha on 68 euroa

Keskimääräinen täysi ansiopäiväraha oli vuonna 2019 noin 68 euroa päivässä eli noin 1458 euroa kuukaudessa. Jos etuuden määrässä otetaan huomioon myös työnteon ajalta maksettava etuus, viime vuonna etuutta maksettiin keskimäärin 62 euroa päivässä ja 1332 euroa kuukaudessa.

Ansiopäivärahan saajien työttömyyttä edeltävä palkkataso on huomattavasti suomalaisia keskipalkkoja alhaisempi. Naisilla työttömyyttä edeltävä palkka on useimmin 1500-2000 euroa ja miehillä 2000-2500.

Saajat työttömyyttä edeltävän palkan mukaan

Ansiopäivärahan saajien keskipalkat ovat huomattavasti suomalaisia keskipalkkoja alhaisempia. Naisilla työttömyyttä edeltävä palkka on useimmin 1500-2000 euroa ja miehillä 2000-2500.

Katsottaessa työttömyyttä edeltäviä ansioita, noin 22 % ansiopäivärahan saajista ansaitsi vuonna 2019 yli 3000 euroa kuukaudessa.

 

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset: Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautui 1.1.2020 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan.

Päivitykset: Maksettuja etuuksia ja saajia koskevat tilastot päivitetään kuukausittain tai vuosittain. Kaavioiden 6-8 ja 16 tiedot päivitetään edellisen vuoden osalta seuraavan kevään aikana (huhti-toukokuu).