Yritystoiminta ja työttömyysturva

Kuka on yrittäjä työttömyysturvassa?

Yritystoimintaa on sellainen työ, jota ei tehdä työsuhteessa. Kyse voi olla työstä yritykselle, jonka omistat itse, freelancerina tehdystä työstä tai perheyritykselle tehdystä työstä.

  • Jos sinulla on yrittäjän tai maatalousyrittäjän eläkevakuutus, olet yrittäjä.
  • Jos sinulla on työntekijän eläkevakuutus, olet yrittäjä silloin, kun työtä ei voida pitää työsuhteessa tehtynä. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että työ on tehty freelancerina, tai siitä, että työ on tehty perheyritykselle, josta omistat pienenkin osuuden. Suomen Yrittäjäin työttömyyskassan verkkosivuilta löytyyvät tarkemmat perheyrityksiä koskevat määritykset ja rajat.

Jos olet palkkatyössä yritystoiminnan lisäksi ja yritystoiminta on pienimuotoista eli sivutoimista, yritystoiminta ei estä palkansaajakassaan kuulumista eikä työttömyysturvan maksamista.

Päätoimisen yritystoiminnan aikana voi kuulua palkansaajakassaan vain rajoitetusti, eikä työttömyysturvaa makseta. Päätoiminen yrittäjä voi vakuuttaa itsensä yrittäjän työttömyyskassassa ja kerryttää näin oikeuden yrittäjän ansiopäivärahaan siltä varalta, että yritystoiminta päättyy.

Sivutoimisen ja päätoimisen yritystoiminnan eroista löydät lisätietoa alta.

Osuuskunnan kautta voi työskennellä työntekijänä tai yrittäjänä

Jos työskentelet sellaisen osuuskunnan tai yrityksen kautta, joka hoitaa laskutuksen ja kirjanpitoa puolestasi, kyse on yleensä yritystoiminnasta. Tällöin hankit asiakkaasi itse ja asiakkaat sopivat työn tekemisestä sinun kanssasi.

Jos työskentelet osuuskunnassa, jonka tarjoaa palveluja samalla alalla, kuin jolla itse toimit, kyse on usein työsuhteesta. Tällöin asiakas ostaa palvelut osuuskunnalta, eikä sinulta henkilökohtaisesti.

Yrittäjän ansiopäiväraha

Yrittäjä voi kerryttää oikeuden ansiopäivärahaan yrittäjien työttömyyskassassa.  Suomessa on yksi työttömyyskassa yrittäjille: Suomen Yrittäjäin työttömyyskassa.

Yrittäjän ansiopäivärahaa voidaan maksaa, jos olet lopettanut yritystoiminnan tai työskentelysi yrityksessä on päättynyt. Lisäksi sinun tulee olla työttömyyskassan jäsen ja olla työskennellyt yrittäjänä kassan jäsenyysaikana 15 kuukautta. 15 kuukautta voi koota vähintään 4 kuukautta kestävistä työskentelyjaksoista, joina eläkevakuutuksen vuositaso on vähintään 14 803 euroa.

Jos yritystoimintasi päättyy, ilmoittaudu heti työnhakijaksi TE-toimiston verkkopalvelussa. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain sellaiselta ajalta, jona ilmoittautuminen on voimassa. TE-toimisto selvittää myös sen, milloin yritystoiminta on päättynyt.

Yritystoimintasi katsotaan pääsääntöisesti lopetetuksi, jos

  • yrityksesi on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai sen purkamisesta on tehty sopimus tai
  • yrityksesi tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja olet luopunut yrittäjän eläkevakuutuksesta ja jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä ja työnantajarekisteristä ja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä.

Jos olet yksityinen elinkeinoharjoittaja, yritystoiminta katsotaan lopetetuksi myös, kun tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on luotettavana pidettävän ilmoituksesi mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa ja olet luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkevakuutuksesta.

Voit laskea arvion yrittäjän päivärahasta Suomen Yrittäjäin työttömyyskassan sivuilta löytyvällä laskurilla.

Yrittäjän ansiopäivärahaa maksetaan yhtä kauan, kuin palkansaajien ansiopäivärahaakin. Lisätietoa enimmäiskestosta täällä. Huomaathan, että palkansaajista poiketen yrittäjillä ei ole lisäpäiväoikeutta enimmäiskeston jälkeen.

Yritystoimintaan tai palkkatyöhön siirtyminen

Siirtyessäsi palkansaajasta yrittäjäksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha palkansaajana tehdyn työn perusteella, jos yrittäjän työssäoloehto ei ole täyttynyt ja yritystoiminnan aloittamisesta on kulunut alle 18 kuukautta. Voit jäädä tämän 18 kuukauden ajaksi palkansaajakassan jäseneksi tai siirtyä yrittäjäkassaan. Huomaathan, että yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa, joten jäsenyyden siirtäminen yrittäjäkassaan on suositeltavaa.

Siirtyessäsi yrittäjästä palkansaajaksi, sinulle voidaan työttömyyden aikana maksaa ansiopäiväraha yrittäjänä täyttyneen työssäoloehdon perusteella, jos palkansaajan työssäoloehto ei ole vielä täyttynyt. Voit jäädä työsuhteen alkaessa yrittäjäkassan jäseneksi tai siirtyä palkansaajakassaan. Palkansaajan työssäoloehto ei kuitenkaan kerry yrittäjäkassassa, joten jäsenyyden siirtäminen palkansaajakassaan on suositeltavaa.

Jos vaihdat työttömyyskassaa, sinun tulee liittyä uuteen kassaan kuukauden sisällä siitä, kun eroat vanhasta, jotta säilytät kertyneen oikeuden päivärahaan.

 

Yritystoiminta sivutyönä

Sivutoiminen eli pienimuotoinen yritystoiminta ei estä palkansaajakassaan kuulumista eikä työttömyysturvan maksamista. Sivutoiminen yritystoiminta vaikuttaa päivärahaan samalla tavalla kuin osa-aikatyö.

TE-toimisto tutkii, miten laajaa yritystoiminta on ja päättää, onko yritystoiminta riittävän pienimuotoista siihen, että sen ajalta voi saada ansiopäivärahaa. Yleensä sellainen yritystoiminta, jota on harjoitettu puoli vuotta kokoaikaisen työn ohella, ei estä päivärahan maksamista.

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan kohdalla yritystoiminnan laajuudella ei ole merkitystä ensimmäisen 4 kuukauden ajan. TE-toimisto ei tällöin tutki yritystoiminnan laajuutta. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen 4 kuukauden ajan yritystoiminta ei vaikuta päivärahaan, kuin tulojen kautta. 4 kuukauden jälkeen TE-toimisto tutkii, onko yritystoiminta ollut niin laajaa, että se estää päivärahan maksamisen jatkossa. Yritystoiminnan voi aloittaa tällä tavalla vain kerran ansiopäivärahan enimmäisaikaa kohden. Seuraavalla kerralla yritystoiminnan laajuus tutkitaan heti.

Yritystoiminnan laajuutta ei tutkita myöskään silloin, kun yritystoiminta kestää enintään 2 viikkoa. Enintään 2 viikkoa kestäviä yritystoiminnan jaksoja voi olla enimmäisajan sisällä rajoittamaton määrä.

Yli 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta on aina ilmoitettava TE-toimistoon. Enintään 2 viikkoa kestävästä yritystoiminnasta ei sen sijaan tarvitse ilmoittaa kuin kassaan, joka huomioi yritystoiminnan tulosi päivärahassa.