Omställningspenning

Helheten för omställningsskydd för personer som fyllt 55 år infördes från och med början av år 2023. De som omfattas av omställningsskyddet har rätt till omställningspenning, utbildning och förlängd sysselsättningsledighet:

  • omställningspenningen motsvarar en månadslön.
  • omställningsutbildningen pågår i högst 6 månader och värdet motsvarar högst 2 månadslöner
  • sysselsättningsledigheten är fem dagar längre än normalt

För att omfattas av omställningsskyddet krävs att personen:

  • har sagts upp av produktions- och ekonomiska skäl (uppsägning av visstidsanställning uppfyller inte villkoret) 1.1.2023 eller senare
  • har fyllt 55 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • varit anställd av samma arbetsgivare i minst 5 år vid tidpunkten för uppsägningen
  • Inom 60 dagar från uppsägningen har anmält sig som arbetssökande vid TE-byrån.

Tidpunkten för uppsägningen avser den dag då uppsägningsbeskedet överlämnats. Om uppsägningstiden är lång ska arbetstagaren anmäla sig på TE-byrån redan innan arbetslösheten börjar.

Ansökan om omställningspenning ska göras hos den egna arbetslöshetskassan inom tre månader. Om personen inte tillhör en arbetslöshetskassa ska ansökan om omställningspenning göras hos FPA. Omställningsskyddet är lika stort oavsett om förmånen betalas ut av arbetslöshetskassan eller FPA. Omställningspenningen betalas ut från arbetslöshetskassan även om medlemskapet i kassan har börjat strax före uppsägningen och personen inte varit medlem i arbetslöshetskassan tillräckligt länge för att få inkomstrelaterad dagpenning.

Omställningspenningen inverkar inte på arbetslöshetsskyddet eller andra förmåner utom utkomststödet. Det förutsätter inte heller arbetslöshet. Bidraget betalas ut även om personen omedelbart återanställs av en annan arbetsgivare.

Utbildningen i omställningsskydd ordnas av TE-byrån eller NTM-centralen. Deltagande i utbildning i omställningsskydd är frivilligt och man kan avstå från deltagande utan förlust av inkomstrelaterad dagpenning.