Sosiaalietuuksien vaikutus

Vähentävät täysimääräisesti

Seuraavien sosiaalietuuksien määrä vähennetään ansiopäivärahasta:

 • lasten kotihoidon tuki (myös puolison saama kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta)
 • joustava hoitoraha
 • osittainen hoitoraha
 • opintotuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • toisesta valtiosta maksettava työkyvyttömyysetuus
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke (ei täysi)
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • luopumiseläke
 • luopumiskorvaus
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilastapaturmalain nojalla maksettava korvaus
 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • takuueläke, jos se on myönnetty jonkin edellä mainitun etuuden täydennykseksi

Estävät maksamisen

Seuraavat sosiaalietuudet estävät ansiopäivärahan saamisen:

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • erityishoito- ja erityisäitiysraha
 • työttömyyseläke
 • Suomesta myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke
 • työuraeläke
 • täysi vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • takuueläke eläkkeen täydennyksenä
 • eläketuki
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha
 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansionmenetyskorvaus
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke

Eivät vaikuta päivärahaan

Seuraavat sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan määrää:

 • asumistuki
 • lapsilisä
 • puolisolle maksettava joustava hoitoraha
 • kunnan järjestämä kotihoidon tuen kuntalisä
 • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • kunnan maksama omaishoidon tuki
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • vammaistuki
 • toimeentulotuki
 • sotilasavustus
 • tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • liikennevakuutuslain mukaiset erityiset kustannuksen korvaukset
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha
 • ylimääräiset sotaeläkkeet
 • henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläke