Siirry sisältöön

Päätökset, käsittelyajat ja hakemukset

Työttömyyskassojen tekemät päätökset

Työttömyyskassa antaa etuuspäätöksen silloin, kun henkilö hakee ansiopäivärahaa ensimmäisen kerran ja silloin, kun henkilön tilanteessa tai ansiopäivärahan määrässä tapahtuu muutos.

Päätökset jaetaan neljään ryhmään: täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset, työnteon ajalta maksettavaa soviteltua päivärahaa koskevat myönteiset päätökset, kielteiset päätökset ja takaisinperintäpäätökset. Aktiivimallin johdosta annettavat päivärahan leikkauspäätökset kuuluvat tässä luokittelussa täyttä päivärahaa koskeviin päätöksiin, ellei henkilö ole samaan aikaan esimerkiksi osa-aikatyössä.

Päätösmäärät koholla 2018-2019

Ansiopäivärahasta annettujen päätösten määrä nousi vuonna 2018 ja pysyi viime vuonna samalla tasolla, vaikka työttömyys laski samaan aikaan.

Nousu liittynee aktiivimalliin

Merkittävin nousu on tapahtunut täydestä päivärahasta annetuissa päätöksissä. Nousu johtuu suurelta osin aktiivimallista, sillä työttömyys laski viime ja edellisvuonna. Aktiivimallin vuoksi työttömyyskassan on tehtävä ansiopäivärahasta erillinen päätös entistä useammin.

Myös työnteon ajalta annettiin aiempaa enemmän päätöksiä. Muiden päätösten määrä laski tai pysyi samana.

Käsittelyajat

Ansiopäivärahahakemusten käsittelyaika tilastoidaan sellaisista etuushakemuksista, joista annetaan päätös. Maksuilmoituksia ei ole mukana käsittelyaikatilastossa. Käsittelyaika lasketaan päivinä hakemuksen saapumispäivämäärästä päätöksen antamispäivämäärään.

Ansiopäivärahahakemus käsiteltiin huhti-kesäkuussa keskimäärin kahdessa viikossa

Käsittelyajoissa ovat mukana täyttä etuutta koskevat myönteiset päätökset, työnteon ajalta maksettavat soviteltua etuutta koskevat päätökset, kielteiset päätökset sekä takaisinperintäpäätökset.

Puolet hakemuksista käsiteltiin 9 päivässä

Käsittelyaikojen mediaani oli huhti-kesäkuussa 9 päivää.

Käsittelyaika oli merkittävästi pidempi vuonna 2009

Vuonna 2009 käsittelyaika nousi hetkellisesti 28 päivään. Käsittelyaika oli yli kolme kertaa vuoden 2019 käsittelyaikaa pidempi.

Uudet hakemukset käsiteltiin loppukeväästä keskimäärin 13 päivässä

Täyttä etuutta koskevien myönteisten päätösten keskimääräinen käsittelyaika kaksinkertaistui huhti-kesäkuussa vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.

Osa-aikatyön ajalta hakemus käsiteltiin keskimäärin 12 päivässä

Työn ajalta tehty päivärahahakemus käsiteltiin huhti-kesäkuussa vähän alle kahdessa viikossa.

Käsittelyajat vaihtelevat jonkin verran kassojen välillä

Lyhin keskimääräinen käsittelyaika oli huhti-toukokuussa Rakennusalan ja Sähköalojen työttömyyskassoissa. Näissä kassoissa hakemukset käsiteltiin keskimäärin 6 päivässä.

Ansiopäivärahahakemukset

Uusien hakemusten määrä nousi heinäkuussa 66 %

Uusien hakemusten määrässä koettiin huippu huhtikuussa. Viimeisen neljän kuukauden ajan uusien hakemusten määrät ovat laskeneet suhteessa edelliseen kuuhun.

Uudet hakemukset tarkoittavat alkavia työttömyysjaksoja.

Kaikkien hakemusten määrä nousi kesäkuussa 77 %

Lukuun sisältyvät:

  • hakemukset uusien työttömyysjaksojen ajalta
  • ns. ”jatkohakemukset” aiemmin alkaneiden työttömyysjaksojen ajalta
  • hakemukset osittaisen työskentelyn ajalta

Tilastolähde: Työttömyyskassoja koskevat tilastot kerää Finanssivalvonta.

Fuusiot ja nimenmuutokset: Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautui 1.1.2020 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan.

Päivitykset: Käsittelyaikoja ja päätösmääriä koskevat tiedot päivitetään neljästi vuodessa.