Jäsenyys- ja työssäoloehto

Palkansaajan työssäoloehdon pituus on 26 kalenteriviikkoa. Työssäoloehto voi siis lyhimmillään täyttyä noin kuudessa kuukaudessa. Työssäoloehtoa kerryttää jokainen työviikko, jolloin työtä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2019 oltava vähintään 1 211 euroa kuukaudessa.

Työn ei tarvitse olla yhdenjaksoista, mutta työssäoloehdon tulee täyttyä tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso on 28 kuukauden mittainen ja se lasketaan taaksepäin työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien.

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain jos työssäoloehto täyttyy kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on siis oltava vähintään 26 viikkoa.

Jos olet täyttänyt 60 vuotta ja kuulut työllistämisvelvoitteen piiriin, työssäoloehtoon voidaan lukea aikaa, jona olet ollut työllistymistä edistävässä palvelussa työllistämisvelvoitteen perusteella. Lisätietoa työllistämisvelvoitteesta saat omasta TE-toimistostasi tai TE-toimiston puhelinpalvelusta.


Työssäoloehdon tarkastelujakson pidennys

28 kuukauden tarkastelujaksoa pidennetään, jos olet hyväksyttävästä syystä estynyt olemaan työmarkkinoiden käytettävissä. Tarkastelujaksoa pidennetään enintään seitsemän vuotta.

Hyväksyttäviä syitä pidennykseen ovat pääsääntöisesti:

 • osallistuminen TE-toimiston määräämään työllistymistä edistävään palveluun
 • sairaus
 • aika, jolta henkilö on saanut osasairauspäivärahaa
 • laitoshoito
 • kuntoutus
 • asevelvollisuus
 • siviilipalvelus
 • päätoiminen opiskelu
 • vuorotteluvapaa
 • lapsen syntymä
 • enintään 3-vuotiaan lapsen hoito
 • omaishoito tai perhehoito, ellei hoitotyö ole ollut vähäistä
 • osatyökyvyttömyyseläke tai osa-aikaeläke, mikäli työtä alle 18 tuntia viikossa
 • vankeusrangaistus
 • palkkatukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon
 • yhdistelmätukiaika, jota ei lueta työssäoloehtoon
 • päätoiminen työskentely, jota ei huomioida työssäoloehtoon: työskentely YK:ssa tai sen erityisjärjestöissä tai muussa kansainvälisessä järjestössä, jonka toimintaan Suomi osallistuu
 • apurahakaudet - jos apurahapäätöksestä ei muutoin käy ilmi apurahakauden kestoa, lasketaan kesto jakamalla työskentelyyn myönnetty apuraha myöntövuoden verottoman apurahan kuukausimäärällä
 • muu näihin verrattava syy.


Palkkatukityö

Palkkatukityöstä vain 75 % luetaan työssäoloehtoon. Täyttääkseen 26 viikon mittaisen työssäoloehdon henkilön on siis työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa.

Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto kertyy palkkatukityönkin ajalta täytenä.


Työssäoloehdon voimassaolo

Työssäoloehdon voimassaolo päättyy, jos olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä tai toimit palkansaajakassan jäsenyysaikana päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta. Tällöin työttömyyskassa voi maksaa etuuksia vasta, kun työssäoloehto on täyttynyt uudelleen.


Poikkeuksia työssäoloehdon laskemisessa

Poikkeavat alat
Työaikajärjestelyiltään poikkeavilla aloilla on viikoittaisten työaikaedellytysten täyttymisestä omat säännöksensä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi opetustyö, työsuhteinen kotityö ja taiteellinen, luova tai esityksellinen työ.

Opetusalalla työajan tulee olla vähintään puolet kyseessä olevan opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta työtuntimäärästä, jos opetusalalla on päätoimisia tuntiopettajia. Jos päätoimisia tuntiopettajia ei kyseisellä opetusalalla ole, on työajan oltava vähintään kahdeksan viikkotuntia.

Työsuhteessa, jossa luovan tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva, voidaan työssäoloehtoon lukea jokainen kalenteriviikko, jona henkilön tästä työstä saama verotettava tulo kuukauden tarkastelujakson aikana on ollut vähintään 1 211 €.

Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläke
Jos jäät työttömäksi oltuasi osa-aika- tai osatyökyvyttömyyseläkkeellä ja työssäolo- ja jäsenyysehto ovat täyttyneet ennen eläkkeen alkamista, päiväraha lasketaan eläkettä edeltävien ansioiden perusteella.

Osasairauspäiväraha ja alennettu sairausajan palkka
Työjaksoja, joiden ajalta on maksettu osasairauspäivärahaa tai työ- tai virkaehtosopimuksen perusteella alennettua sairausajan palkkaa ei lueta työssäoloehtoon. Työssäoloehdon tarkastelujaksoa pidennetään tällaisilta ajoilta.

Työaikapankki
Työssäoloehtoon ei lueta työaikaa, joka siirretään säästöön työaikapankkiin. Sen sijaan työssäoloehtoon luetaan se aika, jolloin olet ollut vapaalla käyttäen työaikapankkiin kerättyä aikaa ja saanut sitä vastaavaa palkkaa.

Työvoimakoulutus ja omaehtoiset opinnot
Jos työssäoloehto täyttyy uudelleen työvoimakoulutuksen tai omaehtoisten opintojen aikana, ansiopäivärahan enimmäismaksuaika alkaa alusta vasta koulutusjakson päätyttyä. Myös päiväraha lasketaan uudelleen vasta koulutusjakson jälkeen.


Työssäolon seuranta

Työssäoloehdon seurannan vuoksi työttömyyskassalle on ilmoitettava myös ne jaksot, joilta ei haeta päivärahaa, esimerkiksi yli kaksi viikkoa kestävät työt, sairausajat jne. Kassa ei voi maksaa päivärahaa, jos välissä on selvittämättömiä jaksoja.

On tärkeää pyytää palkka- ja työtodistukset työnantajalta välittömästi työsuhteen päätyttyä. Työttömyyskassa voi tarvita niitä pitkältäkin ajalta työssäoloehdon seurantaa varten.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit