Ansiopäivärahassa huomioitavat palkanosat

Huomioidaan ansiopäivärahassa

Ansiopäivärahan perusteeksi huomioitavaa vakiintunutta tuloa ovat:

 • työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomisajan palkka
 • työaikapankkiin säästetyn ajan perusteella pidetyn vapaan ajalta maksettu palkka
 • iltatyölisä, vuorotyölisä, henkilö- ja tehtäväkohtainen lisä, olosuhdelisä, lauantai- ja sunnuntaityölisä, yötyökorvaus, ylityökorvaus, urakkapohja ja
 • arkipyhäkorvaus ja muut vastaavat palkanlisät ja korvaukset
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • varallaolo- ja päivystyskorvaus
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantieemi
 • verollinen luontois- tai henkilökuntaetuus
 • verollinen kustannusten korvaus
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin, kuin se on verollinen
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja
 • laitoksissa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa ansiotuloa
 • palveluraha
 • sairauskassan maksama täydennyspalkka
 • työsuhteessa olevalle hoitajalle palkan lisäksi maksettu yksityisen hoidon tuki ja siihen mahdollisesti maksettava kunnallinen lisä
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.

Ei huomioida ansiopäivärahassa

Vakiintunutta palkkaa laskettaessa EI oteta huomioon työhön perustumatonta tuloa, pääomatuloa tai tuloa, jota ei voida pitää vakiintuneena. Tällaista tuloa ovat:

 • lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan henkilön vakiintuneen palkan perusteella
 • työnantajan antama rahalahja
 • veroton luontois- ja henkilökuntaetuus
 • veroton kustannusten korvaus
 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin
 • työsuhdelainan korkoetu
 • odotusajan palkka
 • vahingonkorvaus
 • stipendit ja apurahat
 • enkilöstörahastolta saatu tulo
 • voitonjakoerä
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se ei työnantajan maksamana olisi ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa tuloa
 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio
 • immateriaalioikeuteen perustuva korvaus
 • osakeoptio
 • osinkotulo
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • peitetty osinko
 • irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.