Så här ansöker du

Gör så här

  1. Anmäl dig som arbetssökande i arbets- och näringsbyråns webbtjänst så snart du blivit arbetslös. Anmälan gäller med en gång, men kan inte göras retroaktivt till exempel till föregående dag. Inkomstrelaterad dagpenning kan endast betalas för tid då anmälan är i kraft.
  2. Efter två veckor fyller du i ansökan om dagpenning i din egen arbetslöshetskassas webbtjänst.

Ansök i fortsättningen om dagpenning i perioder om fyra veckor eller en månad. Om det inte sker någon förändring i din situation betalas dagpenningen vanligtvis ut några dagar efter att ansökan skickats in.

Ansök om dagpenning från och med den första arbetslöshetsdagen. Under de första sju vardagarna betalas ingen arbetslöshetsdagpenning på grund av självrisktiden, men denna tid beaktas av kassan. Kom ihåg att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning senast inom tre månader efter den aktuella periodens första dag!

Om du är osäker på om du uppfyller villkoren för inkomstrelaterad dagpenning, kontrollera villkoren här.

I webbtjänsten startar du arbetssökningen och ansöker lättast om arbetslöshetsskydd.

På nätet slipper du köa och en del av uppgifterna kan vara förifyllda. Dessutom hamnar din ansökan i kö till kassan för behandling så snart du skickat in den.

GÅ TILL E-TJÄNSTEN keyboard-arrow-right Created with Sketch.

Bilagor

I de flesta fall ska följande bilagor bifogas ansökan om inkomstrelaterad dagpenning:

  • Kopia av anställningsavtalet.
  • Kopia av uppsägningsmeddelandet eller permitteringsmeddelandet.

Om du får förmån, arbetar under arbetslösheten eller bedriver företagsverksamhet ska du informera kassan om det och vid behov lämna in bilagor om förmånen eller arbetet. Mer information: Sociala förmåners inverkan och Arbeta med dagpenning

 

Ta kort på bilagorna

För att bifoga pappersbilagor till en elektronisk ansökan är det oftast enklast att ta kort på dem.

Beräkna din inkomstrelaterade dagpenning

Din månatliga inkomst

Under de första sju arbetslöshets- eller permitteringsdagarna betalas ingen arbetslöshetsdagpenning

När arbetslösheten börjar åläggs en s.k. självrisktid. Under självrisktiden betalas ingen dagpenning. Självrisktiden omfattar sju vardagar (må-fr).

Om du är delvis i arbete ackumuleras din självrisktid endast för den tid du är arbetslös. Självrisktiden ska då ackumuleras under åtta på varandra följande kalenderveckor.

Självrisktiden tas vanligtvis om varje gång arbetslöshetsdagpenningens maximala period börjar om. Maximitidsräknaren återställs med cirka sex månaders arbete. Självrisktiden tas dock vanligtvis endast en gång per år.

Semesterersättning och gyllene handslag förskjuter början av rätten till arbetslöshetsdagpenning

Om du har obetald semester när din heltidsanställning avslutas, får du semesterersättning från din arbetsgivare. Semesterersättningen förhindrar utbetalning av arbetslöshetsdagpenning under en begränsad tid. Semesterersättning som motsvarar en månadslön förhindrar utbetalning av dagpenning under ungefär en månads tid. Detta kallas för periodisering av semesterersättning.

Den ekonomiska förmånen vid avslutande av anställningen, det så kallade guldhandslaget, påverkar arbetslöshetsdagpenningen på samma sätt som semesterersättning.

Exempel: Din dagliga lön är 100 €. Du får 1 500 € i semesterersättning när din anställning avslutas. Semesterersättningen periodiseras baserat på daglönen: 1 500 € / 100 € = 15. Semesterersättningen förhindrar utbetalning av dagpenning under en period av 15 arbetsdagar från och med avslutandet av anställningen.

Uppsägning orsakar karens

Om du själv är orsaken till att anställningen upphör kan följden bli att arbets- och näringsbyrån fastställer en viss tid utan ersättning, en s.k. karenstid. Mer information om orsakerna till karens och karenstider finns på arbets- och näringsbyråns sidor.

Periodisering- och karensperioden löper samtidigt

Periodisering som beror på semesterersättning eller ekonomisk förmån kan löpa samtidigt med karensperioden. Å andra sidan börjar självrisktiden ackumuleras först efter eventuell karenstid och/eller periodiseringstid.

Beslutet kan överklagas

När den första ansökningen har behandlats skickar arbetslöshetskassan ett beslut till dig. I beslutet förklaras kassans avgörande, dvs. om dagpenning kan betalas, storleken på dagpenningen och orsakerna till avgörandet.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det inom 30 dagar. Ange i överklagan vilket beslut du söker ändring i och till vilken del och varför du anser att beslutet är fel. Bifoga dina kontaktuppgifter och underteckna överklagandet. Skicka överklagandet till din egen arbetslöshetskassa så att kassan kan undersöka om den kan korrigera beslutet själv. Om kassan inte korrigerar beslutet på det sätt som du kräver vidarebefordrar den överklagandet till besvärsnämnden
för social trygghet.

Om du är missnöjd även med nämndens beslut kan du överklaga det i försäkringsdomstolen. Närmare anvisningar om hur du överklagar finns i bilagan till beslutet.

Meddela om ändringar

Kom ihåg att omedelbart meddela din arbetslöshetskassa om det inträffar förändringar i din situation. Till exempel, lön, företagsinkomst eller sociala förmåner påverkar dagpenningen och du har en skyldighet att meddela kassan om dem.

Skaffa skattekort för förmån

Inkomstrelaterad dagpenning är en skattepliktig inkomst och du bör beställa ett skattekort för förmån från skattemyndigheten för att få rätt skattesats. Kassan har i början av året en fastställd skattesats för lön, men skattesatsen som beräknats för lönen höjs till minst 25 procent vid utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning. Ett nytt skattekort får du snabbast på https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/skattekort/. Observera att du även kan skicka skattekortet från tjänsten direkt till din egen arbetslöshetskassa.

Dagpenning för tid som service pågår trots karens eller självrisktid

Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas av arbets- och näringsbyrån får du dagpenning för de dagar som servicen pågår även om du samtidigt skulle ha karenstid eller självrisktid. Mer information om sysselsättningsfrämjande service finns här.

Sök även för helgdagar

Helt arbetslösa får även dagpenning för helgdagar. Om din första arbetslöshetsdag är till exempel 1.1 (nyårsdagen) ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande i arbets- och näringsbyråns webbtjänst senast 1.1. Då får du förmån direkt från början av arbetslösheten.