Vuorottelukorvauksen maksamisen edellytykset

Vuorotteluvapaalle jääminen edellyttää, että

 • olet tehnyt kokoaikatyötä (yli 75 % alan enimmäistyöajasta)
 • olet tehnyt työnantajan kanssa sopimuksen vuorotteluvapaalle siirtymisestä
 • työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, joka täyttää vuorotteluvapaalain edellytykset
 • työsuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista ja
 • sinulla on ennen vuorotteluvapaan alkamista ollut työhistoriaa vähintään 20 vuotta.

Vuorotteluvapaalle jääville on yläikäraja. Vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen työntekijän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä. Yläikäraja ei kuitenkaan koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

13 kuukauden työssäoloedellytykseen voi sisältyä yhteensä enintään 30 päivän palkaton poissaolo. Tähän palvelussuhdeaikaan voidaan lukea rinnasteiseksi ajaksi vain sairaudesta tai tapaturmasta johtuva poissaolo.

Jos olet ollut vuorotteluvapaalla aikaisemmin, työhistoriaedellytys kahden vapaan välillä on viisi vuotta.

Jos olet epävarma työhistoriaedellytyksen täyttymisestä, ota yhteyttä omaan työttömyyskassaasi. Muiden vuorotteluvapaan edellytysten osalta sinua neuvoo TE-toimisto.


Työhistoriatiedot

Vuorotteluvapaan edellytyksenä oleva 20 vuoden työhistoria tarkistetaan työrekisteriotteesta. Työhistoriaan luetaan

 • palkkatyö
 • pakollinen yrittäjävakuutettu työ yrittäjänä
 • lähetettynä työntekijänä tehty työ
 • EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehty vakuutettu työ.

Myös 18-22-vuotiaana tehty työ luetaan hyväksi vuorotteluvapaan edellytyksenä olevaan työhistoriaan.

Työhistoria-aikaa laskettaessa otetaan lisäksi huomioon työhön rinnastettavana aikana

 • äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet
 • erityishoitorahakaudet
 • hoitovapaa-aika sekä
 • varusmies- ja siviilipalvelusaika.

Työssäoloajasta enintään neljännes voi olla tällaista työhön rinnastettavaa aikaa.

Muussa kuin Suomessa, EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tehtyä työtä ei lasketa vuorotteluvapaan perusteena olevaan työhistoriaan.

Työeläkkeen laskutapa muuttui 1.1.2007, joten sitä vanhemmat työt lasketaan tehdyn työajan mukaan, mutta 1.1.2007 lukien työhistoria kertyy niin, että vuosituloja verrataan TyEL-peruseläkkeen rajaan.

Työeläkeote

Työeläkeotteen työssäoloajasta saa Eläketurvakeskuksesta. Vuonna 2012 otteella ovat ensimmäistä kertaa mukana myös julkisten alojen, esimerkiksi kunnan, valtion ja kirkon ansiotiedot.

Työeläkeotteet verkossa

Vuorottelukorvauksen maksaminen perustuu lakiin

Työttömyyskassat maksavat vuorottelukorvausta laissa määritellyin edellytyksin. Vuorottelukorvausta koskevat lait ja asetukset ovat luettavissa valtion säädöstietopankin verkkopalvelussa (www.finlex.fi). Keskeisimmät lait ja asetukset on lueteltu täällä:

Lait ja asetukset

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit