Siirry sisältöön

Työskentely päivärahalla

Päivärahalla voi tehdä osa-aika tai keikkatyötä tai harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa

Pienimuotoinenkin työ kannattaa, sillä sen avulla voit:

 • kasvattaa tulojasi
 • hidastaa päivärahan enimmäisajan kulumista
 • kerryttää uusia työviikkoja niin, että päivärahan enimmäisaika alkaa alusta.

Alle 300 euron palkka- tai yritystulo kuukaudessa ei vaikuta päivärahaan. 300 euron ylittävältä tulon osalta puolet vähentää päivärahaa. Esimerkiksi 500 euron palkkatulo vähentää päivärahaa 100 eurolla.  Arvioi palkkasi vaikutus päivärahaan laskurilla.

Päivärahan maksaminen työn ajalle edellyttää, että

 • teet osa-aikatyötä (työaika enintään 80 %)
 • teet kokoaikatyötä enintään kaksi viikkoa (ns. keikkatyö)
 • yritystoimintasi on sivutoimista
 • sinut on lomautettu.

Jos olet löytänyt osa-aika- tai keikkatyön

Ilmoita työtunnit hakemuksessasi työttömyyskassaan ja lähetä kassaan palkkakuitti. Ilmoita työstä myös TE-toimistoon.

Jos saat palkan vasta seuraavassa kuussa, työn tekeminen ei vaikuta päivärahaasi ennen palkan maksua.

Jos olet aloittanut yritystoiminnan

Sivutoiminen eli pienimuotoinen yritystoiminta vaikuttaa päivärahaan samalla tavalla kuin osa-aikatyö. Lähetä kassaan viimeinen verotuspäätöksesi, josta käy ilmi yritystoiminnasta saatu tulo. Jos olet vasta aloittanut yritystoiminnan, etkä ole vielä saanut verotuspäätöstä, lähetä oma selvitys yritystoiminnan tuloista ja menoista.

Voit arvioida yritystoiminnan tulon vaikutuksen päivärahaan laskurilla. Muuta vuositulo verotuspäätöksestä kuukausituloksi jakamalla summa luvulla 12.

TE-toimisto tutkii, miten laajaa yritystoiminta on ja päättää, onko yritystoiminta riittävän pienimuotoista siihen, että sen ajalta voi saada ansiopäivärahaa. Yleensä sellainen yritystoiminta, jota on harjoitettu puoli vuotta kokoaikaisen työn ohella, ei estä päivärahan maksamista.

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan kohdalla yritystoiminta on automaattisesti sivutoimista eli pienimuotoista ensimmäisen 4 kuukauden ajan. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen 4 kuukauden ajan yritystoiminta ei vaikuta päivärahaan, kuin tulojen kautta. 4 kuukauden jälkeen TE-toimisto tutkii, onko yritystoiminta ollut niin laajaa, että se estää päivärahan maksamisen jatkossa. Yritystoiminnan voi aloittaa tällä tavalla vain kerran ansiopäivärahan enimmäisaikaa kohden. Seuraavalla kerralla yritystoiminnan laajuus tutkitaan heti.

Jos yritystoimintasi kestää enintään 2 viikkoa, yrittäjyyden pää- tai sivutoimisuutta ei tutkita. Enintään 2 viikkoa kestäviä yritystoiminnan jaksoja voi olla enimmäisajan sisällä rajoittamaton määrä.

Yli 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta on aina ilmoitettava TE-toimistoon. Enintään 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta ei sen sijaan tarvitse ilmoittaa kuin kassaan, joka huomioi yritystoiminna tulosi päivärahassa.

Osuuskunnan kautta voi työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä

Jos työskentelet sellaisen osuuskunnan tai yrityksen kautta, joka hoitaa laskutuksen ja kirjanpitoa puolestasi, kyse on yleensä yritystoiminnasta. Tällöin hankit asiak

kaasi itse ja asiakkaat sopivat työn tekemisestä sinun kanssasi.

Jos työskentelet osuuskunnassa, jonka tarjoaa palveluja samalla alalla, kuin jolla itse toimit, kyse on usein työsuhteesta. Tällöin asiakas ostaa palvelut osuuskunnalta, eikä sinulta henkilökohtaisesti.

Mikä on päivärahan enimmäismäärä?

Silloin kun maksetaan päivärahaa, jossa on huomioitu työtulon vaikutus, päivärahan ja työtulon yhteenlaskettu summa ei voi ylittää päivärahan perusteena olevaa palkkaa.

Jos päivärahaasi on leikattu enimmäismäärän perusteella, tämä tarkoittaa, että tulosi ovat yhtä suuret, kuin tulot, joiden perusteella päivärahasi on laskettu.

Päiväraha on kuitenkin aina vähintään saman suuruinen, kuin maksettaisiin peruspäivärahana.

Päivärahan laskeminen uudelleen ja suojasäännöt

Jos olet työssä 26 viikkoa (6 kk) siten, että työtunteja on viikon aikana vähintään 18, ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta ja päivärahan taso lasketaan uudelleen. Myös viiden päivän omavastuuaika alkaa alusta.

Uusi päivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi maksamattomia päiviä.

Jos olet osa-aikatyössä, päivärahan uudelleen laskeminen voi laskea päivärahan määrää. Päivärahan tasoa kuitenkin suojaavat seuraavat seuraavat seikat:

 • Ansiopäiväraha lasketaan ja omavastuuaika otetaan enintään kerran vuodessa.
 • Päiväraha voi laskea kerralla vain 20 %, jos päivärahasi enimmäisaika ei ole kulunut loppuun.

Ikääntyneitä koskee lisäksi muita suojasääntöjä. 58 vuotta täyttäneen päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole suurempi. Myöskään silloin, kun enimmäisaika alkaa alusta työllistämisvelvoitteen perusteella tarjotun työn tai palvelun perusteella, päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei yleensä lasketa uudelleen.

Milloin on kyse osa-aika- tai keikkatyöstä ja milloin kokoaikatyöstä

Osa-aikatyötä on sellainen työ, jota tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Jos alan enimmäistyöaika on 40 tuntia viikossa, 32 tuntia viikossa työskentelevä on osa-aikatyössä.

Keikkatyötä on kokoaikatyö, joka kestää enintään kaksi viikkoa.

Osa-aika- ja keikkatyön kohdalla työaikaa tarkastellaan hakujakson mukaan. Tämä tarkoittaa, että 80 % raja ei saa ylittyä hakujakson aikana, joka on kuukausi tai neljä viikkoa.

Jos työtä on yli 80 % ja se kestää yli kaksi viikkoa, kyse on kokoaikatyöstä. Tällöin saat täyttä päivärahaa työn alkuun asti ja sen mahdollisen päättymisen jälkeen.

Jos sinut on lomautettu

Lomautuksen aikana työn tekeminen ja palkanmaksu keskeytyy toistaiseksi tai tietyille päiville. Lomautus voidaan myös toteuttaa lyhentämällä työpäivää.

Lomautetun työttömyysturva keyboard-arrow-right Created with Sketch.
 • Jos sinut on lomautettu toistaiseksi, saat ansiopäivärahaa kuin olisit kokonaan työtön.
 • Jos olet lomautettu osan päivistä ja osan päivistä töissä, saat täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä.
 • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, sinulle maksetaan päivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus. Arvioi päivärahan määrä laskurilla.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa lomautuksen ajalta, jos työtä tehdään enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lomautuksen kohdalla työaikaa tarkastellaan kalenteriviikoittain. Tämä tarkoittaa, että 80 % raja ei saa ylittyä kalenteriviikon aikana tai päivärahan maksaminen kyseiselle viikolle estyy.