Soviteltuun päivärahaan muutoksia vuodenvaihteessa

Soviteltuna maksettavaan päivärahaan on tulossa useita muutoksia vuodenvaihteessa. Lakia sovelletaan 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin.

Lyhennettyä työpäivää tekevien lomautettujen työaikatarkastelu muuttuu, ja jatkossa työaikaa tarkastellaan sovittelujaksoittain. Sovittelujakso on 4 kalenteriviikkoa tai kuukausi. Lyhennettyä työviikkoa tekevien lomautettujen työaikaa tarkastellaan jatkossakin kalenteriviikkokohtaisesti.

Jatkossa soviteltuun päivärahaan on oikeus myös silloin, kun työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä että kokoaikatyön 80 % aikaraja ei ylity. Lakimuutos koskee esimerkiksi tilanteita, joissa palkka ei perustu työaikaan eikä työnantaja valvo työaikaa.

Erityisestä sovittelujaksosta ja laskennallisesta palkasta luovutaan pysyvästi. Sovittelujakso on jatkossa aina 4 kalenteriviikkoa tai kuukausi. Sovittelujakson tulot ja työaika huomioidaan kaikilta jakson päiviltä, myös niiltä päiviltä joilta oikeutta etuuteen ei ole. Lisäksi selkeytetään maksuperusteista sovittelua. Kun palkkaa on maksettu sovittelujaksolla normaalista palkanmaksujaksosta poiketen kuukautta pidemmältä ajalta, työtulo jaetaan sovittelujaksoille jotka vastaavat palkanmaksua.