Työttömyyskassalakiin suunnitteilla muutoksia

Lakiin ehdotetut muutokset ovat suurelta osin sellaisia, joista on aiemmin säädetty kassoja koskevissa ohjeissa ja määräyksissä.

Työttömyysvakuutus turvassa myös kassan joutuessa maksukyvyttömäksi

Nykyisin työttömyyskassan jäseneksi ei pääsääntöisesti voi liittyä työttömänä. Lakiin ehdotetaan muutosta, jonka myötä henkilö voisi siirtyä toiseen kassaan myös työttömänä silloin, kun vanha kassa purkautuu tai joutuu konkurssiin. Muutoksella halutaan varmistaa työttömyysvakuutuksen säilyminen myös siinä tilanteessa, kun vakuutuksen tarjoaja ei ole maksukykyinen.

Käytännössä yksikään kassa ei ole kuitenkaan joutunut konkurssiin tai purkautunut tässä tarkoitetulla tavalla.

Lisäksi lakiin säädettäisiin oikeudesta saada valituskelpoinen päätös myös myönteisestä jäsenyyspäätöksestä. Mahdollinen muutoksenhaku koskisi tällöin esimerkiksi jäsenyyden alkamisajankohtaa.

Johdon ja hallinnon vaatimuksia tarkennettaisiin

Kassan johdolle säädettäisiin uudessa laissa tarkemmat vaatimukset. Kassan hallituksessa pitäisi olla jatkossa esimerkiksi työttömyysvakuutusalan ja sijoitusalan tuntemusta. Jatkossa kaikkien hallituksen jäsenten ei myöskään tarvitsisi olla kassan jäseniä.

Myös yleisiä hallintoa koskevia säännöksiä siirrettäisiin ohjeista lakiin. Säännökset koskevat esimerkiksi sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa.

Rahoitusta koskevat muutokset

Työttömyyskassan korkean työttömyysrasituksen perusteella maksetusta jäsenmaksun tasauksesta ollaan luopumassa. Jatkossa kassa ei saisi Työllisyysrahastolta lisärahoitusta silloin, kun alan työttömyysaste on erityisen korkea. Jäsenmaksun tasauksen tarkoitus on ollut estää kassan jäsenmaksujen kohtuuton nousu työttömyyden noustessa nopeasti.

Laissa säädettäisiin myös kassan jäljellä olevien varojen käytöstä silloin, jos kassa purkautuu tai joutuu konkurssiin. Aiemmin asiasta on päätetty kassan säännöissä.

Lisätietoa

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta: HE 14/2020