Alterneringsledighet

Förutsättningarna för utbetalning av alterneringsersättning

Förutsättningen för alterneringsledighet är

  • att du har arbetat heltid (över 75 procent av branschens maximala arbetstid)
  • att du har ingått avtal med arbetsgivaren om alterneringsledighet
  • att arbetsgivaren under perioden av alterneringsledighet anställer en person som är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och som uppfyller förutsättningarna för alterneringsledighet
  • att din anställning hos samma arbetsgivare har varat oavbrutet i minst 13 månader innan alterneringsledigheten börjar och
  • att du innan alterneringsledigheten inleds har en arbetshistoria på minst 20 år.

Det finns en övre åldersgräns för alterneringsledighet. Alterneringsledigheten måste inledas minst tre år innan arbetstagaren uppfyller den lägsta åldersgränsen för ålderspension enligt pensionslagen. Den övre åldersgränsen gäller dock inte personer som är födda före 1957.

Arbetsvillkoret på 13 månader kan inkludera totalt högst 30 dagars obetald frånvaro. Endast frånvaro på grund av sjukdom eller olycka jämställs med denna anställningstid. Exempelvis tid med vårdledighet kan inte räknas med i arbetsvillkoret.

Om du har varit alterneringsledig tidigare krävs fem års arbetshistoria mellan två ledigheter.

Kontakta din egen arbetslöshetskassa om du är osäker på om du uppfyller villkoren för arbetshistoria. Du får information från arbets- och näringsbyrån om andra förutsättningar för alterneringsledighet.

Arbetshistorian kan inkludera mer än lönearbete

Förutsättningen för alterneringsledighet är 20 års arbetshistoria som intygas med ett arbetsregisterutdrag.

Vid beräkningen av tid av arbetshistoria beaktas dessutom som tid som kan jämställas med arbete perioder med moderskaps-, specialmoderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, perioder med specialvårdspenning, vårdledighetstid samt bevärings- och civiltjänsttid. Högst en fjärdedel av arbetshistorian får vara sådan tid som jämställs med arbete.

Även arbete som utförs i åldern 18–22 räknas in i den arbetshistoria som krävs för alterneringsledighet, även om arbetet under den tiden inte alltid ackumulerat pension.

Arbete som utförs i ett annat land än Finland, ett EU/EES-land eller Schweiz räknas inte in i den arbetshistoria som utgör grunden för alterneringsledigheten.

Beräkningsmetoden för arbetspensionen ändrades 1.1.2007 så att arbete före denna tidpunkt räknas enligt faktisk arbetstid. Efter 1.1.2007 ackumuleras arbetshistorian genom att årsinkomsten jämförs med gränsen för ArPL-grundpension.

Alterneringsersättningens belopp

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 procent av den inkomstrelaterade dagpenning som du har rätt till om du skulle bli arbetslös. I alterneringsersättningen ingår inte barnförhöjningar eller förhöjningsdelar i anslutning till den inkomstrelaterade dagpenningen och de beaktas inte heller när ersättningens belopp beräknas. Vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenning som utgör grunden för alterneringsersättningen beaktas löneinkomsterna under minst 52 veckor som föregår alterneringsledigheten.

TABELL ÖVER ALTERNERINGSERSÄTTNING keyboard-arrow-right Created with Sketch.

Arbetsinkomster under alterneringsledighet
Inkomster från den egna arbetsgivaren under alterneringsledigheten förhindrar utbetalning av alterneringsersättning. Alterneringsledigheten fortsätter dock under denna tid.

Övriga arbetsinkomster inverkar så att alterneringsersättningens belopp beräknas utifrån jämkad inkomstrelaterad dagpenning. I alterneringsersättningen ingår ingen skyddsdel på 300 euro för arbetsinkomsten såsom i den inkomstrelaterade dagpenningen.

Om heltidsarbete pågår över två veckor föreligger ingen rätt till alterneringsersättning.

Sociala förmåners inverkan

Sociala förmåner såsom inkomstrelaterad dagpenning dras av från alterneringsersättningen. Se: Sociala förmåners inverkan

Beskattning

På samma sätt som den inkomstrelaterade dagpenningen är alterneringsersättningen förskottsinnehållspliktig inkomst. Arbetslöshetskassan får information om medlemmarnas beskattning direkt från skattemyndigheten i början av året. Skicka ett eventuellt ändringsskattekort i originalform till kassan.

Inverkan av naturaförmåner och ersättningar som betalas på fritiden

Naturaförmåner beaktas som grund för alterneringsersättningen som en del av den intjänade lönen såvida inte utnyttjandet av dessa fortsätter under alterneringsledigheten. Då påverkar inte naturaförmånen ersättningsbeloppet. Förmånen dras inte heller av som inkomst under alterneringsledigheten.

Om ersättningar som intjänats under den arbetstid som föregick alterneringsledigheten betalas under pågående alterneringsledighet dras inte dessa av från alterneringsersättningen. Exempelvis semesterpenning och olika vinst- och resultatpremier som betalas under alterneringsledigheten påverkar inte alterneringsersättningens storlek.

Alterneringsersättningens begränsningar

Du har inte rätt till alterneringsersättning för den period som du får lön av din arbetsgivare eller då du utför ett heltidsarbete i mer än två veckor åt en annan arbetsgivare. Företagsverksamhet som bedrivs som huvudsyssla, frihetsstraff och armén förhindrar också utbetalning av alterneringsersättning.

Flera pensionsformer, sjukpenning och partiell sjukpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt rehabiliteringspenning m.m. förhindrar också utbetalning av alterneringsersättning.

Förmåner och ledigheter i anknytning till vård av barn som pågått i mer än 18 dagar gör att alterneringsledigheten upphör.

Alterneringsledighet i ett nötskal

Alterneringsledighet innebär att du är ledig från ditt arbete i högst ett halvår och att din arbetsgivare anställer en arbetslös person under samma period. Du får inte lön under alterneringsledigheten, utan alterneringsersättning.

Beloppet för alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning du skulle ha rätt till om du var arbetslös.

Arbetslöshetskassan betalar alterneringsersättning till sina medlemmar. Ansökan om alterneringsersättning skickas till den egna arbetslöshetskassan när ledigheten börjar. Innan du skickar in ansökan kan du kontakta din arbetslöshetskassa och kontrollera att du uppfyller kravet på 20 års arbetshistoria, som är ett villkor för utbetalning av ersättning. Om du inte är medlem i någon arbetslöshetskassa kan du söka alterneringsersättning hos FPA.

Arbetspensionsutdrag

Arbetspensionsutdrag för tiden i arbete lämnas av Pensionsskyddscentralen.

Ansökan om alterneringsersättning

Alterneringsersättning söks hos den egna arbetslöshetskassan när ledigheten börjar. Till ansökan ska bifogas åtminstone en kopia av alterneringsavtalet och ett löneintyg.

För alterneringsersättning tillämpas ingen självrisktid. Inga fortsatta ansökningar behöver lämnas efter den första ansökningen såsom för inkomstrelaterad dagpenning, men alla ändringar som inverkar på alterneringsersättningen ska omedelbart meddelas till kassan (t.ex. arbete).

Kontrollera innan ledigheten inleds

De handlingar som behövs för alterneringsledigheten ska lämnas till arbets- och näringsbyrån innan ledigheten inleds. De är alterneringsavtalet, vikariens anställningsavtal och en utredning av dina obetalda frånvaroperioder från de föregående 13 månaderna (t.ex. löneintyg).

Kom ihåg att ansöka om alterneringsersättning inom tre månader efter den aktuella periodens första dag.