Sosiaaliturvan uudistusta valmistelevan Toimi-hankkeen keskeiset kysymykset

Suomalainen sosiaaliturva on uudistamisen tarpeessa. Perusteluista useimmat ovat samaa mieltä: Järjestelmä on hajanainen ja vaikeaselkoinen; se teettää työtä niin ammattilaisille kuin asiakkaille. Harmillisinta on, että monimutkaiset säännöt ja prosessit aiheuttavat monelle epätietoisuutta siitä, kannattaako lyhyt työjakso.

Toinen muutokseen johtava asia on kokemus työn muutoksesta. Pätkätöiden, vaihtelevien työaikojen ja eri rooleissa työskentelyn ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Nykyinen sosiaaliturva on suunniteltu enemmän ajatellen pysyviä työsuhteita.

Sosiaaliturvan uudistamiseen on jatkossa myös aiempaa paremmat mahdollisuudet. Tänä vuonna käyttöön otettu tulorekisteri mahdollistaa tulojen ja etuuksien toimivamman yhteen sovittamisen nykyistä paremmin.

Mitkä sitten olisivat uudistuksen keskeiset kysymykset? Niistä on keskusteltu paljonkin sosiaaliturvan uudistusta valmistelevassa Toimi-hankkeessa. Hankkeen parlamentaarisessa seurantaryhmässä ovat mukana kaikki eduskuntapuolueet, työmarkkinajärjestöt, yrittäjäjärjestöt sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöt. Kysymyksiä ja vaihtoehtoja on käsitelty seuraavien hallituskauksien työn tueksi. Muutama keskeinen piirre on työn aikana korostunut.

Ensinnäkin, työllisyys liittyy tiiviisti sosiaaliturvaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Näkemykset yhteen kytkemisen vahvuudesta ja suunnasta vaihtelevat, mutta selvää on, että näistä tulee keskustella yhdessä. Suomi on kansainvälisillä areenoilla sikäli omaleimainen, että hallinnossa ja toiminnassa sosiaali- ja työllisyyssektorit ovat meillä erillisemmät kuin monissa muissa maissa. Tämä tuottaa työllisyys- ja sosiaalipolitiikalle yhteen sovittamisen tarvetta.

Toiseksi, palveluiden roolia sosiaaliturvan järjestelmässämme on pohdittava. Aikojen saatossa palveluiden ja etuuksien kehityspolut ovat kulkeneet erillään. Sen seurauksena palvelut ja etuudet ovat omien, erillisten lainsäädäntöjen, tutkimuksen, hallinnon ja toimeenpanon piirissä. Ihmisen elämän näkökulmasta niiden pitäisi kuitenkin olla saman elämäntapahtuman samaan suuntaan vieviä ratkaisuja. ”Etuus ei kuntouta” totesi eräs käytännön toimija Toimi-hankkeen tapahtumassa.

Monet ajattelevat myös, että sosiaaliturvaamme ydin tulisi kääntää kielteisestä ja leikkaavasta positiiviseen ja palkitsevaan. Tähän liittyy kysymys perus- ja viimesijaisen turvan suhteen korjaamisesta. Järjestelmän piirteiden muutos olisi valtava työ, mutta vielä suurempi asia olisi ajattelun, toiminnan ja ihmisten kohtaamisen muutos. Meidän on jo aika kohdistaa huomio myönteisiin mahdollisuuksiin ja eteenpäin auttamiseen, virheiden ja ongelmien sijaan.

Vaaleilla valitut poliittiset päätöksentekijät lopulta tekevät päätökset sosiaaliturvan uudistamisesta ja seuraavien hallituskausien päättäjien on tehtävä suuria ratkaisuja sosiaaliturvan uudistamisessa. Toimi-hanke antaa ajatuksia tähän työhön.

Suuria kysymyksiä, meille kaikille tärkeitä ratkaisuja – nyt on aika keskustella näistä teemoista!

Liisa Heinämäki

Liisa Heinämäki toimii projektipäällikkönä perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistusta valmistelevassa Toimi-hankkeessa. Hanke tuottaa näkemyksiä ja tietoa seuraavien hallituksien työn tueksi.

Toimi-hankeen työstä ja tuloksista kerrotaan tarkemmin TYJ:n seminaarissa 6.2. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan tulevaisuuden työelämän työttömyysturvasta!