Lausunnot

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta 12.9.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Hallituksen esityksessä esitetään muutoksia tulotietojärjestelmästä annetun lain 5 luvun 13 pykälään.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää mainittuun pykälään lisättäväksi vielä yhden lisäyksen tai tarkennuksen. Yhteisjärjestö esittää, että tulorekisterilakia laajennettaisiin koskemaan myös työttömyyskassan jäsenyyshakemusten käsittelyä. Kassan jäsenyyttä haetaan ja siinä yhteydessä on tutkittava jäsenkelpoisuus. Tämä mahdollistettaisiin lisäämällä säännökseen viittaus työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain lisäksi työttömyyskassalakiin.

Tällä hetkellä mainitun pykälän 1 momentin 20-kohdassa todetaan seuraavasti työttömyyskassojen tiedonsaantioikeudesta: Momentin 20 kohdan mukainen käyttötarkoitus vastaisi työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:n ja vuorotteluvapaalain 21 §:ssä työttömyyskassalle säädettyjä tiedonsaantioikeuksia. Työttömyysetuuksia koskevien hakemusten ratkaisemisessa työttömyyskassat tarvitsevat tietoja muun muassa hakijan työhistoriasta ja taloudellisista oloista. Tulorekisterin tietoja käytettäisiin muun muassa ansiopäivärahan maksamisen edellytysten tutkimiseen, ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen määrän laskentaan, työttömyysetuuden sovittelussa huomioitavien tulojen määrittelyyn sekä liikkuvuusavustuksen myöntämiseen.

Tällä hetkellä jäsenyysehdon täyttymistä selvitetään tilanteen mukaan joko pyytämällä asiakkaalta lisätietoja tai liitteitä (esimerkiksi työsopimus, palkkalaskelma tai selvitys vakuutusmaksujen maksamisesta) tai tiedustelemalla asiaa työnantajalta tai vakuutusyhtiöistä. Tulorekisteritietoja voitaisiin hyödyntää silloin, jos on epäselvyyttä sen suhteen, onko kyseessä työsuhteeksi katsottava työ, jonka aikana kassaan saa liittyä vai toimeksianto tai yritystoiminta. Työttömyyskassa pyrkisi siis selvittämään tulorekisteristä sitä, että onko työ tehty palvelussuhteessa ja onko se vakuutettu Suomeen. Edellä mainituilla seikoilla on merkitystä myös myöhemmin mahdollisesti esille tulevaan etuusoikeuden arvioinnin kannalta.

Perusteet jäsenkelpoisuuden arviointiin löytyvät työttömyysetuuden saamisen ehdoista ja tiedonsaantioikeudesta eli työttömyysturvalaki 1 luku 2 §, 5 luku 2 § ja 13 luku 1 §, 6 luku 7 § ja työttömyyskassalain 2 luku 3 §:ssä säädetään palkansaajakassan jäsenyysehdoista.

Näin ollen Yhteisjärjestö esittää, että koska työttömyyskassalaissa säädetään palkansaajakassan jäsenyysehdosta, lain tulotietojärjestelmästä annetun lain 5 luvun 13 pykälän 1 momentin 20-kohtaa täydennetään lisäämällä siihen viittaus työttömyyskassalaissa tarkoitetun asian ratkaisemista varten, jotta myös jäsenyyshakemusten käsittelyssä voitaisiin hyödyntää tulorekisteriä. Tämä vastaisi myös
julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain 5 luvun 20 §:n mukaista periaatetta toisen viranomaisen tietoaineiston hyödyntämisestä. Jäsenyyskelpoisuuden selvittäminen on osa työttömyyskassalain lakisääteisiä tehtäviä.

Näin ollen säädösehdotus voisi olla esimerkiksi:

20) työttömyyskassalain (603/1984) 1 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassalle käsiteltävänä olevan työttömyysturvalaissa, työttömyyskassalaissa tai vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetun asian ratkaisemista tai väärinkäytösten selvittämistä taikka mainituissa laeissa tai Suomea sitovassa sosiaaliturvasopimuksessa tai sosiaaliturvaa koskevassa muussa kansainvälisessä säädöksessä säädettyjen tehtävien toimeenpanemista varten

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Valtiovarainministeriö 19.8.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta annetun muuttamisesta

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Hallituksen esityksessä esitetään, että Valtion taloudelliseen tutkimuskeskuksen 4 §:ssä säädettyjä tiedonsaantioikeuksia täsmennettäisiin ja tarkennettaisiin. Yhteisjärjestö katsoo, että pykälästä tulee poistaa maininta maksatusjärjestelmistä, koska nämä eivät ole rekisterinpitäjiä. Työttömyyskassat ovat rekisterinpitäjiä ja kyse on työttömyyskassojen tietojen luovuttamista koskevasta säännöksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö 12.8.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle palkansaajan työssäoloehdon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Palkansaajan työssäoloehto (TTL 5 luku ja asetusmuutokset)

Yleisiä kommentteja
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Työssäoloehdon euroistaminen kohdistuu muutoksena suoraan työttömyysturvajärjestelmän perusperiaatteisiin. Muutos työtuntipohjaisesta laskennasta euromääräiseen laskentaan on hyvin merkityksellinen työttömyysturvan kertymisen kannalta.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kannattaa työssäoloehdon euroistamista, mutta euroistaminen pitäisi tehdä maksuperusteisen mallin sijaan ansaintaperusteisesti. Ansaintaperusteinen malli olisi yksinkertaisempi toimeenpanna, pienempi muutos nykymalliin nähden ja etuudensaajalle helpompi ymmärtää. Valmisteluvaiheessa valmisteltiin lähes valmis esitysluonnos ansaintaperusteisesta euroistetusta työssäoloehdosta. Yhteisjärjestölle tuli yllätyksenä, että valmistelun lopussa lähes valmiiksi saatu ansaintaperusteisen työssäoloehdon esitysluonnos korvattiin maksuperusteisella esityksellä.

Maksuperusteisuus aiheuttaa sattumanvaraisuutta
Työssäoloehdon euroistamista koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että esityksen tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa työttömyyspäivärahan määräytymisperusteita. Tarkoituksena on, että määräytymisperusteet ovat etuuden hakijalle ymmärrettävät. Yhteisjärjestö pitää edellä mainittuja tavoitteita kannatettavina. Esityksellä ehdotettu maksuperusteinen tuloperusteinen malli aiheuttaa kuitenkin sen, että työssäoloehdon kertyminen on jatkossa aiempaa sattumanvaraisempaa. Palkanmaksupäivän ajoittumisella ja sitä kautta esimerkiksi palkanmaksamisessa tapahtuneilla virheillä on entistä suurempi merkitys henkilön työssäoloehdon kertymiseen.

Palkanmaksupäivän sattumanvaraisuus aiheuttaa sen, ettei henkilö kaikissa tilanteissa pysty ennakoimaan työssäoloehdon kertymistä etukäteen. Hallituksen esityksessä ehdotetut poikkeukset, joiden mukaan joissain tilanteissa työssäoloehdon viimeinen kuukausi on mahdollista kerryttää ansaintaperusteisesti, joissain tilanteissa palkkaa jaetaan maksukuukauden lisäksi muille kuukausille, ja joissain tilanteissa palkanmäärittelyssä käytettävää jakajaa on mahdollista muokata, tuovat malliin lisää monimutkaisuutta. Lisäksi esimerkiksi hyväksyttävä syy -aikojen huomioiminen on palkan maksuajankohtaan perustuvassa tuloperusteisessa mallissa vaikeasti hahmotettava asia.

Maksuperusteisessa mallissa sattumanvaraisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta etuuden saajien välillä ilmentävät esimerkiksi tilanteet, joissa palkanmaksupäivä on aina kuukauden ensimmäinen päivä. Esimerkki: jos palkanmaksupäivä on kuukauden 1. päivä, huhtikuussa voi olla kaksi maksupäivää eli 1.4. ja 30. 4., koska toukokuun maksupäivä 1.5. aikaistuu 30.4. päivälle. Sama on esimerkiksi joulukuussa: 1.12. on maksupäivä ja myös 31.12., koska 1.1. on pyhäpäivä. Jos toimitaan puhtaasti maksuperusteisesti, työssäoloehtoa ei kertyisi touko- ja tammikuulta käytännössä koskaan niillä palkansaajilla, joilla palkanmaksupäivä on kuukauden 1. päivä, mutta perustepalkasta tulee suurempi kuin niillä, joilla palkanmaksupäivät asettuvat kahdelle kuukaudelle. Ehdotettu maksuperusteinen malli ei näin ollen kohtele palkansaajia yhdenvertaisesti.

Maksuperiaatteella toteutettuna työnantajan maksuaikatauluista, palkan hyväksymisprosesseista, palkanmaksun virheistä tai esimerkiksi pankkien maksuhäiriöistä voi aiheutua muutoksia palkan maksatukseen, joka esitetyssä mallissa vaikuttaisi hakijan työttömyysturvaoikeuteen ja työttömyysturvaetuuden määrään. Tällä hetkellä Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat vaikuttaisivat henkilöiden etuusoikeuteen. Tätä ei voi pitää oikeudenmukaisena ja tasapuolisena. Esitetty maksuperusteinen malli on myös asiakasneuvonnassa haastava, koska hakija ei välttämättä ilman dokumentteja tiedä palkanmaksun päivämäärää, toisin kuin hän tietäisi työntekoajankohdan, joka olisi ansaintaperusteisen kertymän perustana. Käytännössä etuudenhakijaa voi siis olla vaikea neuvoa tietyissä tilanteissa.

Erittäin tavanomaista on myös, että työsuhteen päättymisen jälkeen yrityksen seuraavana tai seuraavina palkanmaksupäivinä maksetaan työsuhteeseen liittyvät loppupalkan suoritukset kuten kertyneet plussaldot, lomakorvaus, lomaraha, tulospalkkio tai ylityökorvaukset. Loppupalkassa maksetuista suorituksista ainakin plussaldot, tulospalkkio ja ylityöt kerryttäisivät työssäoloehtoa. Esityksessä esitetään, että työskentelyn päättymisen jälkeen seuraavassa kalenterikuukaudessa maksettavat palkanerät otettaisiin huomioon henkilön uuteen työssäoloehtoon. Näin eriä ei myöskään laskettaisi mukaan henkilön ansiopäivärahan perusteena olevaan palkkaan, kun vasta seuraavan työssäoloehdon täyttyessä. Näin ainakin niillä palkansaajilla, joilla loppupalkka maksetaan vasta seuraavan kuukauden puolella. Jos loppupalkka maksetaan työsuhteen viimeisenä päivänä tai saman kuukauden aikana, palkansaajat ovat eriarvoisessa asemassa.

Tuloperusteinen työssäoloehto vaikuttaa erityisesti pätkittäistä ja epäsäännöllistä työtä tekevien henkilöiden työttömyysturvaoikeuteen. Lisäksi esitetty maksuperusteinen toteutusmalli vaikuttaa etuusoikeuteen ja maksettavien päivärahojen suuruuteen erityisesti aloilla, joissa lisät ja muut palkantarkisteet vaikuttavat paljon henkilön kokonaistulotasoon esimerkiksi palvelu-, hoito- ja opetusaloilla. Esitetyssä maksuperusteissa mallissa henkilön saamat lisät voivat yksistään kerryttää henkilön työssäoloehtokuukauden, mikäli lisät maksetaan eri kuukaudessa kuin työstä saatu palkka. Tämä voi vaikuttaa erittäin voimakkaasti henkilön saaman ansiopäivärahan suuruuteen, eikä päivärahan perusteena oleva tulotaso vastaa tällöin tosiasiassa henkilön tulotasoa. Ansaintaperusteissa toteutustavassa lisät ja muut palkkaerät kohdistettaisiin henkilön tekemään työaikaan, jolloin henkilön työstä saama kokonaispalkkaus olisi oikeammin määriteltävissä ja myös henkilön itsensä paremmin arvioitavissa.

Palkkaturvatilanteeseen ei ole otettu esitysluonnoksessa kantaa. Tällaisessa tilanteessa palkka tulee maksuun huomattavalla viiveellä, hakijasta riippumattomista syistä. Nyt esillä olevasta ehdotuksesta ei selviä, miten työssäoloehdon täyttyminen palkkaturvatilanteissa toteutuisi oikeudenmukaisesti.
Palkansaaja menettää oikeuden työttömyyspäivärahaan oltuaan poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä. Esitysluonnoksen sivun 26. mukaan jatkossa palkansaajan työssäoloehdon uudistaminen tuloperusteiseksi vaikuttaa myös sen arviointiin, milloin henkilö on ollut työmarkkinoilla. Samalla sivulla todetaan, että henkilö on työmarkkinoilla silloin, kun hän on palkkatyössä olleessaan ansainnut vähintään 431 euroa (v. 2022 tasossa). Sanatarkasti luettuna tämän voi ymmärtää niin, että jatkossa työmarkkinoilla oloksi katsotaan, kun on tehnyt sellaista työtä, josta ansaitsee vähintään 431 euroa kuukaudessa, mutta palkanmaksu voi tapahtua myös myöhemmin. Asian merkityksellisyyden vuoksi tätä kohtaa olisi selvyyden vuoksi hyvä kuitenkin tarkentaa esityksessä, että onko näin myös tarkoitettu.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että yritystoiminnan ja oman työn sivutoimiseksi osoittamisessa arvioitaisiin henkilön tekemiä viikoittaisia työtunteja, jotka saataisiin henkilöltä itseltään tai työnantajalta. Opiskelun sivutoimiseksi osoittamisessa arvioitaisiin kuitenkin henkilön tuloperusteisesti työssäoloehdon täyttämiä kuukausia. Erilaisten arviointitapojen käyttäminen monimutkaistaa järjestelmää.

Lainvalmistelua tehtiin myös ansaintaperusteisen euroistetun työssäoloehdon perusteella. Eli että työssäoloehtokuukaudet kertyisivät sen mukaan, milloin tulo on ansaittu ja siis työ on tehty. Tällä hetkellä voimassa oleva viikkotuntiperusteinen tarkastelu tehdään ansaintaperusteisen laskentatavan mukaisesti. Työttömyyskassojen kanta on, että työssäoloehto pitäisi euroistaa ansaintaperusteisesti. Vaihtoehtoisesta ansaintaperusteisesta työssäoloehdosta on valmisteltu hallituksen esitysluonnos, joka pitäisikin valita jatkovalmistelun perustaksi. Ansaintaperusteinen malli olisikin hakijalle yksinkertaisempi ja ennakoitavampi.

Kuten esitysluonnoksessa todetaan, myös ansaintaperusteisella mallilla olisi saavutettu esitykselle asetetut tavoitteet. Esitysluonnoksessa todetaan ansaintaperusteisen mallin heikkoudeksi se, että malli ei mahdollistaisi sitä, että tulorekisteri olisi ainoa tarvittava tiedon lähde työttömyysturvaoikeutta ratkaistaessa. Tämän osalta Yhteisjärjestö toteaa, että myöskään ehdotettua maksuperusteista mallia ei voida toimeenpanna pelkän tulorekisteritiedon perusteella, vaan siinäkin tarvitaan lisätietoja hakijalta tai työnantajalta.

Jäsenyysehto
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan jäsenyysehto on jatkossa kuusi kuukautta. Työssäoloehto täyttyy kuitenkin, kun henkilölle on maksettu palkkaa kuuden kalenterikuukauden aikana vähintään 862 euroa (vuoden 2022 tasossa). Käytännössä henkilö voi siis täyttää työssäoloehdon esimerkiksi vähän yli neljä kuukautta kestäneellä työllä (esim. 20.1.–10.6.), jos sekä työsuhteen alussa että lopussa maksettu palkka ylittää työssäoloehtoa kerryttävän vähimmäisrajan. Koska työssäoloehto voi kertyä lyhyemmältä ajalta kuin jäsenyysehto, on oletettavaa, että aiempaa useampi saa jatkossa peruspäivärahaa ennen kuin saavuttaa oikeuden ansiopäivärahaan. Tämä lisää siis Kela-kassa siirtotilanteita. Olisi syytä harkita, voisiko jäsenyysehto täyttyä jatkossa jo silloin,
kun henkilö on kassan jäsenyysaikana täyttänyt työssäoloehdon, ilman, että jäsenyysehdolle luodaan tiukkaa kuuden kuukauden rajaa.

Lisäksi esityksessä esitetään, että työssäoloehto kertyy koko kalenterikuukaudelta, vaikka henkilö ei ole ollut palkanmaksuajankohtaan työttömyyskassan jäsen, mutta liittyy jäseneksi ko. kuukauden aikana. Esitysluonnoksesta ei käy ilmi, että miten toimitaan kassasta eroamisen tilanteissa. Jos henkilö eroaa kalenterikuukauden aikana esimerkiksi 15. päivä kassasta ja liittyy toiseen kassaan vasta seuraavassa kuussa, kerryttääkö henkilön työ työssäoloehtoa erokuukauden aikana vai ei?

Työssäoloehto
Hallituksen esitysluonnos jättää edelleen paljon suuria asioita ratkaisematta. Tämä on erityisen huolestuttavaa, koska kyseessä on hyvin merkittävä muutos, joka edellyttää työttömyyskassakentällä laajaa kouluttamista ja muutoksia maksatusjärjestelmiin. Ehdotettu voimaantuloajankohta on 1.5.2023, mikä tarkoittaa sitä, että valmistelulle jää vain vähän aikaa. Toimeenpanon ja kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on tärkeää, että loputkin lakimuutoksen olennaiset kohdat selviävät hyvin pian tai voimaantulon ajankohtaa siirretään eteenpäin.

Esitysluonnoksesta epäselväksi jää tarkastelujakson alkamisen ja työssäoloehtokuukauden suhde. Hallituksen esitykseen olisi hyvä tarkentaa, tuleeko tarkastelujakson olla voimassa koko työssäoloehtoon luettavan kuukauden alusta lähtien. Jos siis tarkastelujakso alkaa esimerkiksi 8.6., voidaanko kesäkuu huomioida työssäoloehtoon ja onko esimerkiksi palkanmaksupäivän sijoittumisella asian kannalta merkitystä? Lisäksi onko asian kannalta mitään merkitystä sillä, onko henkilön palkkaa vähennetty hyväksyttävä syy ajan vuoksi työssäoloehtoon luettavalla ajalla? Esimerkiksi henkilö on palkattomalla sairauslomalla 2 viikkoa ja 3 päivää toukokuussa 2023 ja hän hakee työttömyyspäivärahaa 1.6.2023 alkaen. Henkilölle maksetaan palkka toukokuulta vasta kesäkuussa 2023. Palkanmäärittely tehdään palkoista, jotka on maksettu 31.5. mennessä. Henkilön normaali tarkastelujakso on 1.2.2021-31.5.2023. Pidennetäänkö tarkastelujaksoa toukokuussa olleen työkyvyttömyysajan vuoksi 2 viikolla ja 3 päivällä, jolloin tarkastelujakso alkaisi 13.1.2021?

Yksi avoimeksi jäävä olennainen asia on viimeisen kalenterikuukauden huomioiminen työssäoloehdon seurannassa silloin, kun henkilön työsuhde päättyy tai henkilö lomautetaan kesken kalenterikuukauden. Hallituksen esitysluonnoksessa on esimerkki, jonka mukaan kesken jäänyt kuukausi voidaan huomioida niin sanotusti kuluvaan työssäoloehtoon.
4 pykälän esimerkki sivulla 44: Määräaikainen työsuhde on voimassa 1.12.–15.6., ja palkka maksetaan aina samana kuukautena, jona työ on tehty. Jos kesäkuussa maksettava, työssäoloehdossa huomioitava palkka täyttää 4 §:ssä tarkoitetun tuloa koskevan edellytyksen, tutkittaessa oikeutta työttömyyspäivärahaan 16.6. alkaen, kesäkuu voidaan huomioida työssäoloehdossa riippumatta siitä, onko palkka maksettu ennen työsuhteen päättymistä, työsuhteen viimeisenä päivänä tai työsuhteen päättymisen jälkeen mutta kesäkuun loppuun mennessä.

Tältä osin on esitysluonnos jättää tulkinnanvaraiseksi, että voidaanko esimerkin tilanteessa kesäkuu huomioida myös uuteen työssäoloehtoon ja tehdä palkanmäärittely 31.5. mennessä maksetuista palkoista. Jos molemmat tavat toimia ovat mahdollisia, kuka päättää kumpaa tapaa käytetään? Onko hakijalla oikeutta vaatia korjausta päätökseen, jos hänen mielestään olisi ollut edullisempaa toimia toisella tavalla kuin kassa on toiminut?

Toisaalta edellä kuvattu hallituksen esitysluonnoksessa ollut esimerkki herättää kysymyksen siitä, mihin tarvitaan 4 b §:n poikkeussäännöksen 1 momenttia, jos sitä verrataan 4 pykälään? Tai tulisiko 4 b § 1 mom. muotoilla ainakin toisin. Nyt se on muotoiltu näin: ”Palkansaajalla, jonka työssäoloehto kertyy toisiaan yhdenjaksoisesti seuraavista työssäoloehtokuukausista, työttömyyspäivärahaoikeus voi alkaa sinä kalenterikuukautena, joka mukaan lukien 3 §:ssä tarkoitettu palkansaajan työssäoloehto täyttyy.” Eikö esimerkin tilanteessa ole kyse juuri tällaisesta tilanteesta ja joka kuuluisi jo ehdotetun 4 pykälän soveltamisalaan? Jos esimerkin tilanteella ja siis 4 pykälän soveltamisalalla ja 4 b pykälän 1 momentin poikkeussäännöksellä on jokin olennainen ero, sitä tulisi avata paremmin hallituksen esityksessä.

4 b § 1 momentin poikkeussäännös ei lisäksi tällaisenaan korjaa sitä ongelmaa, johon se on tarkoitettu, eli ansiopäivärahaoikeus ei voi poikkeussäännöksen avullakaan aina alkaa heti työn päätyttyä, vaan aikaisintaan vasta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Esimerkki: Henkilö, joka ei ole koskaan aiemmin saanut työttömyyspäivärahaa, aloittaa työt tammikuussa. Hänelle maksetaan palkka aina seuraavan kuukauden aikana. Tammikuun palkka maksetaan siis vasta helmikuussa. Henkilön työ päättyy kesäkuussa ja hän hakee päivärahaa 20.6. alkaen. Kesäkuun palkka kuitenkin maksetaan vasta heinäkuussa. Henkilön työssäoloehto täyttyy ajalta helmikuu-heinäkuu. Henkilölle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa heinäkuun alusta alkaen, ei vielä 21.6. alkaen.

4 b §:n poikkeustilanteita on tarkoitettu sovellettavan tilanteissa, joissa henkilön työssäoloehto ei ehtisi täyttyä 4 §:ssä tarkoitetulla pääsäännön mukaisella maksuperusteella ennen enimmäisajan päättymistä. Tällainen säännös voi aiheuttaa niin sanotun keinulautaefektin, jos henkilö on samaan aikaan esimerkiksi sovittelun piirissä. Vastaan voi tulla tilanne, jossa henkilön enimmäisaika on täyttymässä esimerkiksi helmikuun puolessa välissä ja siksi päädytään käyttämään poikkeussäännöstä. Poikkeussäännöksen vuoksi henkilön päiväraha tulee laskettavaksi uudelleen 31.1. ja päivärahan taso tippuu aiemmasta. Henkilölle ei siksi voidakaan maksaa tulojen vuoksi soviteltua päivärahaa helmikuulle (jolloin myöskään enimmäisaika ei olisi täyttynyt). Jos poikkeussäännös jää esitetyn mukaiseksi, hallituksen esitykseen tulisi täsmentää, miten tällaisissa tilanteissa on tarkoitus toimia.

4 b §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että ”Soveltamista koskevasta rajoituksesta seuraa, että 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja poikkeuksia voitaisiin soveltaa vain henkilöön, joka täyttää työssäoloehdon ensimmäisen kerran ja lisäksi henkilöön, joka on aikaisemmin täyttänyt työssäoloehdon, mutta on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan ja kerryttää nyt uutta työssäoloehtoa, joka mahdollistaisi paluun perus- tai ansiopäivärahana maksettavalle työttömyyspäivärahalle”. Tämän osalta todetaan, että muutos vaatinee hakemuslomakkeisiin tiedon mahdollisesta paluuehdosta sekä tiedonsiirron Kansaneläkelaitoksesta, että onko hakija saanut peruspäivärahaa Kelasta.

Palkanmaksun jakaminen
Hallituksen esitykseen kaivattaisiin tarkennusta myös sen osalta, koskeeko 4 b pykälän 4 momentin poikkeussäännös palkan maksamisesta tavanomaista palkanmaksujaksoa pidemmältä ansaintajaksolta myös tulospalkkioita, palvelusvuosilisää tai esimerkiksi urakkapalkkaa? Onko tarkoitettu, että tulospalkkiota jaetaan ansainta-ajalle takautuvasti, milloin voisi käydä niin, että työssäoloehto täyttyy takautuvasti ja etuusmaksatuksen ajankohtaa ja määrää voidaan joutua korjaamaan takautuvasti? Lisäksi varsinkaan epäsäännöllisissä keikka- ja osa-aikatyön tilanteissa ei ole selvää suoraan palkansuuruuden perusteella, että onko kyseessä pidemmältä palkanmaksujaksolta maksettu palkka vai ei. Tilanteita voi toisin sanoen olla myös vaikea havaita. Miten tulkitaan, että mikä on tavanomainen pakanmaksujakso minkäkin tyyppisille palkkaerille? Esitys kaipaa tältä osin täydennystä.

Esitysluonnoksen 5 luvun 4 b pykälän 4 momentissa todetaan, että : ”…palkka jaetaan vaikuttamaan maksukuukaudelle ja niille sitä edeltäville kalenterikuukausille, joiden aikana palkkaa on ansaittu.” Miten toimitaan esimerkiksi tilanteessa, jossa kolmen (3) kuukauden palkka, joka on ansaittu ajalta 1.1.–31.3., maksetaan huhtikuussa. Pitäisikö palkka silloin tarkan sanamuodon mukaisesti jakaa siis neljän kuukaudelle ajalle 1.1.–30.4.? Vai olisiko kuitenkin tarkoitus, että palkka jaettaisiin silloin kolmen kuukauden ajalle 1.2.–30.4.? Momentin sanamuotoa olisi syytä tarkentaa.

Hyväksyttävät syyt
Hyväksyttävä syy -aikoja koskevaa osiota tulisi myös täsmentää. Hallituksen esitysluonnoksessa ei oteta kantaa siihen, millä jaksolla jakajan päiviä vähennetään hyväksyttävän syyn vuoksi. Tehdäänkö vähennys sen kuukauden aikana, jona henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta hyväksyttävän syyn, kuten esimerkiksi työkyvyttömyyden vuoksi? Vai tehdäänkö vähennys sen kuukauden aikana, jonka aikana henkilön palkkaa on vähennetty poissaolon vuoksi. Yhteisjärjestön ymmärryksen mukaan tarkoituksena on toteuttaa jälkimmäistä vaihtoehtoa, mutta tämä tulisi kuitenkin tulla esityksestä selvästi ilmi. Lisäksi tulisi linjata, vähennetäänkö jakajasta todellisia poissaolopäiviä vai katsotaanko, että jakajaan jää oikea määrä laskennallisia työpäiviä? Eri kuukausissa on eri verran päiviä, joten eri tavoilla päästään erilaisiin lopputuloksiin. Hallituksen esitysluonnoksessa on lisäksi todettu, että jakajan päivien määrä ei voisi koskaan olla nolla tai negatiivinen. Jos kuitenkin laskutoimituksen lopputulos olisi nolla tai negatiivinen, viedäänkö jakajaan silloin 1?

Ansiopäivärahana perusteena oleva palkka ja ansiopäivärahan määrä (TTL 6 luku ja asetusmuutokset)

Jakajan päivät
Myös jakajan päivien vähentämistä työsuhteen alkaessa tai loppuessa tulisi tarkentaa. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan palkanmäärittelyssä jakajan päiviä voidaan vähentää työssäoloehdon alku- ja loppupäässä, jos kyseessä on pidempiaikaisen, yhdenjaksoisesti työssäoloehtoa kerryttävän työn alkamisesta tai päättymisestä tai lomautuksesta. Tällöin jakajasta siis vähennetään ylimääräiset päivät, esimerkiksi ne kalenteripäivät (maanantaista perjantaihin eli enintään 5 päivää kalenteriviikossa), jotka kertyvät työttömyyden tai lomautuksen alkamisen ja kalenterikuukauden viimeisen päivän välillä. Onko siis tarkoitus, että näissä tilanteissa vähennetään nimenomaan työttömiä päiviä? Jos työ päättyy esim. 28.1.2024, jakajasta vähennetään 3 päivää? (29.–31.1.)? Jakajaan jää tällöin 21,5-3 = 18,5 päivää, vaikka tosiasiassa ajalla 1.1.-28.1.2024 on ollut 20 laskennallista työpäivää. Entä jos henkilölle maksetaan palkka vasta työntekokuukautta seuraavassa kuussa, eli esimerkiksi edellä kuvatussa tilanteessa tammikuun palkka maksettaisiin helmikuun puolella? Voidaanko jakajan päiviä tällöinkin vähentää ja vähennetäänkö päiviä vastaavasti yhteensä 3 päivää vai miten vähennyksiä näissä tilanteissa tehdään?

Huomiona lisäksi, että asetusluonnoksen 1 §:ssä on mainittu: ”Jos työ, josta työssäoloehto on täyttynyt, on kestänyt vähintään 6 kuukautta, työssäoloehtoa kerryttävän kuukauden työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, jolloin työsuhde ei ole ollut voimassa tai jona henkilö on ollut kokoaikaisesti lomautettuna.” Sanamuoto antaa ymmärtää, että jakajan päiviä voitaisiin vähentää myös työssäoloehdon keskeltä, eli jakajasta voitaisiin vähentää koko työssäoloehdon ajalta kaikki kokonaiset lomautuspäivät ja päivät, jolloin työsuhde ei ole ollut voimassa. Onko näin tarkoitettu, vai onko asetusluonnosta tarpeen täsmentää?

Asetusluonnoksessa on lisäksi todettu: ”Edellä 4 momentissa tarkoitetussa tilanteessa työpäiviksi luetaan kuitenkin kaikki kuukauden työpäivät, jos henkilöllä on useampi työsuhde, joista vähintään yksi jää edelleen voimaan työssäoloehdon täyttävän kalenterikuukauden loppuun asti. Työpäiviksi luetaan myös ne päivät, jotka henkilö on uudessa työsuhteessa, jonka hän aloittaa saman kalenterikuukauden aikana.” Tämä kirjaus kattaa vain työsuhteen loppumiseen liittyvät tilanteet. Jakajan päiviä koskeva poikkeus soveltuu kuitenkin myös työsuhteen alkaessa ja lomautustilanteissa. Olisiko muotoilua syytä tarkentaa?

Jakaja puolikkaan kuukauden osalta
Tuloperusteinen työssäoloehto voisi kertyä ehdotuksen mukaisesti koko kuukaudelta, jos palkkatuloa on ollut vähintään 862 euroa kuukaudessa ja puolelta kuukaudelta, jos palkkatuloa on ollut vähintään 431 euroa. Tuloperusteiseen päivärahaehtoon siirtyminen vaikuttaa henkilöiden työttömyysetuuden tasoon. Esitysluonnoksessa on ehdotettu päivärahan tason laskettavan samalla tavalla siitä riippumatta, onko kyseessä koko työssäoloehtokuukautta kerryttävästä tulosta vai puolikkaan kuukauden kerryttävästä tulosta. Eli toisin sanoen molemmissa on ehdotettu käytettävän päiväpalkan jakajana 21,5 päivää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti puolikkaiden kuukausien laskennan on tarkoitettu olevan säästötoimenpide ja yhä useampi työttömyyskassan jäsen tulee saamaan jatkossa työttömyyskassasta vain perusosan suuruista työttömyyspäivärahaa.

Yhteisjärjestö haluaa tuoda tämän osalta esiin, että tällä tavalla toteutettavan työttömyysturvan säästötoimenpiteen kohdentumista ja vaikutuksen suuruutta on erittäin vaikea arvioida. Yhteisjärjestön arviona on, että säästötoimenpide tulisi kohdistumaan enemmän pienituloisiin palkansaajiin. Säästötoimenpiteen kohdentumista pidetään myös osin sattumanvaraisena.

862 e/kk tuloraja on valittu työssäoloehtoa kerryttäväksi alarajaksi alun perin siitä syystä, että tuloilla kertyisi juuri ja juuri ansio-osaa. Tämä koettiin tärkeäksi, jotta kassan jäsenyydestä olisi hyötyä. Jos puolikkaan kuukauden (tulot 431–862 euroa) jakaja on esitetty 21,5, puolikkailta kuukausilta ei kerry lainkaan ansio-osaa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilö, joka normaalisti ylittää juuri 862 euron tulorajan, menettää ansio-osan, jos hänen tulonsa ovat yhdenkin kuukauden aikana 431–862 euroa esimerkiksi siitä syystä, että palkanlisät tulevat maksuun seuraavan kuukauden aikana. Tulot tulevat tällöin huomioitavaksi palkanmäärittelyssä ja puolikkaan kuukauden jakajana käytetään samaa kuin täydenkin kuukauden jakajana (21,5).

Puolenkuun työssäoloehto voi vaikuttaa myös opiskelijoiden työttömyysturvaoikeuteen. Tällä hetkellä opiskelijat usein kerryttävät työssäoloehtoa jo opiskelun aikana esimerkiksi kesätöistä. Tämän johdosta heillä on monella oikeus ansiopäivärahaan valmistuttuaan, mikäli eivät löydä heti työtä. Opiskelijat työllistyvät myös osa-aikaisesti lukukausien aikana, mutta tekevät harvemmin työtä yli 18 h/kalenteriviikko, eli osa-aikainen työ ei yleensä kerrytä työssäoloehtoa lukukausien aikana. Jos europerusteista työssäoloehtoa pystyisi kerryttämään myös puolen kuun palkalla, johtaisi tämä siihen, että lukukausien aikana tehty osa-aikatyö kerryttäisi erittäin monella opiskelijalla työssäoloehtoa. Tällöin ansio-osa jäisi erittäin matalaksi, josko sitä kertyisi lainkaan. Puolen kuukauden työssäoloehdon euromääräinen kertyminen muuttaisi opiskelijoiden toimeentulotilannetta opintojen päättymisen jälkeen.

Ansiopäivärahan saajat ovat tilastojen perusteella valtaosin pieni- ja keskituloisia. Kaksi ylivoimaisesti suurinta palkkaryhmää ovat lähes joka vuosi 1 500–2 000 euroa ansainneet ja 2 000–2 500 euroa ansainneet. Vain noin viidesosan palkka ylittää 3 000 euroa kuukaudessa. Voidaan olettaa, että edellä mainittu puolikkaiden kuukausien työssäoloehdon säästö tulee kohdistumaan enimmäkseen pienempituloisiin palkansaajiin. Soviteltua päivärahaa sai vuonna 2021 noin 140 000 palkansaajaa, vuonna 2020 noin 181 000 palkansaajaa ja vuonna 2019 noin 93 000 palkansaajaa. Puolikkaiden kuukausien vaikutus tullee näkymään varsinkin soviteltua päivärahaa saavissa henkilöissä. Ansio-osan mahdollinen menetys tai merkittävä alentuminen voi vastaavasti lisätä muita etuusmenoja. Tämä voi toimia tietyissä tilanteissa myös kannustinloukkuna.

Työttömyysetuuden työvoimapoliittiset edellytykset (TTL 2 a luku 10 § sekä 14 luvun 1 c §)

Taloudellisten vaikutusten arviointi
Katso edellä.

Kansalaisvaikutusten arviointi
Katso edellä.

Viranomaisvaikutukset
Yhteisjärjestö haluaa tuoda selvyyden vuoksi esiin, että kummassakaan vaihtoehdossa, maksuperusteisessa tai ansaintaperusteissa mallissa, ei pystytä käyttämään tulorekisteriä täysimääräisesti hyödyksi. Jotta tulorekisteristä olisi saatavissa ansiosidonnaisen työttömyysturvan toimeenpanoa automatisoivia vaikutuksia, tulisi muutoksia tehdä myös tuloasetukseen ja siis päivärahan perusteena olevien palkkojen määrittelyyn. Toisin sanoen tulorekisterin tietosisältö ei riitä kaikissa tapauksissa työssäoloehdon ja palkanmäärittelyn käsittelyyn myöskään maksuperusteisessa mallissa. Lisäksi tulorekisteriä tulisi kehittää paremmin vastaamaan myös työttömyysturvalain vaatimaa tietosisältöä.

Yritysvaikutusten arviointi

Voimaantuloa

Siirtymäsäännöksessä todetaan, että 1.5. edeltävältä ajalta työssäoloehtoon huomioitavat kalenteriviikot muutetaan työssäoloehtokuukausiksi siten, että yhteensä neljä työssäoloehtoa kerryttävää kalenteriviikkoa tuottaa yhden työssäoloehtokuukauden, ja yhteensä kaksi työssäoloehtoa kerryttävää kalenteriviikkoa tuottaa puoli työssäoloehtokuukautta. Esitysluonnoksessa ei sanota suoraan, että miten pyöristäminen tehdään. Esimerkiksi 15 kalenteriviikkoa on 3,75 kuukautta. Pyöristys tehtäneen 3,5 kuukauteen, mutta tämä olisi syytä tuoda esityksessä selvästi ilmi.

Lisäksi selvyyden vuoksi todetaan, että kalenteriviikkojen muunto esitytetyllä tavalla tarkoittaisi sitä, että 24 viikkoa täyttäisi kuuden kuukauden työssäoloehdon. Onko tätä tarkoitettu? Tämä tulisi selventää esitykseen. Lisäksi jos työssäoloehtoa on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 24 viikkoa ja enimmäisaika ei ole kesken, voiko 5 luvun 4 §:n 2 momentti tulla sovellettavaksi, eli toukokuussa tehty työ voisi kerryttää työssäoloehtoa ansaintaperusteisesti?

Muuta lausuttavaa esityksestä

Esitysluonnos on toimeenpantavissa, mutta se on monimutkainen. Esitysluonnos jättää myös huomattavan paljon asioita epäselviksi, jotka täytyisi pystyä ratkaisemaan ennen lopullisen hallituksen esityksen valmistumista. Lisäksi toimeenpanijat tarvitsevat selkeät soveltamisohjeet.

Kun kyse on työttömyysturvajärjestelmän perusperiaatteisiin kohdistuvasta muutoksesta, tulisi tällainen muutos valmistella lähtökohtaisesti kustannusneutraalisti. Esityksen valmistelulle ei ole myöskään ollut riittävästi aikaa. Sen osoittavat myös lukuisat esitysluonnoksesta epäselväksi jäävät asiat. Lausunnossa esitetyn lisäksi Yhteisjärjestö on toimittanut ministeriölle myös muita kysymyksiä ja esimerkkitapauksia selvennettäväksi.

Lopuksi voidaan todeta vielä se, että esitysluonnoksessa ehdotettu maksuperusteinen työssäoloehdon kertymisen malli ei kohtele etuudensaajia tasapuolisesti ja on valitettavan sattumanvarainen. Yhteisjärjestö katsoo, että työssäoloehto pitäisi euroistaa ansaintaperusteisesti ja valmistelu tulisi palauttaa ansaintaperusteiseen työssäoloehdon malliin.

Sosiaali- ja terveysministeriö 5.8.2022

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Yhteisjärjestö pitää esitettyjä muutoksia kannatettavina. Muutokset sujuvoittavat toimeenpanoa ja edistävät sovittelun ymmärrettävyyttä niin hakijan kuin toimeenpanijan kannalta. Esitetyt muutokset ovat toimeenpantavissa.

Hallituksen esityksessä 4 luvun 2 pykälässä tavanomaisesta palkanmaksujaksosta poikkeamisella tarkoitettaisiin myös tilannetta, jossa lauantaina tai pyhäpäivänä erääntyvä palkka maksetaan edellisenä arkipäivänä työsopimuslain säännöksen johdosta. Yhteisjärjestö toteaa, että palkanmaksusta edellisenä arkipäivänä on säädetty työsopimuslain 2 luvun 15 pykälässä. Tilanteita voi olla vaikea havaita käytännön työssä.

Yhteisjärjestö esittää harkittavaksi vielä muutoksen työttömyysturvalain 4 luvun 3 pykälää koskien.

Hakijalla on oikeus soviteltuun päivärahaan, kun hän saa tuloa osa-aikatyöstä eikä osa-aikaisuus johdu henkilön omasta tahdosta. Oikeutta soviteltuun etuuteen ei kuitenkaan ole, jos sovittelujaksolla huomioitava työaika ylittää 80 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. Sovittelujakso määräytyy palkanmaksujakson mukaisesti ja on 4 kalenteriviikkoa, jos palkka maksetaan 2 viikon jaksoissa ja kuukausi, jos palkka maksetaan kuukausittain tai kaksi kertaa kuussa (esim. 1.-15. päivä ja 16.- viimeinen päivä).

Neljän viikon sovittelujaksolla työaikaa tarkastellaan 20 kalenteripäivän, eli todellisten maksettavien etuuspäivien mukaan. Kuukauden sovittelujaksolla työaikaa kuitenkin tarkastellaan aina laskennallisen 21,5 kalenteripäivän mukaan riippumatta siitä, kuinka monta etuuteen oikeuttavaa päivää kuukaudessa todellisuudessa on. Näin tehdään myös tilanteessa, jossa henkilön työsopimus tosiasiallisesti on osa-aikainen eli työaika on enintään 80 % alan kokoaikaisesta työajasta ja työaika myös toteutuu sopimuksen mukaan osa-aikaisena.

Yli 21,5 päivää sisältäviä kuukausia on esimerkiksi vuonna 2022 enemmän kuin puolet kuukausista eli seitsemän (7): maalis-, touko-, kesä-, elo-, syys-, marras- ja joulukuu. Vaikka henkilö tosiasiallisesti tekeekin jatkuvasti osa-aikaista työtä, jossa työaika on 78,43 % (30 h viikossa ja 6 h päivässä, alan täysi työaika on 38,25 h viikossa), työttömyysturvalain säädöksen mukaan hänen työaikansa ylittää 80 % em. seitsemänä kuukautena. Tämä sen takia, että työnantaja maksaa henkilölle palkan kuukausittain eikä kahden viikon jaksoissa ja lain mukainen työaikatarkastelu tehdään 21,5 päivän mukaan. Toisin sanoen samoilla työtunneilla samanlaisella osa-aikaisella työsopimuksella maksetaan tietyissä tilanteissa soviteltua päivärahaa niille, joille työnantaja maksaa palkan kahden viikon jaksoilta, mutta ei niille, joille työnantaja maksaa palkan kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa.

Näin ollen Yhteisjärjestö ehdottaa, että työttömyysturvalain säännöstä muutetaan niin, että osa-aikaisessa työssä työaikaa tarkastellaan sovittelujakson todellisten etuuspäivien (5 päivää viikossa) mukaan myös kuukausittain päivärahaa soviteltaessa. Muutos takaisi yhdenvertaisen kohtelun kaikille osa-aikatyötä tekeville riippumatta siitä, kuinka usein työnantaja maksaa heille palkan.

Lisäksi Yhteisjärjestö toteaa, että vaikka työssäoloehto tultaisiin euroistamaan rinnakkaisen lakiehdotuksen mukaisesti, työaikatarkastelu tehtäisiin edelleen maksettujen työtuntien perusteella. Selvyyden vuoksi todetaan, että tulorekisteristä harvoin käy ilmi, moneltako tunnilta palkkaa on maksettu. Tämän vuoksi kassat joutuvat edelleen pyytämään palkkalaskelmia saadakseen selville, kuinka monelta tunnilta palkkaa on maksettu, eli ylittyykö työaika vai ei.

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.6.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Yleisiä huomioita esityksestä:

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto.

Yhteisjärjestö pitää kannatettavina esitettyjä muutoksia, joilla vähennetään TE-toimistojen ja kuntakokeilun kuntien selvitystyötä ja lausuntojen antamista opintoihin liittyen. Opintojen laaja selvittäminen voi toisinaan olla epätarkoituksenmukaista ja hidastaa työttömyysetuusoikeuden selvittämistä. Hidas prosessi voi myös viivästyttää mahdollisten työttömyysetuuksien maksamista ja sitä kautta vaikuttaa opintojen keskeyttämiseen tai halukkuuteen aloittaa opinnot, mistä syistä ehdotettuja muutoksia voidaan pitää tarkoituksenmukaisina. Muutokset myös selkeyttäisivät työttömyyden aikaisen opiskelun vaikutusta työttömyysetuuteen ja helpottaisivat työnhakijoiden ymmärrystä asiasta. Tämä helpottaisi myös TE-toimiston, kuntien ja maksajien työnhakijoille kohdistamaa viestintää.

Esityksen mukaan työnhakijan ei tarvitsisi jatkossa ilmoittaa TE-toimistolle tai kokeilualueen kunnalle opinnoista, jotka eivät vaikuta työttömyysetuuden saamiseen. Tämän osalta Yhteisjärjestö pitää tärkeänä, että siitä, mitä opintoja tämä koskee, tiedotetaan riittävän selkeästi ja kattavasti.

 Tällä hetkellä Uudenmaan TE-toimisto antaa lausunnot opintojen vaikutuksesta työttömyysetuuteen. Alueelliset TE-toimistot ja kuntakokeilun kunnat voivat antaa lausuntoja lyhytkestoisista opinnoista. Toisen lakiesityksen (HE 61/2022) mukaan alueelliset TE-toimistot ja kuntakokeilun kunnat voisivat antaa jatkossa lausunnot myös päätoimisista opinnoista, joihin ei liity harkintaa sekä muista, ei päätoimisiksi katsottavista opinnoista. Vain harkintaa vaativat siis jäisivät tutkittavaksi Uudenmaan TE-toimistolle. Esitystä pidetään tältä osin hyvänä, koska se nopeuttaa ja sujuvoittaa prosessia.

 Lausuttavaa luonnoksen työttömyysturvalakia koskevista muutosesityksistä:

Lausuttavaa työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja opiskelevien palveluprosessista ja työnhakuvelvoitteesta:

 

Yhteisjärjestö toteaa, että seuraamusten määrä voi kasvaa, kun omaehtoisia opintoja opiskelevien on osallistuttava työnhakukeskusteluihin ja hakea työmahdollisuuksia. Tämä voi lisätä työnhakijan menettelyn johdosta annettavien muistutusten määrää ja mahdollinen seuraamusten kasvu lisäisi myös maksajien työmäärää.

 Lausuttavaa opiskelua koskevasta työttömyysturvan käsittelyprosessista:

Yhteisjärjestö pitää kannatettavana, että työttömien mahdollisuuksia opiskella sivutoimisesti työttömyysetuudella parannetaan. Myös muutos, jonka mukaan työsuhteen aikana aloitetut opinnot eivät estäisi työttömyysetuuden saamista, jos työttömyys johtuu työnhakijasta riippumattomasta syystä, on selkeyttävä ja kannatettava.

Esityksen mukaan, jos on aloittanut työsuhteen aikana opinnot, oikeus työttömyysetuuteen olisi jatkossa myös opintojen ajalta, vaikka tulisi tuta-syistä irtisanotuksi tai lomautetuksi. Esitykseen voisi tarkentaa, että koskisiko mahdollisuus myös tutkintoon johtavaa opiskelua (HE s.31).

Esityksen mukaan osana työllistymistä edistävää palvelua voisi suorittaa ammatilliseen tutkintoon kuuluvia näyttöjä ilman, että ilmoittautuminen opiskelijaksi oppilaitokseen näytön suorittamista varten estäisi työttömyysetuuden saamisen. Esityksestä jää hieman epäselväksi, että tarkoitetaanko kohdalla palkattomia vai palkallisia harjoitteluaikoja. Tulisiko näistä ajoista kuitenkin lausunto erikseen maksajalle (HE s.32)? Työnhakija saattaisi ilmoittaa näistä ajoista maksajalle hakemuksellaan, jos lausuntoa ei tule. Onko näin ollen tarkoitus, että maksaja tutkisi tai pyytäisi säissä tilanteissa selvityksen? Olisiko näyttöaikojen ajalta oikeus korotettuun ansio-osaan? Esitystä voisi tarkentaa edellä olevien kysymysten osalta.

Voimaantulon osalta esityksestä jäi pohdituttamaan, että miten voimaantulo tapahtuisi jaksotettujen opintojen osalta? Olisiko opintokokonaisuuden alkupäivä määräävä vai kulloisenkin opintojakson? Katsotaanko henkilön oleva jaksojen välillä opiskelija vai ei? Miten tulkitaan voimaantulo sellaisten opintojen osalta, jotka ovat olleet välillä keskeytyneenä? Arvioitaisiinko niitä uuden vai vanhan säännöksen mukaan?

Valtiovarainministeriö 24.5.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.
Työttömyyskassat esittävät muutosta tulorekisterilakiin. Hallituksen esityksessä tulotietojärjestelmästä on todettu työttömyyskassojen tiedonsaantioikeudesta seuraavasti: Momentin 20 kohdan mukainen käyttötarkoitus vastaisi työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:n ja vuorotteluvapaalain 21 §:ssä työttömyyskassalle säädettyjä tiedonsaantioikeuksia. Työttömyysetuuksia koskevien hakemusten ratkaisemisessa työttömyyskassat tarvitsevat tietoja muun muassa hakijan työhistoriasta ja taloudellisista oloista. Tulorekisterin tietoja käytettäisiin muun muassa ansiopäivärahan maksamisen edellytysten tutkimiseen, ansiopäivärahan ja vuorottelukorvauksen määrän laskentaan, työttömyysetuuden sovittelussa huomioitavien tulojen määrittelyyn sekä liikkuvuusavustuksen myöntämiseen.
Esitetään, että tulorekisterilakia laajennettaisiin koskemaan myös työttömyyskassan jäsenyyshakemusten käsittelyä. Kassan jäsenyyttä haetaan ja siinä yhteydessä on tutkittava jäsenkelpoisuus.
Tulorekisteristä olisi apua, jos on epäselvyyttä sen suhteen, onko kyseessä työsuhteeksi katsottava työ, jonka aikana kassaan saa liittyä vai toimeksianto tai yritystoiminta. Kassalla olisi tarkoituksena varmistua siitä, että työ on tehty palvelussuhteessa ja se on vakuutettu Suomeen, jotta kassa voi ottaa henkilön kassan jäseneksi.
Nykyään em. asioita selvitetään tilanteesta riippuen joko pyytämällä asiakkaalta lisätietoja tai liitteitä (esim. työsopimus, palkkalaskelma tai selvitys vakuutusmaksujen maksamisesta) tai tiedustelemalla asiaa työnantajalta tai vakuutusyhtiöistä.
Edellä mainituilla seikoilla on merkitystä myös myöhemmin mahdollisesti esille tulevaan etuusoikeuden arvioinnin kannalta.
Perusteet jäsenkelpoisuuden arviointiin löytyvät työttömyysetuuden saamisen ehdoista ja tiedonsaantioikeudesta eli työttömyysturvalaki 1 luku 2 §, 5 luku 2 § ja 13 luku 1 §, 6 luku 7 § ja työttömyyskassalaki 2 luku 3 §.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
Aki Villman
toiminnanjohtaja
0503567990
aki.villman@tyj.fi

Oikeusministeriö 19.5.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

Esitysluonnoksen kokonaisuutta koskevat kysymykset

Yleiset huomiot automaattista päätöksentekoa koskevasta sääntelykokonaisuudesta
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa hallituksen esityksestä eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että automaattisen päätöksenteon käyttöalaa koskevat säännökset antavat tässä muodossaan jatkossa työttömyyskassoille mahdollisuuden antaa automaattisia päätöksiä lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Lisäksi pidetään hyvänä, että lakimuutoksella ei muuteta lainsäädäntöä liittyen päätöksentekoa avustavaan automaatioon. Lakimuutos mahdollistaa hallitun ja yksilön oikeusturvan varmistavan muutoksen kohti automatisoitua päätöksentekoa.

Tiedonhallintalain 6 a luvussa esitetty sääntely on kuitenkin kovin yksityiskohtaista. Tämän osalta olisi syytä tarkastella, että onko näin tarkalle sääntelylle tarvetta.

Huomiot ehdotetun sääntelyn suhteesta hallinnon lainalaisuuteen, hyvään hallintoon ja avoimuuteen sekä virkavastuuseen
On sekä asiakkaan että viranomaisen näkökulmasta hyvä, että automaattisen päätöksenteon sääntelyyn määritellään hyvän hallinnon, avoimuuden ja virkavastuun näkökulmat. Tällöin automaattista päätöksentekoa voidaan tehdä avoimesti ja hyvää hallintotapaa noudattaen. Epäselvyys mahdollisuudesta käyttää automaattista päätöksentekoa viranomaistoiminnassa selkiintyy.

– Onko ehdotetuilla muutoksilla vaikutuksia, joita esityksessä ei ole tunnistettu ja jotka eivät liity jäljempänä esitettyihin kysymyksiin?
Työttömyysturvalainsäädännön osalta toimeenpanijat ovat tehneet kartoitusta siitä, missä tilanteissa automaattista päätöksentekoa voitaisiin tehdä. Työttömyysturvalainsäädäntö nykyisellään ei mahdollista kovinkaan laajaa päätöstoiminnan automatisointia. Automaattisen päätöksenteon kehittäminen vaatisi lisäksi tulorekisterin tietosisällön käytön laajentamista ja työttömyysturvan laskentaan liittyvien tulosäännösten yhteensovittamista tulorekisterin tietosisällön kanssa.

Työttömyyskassoissa automaattisen tietojenkäsittelyn mahdollisuudet riippuvat paljon
siitä, että miten työnantajat ilmoittavat tietoja tulorekisteriin. Niiden työnantajien osalta,
jotka ilmoittavat tiedot tarvittavassa laajuudessa tulorekisteriin, on automatisoitu
tietojenkäsittely mahdollista laajemmassa mittakaavassa. Niiden työnantajien osalta,
jotka eivät näin tee, automatisointia ei ole mahdollista tehdä. Näin ollen etuuden hakijat
voivat joutua myös eriarvoiseen asemaan etuushakemusten käsittelyn suhteen sen
mukaan, miten työnantaja ilmoittaa tietoja tulorekisteriin. Toisaalta näin on jo nykytilassa,
mutta automaattisen päätöksenteon tuoma mahdollisuus tullee korostamaan tilannetta.

Työttömyysturvan toimeenpanossa on tunnistettavissa tilanteita, joissa ratkaisu voitaisiin
suoraan johtaa yksiselitteisesti ratkaisuun vaikuttavista seikoista ja sovellettavista
oikeussäännöistä. Tällaisia olisivat esimerkiksi ainakin mahdollisuus antaa automaattinen
päätös yksinkertaisissa tilanteissa, kuten lapsikorotuksen päättyessä (TTL 6 luku 6 §),
päivärahan lakkautuspäätös päivärahakauden enimmäisajan täyttyessä (TTL 6 luku 7 §) ja
kielteinen päätös, kun jäsen on ollut vakuutettuna alle 26 viikkoa (TTL 5 luku 2 § 2 mom).
Näissä tapauksissa tarpeelliset tiedot voidaan saada suoraan järjestelmistä, eikä
päätöksiin sisälly harkinnanvaraa. Edellä mainitut tapausmäärät ovat kuitenkin vähäisiä.

Edistettäessä automaattisen päätöksenannon mahdollisuuksia on huomioitava päätösten
määrät verrattuna automaation toteuttamisen kustannuksiin, jolloin voidaan arvioida
automatisoinnin kannattavuutta. On hyvä, että lainsäädännöllä mahdollistettaisiin
automaattinen päätöksenteko, mutta lopullinen päätös automatisoinnin toteuttamisesta
tehdään kustannus-hyötyvertailun perusteella.

Lakiesityksen mukaan automaattisen päätöksenteon käyttöönottoon liittyy paljon
hallinnollista työtä esim. käyttöönottopäätöksen määrittely, dokumentaation valmistelua
ja ylläpitoa, tiedonhallintalautakunnan hyväksyntä, laadunvalvontaa, tiedottamista ja
käyttöpäätöksen arviointia varsinaisten järjestelmämuutosten lisäksi. Hallinnollinen työ
nostaa automatisoinnin kustannuksia ja edellyttää osaamista ja resursseja viranomaisen
toimintaan. Viranomaisen on arvioitava kustannukset ja valmistelusta aiheutuva työmäärä
suhteessa automatisaatiosta saatavaan hyötyyn. Pienellä päätösvolyymilla käyttöönotto
ei ole kannattavaa ja liika byrokratia saattaa estää automaattisen päätöksenteon
käyttöönottoa.

Laki hallintolain muuttamisesta

Yleiset huomiot hallintolain 8 b luvusta
Yhteisjärjestö pitää valittua ratkaisua selkeänä, kun automaattisesta prosessista on
säädetty hallintolaissa erillisessä luvussa.

Huomiot automaattisen ratkaisemisen määritelmästä (53 e §:n 1 momentti)
Ei kommentoitavaa.

Huomiot automaattisesti ratkaistavien asioiden käyttöalasta ja rajauksesta (53 e §:n 2-4
momentti)
On hyvä, että perustelutekstissä otetaan selvästi kantaa myös tilanteisiin, jossa asian
käsittelyvaiheisiin liittyy automaattista tietojenkäsittelyä, mutta lopputuloksen tarkistaa ja
hyväksyy luonnollinen henkilö.

Huomiot automaattisen ratkaisemisen oikeussuojaedellytyksestä (53 f §)
Ei kommentoitavaa.

Huomiot automaattisesta ratkaisemisesta ilmoittamisesta (53 g §)
Jos asiassa ei anneta kirjallista hallintopäätöstä, 1 momentissa tarkoitetut tiedot sekä
tieto automaattisen ratkaisun perusteena olevista tiedoista on annettava asianosaiselle
muulla tavoin viimeistään asian käsittelyn päättyessä. Lainkohdassa voisi tarkemmin
määritellä, miten tiedot on annettava.

Muut hallintolakia koskevat huomiot

Laki tiedonhallintalain muuttamisesta

Yleiset huomiot tiedonhallintalain 6 a luvusta
Ehdotettu sääntely vaatii organisaatioilta merkittäviäkin resursseja hallinnollisen
sääntelyn valmisteluun, täytäntöönpanoon ja seurantaan. Esityksessä ehdotettu sääntely
on melko yksityiskohtaista. On itsestään selvää, että järjestelmät tulee dokumentoida ja
testata riittävässä laajuudessa, kuten myös varmistaa järjestelmien oikea toiminta eri
tilanteissa. Järjestelmien dokumentaatio voi sisältää liikesalaisuuden piiriin kuuluvia
asioita, joita ei voi julkistaa. Jotta järjestelmän dokumentaatiota pystyisi ymmärtämään,
tulee olla kyseisen alan syväosaaja. Asiakkaille tällaisista dokumenteista ei yleensä ole
hyötyä.

28 g §:n 2 momentissa ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta saada välttämättömiä tietoja
salassapitosäännösten estämättä. Perusteluissa todetaan, että ”Lautakunnalle
säädettäisiin tiedonsaantioikeudet välttämättömiin käyttöönottopäätökseen liittyviin
asiakirjoihin. Näiden asiakirjojen avulla lautakunta selvittäisi, onko
käyttöönottopäätöksen perusteena olevien asiakirjojen dokumentaatio tehty tässä laissa
säädetyn mukaisesti ja että onko käyttöönotossa noudatettu tässä laissa säädettyjä
menettelyjä.” Harkittavaksi, että tulisiko kohtaa tarkentaa, että mitä välttämättömät
tiedot voisivat olla.

Ehdotetun 28 h §:n osalta tuodaan esiin, että valtaosa käsittelyä koskevista tiedoista
saadaan kansallisesta tulotietojärjestelmästä ja muilta viranomaisilta. Lain
tulotietojärjestelmästä 24 §:n mukaan ”Suorituksen maksaja ei ole velvollinen antamaan
tulorekisteriin talletettuja 6 ja 7 §:ssä tarkoitettuja tietoja tiedon käyttäjille muutoin kuin
tässä laissa säädetyllä tavalla. ”

Yleiset huomiot tiedonhallintalain 13 a §:stä

Kysymykset vaikutusarvioinnista

– Jos organisaatiollanne on jo käytössä automatisoituja päätöksentekoprosesseja: Onko
ehdotuksen vaikutukset olemassa oleviin automatisoituihin päätöksentekoprosesseihin
arvioitu osaltanne riittävästi? Puuttuuko arvioinnista joitain keskeisiä näkökulmia?
Onko muutoksen edellyttämät resurssitarpeet arvioitu oikeansuuntaisesti?

– Jos organisaatiollanne on jo käytössä automatisoituja päätöksentekoprosesseja: Jos
käytössä olevasta automaattisesta päätöksenteosta jouduttaisiin luopumaan, millaisia
resursseja nykyisten käsittelyvolyymien ja -aikojen säilyttäminen ilman automatisointia
edellyttäisi?

– Onko tiedonhallintalakiin ehdotetun 13 a §:n vaikutukset arvioitu osaltanne
riittävästi? Puuttuuko arvioinnista joitain keskeisiä näkökulmia? Onko muutoksen
edellyttämät resurssitarpeet arvioitu oikeansuuntaisesti?

Laki digipalvelulain muuttamisesta

Yleiset huomiot digipalvelulain 6 a §:stä
Chatbot-sääntely on kannatettavaa, mutta lisää samalla palvelun tarjoamiseen
hallinnollista sääntelyä sekä edellyttää nykyisiin palveluihin järjestelmämuutoksia.
Muutoksille tulee varata riittävä siirtymäaika.

Onko tarpeellista, että käyttäjää informoidaan jatkuvasti siitä, että hän vaihtaa viestejä
palveluautomaation kanssa. Voisiko olla riittävää, että asiasta mainittaisiin esimerkiksi
tapahtuman alussa ja lopussa?

Kysymykset vaikutusarvioinnista
– Onko digipalvelulakiin ehdotetun 6 a §:n vaikutukset arvioitu osaltanne riittävästi?
Puuttuuko arvioinnista joitain keskeisiä näkökulmia? Onko muutoksen edellyttämät
resurssitarpeet arvioitu oikeansuuntaisesti?

– Miten arvioitte digipalvelulakiin ehdotetun 6 a §:n ja siihen sisältyvien vaatimusten
vaikuttavan palveluautomaation kehittämiseen ja käyttöönottoon tulevaisuudessa?
Mitä hyötyjä ja mitä haittoja ehdotuksella olisi tulevan kehittämisen osalta?
Ehdotus selkeyttää ja tarkentaa palveluautomaation hyödyntämisen ehtoja ja varmistaa
työttömyyskassojen jäsenten oikeusturvan toteutumisen.

Laki rikosasioiden tietosuojalain muuttamisesta

Huomiot 13 §:ään ehdotettavasta muutoksesta

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Huomiot ehdotetusta voimaantulosta sekä siirtymäsäännöksistä
Siirtymäaikaa tiedonhallintalain vaatimusten täyttämiselle voisi pidentää 24 kuukaudeksi.

Valtiovarainministeriö 8.4.2022

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle
digitaalista henkilöllisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa
otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhteisjärjestö kiittää
mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää esityksen tavoitteita ja keskeisiä ehdotuksia
yleisesti kannatettavina Esityksen mukaan poliisi myöntäisi digitaalisen
henkilöllisyystodistuksen henkilöille, joilla on suomalainen passi tai henkilökortti.
Digitaalinen henkilöllisyystodistus toimisi älypuhelimessa mobiilisovelluksena.
Digitaaliselle henkilöllisyystodistukselle ei olisi ikärajaa ja alle 15-vuotiaat voisivat saada
sen huoltajan suostumuksella. Digitaalinen henkilöllisyystodistus on vapaaehtoinen.
Jos henkilö ei halua tai voi käyttää digitaalisen henkilöllisyystodistuksen mobiilisovellusta,
hän voisi ottaa käyttöön julkisen hallinnon palveluihin tarkoitetun tunnistusvälineen. Sillä
olisi mahdollista tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Tunnistusvälineen
myöntäisi Digi- ja väestötietovirasto. Lisäksi ulkomaalaisten olisi mahdollista ottaa
käyttöön digitaalinen asiointiväline, joka mahdollistaa henkilötietojen osoittamisen
sähköisessä asioinnissa aiempaa helpommin.
Viranomaisten sähköisissä asiointipalveluissa ratkaisun käyttöönotto ei edellyttäne isoja
muutoksia, koska se tarjottaisiin hyödynnettäväksi Digi- ja väestötietoviraston tuottamana
suomi.fi-tunnistuspalvelun kautta. Käyttöönotto olisi näin ollen yksinkertainen ja nopea
toteuttaa.
Käyntiasiointipalveluissa digitaalisen henkilöllisyystodistuksen käyttöönotto edellyttää
muutoksia vähintään toimintamalleihin. Ehdotuksen mukaan digitaalisen
henkilöllisyystodistuksen voisi käyntiasioinnissa tarkastaa Digi- ja väestötietoviraston
tuottamalla mobiilisovelluksella. Mobiilisovelluksen käyttö edellyttää, että asiointipisteen
virkailijan käytössä on mobiililaite, mikä on helppo toteuttaa.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Valtionvarainministeriö
4.3.2022

Lausunto henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevista säädös- ja muista ehdotuksista

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi henkilötietoriippumaton yksilöintitunnus.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö toteaa, että työttömyyskassat eivät näe käyttötarvetta yksilöintitunnukselle.
Työttömyyskassat tarvitsevat ansiopäivärahan maksatuksessa tiedon henkilön iästä, koska iällä voi olla vaikutusta saataviin etuuksiin. Tällä hetkellä tieto saadaan henkilötunnuksesta, mikä on toimiva ratkaisu. Muutokset henkilötunnusjärjestelmään aiheuttavat hyvin huomattavia kustannusvaikutuksia. Yhteisjärjestö toteaa, että yksilöintitunnuksen käytöstä ei saisi tulla velvoittavaa. Esityksen perusteluista jää myös epäselväksi ehdotetun yksilöintitunnuksen käyttötarkoitus ja -tarve ottaen huomioon muutoksen aiheuttamat merkittävät kustannukset. Mikäli yksilöintitunnus otetaan käyttöön, on tärkeää, että yksilöintitunnuksen käyttöönottava organisaatio vastaa tiedonvaihdon järjestämisestä niiden organisaatioiden kanssa, jotka eivät omassa toiminnassaan käsittele yksilöintitunnusta.

Henkilötunnuksen saaminen on edellytys useiden palveluiden pääsyyn Suomessa. Näin ollen pidämme hyvänä ehdotuksia, joilla mahdollistetaan henkilötunnuksen saamisen yksinkertaistamista ja nopeuttamista koskevat ehdotukset.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työelämä- ja tasa-arvolautakunta
11.11.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 167/2021)

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia, työllisyyden edistämisen kuntokokeilusta annettua lakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia ja kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022.

Esitys liittyy hallitusohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen uudistaa työttömien palveluita sekä kohtuullistaa seuraamusjärjestelmää siten, että työnhakijoiden oikeudet ja velvollisuudet olisivat tasapainossa. Tavoitteena on parantaa työllisyyttä vähintään 9 500 työllisellä.

Lausunto

Yleistä lausuttavaa esitetyistä muutoksista

Esityksen taustalla on kannatettava ajatus palveluiden (erityisesti henkilökohtaisen ja yksilöllisemmän palvelun) parantamisesta ja työnhakijoiden nopeasta kontaktoinnista. Lisäksi esityksellä ollaan lieventämässä korvauksettomia määräaikoja, mikä on myös kannatettavaa.

Esityksessä esitetään huomattavaa lisäystä työnhakijoiden kontaktoimiseen, haastatteluihin ja keskusteluihin. Tältä osin pidetään erityisen tärkeänä, että TE-palveluille varmistetaan riittävät henkilöresurssit, jotta asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Lisäksi on tärkeää, että henkilökuntaa rekrytoidaan ja perehdytetään hyvissä ajoin.

Työnhakijoiden palveluita järjestää suuri joukko TE-toimistojen ja kuntien työntekijöitä. Siksi on tärkeää, että koko valtakunnan tasolla määritellään selkeät ohjeistukset muutosten toteuttamiseksi ja tasapuolisten palveluiden järjestämiseksi. Keskustelujen määrän lisäämisen ohella on pidettävä huolta siitä, että myös tapaamisten sisällölliseen puoleen panostetaan, eikä tapaamisten määrä korvaa laatua. On myös tärkeää, että muutosten käyttöönottoa arvioidaan säännöllisesti ja toimintatapoja kehitetään. Samalla on kiinnitettävä erityistä huomiota selkeään ja yhdenmukaiseen viestintään. Työnhakijoille tulee kertoa ennakoivasti, ymmärrettävästi ja riittävästi, miten heidän tulee toimia ja esim. mitkä toimet ovat velvoittavia.

Alkuhaastattelut tulee esityksen mukaan järjestää viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta. Tämän osalta tulisi huolehtia siitä, että aikoja todella on saatavilla annetuissa määräajoissa. Tai jos aikoja ei aina ole, on oltava selvää, ettei työnhakija menetä oikeuksiaan varatessaan ajan myöhäisemmälle ajankohdalle. Ajanvarausjärjestelmästä tulee tehdä helppokäyttöinen ja tarjolla tulisi myös olla vaihtoehto sähköiselle ajanvaraukselle. Lisäksi TE-hallinnolla tulisi olla puhelinpalvelu, jonne pääsee helposti läpi ja josta on mahdollista saada neuvoja ja ohjeistusta muun muassa ajanvaraukseen.

Lisäksi esityksessä todetaan, että: ”Työnhaun uudelleen käynnistämistä koskevan 3 §:n 2 momentin mukaan työ- ja elinkeinoviranomainen voisi rajoittaa henkilön mahdollisuutta ilmoittautua työnhakijaksi verkkopalvelussa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että työ- ja elinkeinotoimistoon määrättynä aikana saapumatta jäänyt henkilö ei välttämättä saisi työnhakuaan voimaan käymättä työ- ja elinkeinotoimistossa. Työ- ja elinkeinotoimiston tulisi kiinnittää tähän erityistä huomiota silloin, kun on ilmeistä, että henkilö pyrkii välttämään alkuhaastattelun, työnhakukeskustelun tai täydentävän työnhakukeskustelun järjestämistä. Edellytettävästä asiointitavasta johtuen työnhaun käynnistäminen uudelleen voisi edellyttää esimerkiksi osallistumista alkuhaastatteluun.” Tämän osalta olisi varmistettava, että aikoja henkilökohtaista asiointia varten on saatavilla nopeallakin aikataululla, ettei etuuskatkoksesta tule pitkä.

Lausuttavaa vaikutusten arvioinnista; vaikutukset viranomaisten toimintaan (ml. resursseja koskevat asiat)

Palveluiden järjestämiseen lisätään 70 miljoonaa euroa vuosittain, koska palveluihin on tarkoitus lisätä 1200 henkilötyövuotta, mikä tarkoittaa 40 prosentin lisäystä TE-toimistojen henkilöstön määrään. Tarkoitus on hankkia työnhakuhaastatteluja myös yksityiseltä sektorilta. On tärkeää, että mahdollisesti ulkoistettujen palveluiden laatu varmennetaan ja että sitä myös seurataan.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa osa-aikaista työtä tekevien palveluprosessista

Osa-aikatyötä tekevät ja osittain lomautetut ovat palveluiden tarjoamisen näkökulmasta asetettu samaan kategoriaan, minkä tarkoituksenmukaisuutta voidaan pohtia. Osittain lomautettujen tilanne on väliaikainen ja he todennäköisesti palaavat pian omalle työnantajalleen kokoaikatyöhön. Lomautetulla on voimassa oleva kokoaikainen työsuhde toisin kuin osa-aikatyötä tekevällä. Miten määritellään se, minkälaista työtä lyhennetylle työajalle lomautettujen tulee hakea – onko esim. vuoden määräaikainen kokoaikainen työsuhde parempi kuin toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde, jossa on ajoittain lomautusta lyhennetylle työajalle?

Osa-aikatyötä tekevien vakituinen tilanne on osa-aikainen ja he yleensä etsivät kokoaikaista työsuhdetta. Palvelutarve osa-aikatyötä tekeville on lähtökohtaisesti suurempi ja erilainen.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; yleistä lausuttavaa työnhakuvelvollisuudesta

Kun työnhakuvelvollisuus voi olla yksilöllinen, on huolehdittava, että työnhakijoita kohdellaan tasavertaisesti alueesta riippumatta. Yksilöllisen työnhakuvelvollisuuden määrittämiseen liittyy paljon harkintaa. Kun samaan aikaan TE-toimistojen tehtäviä ollaan siirtämässä laajemmin kunnille, on huolehdittava virkailijoiden riittävästä koulutustasosta, perehdyttämisestä, kouluttamisesta ja ohjeistamisesta. Kun työnhakuvelvoitteeseen vaikuttaa alueen työmarkkinatilanne, tulisi virkailijan olla perillä alueen elinkeinoelämästä ja sen muutoksista.

Esityksessä ehdotetaan, että työnhakijan tulisi työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä hakea kuukaudessa enintään 4 työpaikkaa, riippuen alueen työmarkkinatilanteesta ja työttömän työkyvystä. Olisi hyvä, jos työnhakijoille voitaisiin tarjota riittävästi apua ja tukea työpaikkojen hakemiseen. Tämä varmistaisi sen, että uuden hakuvelvollisuuden täyttämisestä saataisiin oikeasti se hyöty, mikä siitä on tarkoitus saada.

Esityksessä todetaan, että työnhakijan tulisi raportoida työnhausta ensisijaisesti verkkopalvelussa työnhakuvelvollisuuden tarkastelujakson pituudesta riippuen kuukauden tai kolmen kuukauden välein. Työnhaun tuloksellisuutta seurattaisiin myös työnhakukeskustelujen ja täydentävien työnhakukeskustelujen yhteydessä. Lähtökohtaisesti työnhaun seuranta perustuisi työnhakijan itse ilmoittamiin tietoihin. Tältä osin työttömyysetuuksien maksajien kannalta olennaista on järjestää työnhaun seuranta siten, että takautuvia karensseja ei tulisi asetettavaksi. Takautuvat karenssit aiheuttavat takaisinperintätilanteita työttömyysetuuksien maksajilla ja kuormittavat niin maksajia kuin etuuden saajia.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa koulutuksessa olevien työnhakuvelvollisuudesta

Esityksen mukaan yli kuukauden kestävässä työvoimakoulutuksessa ja työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisissa opinnossa olevien tulisi hakea kolmea TE-toimiston tai kunnan osoittamaa yksilöityä työpaikkaa kolmen kuukauden aikana.

Etenkin omaehtoisissa opinnoissa olevia koskeva työnhakuvelvoitteen tarkoituksenmukaisuutta voidaan pohtia, koska näiden työnhakijoiden on annettu lausunnolla lupa opiskella ja valmistua ammattiin. Kun velvoitetaan hakemaan töitä opiskelun aikana, saattaa riskinä olla, että opinnot viivästyvät ja keskeytyvät. Joissain tilanteissa opintojen loppuun saattaminen voisi kuitenkin olla hakijan lopputyöelämän kannalta parempi vaihtoehto, kuin töihin meneminen. Toisaalta esityksessä ehdotetaan samalla työttömyysturvalain 2 a luvun 13 pykälän 4 kohdassa, että työnhakijalla olisi päteä syy jättää hakematta TE-toimiston osoittamaa työtä, jos työn aloittaminen johtaisi työvoimakoulutuksen tai työttömyysetuudella tuetun opiskelun keskeytymiseen.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa työnhakuvelvollisuuden asettamatta jättämisestä

Esityksen mukaan haetuista työmahdollisuuksista työnhakija raportoisi ensisijaisesti verkkopalvelun kautta. Järjestelmän tulisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen, jotta itsepalvelu onnistuu ja aiheettomia korvauksettomia määräaikoja ja niiden etuuden maksajille työläitä takautuvia korjauksia ei tarvitsisi tehdä.
On varmistettava asiointimahdollisuus velvoitteen täyttämisen ilmoittamisesta tarvittaessa myös muulla tavoin kuin verkkoasiointipalveluna, koska kaikilla työttömillä ei ole yhtäläisiä valmiuksia käyttää digitaalisia palveluita. Myös suoranaisesti työkyvyn esteiksi luokittelemattomat seikat kuten esim. lukihäiriö ja muut kielelliset rajoitteet saattavat haitata sähköisten asiointipalveluiden käyttöä.

Työttömyysturvalaki; lausuttavaa työstä eroamisen perusteella asetettavasta seuraamuksesta

Karenssien lieventämistä nykyisestä pidetään hyvänä.

Työstä eroamisen ja työstä kieltäytymisen pätevien syiden säilyttäminen pääosin ennallaan on myöskin kannatettavaa. Pidetään hyvänä, että tähän nykyisellään melko toimivaan käytäntöön ei tehtäisi muutoksia.

Työttömyysturvalaki; lausuttavaa työstä kieltäytymisen perusteella asetettavasta seuraamuksesta

Esityksessä on mainittu, että provisiopalkkaisesta työstä olisi mahdollista kieltäytyä, jos kiinteän palkan osa ei olisi vähintään 1252 €/kk. Tämä on kannatettava muutos.

Työttömyysturvalaki; lausuttavaa porrastetusta seuraamuksesta

Porrastettujen karenssien vaiheistus 12 kuukauden seurantajaksoon aina taakse päin, voi olla työnhakijalle vaikeasti ymmärrettävä. Järjestelmä tulee rakentaa siten, että velvoitteiden täyttämisen seuranta on ajantasainen ja että työttömällä työnhakijalla olisi mahdollisuus antaa selvitys laiminlyöntiin tietyn lyhyen määräajan kuluessa, jotta takautuvia muutoksia maksatukseen aiheutuisi mahdollisimman vähän.

Yhdestä unohduksesta tai väärin ymmärryksestä (esimerkiksi työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättäminen) ei seuraisi enää jatkossa korvauksetonta määräaikaa kuten nykyisin, vaan ensimmäisestä laiminlyönnistä selviäisi muistutuksella, etuutta menettämättä. Tämä on toivottava muutos, koska huomattavan usein on tilanteita, joissa karenssi on aiheutunut siitä, että ei ole ymmärretty ohjeistusta ja järjestelmä ei näissä tilanteissa useimmiten jousta etuudensaajan hyväksi.

Työttömyysetuuksien maksajien kannalta olisi toivottavaa, että takautuvia muutoksia ja siten takaisinperintätilanteita muodostuisi mahdollisimman vähän.

Työttömyysturvalaki; muuta lausuttavaa

Pohjoismaisella työnhakumallilla tavoitellaan muissa pohjoismaissa käytössä olevaa mallia. Muissa pohjoismaissa on käytössä toimivat, hyvin ohjaavat järjestelmät, jotka muistuttelevat työnhakijaa velvollisuuksista ja aiheutuvista sanktioista. Pidetään tärkeänä, että myös Suomessa panostetaan riittävällä tavalla digitaalisten palveluiden tuottamiseen.

Lopuksi

Uudistus tulee väistämättä lisäämään yhteydenottoja ja kyselyjä myös työttömyyskassaan. Siksi onkin tärkeää, että uudistuksesta tiedotetaan tehokkaasti ennen lain voimaantuloa. Erityisesti siirtymäsäännöksistä on syytä informoida, jotta lain voimaantullessa työttöminä työnhakijoina olevat tietävät, mitkä velvollisuudet heitä koskevat. Lain voimassaollessa tulee lisäksi varmistaa, että työ- ja elinkeinoviranomainen sekä kokeilukunnat informoivat selkeästi työnhakijaa velvollisuuksista sekä työttömyysetuuden saamisen keskeisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 20.10.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 167/2021)

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia, työllisyyden edistämisen kuntokokeilusta annettua lakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia ja kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022.
Esitys liittyy hallitusohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen uudistaa työttömien palveluita sekä kohtuullistaa seuraamusjärjestelmää siten, että työnhakijoiden oikeudet ja velvollisuudet olisivat tasapainossa. Tavoitteena on parantaa työllisyyttä vähintään 9 500 työllisellä.

Lausunto

Yleistä lausuttavaa esitetyistä muutoksista

Esityksen taustalla on kannatettava ajatus palveluiden (erityisesti henkilökohtaisen ja yksilöllisemmän palvelun) parantamisesta ja työnhakijoiden nopeasta kontaktoinnista. Lisäksi esityksellä ollaan lieventämässä korvauksettomia määräaikoja, mikä on myös kannatettavaa.

Esityksessä esitetään huomattavaa lisäystä työnhakijoiden kontaktoimiseen, haastatteluihin ja keskusteluihin. Tältä osin pidetään erityisen tärkeänä, että TE-palveluille varmistetaan riittävät henkilöresurssit, jotta asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Lisäksi on tärkeää, että henkilökuntaa rekrytoidaan ja perehdytetään hyvissä ajoin.

Työnhakijoiden palveluita järjestää suuri joukko TE-toimistojen ja kuntien työntekijöitä. Siksi on tärkeää, että koko valtakunnan tasolla määritellään selkeät ohjeistukset muutosten toteuttamiseksi ja tasapuolisten palveluiden järjestämiseksi. Keskustelujen määrän lisäämisen ohella on pidettävä huolta siitä, että myös tapaamisten sisällölliseen puoleen panostetaan, eikä tapaamisten määrä korvaa laatua. On myös tärkeää, että muutosten käyttöönottoa arvioidaan säännöllisesti ja toimintatapoja kehitetään. Samalla on kiinnitettävä erityistä huomiota selkeään ja yhdenmukaiseen viestintään.

Työnhakijoille tulee kertoa ennakoivasti, ymmärrettävästi ja riittävästi, miten heidän tulee toimia ja esim. mitkä toimet ovat velvoittavia.

Alkuhaastattelut tulee esityksen mukaan järjestää viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta. Tämän osalta tulisi huolehtia siitä, että aikoja todella on saatavilla annetuissa määräajoissa. Tai jos aikoja ei aina ole, on oltava selvää, ettei työnhakija menetä oikeuksiaan varatessaan ajan myöhäisemmälle ajankohdalle. Ajanvarausjärjestelmästä tulee tehdä helppokäyttöinen ja tarjolla tulisi myös olla vaihtoehto sähköiselle ajanvaraukselle. Lisäksi TE-hallinnolla tulisi olla puhelinpalvelu, jonne pääsee helposti läpi ja josta on mahdollista saada neuvoja ja ohjeistusta muun muassa ajanvaraukseen.

Lisäksi esityksessä todetaan, että: ”Työnhaun uudelleen käynnistämistä koskevan 3 §:n 2 momentin mukaan työ- ja elinkeinoviranomainen voisi rajoittaa henkilön mahdollisuutta ilmoittautua työnhakijaksi verkkopalvelussa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että työ- ja elinkeinotoimistoon määrättynä aikana saapumatta jäänyt henkilö ei välttämättä saisi työnhakuaan voimaan käymättä työ- ja elinkeinotoimistossa. Työ- ja elinkeinotoimiston tulisi kiinnittää tähän erityistä huomiota silloin, kun on ilmeistä, että henkilö pyrkii välttämään alkuhaastattelun, työnhakukeskustelun tai täydentävän työnhakukeskustelun järjestämistä. Edellytettävästä asiointitavasta johtuen työnhaun käynnistäminen uudelleen voisi edellyttää esimerkiksi osallistumista alkuhaastatteluun.” Tämän osalta olisi varmistettava, että aikoja henkilökohtaista asiointia varten on saatavilla nopeallakin aikataululla, ettei etuuskatkoksesta tule pitkä.

Lausuttavaa vaikutusten arvioinnista; vaikutukset viranomaisten toimintaan (ml. resursseja koskevat asiat)

Palveluiden järjestämiseen lisätään 70 miljoonaa euroa vuosittain, koska palveluihin on tarkoitus lisätä 1200 henkilötyövuotta, mikä tarkoittaa 40 prosentin lisäystä TE-toimistojen henkilöstön määrään. Tarkoitus on hankkia työnhakuhaastatteluja myös yksityiseltä sektorilta. On tärkeää, että mahdollisesti ulkoistettujen palveluiden laatu varmennetaan ja että sitä myös seurataan.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa osa-aikaista työtä tekevien palveluprosessista

Osa-aikatyötä tekevät ja osittain lomautetut ovat palveluiden tarjoamisen näkökulmasta asetettu samaan kategoriaan, minkä tarkoituksenmukaisuutta voidaan pohtia. Osittain lomautettujen tilanne on väliaikainen ja he todennäköisesti palaavat pian omalle työnantajalleen kokoaikatyöhön. Lomautetulla on voimassa oleva kokoaikainen työsuhde toisin kuin osa-aikatyötä tekevällä. Miten määritellään se, minkälaista työtä lyhennetylle työajalle lomautettujen tulee hakea – onko esim. vuoden määräaikainen kokoaikainen työsuhde parempi kuin toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde, jossa on ajoittain lomautusta lyhennetylle työajalle?
Osa-aikatyötä tekevien vakituinen tilanne on osa-aikainen ja he yleensä etsivät kokoaikaista työsuhdetta. Palvelutarve osa-aikatyötä tekeville on lähtökohtaisesti suurempi ja erilainen.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; yleistä lausuttavaa työnhakuvelvollisuudesta

Kun työnhakuvelvollisuus voi olla yksilöllinen, on huolehdittava, että työnhakijoita kohdellaan tasavertaisesti alueesta riippumatta. Yksilöllisen työnhakuvelvollisuuden määrittämiseen liittyy paljon harkintaa. Kun samaan aikaan TE-toimistojen tehtäviä ollaan siirtämässä laajemmin kunnille, on huolehdittava virkailijoiden riittävästä koulutustasosta, perehdyttämisestä, kouluttamisesta ja ohjeistamisesta. Kun työnhakuvelvoitteeseen vaikuttaa alueen työmarkkinatilanne, tulisi virkailijan olla perillä alueen elinkeinoelämästä ja sen muutoksista.

Esityksessä ehdotetaan, että työnhakijan tulisi työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä hakea kuukaudessa enintään 4 työpaikkaa, riippuen alueen työmarkkinatilanteesta ja työttömän työkyvystä. Olisi hyvä, jos työnhakijoille voitaisiin tarjota riittävästi apua ja tukea työpaikkojen hakemiseen. Tämä varmistaisi sen, että uuden hakuvelvollisuuden täyttämisestä saataisiin oikeasti se hyöty, mikä siitä on tarkoitus saada.

Esityksessä todetaan, että työnhakijan tulisi raportoida työnhausta ensisijaisesti verkkopalvelussa työnhakuvelvollisuuden tarkastelujakson pituudesta riippuen kuukauden tai kolmen kuukauden välein. Työnhaun tuloksellisuutta seurattaisiin myös työnhakukeskustelujen ja täydentävien työnhakukeskustelujen yhteydessä. Lähtökohtaisesti työnhaun seuranta perustuisi työnhakijan itse ilmoittamiin tietoihin. Tältä osin työttömyysetuuksien maksajien kannalta olennaista on järjestää työnhaun seuranta siten, että takautuvia karensseja ei tulisi asetettavaksi. Takautuvat karenssit aiheuttavat takaisinperintätilanteita työttömyysetuuksien maksajilla ja kuormittavat niin maksajia kuin etuuden saajia.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa koulutuksessa olevien työnhakuvelvollisuudesta

Esityksen mukaan yli kuukauden kestävässä työvoimakoulutuksessa ja työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisissa opinnossa olevien tulisi hakea kolmea TE-toimiston tai kunnan osoittamaa yksilöityä työpaikkaa kolmen kuukauden aikana.

Etenkin omaehtoisissa opinnoissa olevia koskeva työnhakuvelvoitteen tarkoituksenmukaisuus mietityttää, koska näiden työnhakijoiden on annettu lausunnolla lupa opiskella ja valmistua ammattiin. Kun velvoitetaan hakemaan töitä opiskelun aikana, saattaa riskinä olla, että opinnot viivästyvät ja keskeytyvät. Joissain tilanteissa opintojen loppuun saattaminen voisi kuitenkin olla hakijan lopputyöelämän kannalta parempi vaihtoehto, kuin töihin meneminen. Toisaalta esityksessä ehdotetaan samalla työttömyysturvalain 2 a luvun 13 pykälän 4 kohdassa, että työnhakijalla olisi päteä syy jättää hakematta TE-toimiston osoittamaa työtä, jos työn aloittaminen johtaisi työvoimakoulutuksen tai työttömyysetuudella tuetun opiskelun keskeytymiseen.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa työnhakuvelvollisuuden asettamatta jättämisestä

Esityksen mukaan haetuista työmahdollisuuksista työnhakija raportoisi ensisijaisesti verkkopalvelun kautta. Järjestelmän tulisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen, jotta itsepalvelu onnistuu ja aiheettomia korvauksettomia määräaikoja ja niiden etuuden maksajille työläitä takautuvia korjauksia ei tarvitsisi tehdä.

On varmistettava asiointimahdollisuus velvoitteen täyttämisen ilmoittamisesta tarvittaessa myös muulla tavoin kuin verkkoasiointipalveluna, koska kaikilla työttömillä ei ole yhtäläisiä valmiuksia käyttää digitaalisia palveluita. Myös suoranaisesti työkyvyn esteiksi luokittelemattomat seikat kuten esim. lukihäiriö ja muut kielelliset rajoitteet saattavat haitata sähköisten asiointipalveluiden käyttöä.

Työttömyysturvalaki; lausuttavaa työstä eroamisen perusteella asetettavasta seuraamuksesta

Karenssien lieventämistä nykyisestä pidetään hyvänä.

Työstä eroamisen ja työstä kieltäytymisen pätevien syiden säilyttäminen pääosin ennallaan on myöskin kannatettavaa. Pidetään hyvänä, että tähän nykyisellään melko toimivaan käytäntöön ei tehtäisi muutoksia.
Työttömyysturvalaki; lausuttavaa työstä kieltäytymisen perusteella asetettavasta seuraamuksesta
Esityksessä on mainittu, että provisiopalkkaisesta työstä olisi mahdollista kieltäytyä, jos kiinteän palkan osa ei olisi vähintään 1252 €/kk. Tämä on kannatettava muutos.

Työttömyysturvalaki; lausuttavaa porrastetusta seuraamuksesta

Porrastettujen karenssien vaiheistus 12 kuukauden seurantajaksoon aina taakse päin, voi olla työnhakijalle vaikeasti ymmärrettävä. Järjestelmä tulee rakentaa siten, että velvoitteiden täyttämisen seuranta on ajantasainen ja että työttömällä työnhakijalla olisi mahdollisuus antaa selvitys laiminlyöntiin tietyn lyhyen määräajan kuluessa, jotta takautuvia muutoksia maksatukseen aiheutuisi mahdollisimman vähän.
Yhdestä unohduksesta tai väärin ymmärryksestä (esimerkiksi työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättäminen) ei seuraisi enää jatkossa korvauksetonta määräaikaa kuten nykyisin, vaan ensimmäisestä laiminlyönnistä selviäisi muistutuksella, etuutta menettämättä. Tämä on toivottava muutos, koska huomattavan usein on tilanteita, joissa karenssi on aiheutunut siitä, että ei ole ymmärretty ohjeistusta ja järjestelmä ei näissä tilanteissa useimmiten jousta etuudensaajan hyväksi.

Työttömyysetuuksien maksajien kannalta olisi toivottavaa, että takautuvia muutoksia ja siten takaisinperintätilanteita muodostuisi mahdollisimman vähän.

Työttömyysturvalaki; muuta lausuttavaa

Pohjoismaisella työnhakumallilla tavoitellaan muissa pohjoismaissa käytössä olevaa mallia. Muissa pohjoismaissa on käytössä toimivat, hyvin ohjaavat järjestelmät, jotka muistuttelevat työnhakijaa velvollisuuksista ja aiheutuvista sanktioista. Pidetään tärkeänä, että myös Suomessa panostetaan riittävällä tavalla digitaalisten palveluiden tuottamiseen.

Lopuksi

Uudistus tulee väistämättä lisäämään yhteydenottoja ja kyselyjä myös työttömyyskassaan. Siksi onkin tärkeää, että uudistuksesta tiedotetaan tehokkaasti ennen lain voimaantuloa. Erityisesti siirtymäsäännöksistä on syytä informoida, jotta lain voimaantullessa työttöminä työnhakijoina olevat tietävät, mitkä velvollisuudet heitä koskevat. Lain voimassaollessa tulee lisäksi varmistaa, että työ- ja elinkeinoviranomainen sekä kokeilukunnat informoivat selkeästi työnhakijaa velvollisuuksista sekä työttömyysetuuden saamisen keskeisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Valtiovarainministeriö
6.9.2021

Lausunto arviomuistiosta julkisen hallinnon tietojärjestelmiä koskevan sääntelyn kehittämistarpeista

1 Kommenttinne arviomuistiossa tehdystä nykytilan kuvauksesta

Arviomuistiossa on kuvattu hyvin nykytilan haasteita eri näkökulmista. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää hyvänä, että tietojärjestelmien kehittämistä, käyttöä ja virkavastuuta koskevia säännöksiä tarkastellaan ja täsmennetään. Yhteisjärjestö toteaa kuitenkin, että jo nykyisellään viranomaisiin ja muihin julkisiin toimijoihin kohdistuu kattavasti sääntelyä tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien osalta. Tietojärjestelmät lainsäädännön kohteena ovat yleisesti ottaen haastavia, koska sääntelyn tulisi kestää aikaa, olla teknologianeutraalia ja mahdollistaa tietotekniikan tarkoituksenmukainen hyödyntäminen.

Lisäksi tuodaan esiin, että arviomuistiossa ei ole tarkasteltu tai eritelty yksityisiä toimijoita siltä osin, kuin ne hoitavat julkista hallintotehtävää tai käyttävät julkista valtaa. Esimerkiksi tiedonhallintalakia ei sovelleta työttömyyskassoihin, kuin vain osittain. Viranomaisten ja yksityisten julkista tehtävää hoitavien tahojen eritteleminen on tärkeää, kun arvioidaan, että mitä velvoitteita tai vaatimuksia sovelletaan.

2 Kommenttinne tietojärjestelmistä sääntelykohteena

Viranomainen tai julkista tehtävää hoitava yksityinen taho vastaa toimintansa lainmukaisuudesta ja mm. tietojärjestelmiin liittyvistä määrittelyistä ja toiminnallisuuksista.

Tietojärjestelmien sääntelyssä tulee ottaa huomioon, ettei sääntely tarpeettomasti rajoita viranomaistoiminnan tarkoituksenmukaista järjestämistä ja että lainsäädäntö ei johda järjestelmäkehityksen suhteen kilpailuoikeudelliseen epätasa-arvoon ja kustannustehottomuuteen. Tältä osin siis katsotaan, että lain säännösten tulisi olla pikemminkin mahdollistavia kuin rajoittavia. Lisäksi tulee selkeästi erottaa tietojärjestelmät teknisinä tuotteina ja toisaalta tietojärjestelmillä käsiteltävät menettelyt, tiedot ja niiden käyttötarkoitus.

6 Miten lainsäädännöllä tulisi varmistua virkavastuun toteutumisesta ja kohdistumisesta, mitä tulee tietojärjestelmien kehittämiseen, käyttöönottoon ja käyttöön, sekä tietovarantojen käyttöön?

Virkavastuun tulee kohdistua asiasisältöön eli ihmisten tekemiin päätöksiin, muihin valintoihin ja menettelyihin. Toiminnan asianmukaisuutta tulee kontrolloida ja valvoa tarkoituksenmukaisin keinoin.

7 Mitä edellytyksiä tietovarannoille, niiden laadulle tai niiden käytölle tulisi lainsäädännössä asettaa, jotta niitä voidaan käyttää osin tai täysin automaattisessa päätöksenteossa?

Arviomuistiossa todetaan, että automatisoidun päätöksenteon näkökulmasta tiedonhallintalaki ja yleislainsäädäntö ei esitä vastausta siihen, milloin päätöksenteossa käytettävien tietojen voidaan katsoa olevan riittävän oikein. Tämän osalta todetaan, että tietojen oikeellisuus, käytettävyys tai eheys ovat avainasemassa tehtiin hallintoasian käsittelyä sitten manuaalisesti tai automaattisesti.  Erityistä tietojen oikeellisuutta koskevaa laintasolla tapahtuvaa säätelytarvetta ei nähdä tarpeelliseksi.

8 Miten tietoturvallisuuden arviointia ja arviointijärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä tulisi kehittää? Entä erityisesti viranomaisten tietojärjestelmien arvioinnin osalta?

Arviomuistiossa käsitellään tiedonhallintalain 22 pykälää. Pykälän toisen momentin mukaan rajapintojen avulla tapahtuvaan tietojenluovuttamiseen liittyy myös viranomaisille säädetty velvoite toteuttaa tietojen luovuttaminen teknisten rajapintojen avulla siten, että myös teknisesti varmistetaan luovutettavien tietojen tapauskohtainen tarpeellisuus tai välttämättömyys tietoja saavan viranomaisen tehtävien hoitamiseksi, jos luovutettavat tiedot ovat henkilötietoja tai salassa pidettäviä tietoja. Arviomuistiossa on todettu, että automatisoidun tietojenvaihdon osalta vaatimus tarkoittaa menettelyn luomista sille, miten tietoja pyytävän rajapinnan ja tietoja luovuttavan rajapinnan käyttöönoton yhteydessä myös luovutuksen oikeudelliset edellytykset tulevat varmistetuiksi, jottei tietojenluovutuksen yhteydessä ole tarvetta käyttää tapauskohtaista harkintaa. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää tärkeänä arviomuistiossa esiin tuotua mahdollisuutta luovuttaa tietoja automaattisesti myös ilman tapauskohtaista harkintaa.

9 Kommenttinne muistiossa todetuista sääntelytarpeista yleensä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on samaa mieltä työryhmän kanssa, eikä näe ei tarkoituksenmukaiseksi, että toimintaprosessien algoritmit tulisi julkistaa tai esittää asianosaiselle. Lisäksi todetaan, että lähdekoodi kuuluu pääsääntöisesti liikesalaisuuden piiriin, eikä sen julkaiseminen toisi asiassa lisäarvoa, koska päätöksentekosääntöjen tulisi olla päätöksen saaneen asiakkaan näkökulmasta ymmärrettävässä muodossa.

Yhteisjärjestö toteaa, että jo nykyisellään viranomaisiin ja muihin julkisiin toimijoihin kohdistuu riittäväsi sääntelyä ja valvontaa tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien osalta.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Oikeusministeriö
13.8.2021

Lausunto hallinnon automaattisen päätöksenteon käyttöalaa ja läpinäkyvyyttä koskevista säännösluonnoksista

Käyttöalasta

Käyttöalan määrittävä säännös on sääntelyn kannalta olennainen.

Käyttöalasäännöksen ensimmäinen momentti, jossa säädetään sääntöperusteisesta automaattisesta päätöksenteosta, on selkeä. Tältä osin pidetään myös hyvänä sitä, että avustava automatisaatio on jätetty sääntelyn ulkopuolelle. Säännöksen perusteella on selvää, että automaattista päätöstä ei voi tehdä, jos päätöksen laatiminen vaatii harkintaa. Koska avustava automaatio on jätetty sääntelyn ulkopuolelle, voitaisiin harkintaa vaativan päätöksen osakokonaisuuksia kuitenkin automatisoida (esim. tekniset laskenta ym. toimet) ja jättää harkintaa vaativat asiat käsittelijän tehtäväksi.

Käyttöalasäännöksen toinen momentti ja sen tarkoitus jää kuitenkin epäselväksi.  Säännösluonnoksen perusteluissa puhutaan automaattisen ratkaisun tekemisestä. Lisäksi perusteluosassa todetaan, että ”Säännöksen ulkopuolelle jää sellainen automatisaatio, joka on luonteeltaan avustavaa. Tällaista on esimerkiksi automaatio, joka valmistelee päätösluonnoksen käsittelijän työn pohjaksi siten, että käsittelijä tekee lopullisen päätöksen.” 2 momentin ehdotettu muotoilu ”Mitä edellä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös sellaiseen hallintoasian valmisteluun ja tosiasialliseen hallintotoimintaan, jolla on [vai: voi olla – – tai joka voi vaikuttaa?] oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa vastaavalla merkittävällä tavalla asianosaiseen tai hallinnon asiakkaaseen” jättää liikaa tulkinnanvaraa säännöksen soveltamisen suhteen. Kun momentissa mainitaan hallintoasian valmistelu ja tosiasiallinen hallintotoiminta, säännös voi näin muotoiltuna ulottua lähes kaikkeen toimintaan ja myös avustavaan automaatioon. Säännösluonnoksen perustelutekstissä todetaan lisäksi, että ”Säännöksen 2 momentissa 1 momentin kriteerit ulotettaisiin valmistelutoimiin ja tosiasiallisiin hallintotoimiin silloin, jos niillä on itsessään oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia. Tällainen valmistelutoimi voi olla esimerkiksi TE-toimiston antama työvoimapoliittinen lausunto, joka ei ole hallintopäätös, mutta joka merkittävästi vaikuttaa Kelan tai työttömyyskassan antamaan etuuspäätökseen.” Mikäli säännös halutaan ulottaa koskemaan myös joitakin valmistelutoimia tai tosiasiallisia hallintotoimia, säännöksestä tulisi käydä selkeämmin ilmi mihin kaikkiin asioihin momentti soveltuu.

Tällä hetkellä työttömyyskassoissa voidaan käyttää apuna chatbottia, robotti voi ohjata saapuvia hakemuksia eri jonoihin, automatiikka voi ehdottaa asiakasta täydentämään puutteellista hakemustaan tai ohjata asiakasta ns. älykkäällä lomakkeen täytöllä, lähettää asiakkaalle ohjeita ja viestejä automaattisesti tai automaatti voi tehdä automaattista ansiopäivärahan maksatusta asiakkaalle selkeimmissä tapauksissa, joissa päivärahan määrässä ei tapahdu muutosta eikä asiakkaalle anneta päätöstä. Kaikkia mahdollisia 2. momenttia koskevia käyttötapauksia voi olla vaikea kartoittaa. Jos hallintoasian valmistelua ja tosiasiallisen hallintotoiminnan automatisointia rajoitetaan, voi sillä olla hyvin merkittäviä ja perustavanlaatuisia vaikutuksia käytännön toimintaan käsittelytyötä hidastaen ja asiakkaan asemaa heikentäen. Tämä tuskin kuitenkaan on ollut lainvalmistelussa tarkoituksena.

On selvää, että automaattisesta päätöksenteosta täytyy säätää selkeästi ja tarkkarajaisesti. Muilta osin toivotaan, että käyttöalasäännös olisi pikemminkin salliva kuin rajoittava ja että tosiasiallista hallintotoimintaa ja hallintotoimen valmistelua ei rajoitettaisi, kuten ei ollut tarkoitus rajoittaa myöskään avustavaa automatisaatiota.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön näkemyksen mukaan automaattista päätöksentekoa tulisi arvioida toimeenpanijakohtaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, työttömyyskassa arvioi automaattisen päätöksenteon mahdollisuuksia omassa toiminnassaan itsenäisesti siitä riippumatta, onko työvoimapoliittinen lausunto annettu automaattisesti, manuaalisesti vai osittaista automaatiota käyttäen. Toisin sanoen työttömyyskassa soveltaisi automaattista päätöksentekoa koskevaa säännöstä niissä tilanteissa, joissa työttömyyskassa voi antaa täysin automaattisen päätöksen, vaikka työvoimapoliittisen lausunnon antamisessa olisi käytetty harkintaa.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

On selvää, että silloin kun oikaisuvaatimuksen käsittely edellyttää tapauskohtaista harkintaa, ei asiaa voida ratkaista automaattisessa menettelyssä. Jos kyse on täysin kaavamaisesta oikaisumenettelystä, ei välttämättä ole löydettävissä erityistä perustetta rajoittaa oikaisuvaatimuksen tekemistä automaattisen päätöksenteon kautta. Päätökset tehdään joka tapauksessa virkavastuuta noudattaen, joten toimijalle voisi jättää omaa harkintavaltaa menettelysääntöjen ja oikaisuvaatimusten käsittelyn tarkoituksenmukaiselle toteuttamiselle.

Oikaisuvaatimuksen voisi ratkaista käyttöalasäännöksen 1 momentin mukaisesti automaattisesti vain silloin, kun oikaisuvaatimus voidaan yksiselitteisesti johtaa [suoraan] ratkaisuun vaikuttavista seikoista ja selvityksistä sekä [asiaan] sovellettavista oikeussäännöistä.

Menettely- ja päätöksentekosäännöistä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry katsoo, kuten muistiossa on esitetty, että viranomaista ja julkista hallintotehtävää hoitavaa yksityistä koskevat hallintolain ja erityislainsäädännön menettelysäännökset ovat riittäviä. Näin ollen erityisiä automaattisiin hallintopäätöksiin liittyviä suojatoimia ei liene tarpeen säätää.

Samoin katsotaan riittäväksi, että hallintoasioiden automaattisesta käsittelystä annetaan keskeiset tiedot. Lähdekoodi kuuluu pääsääntöisesti liikesalaisuuden piiriin, eikä sen julkaiseminen toisi asiassa lisäarvoa, koska päätöksentekosääntöjen tulisi olla päätöksen saaneen asiakkaan näkökulmasta ymmärrettävässä muodossa. Tältä osin kannatetaan muistiossa esitettyä näkemystä siitä, että tarvetta algoritmien/lähdekoodin julkaisemiselle ei olisi.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työ- ja elinkeinoministeriö
13.8.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Yleistä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia, työllisyyden edistämisen kuntokokeilusta annettua lakia, kotoutumisen edistämisestä annettua lakia, työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia ja kuntouttavasta työtoiminnasta annettua lakia. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022.

Esitys liittyy hallitusohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen uudistaa työttömien palveluita sekä kohtuullistaa seuraamusjärjestelmää siten, että työnhakijoiden oikeudet ja velvollisuudet olisivat tasapainossa. Tavoitteena on parantaa työllisyyttä vähintään 9 500 työllisellä.

Lausunto

Yleistä lausuttavaa esitetyistä muutoksista

Esitysluonnoksen taustalla on kannatettava ajatus palveluiden (erityisesti henkilökohtaisen ja yksilöllisemmän palvelun) parantamisesta ja työnhakijoiden nopeasta kontaktoinnista. Lisäksi esityksellä ollaan lieventämässä korvauksettomia määräaikoja, mikä on myös kannatettavaa. Lieventämällä korvauksettomia määräaikoja mahdollistetaan todennäköisesti aiempaa luottamuksellisemman suhteen rakentaminen TE-toimistojen/kuntien työntekijöiden ja työnhakijoiden välillä. Tämä toivottavasti parantaa myös palvelun laatua ja palvelusta saatavia hyötyjä.

Esitysluonnoksessa esitetään huomattavaa lisäystä työnhakijoiden kontaktoimiseen, haastatteluihin ja keskusteluihin. Luonnoksessa kuitenkin todetaan, että TE-toimistot eivät ole pystyneet tähänkään mennessä hoitamaan kaikkia työnhakijoiden haastatteluja määräajassa. Tällä hetkellä alkuhaastattelu tulee järjestää kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. Tässä on esityksen mukaan onnistuttu arviolta noin 30-50 prosentin kohdalla. Tältä osin pidetään erityisen tärkeänä, että TE-palveluille varmistetaan riittävät henkilöresurssit, jotta asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Lisäksi on tärkeää, että henkilökuntaa rekrytoidaan ja perehdytetään hyvissä ajoin. Esitysluonnoksessa on todettu, että rekrytoinnit voivat alkaa jo vuoden vaihteessa, mikä on hyvä asia.

Työnhakijoiden palveluita järjestää suuri joukko TE-toimistojen ja kuntien työntekijöitä. Siksi on tärkeää, että koko valtakunnan tasolla määritellään selkeät ohjeistukset muutosten toteuttamiseksi ja tasapuolisten palveluiden järjestämiseksi. Keskustelujen määrän lisäämisen ohella on pidettävä huolta siitä, että myös tapaamisten sisällölliseen puoleen panostetaan, eikä tapaamisten määrä korvaa laatua. On myös tärkeää, että muutosten käyttöönottoa arvioidaan säännöllisesti ja toimintatapoja kehitetään. Samalla on kiinnitettävä erityistä huomiota selkeään ja yhdenmukaiseen viestintään. Työnhakijoille tulee kertoa ennakoivasti, ymmärrettävästi ja riittävästi, miten heidän tulee toimia ja esim. mitkä toimet ovat velvoittavia.

Esitysluonnoksessa todetaan, että ”Henkilöltä voitaisiin edellyttää työnhaun käynnistämisen yhteydessä esimerkiksi sitä, että hän varaa ajan alkuhaastattelua varten.” Alkuhaastattelut tulee esityksen mukaan järjestää 5 arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta. Tämän osalta tulisi huolehtia siitä, että aikoja on tosi asiassa saatavilla annetuissa määräajoissa. Tai jos aikoja ei aina ole, on oltava selvää, ettei työnhakija menetä oikeuksiaan varatessaan ajan myöhäisemmälle ajankohdalle. Ajanvarausjärjestelmästä tulee tehdä helppokäyttöinen ja tarjolla tulisi myös olla vaihtoehto sähköiselle ajanvaraukselle. Lisäksi TE-hallinnolla tulisi olla puhelinpalvelu, jonne pääsee helposti läpi ja josta on mahdollista saada neuvoja ja ohjeistusta muun muassa ajanvaraukseen.

Lisäksi esityksessä todetaan, että: ”Työnhaun uudelleen käynnistämistä koskevan 3 §:n 2 momentin mukaan työ- ja elinkeinoviranomainen voisi rajoittaa henkilön mahdollisuutta ilmoittautua työnhakijaksi verkkopalvelussa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että työ- ja elinkeinotoimistoon määrättynä aikana saapumatta jäänyt henkilö ei välttämättä saisi työnhakuaan voimaan käymättä työ- ja elinkeinotoimistossa. Työ- ja elinkeinotoimiston tulisi kiinnittää tähän erityistä huomiota silloin, kun on ilmeistä, että henkilö pyrkii välttämään alkuhaastattelun, työnhakukeskustelun tai täydentävän työnhakukeskustelun järjestämistä. Edellytettävästä asiointitavasta johtuen työnhaun käynnistäminen uudelleen voisi edellyttää esimerkiksi osallistumista alkuhaastatteluun.” Tämän osalta olisi varmistettava, että aikoja henkilökohtaista asiointia varten on saatavilla nopeallakin aikataululla, ettei etuuskatkoksesta tule pitkä.

Lausuttavaa vaikutusten arvioinnista, taloudelliset vaikutukset

Ei lausuttavaa.

Lausuttavaa vaikutusten arvioinnista; vaikutukset viranomaisten toimintaan (ml. resursseja koskevat asiat)

Palveluiden järjestämiseen lisätään 70 miljoonaa euroa vuosittain, koska palveluihin on tarkoitus lisätä 1200 henkilötyövuotta, mikä tarkoittaa 40 prosentin lisäystä TE-toimistojen henkilöstön määrään. Tarkoitus on hankkia työnhakuhaastatteluja myös yksityiseltä sektorilta. On tärkeää, että mahdollisesti ulkoistettujen palveluiden laatu varmennetaan ja että sitä myös seurataan.

Lausuttavaa vaikutusten arvioinnista, vaikutukset työllisyyteen

Ei lausuttavaa.

Lausuttavaa vaikutusten arvioinnista, muut vaikutukset

Ei lausuttavaa.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; yleistä lausuttavaa työnhakijan palveluprosessista

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi syksyn 2020 budjettiriihen työllisyyskirjauksessa kolmikantaisen työttömyysturvavalmistelun käynnistämisestä, linjaten samalla valmisteluun annettavista asiakokonaisuuksista. Työttömyysturvan kehittämisen työryhmän raportissa: ”Työryhmä pitää tärkeänä, että lomautettujen asiakasohjaukseen panostetaan nykyistä enemmän. Työryhmä esittää, että erityisesti lyhytkestoisen koulutuksen tarjontaa tulee lisätä.” Edellä mainittuun viitaten tuodaan esiin, että esitysluonnoksessa ehdotetaan kokonaan lomautetuille tarjottavaksi täydentäviä työnhakuhaastatteluja ainoastaan pyynnöstä. Ainakin pidempikestoisten lomautusten aikana voisi olla hyvä tarjota työnhakijalle eri koulutusmahdollisuuksia.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa osa-aikaista työtä tekevien palveluprosessista

Osa-aikatyötä tekevät ja osittain lomautetut ovat palveluiden tarjoamisen näkökulmasta asetettu samaan kategoriaan, minkä tarkoituksenmukaisuutta voidaan pohtia. Osittain lomautettujen tilanne on väliaikainen ja he todennäköisesti palaavat pian omalle työnantajalleen kokoaikatyöhön. Lomautetulla on voimassa oleva kokoaikainen työsuhde toisin kuin osa-aikatyötä tekevällä. Miten määritellään se, minkälaista työtä lyhennetylle työajalle lomautettujen tulee hakea – onko esim. vuoden määräaikainen kokoaikainen työsuhde parempi kuin toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde, jossa on ajoittain lomautusta lyhennetylle työajalle?

Osa-aikatyötä tekevien vakituinen tilanne on osa-aikainen ja he yleensä etsivät kokoaikaista työsuhdetta. Palvelutarve osa-aikatyötä tekeville on lähtökohtaisesti suurempi ja erilainen.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa koulutuksessa olevien palveluprosessista

Ei lausuttavaa.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa muistutuksesta

Esitysluonnoksessa todetaan, että työnhakijalle voidaan antaa muistutus ehdotetun JTYPL 14 §:n mukaisesti. Esityksessä puhutaan myös huomautuksen antamisen mahdollisuudesta. Huomautuksen ja muistutuksen erot ja huomautuksen soveltamisala jää esityksessä epäselväksi.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; yleistä lausuttavaa työnhakuvelvollisuudesta

Kun työnhakuvelvollisuus voi olla yksilöllinen, on huolehdittava, että työnhakijoita kohdellaan tasavertaisesti alueesta riippumatta. Yksilöllisen työnhakuvelvollisuuden määrittämiseen liittyy paljon harkintaa. Kun samaan aikaan TE-toimistojen tehtäviä ollaan siirtämässä laajemmin kunnille, on huolehdittava virkailijoiden riittävästä koulutustasosta, perehdyttämisestä, kouluttamisesta ja ohjeistamisesta. Kun työnhakuvelvoitteeseen vaikuttaa alueen työmarkkinatilanne, tulisi virkailijan olla perillä alueen elinkeinoelämästä ja sen muutoksista.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että työnhakijan tulisi työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä hakea kuukaudessa enintään 4 työpaikkaa, riippuen alueen työmarkkinatilanteesta ja työttömän työkyvystä. Olisi hyvä, jos työnhakijoille voitaisiin tarjota riittävästi apua ja tukea työpaikkojen hakemiseen. Tämä varmistaisi sen, että uuden hakuvelvollisuuden täyttämisestä saataisiin oikeasti se hyöty, mikä siitä on tarkoitus saada.

Esitysluonnoksessa todetaan, että työnhakijan tulisi raportoida työnhausta ensisijaisesti verkkopalvelussa työnhakuvelvollisuuden tarkastelujakson pituudesta riippuen kuukauden tai kolmen kuukauden välein. Työnhaun tuloksellisuutta seurattaisiin myös työnhakukeskustelujen ja täydentävien työnhakukeskustelujen yhteydessä. Lähtökohtaisesti työnhaun seuranta perustuisi työnhakijan itse ilmoittamiin tietoihin. Tältä osin työttömyysetuuksien maksajien kannalta olennaista on järjestää työnhaun seuranta siten, että takautuvia karensseja ei tulisi asetettavaksi. Takautuvat karenssit aiheuttavat takaisinperintätilanteita työttömyysetuuksien maksajilla ja kuormittavat niin maksajia kuin etuuden saajia.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa osa-aikaista työtä tekevien työnhakuvelvollisuudesta

Ei lausuttavaa.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa koulutuksessa olevien työnhakuvelvollisuudesta

Koulutuksessa olevien työnhakuvelvoitteen tarkoituksenmukaisuutta tulisia pohtia. Esitysluonnoksen mukaan yli kuukauden kestävässä työvoimakoulutuksessa ja työttömyysetuudella tuetussa omaehtoisissa opinnossa olevien tulisi hakea kolmea TE-toimiston tai kunnan osoittamaa yksilöityä työpaikkaa kolmen kuukauden aikana.

Etenkin omaehtoisissa opinnoissa olevia koskeva työnhakuvelvoitteen tarpeellisuus mietityttää, koska näiden työnhakijoiden on annettu lausunnolla lupa opiskella ja valmistua ammattiin. Kun velvoitetaan hakemaan töitä opiskelun aikana, saattaa riskinä olla, että opinnot viivästyvät ja keskeytyvät. Edelleen riskinä on, että julkiset varat, jotka on panostettu koulutukseen, valuvat hukkaan, kun opintoja ei saada suoritettua loppuun. Joissain tilanteissa opintojen loppuun saattaminen voisi kuitenkin olla hakijan lopputyöelämän kannalta parempi vaihtoehto, kuin töihin meneminen.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu laki; lausuttavaa työnhakuvelvollisuuden asettamatta jättämisestä

Haetuista työmahdollisuuksista työnhakija raportoisi ensisijaisesti verkkopalvelun kautta. Työpaikkojen oikeellisuutta tai hakemusten tekemistä ei tarkistettaisi, vaan seuranta tapahtuisi työnhakijan omien ilmoitusten ja järjestelmän kautta. Lausunto kassalle lähtisi automaattisesti.

Tämän järjestelmän tulisi olla todella helppokäyttöinen, jotta itsepalvelu onnistuu ja aiheettomia korvauksettomia määräaikoja ja niiden etuuden maksajille työläitä takautuvia korjauksia ei tarvitsisi tehdä.

On varmistettava asiointimahdollisuus velvoitteen täyttämisen ilmoittamisesta tarvittaessa myös muulla tavoin kuin verkkoasiointipalveluna, koska kaikilla työttömillä ei ole yhtäläisiä valmiuksia käyttää digitaalisia palveluita. Myös suoranaisesti työkyvyn esteiksi luokittelemattomat seikat kuten esim. lukihäiriö ja muut kielelliset rajoitteet saattavat haitata sähköisten asiointipalveluiden käyttöä.

Työttömyysturvalaki; lausuttavaa työstä eroamisen perusteella asetettavasta seuraamuksesta

Karenssien lieventämistä nykyisestä pidetään hyvänä.

Työstä eroamisen ja työstä kieltäytymisen pätevien syiden säilyttäminen pääosin ennallaan on myöskin kannatettavaa. Pidetään hyvänä, että tähän nykyisellään melko toimivaan käytäntöön ei tehtäisi muutoksia.

Työttömyysturvalaki; lausuttavaa työstä kieltäytymisen perusteella asetettavasta seuraamuksesta

Esitysluonnoksessa on mainittu, että provisiopalkkaisesta työstä olisi mahdollista kieltäytyä, jos kiinteän palkan osa ei olisi vähintään 1252 €/kk. Tämä on kannatettava muutos.

Työttömyysturvalaki; lausuttavaa porrastetusta seuraamuksesta

Porrastettujen karenssien vaiheistus 12 kuukauden seurantajaksoon aina taakse päin, voi olla työnhakijalle vaikeasti ymmärrettävä. Järjestelmä tulee rakentaa siten, että velvoitteiden täyttämisen seuranta on ajantasainen ja että työttömällä työnhakijalla olisi mahdollisuus antaa selvitys laiminlyöntiin tietyn lyhyen määräajan kuluessa, jotta takautuvia muutoksia maksatukseen aiheutuisi mahdollisimman vähän. Nopea yhteydenottomahdollisuus ja nopea vastaus TE-hallinnolta, mieluiten omalta virkailijalta tulisi taata.

Yhdestä unohduksesta tai väärin ymmärryksestä (esimerkiksi työllistymissuunnitelman laatimistilaisuuteen saapumatta jättäminen) ei seuraisi enää jatkossa korvauksetonta määräaikaa kuten nykyisin, vaan ensimmäisestä laiminlyönnistä selviäisi huomautuksella, etuutta menettämättä. Tämä on toivottava muutos, koska huomattavan usein on tilanteita, joissa karenssi on aiheutunut siitä, että ei ole ymmärretty ohjeistusta ja järjestelmä ei näissä tilanteissa useimmiten jousta etuudensaajan hyväksi.

Työttömyysetuuksien maksajien huolena on, että takautuvia muutoksia voisi tulla työnhaun mallissa olemaan oletettavasti enemmän, koska korvauksettomat määräajat voidaan olettaa kumoutuvan usein, jos työnhakija esittää jälkikäteen selvityksen hakemistaan työmahdollisuuksista tai selvityksen, miksi verkkoasiointipalvelu ei toiminut. Jos karenssit annetaan automaattisesti ja etuudet käsitellään välittömästi niiden mukaisesti, korjausten määrä voi olla suuri.

Esityksessä todetaan lisäksi: ”Jos työnhakija laiminlöisi samalla tarkastelujaksolla sekä tarjotun työn hakemisen ja lisäksi kokonaan tai osittain hakea itse valitsemiaan työmahdollisuuksia eikä hänellä olisi pätevää syytä menettelyynsä, hänelle asetettaisiin yksi molempia laiminlyöntejä koskeva korvaukseton määräaika tarkastelujakson päättymisestä lukien.” Esitysluonnoksesta jäi hieman epäselväksi, että miten korvauksettomat määräajat tosiasiassa asetettaisiin.

Työttömyysetuuksien maksajien kannalta olisi toivottavaa, että takautuvia muutoksia ja siten takaisinperintätilanteita muodostuisi mahdollisimman vähän.

Työttömyysturvalaki; muuta lausuttavaa

Pohjoismaisella työnhakumallilla tavoitellaan muissa pohjoismaissa käytössä olevaa mallia. Muissa pohjoismaissa on käytössä toimivat, hyvin ohjaavat järjestelmät, jotka muistuttelevat työnhakijaa velvollisuuksista ja aiheutuvista sanktioista. Pidetään tärkeänä, että myös Suomessa panostetaan riittävällä tavalla digitaalisten palveluiden tuottamiseen.

Lausuttavaa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Ei lausuttavaa.

Lausuttavaa muiden lakien muuttamisesta

Ei lausuttavaa.

Lausuttavaa muutosten voimaantulosta ja siirtymäajan järjestelyistä

Voimaantulon ajankohtaa pidetään kannatettavana, koska se ei ajoitu muutoinkin kiireiseen vuodenvaihteeseen, eikä lomakauteen.

Voimaantulosäännöksen muotoilu siten, että ennen 2.5.2022 asetetut sanktiot olisivat voimassa myös lain tultua voimaan, on selkeä.

Uudistus tulee väistämättä lisäämään yhteydenottoja ja kyselyjä myös työttömyyskassaan. Siksi onkin tärkeää, että uudistuksesta tiedotetaan tehokkaasti ennen lain voimaantuloa. Erityisesti siirtymäsäännöksistä on syytä informoida, jotta lain voimaantullessa työttöminä työnhakijoina olevat tietävät, mitkä velvollisuudet heitä koskevat.  Lain voimassaollessa tulee lisäksi varmistaa, että työ- ja elinkeinoviranomainen sekä kokeilukunnat informoivat selkeästi työnhakijaa velvollisuuksista sekä työttömyysetuuden saamisen keskeisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä.

Lausuttavaa suhteesta perustuslakiin ja säätämisjärjestyksestä

Ei lausuttavaa.

Muuta lausuttavaa

Ei lausuttavaa.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia: HE 86/2021 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Yhteisjärjestö pitää perusteltuna yrittäjän työmarkkinatukea koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkamista 30.09.2021 asti ja puoltaa esityksen antamista eduskunnalle.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
5.5.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Viite: HE 72/2021 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Yhteisjärjestö kannattaa väliaikaisten poikkeusten pidentämistä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
3.5.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Viite: HE 65/2021 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Lausunto

Esityksen tavoitteet eli yhdenmukaisen ratkaisukäytännön edistäminen ja viivytyksettömän käsittelyn turvaaminen ovat kannatettavia.

Esityksellä esitetään harkintaa vaativien työvoimapoliittisten lausuntojen antamista valtakunnallisesti yhden TE-toimiston eli Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston tehtäväksi. Vastaavasti hallituksen esityksellä 43/2021 vp ehdotetaan siirrettävän kokeilukunnille sellaiset työvoimapoliittiset lausunnot, joihin liittyy korkeintaan vähäistä harkintavaltaa.

Esityksen perusteella työvoimapoliittisia lausuntoja antaisivat jatkossa sekä kokeilukunnat, TE-toimistot että tietyissä tilanteissa Uudenmaan TE-toimisto. Koska lausuntojen antaminen hajaantuu usean eri tahon kesken, asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta tulee kiinnittää erityistä huomiota toimivallan rajanvetotilanteisiin eli siihen, että edellä mainitut tahot soveltavat toimivaltasäännöksiä yhdenmukaisesti. Toisin sanoen siihen, että antaako työvoimapoliittisen lausunnon kokeilukunta, paikallinen TE-toimisto vai Uudenmaan TE-toimisto. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että prosessi on selkeä ja sujuva myös työttömän työnhakijan kannalta niin että tämä on tietoinen siitä, missä hänen asiaansa käsitellään. Niin ikään toimivien ja ajantasaisten tietojärjestelmien avulla tulee varmistaa, että etuusmaksatuksen toteuttajat eli työttömyyskassat sekä Kela saavat tarvitsemansa tiedot päätöksenteolle vaivattomasti. Uudenmaan TE-toimistolle tulee myös turvata riittävät resurssit keskitettävien tehtävien hoitamiseksi.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työ- ja elinkeinoministeriö 23.4.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Asia: TEM041:00/2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksen luonnoksesta. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Yhteisjärjestö pitää perusteltuna yrittäjän työmarkkinatukea koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkamista 31.10.2021 asti ja puoltaa esityksen antamista eduskunnalle.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
13.4.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Viite: HE 43/2021 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Kommentit työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muutosehdotuksista

Esityksellä ehdotetaan siirrettävän kokeilukunnille sellaiset työvoimapoliittiset lausunnot, joihin liittyy korkeintaan vähäistä harkintavaltaa. Esityksellä ehdotetaan jaettavaksi tehtäviä 15 TE-toimistolta jopa 118 kunnan hoidettavaksi. Lausuntojen antamisen siirtäminen kokeilukunnille lähtökohtaisesti yksinkertaistaa työvoimapoliittisten lausuntojen prosessia, mikä on hyvä asia.

Kunnille siirrettävien tehtävien arvioidaan olevan sellaisia, että niihin ei liity harkintaa tai niihin liittyy vain vähäistä harkintaa, mutta niihin liittyy kuitenkin paljon sovellettavia yksityiskohtia. Yhteisjärjestö pitää tärkeänä sitä, että koko maassa säilyy yhdenmukainen ratkaisukäytäntö ja että kokeilukunnissa on riittävät resurssit käsittelemään työvoimapoliittisia lausuntoja.

Samalla on turvattava toimivat tietotekniset yhteydet kokeilukuntien ja etuusmaksatuksesta huolehtivien toimijoiden välillä sekä varmistettava muutkin tarpeelliset yhteydenpitoväylät em. tahojen kesken. Kaikilla kokeiluun osallistuvilla ja liittyvillä toimijoilla on oltava tarvittavat mahdollisuudet niin hakea, etsiä kuin välittää tietoja toimivien tietojärjestelmien avulla. Tietojen välittymiseen on erityisesti kiinnitettävä huomiota varsinkin tilanteissa, joissa asiakas siirtyy kokeilukunnasta toiseen tai kokeilukunnan ja TE-toimiston välillä. Lisäksi asiakkaiden kannalta tulee varmistaa, että he tietävät kaikissa tilanteissa, että mikä taho käsittelee asiakkaan asiaa ja mistä asiakas saa tarvittaessa lisätietoja.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan uusien lausuntotehtävien siirtyvän kunnille 2.10.2021. Aiemmin kommentointikierroksella olleessa esitysluonnoksessa päivämääränä oli 4.9.2021, minkä osalta Yhteisjärjestö lausui aikataulun olevan melko nopea. Tältä osin katsotaan, että hallituksen esityksessä ehdotettu ajankohta 2.10 on parempi ja antaa kunnille enemmän aikaa valmistautua tehtävien vastaanottamiseen.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.4.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Viite: STM065:00/2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Hallituksen esityksen kappaleessa 5.2.2.4 on kuvattu vaikutuksia työttömyysturvan toimeenpanon eri viranomaisissa. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että hallituksen esityksessä on kuvattu vaikutukset työttömyyskassoihin ja toimeenpanoon oikeanlaisesti.

Esitetyt muutokset voivat lisätä työttömyysetuushakemusten määrää ja näihin liittyvää käsittelytyötä. Samoin työttömyysturvan toimeenpanoon liittyvää työmäärää voi kasvattaa muutos, jonka mukaan kaikkia vanhempainpäivärahoja voisi jatkossa hakea takautuvasti. Muutos voi ainakin voimaantulovaiheessa johtaa liikamaksujen ja takaisinperintöjen kasvuun, jos työttömyysetuus on jo ehditty maksaa ajalta, jolle vanhempainpäivärahaa takautuvasti haetaan. Toimeenpanoon liittyvien muiden vaikutusten lisäksi ehdotetuista muutoksista seuraa tarve uudistaa tietojärjestelmiä ja päätöspohjia vanhempainpäivärahaetuuksia koskevien termien osalta.

Kokonaisuudessa vaikutusten voidaan kuitenkin arvioida olevan vähäisiä, kuten myös hallituksen esityksessä todetaan.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työ- ja elinkeinoministeriö
26.2.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Viite: TEM155:00/2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

1. Yleinen palaute esitysluonnoksesta

On kannatettavaa, että asiakkaan palvelusta vastaava kokeilualueen kunnan virkailija antaisi ehdotuksen mukaisesti myös työvoimapoliittiset lausunnot. On myös erittäin hyvä, että kokeilualueiden kuntiin siirtyy kokeilun alkaessa työskentelemään työ- ja elinkeinotoimistoista henkilöitä, joilla on esitetyssä tehtäväsiirrossa tarvittavaa työttömyysturvaosaamista. Lausuntojen antamisen siirtäminen kokeilukunnille lähtökohtaisesti yksinkertaistaa työvoimapoliittisten lausuntojen prosessia, mikä on hyvä asia.

Muutosten on ehdotettu tulevan voimaan melko pikaisesti. Uudet lausuntotehtävät siirtyisivät kunnille jo 4.9.2021, eli käytännössä heti kesälomien jälkeen. Kunnille voi tulla kiire perehtyä uusiin tehtäviin ja valmistautua niiden vastaanottamiseen. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että työnhakijan palveluja järjestävien tahojen toimintaan ja vastuihin esitetään yhtä aikaa useita erilaisia muitakin muutoksia.

2. Kommentit työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muutosehdotuksista

Esityksellä ehdotetaan siirrettävän kokeilukunnille sellaiset työvoimapoliittiset lausunnot, joihin liittyy korkeintaan vähäistä harkintavaltaa. Esityksellä ehdotetaan jaettavaksi tehtäviä 15 TE-toimistolta jopa 118 kunnan hoidettavaksi. On tärkeää varmistua siitä, että koko maassa säilyy yhdenmukainen ratkaisukäytäntö ja että kokeilukunnissa on riittävät ja asiantuntevat resurssit käsittelemään työvoimapoliittisia lausuntoja. Samalla on turvattava toimivat tietotekniset yhteydet kokeilukuntien ja etuusmaksatuksesta huolehtivien toimijoiden välillä sekä varmistettava muutkin tarpeelliset yhteydenpitoväylät em. tahojen kesken. Kaikilla kokeiluun osallistuvilla ja liittyvillä toimijoilla on oltava tarvittavat mahdollisuudet niin hakea, etsiä kuin välittää tietoja toimivien tietojärjestelmien avulla. Tietojen välittymiseen on erityisesti kiinnitettävä huomiota varsinkin tilanteissa, joissa asiakas siirtyy kokeilukunnasta toiseen tai kokeilukunnan ja TE-toimiston välillä.

Kunnille siirrettävien tehtävien arvioidaan olevan sellaisia, että niihin ei liity harkintaa tai niihin liittyy vain vähäistä harkintaa, mutta niihin liittyy kuitenkin paljon sovellettavia yksityiskohtia. Näin ollen on erityisen tärkeää varmistaa kunnan työntekijöiden riittävä kouluttaminen uusiin tehtäviin sekä varmistaa riittävä ohjeistus ja tuki. Esimerkiksi kun tutkitaan yritystoiminnan aloittamista työttömänä ollessa, edellytetään aloitettavan yritystoiminnan olevan uutta. Sen selvittäminen, onko kyseessä uusi vai jo aiemmin alkanut yritystoiminta ei aina ole yksiselitteistä.

3. Kommentit julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutosehdotuksista

Ei kommentoitavaa.

4. Kommentit työttömyysturvalain muutosehdotuksesta

Ei kommentoitavaa.

5. Kommentit työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain muutosehdotuksista

Ei kommentoitavaa.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työ- ja elinkeinoministeriö
26.2.2021

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ja valtioneuvoston asetusluonnoksesta työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toimivallan muuttamisesta työttömyysturva-asioissa ja työllistymistä edistävien palveluiden keskeyttämisestä päätettäessä

Viite: TEM105:00/2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Esityksen tavoitteet

Esityksen tavoitteena on turvata työttömyysturva-asioiden yhdenmukainen soveltamiskäytäntö ja viivytyksetön käsittely mahdollistamalla tehtävien toimeenpanon keskittäminen. Lisäksi käsittelyn keskittämisellä halutaan turvata yhdenmukainen ratkaisukäytäntö eräissä palveluihin liittyvissä tilanteissa. Esityksen tavoitteet eli yhdenmukaisen ratkaisukäytännön edistäminen ja viivytyksettömän käsittelyn turvaaminen ovat kannatettavia.

Tavoitteiden toteutumisen kannalta pidetään tärkeänä sitä, että Uudenmaan TE-toimistossa turvataan riittävät resurssit keskitettävien tehtävien hoitamiseksi. On tärkeää huolehtia myös siitä, että käsittelyprosessi ja tietojen vaihto eri toimijoiden välillä on sujuvaa. Toisaalta olisi hyvä varmistua myös siitä, että alueellisissakin TE-toimistoissa olisi riittävä tietämys keskitettävistä tehtävistä neuvonnan turvaamiseksi ja toisaalta siksi, että virkailijat tunnistaisivat ne tilanteet, joissa asian jatkoselvittely kuuluisi esitetyllä tavalla Uudenmaan TE-toimistolle.

Työvoimapoliittiset lausunnot

Esityksellä esitetään harkintaa vaativien työvoimapoliittisten lausuntojen antamista valtakunnallisesti yhden TE-toimiston eli Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston tehtäväksi. Kaikkiin TE-toimistoihin jäisi vähäistä harkintaa edellyttävien ja rutiininomaisten työvoimapoliittisten lausuntojen antaminen.

Esityksen perusteella työvoimapoliittisia lausuntoja antaisivat sekä kokeilukunnat, TE-toimistot että tietyissä tilanteissa pelkästään Uudenmaan TE-toimisto. Koska lausuntojen antaminen hajaantuu usean eri tahon kesken, tulee toimivien ja ajantasaisten tietojärjestelmien avulla varmistaa, että etuusmaksatuksen toteuttajat eli työttömyyskassat sekä Kela saavat tarvitsemansa tiedot päätöksenteolle vaivattomasti. Lisäksi tulee huolehtia siitä, että työtön työnhakija on aina tietoinen, missä hänen asiaansa käsitellään.

Esityksessä todetaan, että työttömyysetuuden maksajat pyytäisivät ja saisivat edelleen nykytilaa vastaavasti työvoimapoliittisen lausunnon työ- ja elinkeinotoimistolta. Tässä yhteydessä jää vielä kuitenkin hieman epäselväksi, että tuleeko myös työttömyyskassojen tunnistaa tilanteet, joissa lausuntoa tulee pyytää Uudenmaan TE-toimistolta vai tuleeko kassojen olla ensisijaisesti yhteydessä henkilön oman alueen mukaiseen TE-toimistoon tai kuntakokeilun kuntaan?

Voimaantulo

Siirtymäsäännöksen mukaan Uudenmaan TE-toimisto ottaisi tehtävien keskittämisen myötä sille siirtyvät tehtävät hoitaakseen heti lain voimaantulosta alkaen. Uudenmaan TE-toimisto olisi toimivaltainen hoitamaan myös muutoksenhakua koskevat asiat, vaikka valitus olisi tullut vireille jo ennen asetuksen voimaantuloa tai kun valitus tulee vireille asetuksen voimaantulon jälkeen ja valitus koskee ennen asetuksen voimaantuloa annettua työvoimapoliittista päätöstä tai palvelun keskeyttämisestä annettua päätöstä. Tämän osalta tulee myös varmistaa, että asioiden siirto tapahtuu sujuvasti.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työ- ja elinkeinoministeriö
9.2.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Viite: TEM014:00/2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Yhteisjärjestö pitää perusteltuna yrittäjän työmarkkinatukea koskevan työttömyysturvalain väliaikaisen säännöksen voimassaolon jatkamista 30.6.2021 asti ja puoltaa esityksen antamista eduskunnalle.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.2.2021

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Viite: STM023:00/2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esitysluonnoksesta. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Yhteisjärjestö kannattaa väliaikaisten poikkeusten pidentämistä. Muutosten jatkaminen on kannatettavaa etuudensaajien toimeentulon ja kassan toimeenpanon sujuvuuden varmistamisen kannalta.

Ehdotettu päättymisen ajankohta 30.6.2021 on toimeenpanon kannalta haastava ajankohta, kun se ajoittuu juuri lomakauden kynnykselle. Työttömyyskassojen täytyy perehdyttää käsittelijöitä ja viestiä jäsenilleen väliaikaisten muutosten päättymisen yhteydessä. Näin ollen toimeenpanon näkökulmasta olisi ollut parempi, jos väliaikaisten poikkeusten pidennys olisi jatkunut elo- tai syyskuun loppuun saakka.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työ- ja elinkeinoministeriö
5.2.2021

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) lausuntoa otsikossa mainitusta asetuksesta. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Etuudenhakijan näkökulmasta on tärkeää, että työvoimapoliittisen lausunnon saaminen ei viivästytä etuuden maksuprosessia. Samoin tärkeää on myös varmistaa, että eri toimijoiden linja on yhdenmukainen ja kohtelee työnhakijoita yhdenvertaisesti. Työttömyyskassojen ja Yhteisjärjestön huolena on ollut, että lausuntojen antamisen toimivallan jakautuminen kuntien ja TE-toimistojen välillä voi viivästyttää käsittelyä, kun tietoja vaihdetaan kuntien ja TE-toimistojen välillä. Samoin huolena on ollut asiakkaiden yhdenvertaisen käsittelyn turvaaminen.

Yhteisjärjestö katsoo, että asetuksessa ehdotettu seitsemän päivän määräaika kokeilualueen kunnan asiakkaalle annettavalle työvoimapoliittiselle lausunnolle, on sujuvan käsittelyprosessin ja asian luonteen vuoksi kannatettava. Lisäksi asetuksessa ehdotetaan, että työvoimapoliittinen lausunto annettaisiin työttömyyskassoille ja Kansaneläkelaitokselle pääsääntöisesti elektronisena linjasiirtona, mikä niin ikään tukee toiminnan tarkoituksenmukaisuutta. On hyvä, että kokeilukunnat käyttävät TE-toimistojen käytössä olevaa, jo olemassa olevaa asiakastietojärjestelmää. Tämä osaltaan turvaa monelta osin tiedonvälityksen ja käytänteiden toimivuutta. Myös yhteistyöelimen perustaminen nähdään hyvänä asiana. Yhteistyöelimen käyttöönotto voi myötävaikuttaa käytänteiden sujuvuuden ja kuntakokeilun yleisen toimivuuden varmistamisessa.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
20.11.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Yhteisjärjestö kannattaa esitystä.

Esityksellä esitetään, että osa voimassa olevista väliaikaisista poikkeuksista jatkuisi 31.3.2021 saakka. Kun osa voimassa olevista väliaikaisista poikkeuksista lakkaa 31.12.2020 ja osa jatkuu 31.3.2021 asti, täytyy viestinnässä ja jäsenten neuvonnassa olla erityisen tarkkana. Toimeenpanon ja viestinnän kannalta olisi parempi, jos muutokset olisivat aiemmin tiedossa.

Yhteisjärjestö toivoo asian pikaista käsittelyä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
13.10.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Esityksessä ehdotetaan säännöstä työpanokseen perustuvan osingon lukemisesta työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan työansioon, mikä laajentaisi työttömyysvakuutusmaksun piiriin kuuluvien suoritusten alaa nykyisestä. Lisäksi esityksellä ehdotetaan täsmennettäviksi työsuhdeoptioita ja osakepalkkioita koskevaa sääntelyä. Työsuhdeoptiota ja osakepalkkiota koskevat täsmennykset saattaisivat puolestaan käytännössä jonkin verran kaventaa työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaa palkkasummaa. Edellä mainitut muutokset edellyttävät vastaavia muutoksia myös valtioneuvoston asetukseen työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta (1332/2002).

Muutoksilla on vaikutusta myös työttömyyskassojen toimeenpanoon asetusmuutoksen myötä. Työttömyyskassojen täytyy päivittää tulorekisterin tietolupaa palkkakäsitteen muutosta vastaavasti sekä ottaa muutos huomioon tietojärjestelmissään. Muutoksesta täytyy myös tiedottaa ja ohjeistaa. Palkkakäsitteen muutoksilla arvioidaan olevan vain vähäinen vaikutus maksettuihin etuuksiin nähden. Ottaen huomioon, että muutokset on ehdotettu tulemaan voimaan 1.1.2021 alkaen, on mahdollisille järjestelmämuutoksille ja tulorekisterin tietolupamuutoksille enää vain vähän aikaa. Vastaisuudessa olisi toimeenpanon kannalta suotuisampaa, jos vastaavanlaiset muutokset olisivat aiemmin tiedossa.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
12.10.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle lainsäädännöksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön (TYJ) lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Esityksen tausta ja tarkoitus

Kuntakokeilu tulee koskemaan työttömyyskassojen asiakkaita, jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia ja vieraskielisiä. Näin ollen hallituksen esitys koskee työttömyyskassoja ja ansioturvan saajia vain osittain. Kokeilu kattaa silti laajan asiakaskunnan, sillä ”Ensivaiheessa ja kokeilun laajentuessa vuoden 2021 aikana kokeilualueiden asiakkaiksi siirtyvien osuus vastaisi yhteensä 36-37 prosenttia kaikista työ- ja elinkeinotoimistojen työnhakija-asiakkaista”.

Kuntakokeilussa tavoitellaan työttömän työnhakijan palveluiden tehostumista ja entistä parempaa kohdistumista hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa, mitä voidaan pitää kannatettavana tavoitteena. On oletettavaa, että alueensa työllisyystilanteen ja työpaikat paremmin tuntevalla kunnalla on valtiollista viranomaista paremmat edellytykset tarjota oikeanlaisia työmahdollisuuksia ja koulutusta asukkailleen. Kohdentaminen työllistyvyyden kannalta haastaviin ryhmiin on varmasti oikea keino tukea työllisyyttä, koska on tunnistettu työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaanto-ongelma ja sosiaalisten ja terveydellisten syiden vaikutukset työllistymiseen. On myös erittäin hyvä, että kokeilun onnistumista mitataan ja arvioidaan tarkoin tämän tyyppisten toimien vaikuttavuutta työllistyvyyteen. Edellytys kokeilun onnistumiselle on, että kaikkien kokeiluun osallistuvien organisaatioiden työntekijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet hakea ja välittää tietoja käytössä olevien tietojärjestelmien avulla. Jotta työvoiman liikkuvuus saataisiin toteutettua, työnvälityksen tulisi olla kuntien rajoista riippumatonta eli ulottua valtakunnallisesti laajalle.

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

Esityksen 5 §:n mukaan työ- ja elinkeinotoimisto siirtää 4 §:ssä tarkoitettuun asiakasryhmään kuuluvan henkilön sen kokeilualueen kunnan asiakkaaksi, jossa henkilöllä on kotikunta. Siirtämisestä on ilmoitettava asiakkaalle ja kokeilualueen kunnalle. Asiakkaan siirtämisestä kuntakokeiluun tulisi lähettää tieto myös maksajalle, mikäli maksajatieto on työ- ja elinkeinotoimiston tiedossa. Kuntakokeilu tulee koskemaan 125 kunnan alueella asuvia työttömyyskassojen asiakkaita ja kassoilla tulisi olla selkeä tieto siitä kuuluuko asiakas kuntakokeilun piiriin ja missä asiakkaan asioita käsitellään. Tiedonkulun kannalta haasteellisia voivat olla muutostilanteet esimerkiksi henkilön täyttäessä 30 tai muuttaessa kuntaan, joka ei ole kokeilukunta. Muutostilanteiden osalta tulee huolehtia tiedottamisesta työttömyyskassaan päin.

Esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi osa työ- ja elinkeinotoimistoille kuuluvista tehtävistä kokeiluun valittujen kuntien tehtäväksi määräajaksi. Kokeilukunnille siirretään asiakkaan palveluprosessiin liittyvät tehtävät sekä palveluohjaus ja neuvontatehtävät, eräiden tukien ja etuuksien myöntämistehtävät sekä eräiden työvoimapoliittisten lausuntojen antamista koskevat tehtävät. Työ- ja elinkeinotoimisto vastaisi kokeilun aikana muiden kuin esityksessä erikseen mainittujen työvoimapoliittisten lausuntojen antamisesta kunnan asiakkaalle. Toisin sanoen työ- ja elinkeinotoimisto tulee jatkossakin antamaan osan kokeilukunnan asiakkaiden lausunnoista, vaikka asiakkuus olisikin kokeilukunnan hoidettavana.

Kokeilukunta pyytäisi asiakkaalta työttömyysturvaoikeuden ratkaisemista varten tarpeelliset selvitykset ja ilmoittaisi tiedot työ- ja elinkeinotoimistolle työvoimapoliittisen lausunnon antamista varten. Toimeenpanon onnistumisen kannalta on erityisen tärkeää, että kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen välinen tietojenvaihto ja yhteistyö toimeenpanotehtävissä järjestetään mahdollisimman sujuvaksi, jotta asiakkaan työttömyysturvaoikeuteen kohdistuvat asiat voidaan ratkaista ilman aiheetonta viivästystä.  Riskinä on, että toimeenpano venyy edellä mainittujen välisen keskinäisen tietojenvaihdon vuoksi, millä voi olla vaikutusta myös työttömyyskassojen käsittelytyöhön viivästyneinä lausuntoina ja näyttäytyä asiakkaille vaikeasti ymmärrettävänä lopputuloksena, kun osan asioiden toimeenpanosta vastaa kunta ja osan työ- ja elinkeinotoimisto työttömyyskassojen lisäksi.

Työttömyyskassojen näkökulmasta on jatkossakin tärkeää, että lausunnot olisivat selkeitä. Lausunnoista tulisi myös käydä selvästi ilmi, mihin tahoon kassan tulee tarvittaessa olla yhteydessä, jos lausunnosta kaivataan lisätietoja – kokeilukuntaan vai työ- ja elinkeinotoimistoon. Kokeilukuntia on 125 ja vaarana on, että yhdenmukainen käsittely lausuntojen antamisessa vaarantuu. Riittävällä ohjeistuksella tulee varmistaa, että käsittelykäytännöt eivät tarpeettomasti vaihtele kunnasta toiseen.

TYJ pitää tärkeänä, että kokeilukunnat saavat laadukkaan koulutuksen, ohjeet ja ohjeistuksen toimeenpanon tueksi. Työttömyyskassojen näkökulmasta on merkityksellistä, että toimeenpano ei tarpeettomasti hidastu tai monimutkaistu. Kokeilukuntien, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä etuuksien toimeenpanijoina toimivien Kelan ja työttömyyskassojen välinen tietojenvaihto lisäselvitys ja muiden tiedustelujen käsittelemiseksi tulee järjestää selkeällä tavalla.

Voimaantulo

Osana uudistusta on suunniteltu asiakasrekisteriä koskevien tietojen siirtämistä työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilukunnille jo joulukuun 2020 aikana. Edellä mainittu tulisi TYJ:n saamien tietojen mukaan tarkoittamaan sitä, että kunnat tulisivat antamaan työvoimapoliittisia lausuntoja jo joulukuun 2020 aikana. On ongelmallista, että työvoimapoliittisia lausuntoja on suunniteltu annettavan kokeilukuntien nimissä jo joulukuussa, vaikka kokeilukunnilla ei ole vielä silloin toimivaltaa antaa lausuntoja. Menettely asettaa työttömyyskassat, jotka antavat asiassa valituskelpoisen päätöksen, ottamaan vastuun prosessiin sisältyvästä menettelytapavirheestä. Jos työttömyyskassat pyytäisivät uusia lausuntoja vuoden vaihteen jälkeen toimivaltaiselta viranomaiselta, viivästyttäisi se asiakkaan asian käsittelyä. Voimaantulosäännöksessä olisi tullut ottaa kantaa lausuntojen antamisen toimivaltaan.

Ottaen huomioon vallitsevan koronavirusepidemian ja sen myötä kasvaneen työttömyyden, kuntakokeilun aloitus ajoittuu hieman haastavaan ajankohtaan. Kuntakokeiluun siirtyminen tulee lisäämään yhteydenottoja myös työttömyyskassoihin ja vuodenvaihe on tyypillisesti kiireistä aikaa. Lisäksi vuodenvaihteeseen ajoittuu työttömyysturvaa koskevien poikkeuslakien voimassaolon päättyminen, mikä lisää yhteydenottoja työttömyyskassoihin entisestään. Työttömyyskassat ovatkin huolissaan siitä, että kokeilu voi viivästyttää hakemuskäsittelyä jo ennestään haastavassa työtilanteessa.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
9.10.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. Yhteisjärjestö kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kannattaa esitystä.

Esityksessä ehdotetaan jatkettavaksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain voimassaoloa siten, että se olisi voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Väliaikaisten poikkeusten jatkaminen vuoden loppuun helpottaa työttömyyskassojen toimeenpanoa ja viestintää ansioturvan hakijoille.

Jos väliaikaiset muutokset päättyisivät lokakuun lopussa, tulisi työttömyyskassojen kouluttaa henkilöstöä uudelleen, tehdä muutoksia järjestelmiinsä ja asiakaspalvelu oletettavasti ruuhkautuisi.  Toimeenpanon kannalta on selkeämpää, kun kaikki väliaikaiset poikkeukset päättyisivät samaan aikaan vuoden lopussa. Tosin vuodenvaihde edellyttää toimeenpanossa erityistä tarkkuutta, koska voimassaolo ei pääty täsmälleen samalla tavalla eri muutoksissa. Osaa lakimuutoksista sovelletaan vain 31.12. asti ja osaa vielä hakujaksojen ajalle, jotka ovat alkaneet viimeistään 31.12.

On selvää, että taloudellinen kriisi ei ole päättymässä lokakuun 2020 loppuun mennessä. Näin ollen tästäkin syystä esitettyjen väliaikaisten muutosten jatkaminen vuoden loppuun asti on perusteltua.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
7.10.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle lainsäädännöksi työttömyyskassojen taloudellisten toimintamahdollisuuksien turvaamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kannattaa esitystä.

Hallintokulukorvauksen jakamisen kriteerit ovat esityksessä selvät ja on erittäin hyvä, että tiedot ovat jo valmiiksi järjestelmistä saatavissa. On tärkeää, että kriteerit ovat mahdollisimman yksiselitteiset ja vertailussa otetaan huomioon myös kassan aiemmat vuodet, jolloin kassojen mahdollinen erilainen toimintatapa ja esim. päätöksenantotapa eivät vaikuta vertailuun. Korvauksen erillinen hakeminen olisi ollut turhaa, koska kaikki kassat olisivat joka tapauksessa hakeneet korvausta.

Yrittäjäkassa on tyytyväinen, että myös sille on tulossa korvaus.

Aiempaan hallituksen esityksen luonnokseen ei sisältynyt viimesijaista säännöstä palkansaajia vakuuttavan työttömyyskassan alijäämän kattamisesta. Esitystä on tältä osin täydennetty viimesijaisella alijäämän kattamista koskevalla säännöksellä, joka vastaa yrittäjiä vakuuttavan työttömyyskassan alijäämän käsittelyä. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää täydennystä hyvänä. Yhteisjärjestö katsoo yhä, että se pitää äärimmäisen epätodennäköisenä tilannetta, jossa työttömyyskassat tekisivät vuonna 2020 niin alijäämäisen tuloksen, että sen kattamiseen eivät riittäisi puolet kassan tasoitusrahastosta ja tukikassan varat yhteensä.

Työttömyyskassat toivovat asian pikaista etenemistä, jotta ne pystyvät ottamaan korvaukset huomioon ensi vuoden jäsenmaksun harkinnassa.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 28.4.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kannattaa esitystä alla mainituin varauksin. Yhteisjärjestöllä on ollut mahdollisuus osallistua esityksen valmisteluun ja Yhteisjärjestön näkemykset on otettu esityksessä suurimmalta osin huomioon.

Ennakkomaksu

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää tärkeänä, että esityksen ennakkomaksua koskevat muutokset toteutetaan. Erityisen tärkeää on, että aikaa, jona ennakkomaksu voisi olla maksettuna pidennettäisiin. Esityksessä tätä aikaa oltaisiin pidentämässä kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Yhteisjärjestö katsoo, että muutokset pitäisi toteuttaa pysyvinä eikä vain määräaikaisina. Nyt kyseessä oleva kriisi ei todennäköisesti tule olemaan viimeinen ja jo nyt voidaan havaita, että koronakriisin aiheuttama ansioturvahakemusten kasvu kohdistuu eri työttömyyskassoihin erilaisella rytmillä ja voimakkuudella. Lisäksi on oletettavaa, että terveydellisen kriisin helpotettua taloudellinen kriisi tullee jatkumaan huomattavasti pidempään. Tässä tilanteessa olisi tärkeää, että työttömyyskassat voisivat hyödyntää ennakkomaksumahdollisuutta joustavasti oman hakemusmäärien ja käsittelyaikojensa vaatimusten mukaan. Lisäksi ennakkomaksun automatisointi vaatii muutosten tekemistä työttömyyskassojen maksatusjärjestelmiin ja tällaisten muutosten tekeminen vain muutamaksi kuukaudeksi ei ole perusteltua.

Sovittelua koskevat muutokset

Yrittäjätulon sovittelua koskevat muutokset helpottaisivat toimeenpanoa, joten Yhteisjärjestö katsoo, että muutokset tulisi toteuttaa väliaikaisina.

Erityisestä sovittelujaksosta ja tulon laskennallisesta muunnosta luopumisen osalta tilanne on monimutkaisempi. Molemmat muutokset vastaavat työttömyyskassojen toiveita siitä, miten sovittelua koskevia säännöksiä tulisi kehittää. Kysymys onkin siitä, onko tämä oikea ajankohta muuttaa säännöksiä väliaikaisesti.

Soviteltua työttömyysetuutta koskevat säännökset kaipaavat kieltämättä kehittämistä, mutta muutosten toteuttaminen olisi parempi tehdä rauhallisen ja perusteellisen valmistelun jälkeen ja niin, että toimeenpano-organisaatioilla olisi aikaa valmistautua muutoksiin rauhassa. Lisäksi sovittelua koskevia säännöksiä tulisi tarkastella kokonaisuutena, jotta vältyttäisiin muutosten ennakoimattomilta vaikutuksilta. Muutokset pitäisi toteuttaa myös pysyvinä, jotta vältyttäisiin muutostilanteisiin liittyviltä oikeudenmenetyksiltä.

Esitettyjen muutosten toteuttaminen kiireessä ja väliaikaisina aiheuttavat riskejä. Esitetyt muutokset sovitteluun vaativat uuden opettelemista työttömyyskassoissa. Koronakriisin aiheuttama ansioturvahakemusten määrän nousu on ollut nopea useissa työttömyyskassoissa. Tässä tilanteessa olisi tärkeää, että nämä työttömyyskassat voisivat keskittää voimavaransa hakemusten käsittelyyn sen sijaan, että käsittelijöitä koulutettaisiin ja haettaisiin linjauksi muuttuneisiin asioihin.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 22.4.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 1 ja 4 §:n sekä 8 luvun 1 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

Työelämä- ja Tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kannattaa esitystä. Ehdotetut toimet helpottavat koronatilanteessa työnhakijan tilannetta. Lisäksi muutokset tukevat työ- ja elinkeinotoimistojen resurssien tarkoituksenmukaista kohdentamista haastavassa tilanteessa.

Muutoksiin liittyvä viestintä

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö korostaa muutoksiin liittyvän viestinnän tarvetta. Työttömyyskassojen jäsenet ottavat usein yhteyttä työttömyyskassoihin jo alkaneeseen taikka odotettavissa olevaan työttömyyteen liittyvissä asioissa. Kansalaiset eivät hahmota sitä, mitkä kysymykset kuuluvat TE-toimistojen toimivaltaan ja mitkä kysymykset työttömyyskassojen toimivaltaan, joten työttömyyskassoille osoitetut kysymykset koskevat usein myös TE-toimistojen toimivaltaan kuuluvia asioita. Työttömyyskassat pyrkivät luonnollisesti palvelemaan jäseniään mahdollisimman hyvin. Näin ollen mitä tehokkaampaa ja kohdennetumpaa informaatiota TE-toimistoista voidaan jakaa näistä muutoksista, sitä vähemmän asioita kysytään erikseen työttömyyskassoista.

Edellisessä kappaleessa kuvatusta syystä ehdotetut muutokset lisäävät joka tapauksessa työttömyyskassojen jäsenistön neuvonnan ja tiedottamisen tarvetta siltä osin, kun toimet vaikuttavat hakijan oikeuteen saada työttömyysturvaa. Samasta syystä muutokset lisäävät työttömyyskassojen henkilökunnan koulutustarvetta.

Tehokkaan viestinnän vaatimus koskee erityisesti muutosta, jonka mukaan palvelutarpeen arvioimiseksi tarpeellisten tietojen antamisen ja työllistymissuunnitelmaluonnoksen laatimisen laiminlyönti ei johtaisi työnhaun voimassaolon päättymiseen. Kuten esityksessä on todettu, nämä laiminlyönnit johtuvat usein työnhakijoiden tietämättömyydestä ja erehdyksestä. Koronakriisin myötä työttömiksi työnhakijoiksi on tullut ja tulee merkittävässä määrin henkilöitä, jotka ovat työttömiä ensimmäistä kertaa, joten heillä ei ole aikaisempaa kokemusta työttömyysturvajärjestelmästä ja tällaisten erehdysten tekeminen on todennäköisempää kuin niillä työnhakijoilla, jotka ovat joutuneet tutustumaan työttömyysturvajärjestelmään aikaisemmin.

Edellisessä kappaleessa tarkoitettu muutos on tulossa voimaan taannehtivasti ja sen soveltaminen edellyttää työnhakijan pyyntöä tehdä korjaus TE-hallinnon tietojärjestelmään ja tämä korjaus tehdään manuaalisesti. Jotta työnhakijat osaisivat tehdä tällaisia pyyntöjä, heitä pitäisi informoida asiasta mahdollisimman tehokkaasti. Päävastuu viestinnästä on TE-hallinnolla, mutta työttömyyskassat ovat valmiita jakamaan tätä tietoa myös mahdollisuuksiensa mukaan.

Muutosten voimassaolo

Väliaikaiset muutokset ovat haasteellisia työnhakijan neuvonnan näkökulmasta, kun muutoksilla on kaikilla eri voimassaoloaika. Työnhakijan haastattelun järjestämistä ja työnhaun voimassaoloa koskevat muutokset olisivat voimassa 30.6.2020 asti, työttömyysturvaseuraamuksia koskevat muutokset 31.7.2020 asti ja työnhakijan lyhytkestoisia opintoja koskeva muutos 31.12.2020 asti. Starttirahan enimmäiskestoa koskeva muutos olisi voimassa 30.6.2021 asti. Näiden muutosten lisäksi työttömyyskassojen asiakaspalvelijoiden tulisi hallita myös muut työttömyysturvalainsäädäntöön liittyvät väliaikaiset muutokset ja niiden soveltamisaika, jotta työnhakijoiden neuvonta olisi oikeaa.

Useita esityksen työttömyysetuusoikeuteen liittyviä muutoksia sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Tämä merkitsee, että jo nyt annettuja etuuden epääviä työvoimapoliittisia lausuntoja muutetaan taannehtivasti. Vaikka Yhteisjärjestö pitää muutosten taannehtivaa soveltamista perusteltuna, se huomauttaa kuitenkin, että jälkikäteiset korjaukset aiheuttavat lisätyötä myös työttömyyskassoille.

Nyt esitetyt muutokset on tarkoitettu väliaikaisiksi, vaikkakin esityksessä on todettu, että hallitus varautuu tarvittaessa esittämään eduskunnalle väliaikaiseksi tarkoitettujen muutosten voimassa olon jatkamista. Väliaikaiset muutokset ovat omiaan monimutkaistamaan jo ennestään monimutkaista työttömyysturvajärjestelmää.  Väliaikaisten muutosten voimassaolon päättyessä haasteeksi muodostuukin sopeutuminen normaalioloihin ja niistä tiedottaminen.

Sopeutuminen normaalioloihin saattaa aiheuttaa oikeudenmenetyksiä työnhakijoille, kun on opittu väliaikaisten helpotusten järjestelmään. Tähän tilanteeseen tulisi kehittää erityisiä yksilöllisesti suunnattuja viestintätoimia, joilla varmistettaisiin, että tällaisia oikeudenmenetyksiä ei synny tietämättömyyden vuoksi. Kun esimerkiksi palataan tilanteeseen, jossa palvelutarpeen arvioimiseksi tarpeellisten tietojen antaminen ja työllistymissuunnitelmaluonnoksen laatimisen laiminlyönti johtaa taas työnhaun voimassaolon päättymiseen, työnhakua ei ole syytä katkaista ennen kuin hakijalle on lähetetty erikseen muistutus asiasta ja kerrottu samalla, että määräaikainen laki ei ole enää voimassa.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Valtiovarainvaliokunta 14.4.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 43/2020 vp)

Valtiovarainvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

Etuusmenot

Koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimenpiteet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa erityisesti yksityisen sektorin taloudelliset toimintaedellytykset sekä työn tarjoamisen mahdollisuudet ovat romahtaneet lyhyessä ajassa. Tämä on johtanut varsinkin lomautusten poikkeukselliseen kasvuun. Myös kuntasektorilla on ilmoitettu lomautustarpeista, samoin kuin valtionyhtiöissä ja yliopistoissa. Edellä mainitulla kehityksellä on ollut yllättävän nopeat ja suuret vaikutukset työllisyystilanteeseen.

YT-neuvotteluiden piirissä oli 7.4.2020 yli 375 000 henkilöä. Koronan takia työ- ja elinkeinotoimistoihin oli ilmoittautunut tai ilmoitettu lomautetuksi tai kokonaan työttömäksi 6.4.2020 mennessä arviolta 112 000 henkilöä. Yhteistoimintalain piirissä ovat vain sellaiset työnantajat, joiden palveluksessa on vähintään 20 työntekijää. Kun huomioidaan tätä pienemmät yritykset, niin lomautusuhkan alla on vielä enemmän henkilöitä. Poikkeuksellisessa tilanteessa todennäköisesti myös kunnat ja kuntayhtymät joutuvat lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitään. Tuoreen KT Kuntatyönantajan kyselyyn saatujen vastausten mukaan kunta-alan lomautusten tai palkanmaksun keskeyttämisen piiriin jää lähes 30 000 ihmistä. Jos suuntaus on sama kunnissa ja kuntayhtymissä, jotka eivät vastanneet kyselyyn, henkilömäärä voi olla tätä korkeampi.

Työ- ja elinkeinotoimistoista saatujen tietojen mukaan lomautuksista 75 % kohdistuu ansioturvan saajiin ja loput 25 % perusturvan piirissä oleviin henkilöihin. Ansioturvahakemusten määrät ovat jo lähteneet kasvuun monissa työttömyyskassoissa ja on todennäköistä, että hakemusmäärien kasvu tulee olemaan merkittävä.

Lomautettujen ja työttömien määrien näin nopeaan ja yllättävään kasvuun koronapandemian vuoksi ei ole työttömyyskassoissa voitu mitenkään varautua ennakolta. Em. uusi tilanne rasittaa huomattavasti työttömyyskassojen taloutta. Tietoa ei ole myöskään siitä, kuinka kauan poikkeusolot kestävät tai miten ripeästi yhteiskunta, elinkeinoelämä toipuu syvästä taantumasta, mutta oletettavissa on, että työttömyyskassojen etuusmenot tulevat ainakin kuluvan vuoden aikana ylittämään huomattavasti työttömyyskassojen talousarviossa ennakoidut menot ja sitä kautta myös jäsenmaksuilla katettavat menoerät.

Taloudellinen rasite ei kohdistu kaikkiin työttömyyskassoihin samalla tavalla. Tosin niissäkin työttömyyskassoissa, joiden jäsenet eivät joudu työttömiksi välittömästi koronakriisin alussa tai terveydellisen kriisin kestäessä, työttömyysetuusmenot tulevat todennäköisesti nousemaan kriisiaikaa seuraavan taloudellisesti vaikean ajan kestäessä. Esimerkiksi Teollisuuden työttömyyskassa, johon koronakriisin seuraukset kohdistuvat heti kriisin alkaessa, on 6.4.2020 laatimassaan ennusteessaan arvioinut, että vuoden 2020 etuusmenot tulevat tämän hetken tietojen perusteella vähintään kaksinkertaistumaan viime vuoteen verrattuna. Suurin osa menoista kohdistuu lomautusajan päivärahoihin.

Työttömyyskassojen hallintokulut

Etuushakemusten määrän kasvu edellyttää työttömyyskassoilta poikkeuksellisen rajuja toimenpiteitä, jotta etuusmaksatus saataisiin hoidettua ja työttömien henkilöiden toimeentulo turvattua.

Työttömyyskassojen hallintokuluja tulevat nostamaan:

 • henkilöstölisäykset niihin liittyvine sivukuluineen
  • lisähenkilöstötarve on arviolta satoja henkilöitä kassoissa yhteensä
  • henkilöstön lisäykseen liittyvät tukipalvelut
 • toimitilojen laajennukset
 • ICT ja työvälineet (noin 1 500 euroa/rekrytoitu henkilö)
 • työttömyyskassojen sisäisten prosessien sujuvoittamistoimet
 • viestinnän ja viestintätoimintojen lisääminen
 • uudet neuvonta- ja asioimispalvelut ja palveluväylät
 • käsittelyjärjestelmiin tehtävät muutokset esimerkiksi työttömyyskassojen toiminnan sujuvoittamiseen liittyvien lainmuutosten vuoksi.

Työttömyyskassojen hallintokulut tulevat lisääntymään kuluvana vuonna vähintään 15 % budjetoidusta. Kassoille on luvattu lisärahoitusta hallintokuluihin 20 miljoonaa euroa. On kyseenalaista, kattaako tämä summa hallintokulujen lisäyksen työttömyyskassoissa.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 1.4.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kannattaa esitystä. Yhteisjärjestöllä on ollut mahdollisuus kommentoida esitystä sen valmisteluvaiheessa ja Yhteisjärjestön kommentit on otettu esityksessä suurimmalta osin huomioon.

Enimmäisaika

Yhteisjärjestö kiinnittää huomiota enimmäisajan jäädyttämistä koskevaan kohtaan esitystä. Toimeenpanon kannalta olisi ollut selkeintä, että poikkeussäännös olisi koskenut kaikkia työttömiä eikä pelkästään lomautuksen vuoksi työttömäksi jääviä. Monien määräaikaisesta työsuhteesta työttömäksi jäävien työttömyys johtuu kriisitilanteesta samalla tavoin, kuin lomautettujenkin. On todennäköistä, että kriisiaikana määräaikaisia työsuhteita ei ole tarjolla niille, joiden työllistyminen on perustunut lyhytaikaisiin työsuhteisiin.

Jos enimmäisajan jäädyttäminen halutaan rajata vain lomautettuihin, sen olisi syytä koskea kaikkia lomautusajalta maksettavia päivärahoja. Esityksessä on rajaava maininta: Säännöstä sovellettaisiin työttömyyspäivärahaan, jota maksettaisiin lain voimassa ollessa alkaneen lomautuksen perusteella lain voimassaolon aikana. Muualla esityksessä, esimerkiksi voimaantulosäännöksessä ja lainkohdassa puhutaan vain lomautuksen ajalta maksettavasta päivärahasta.

Enimmäisajan jäädyttämisen rajaaminen esitetyllä tavalla hankaloittaa toimeenpanoa ja vaikeuttaa järjestelmätoteutusta. Muutos olisi huomattavasti suoraviivaisempaa toteuttaa järjestelmään, jos säännös koskisi kaikkia lomautusajalta maksettavia päivärahoja taikka kaikkia työttömyyspäivärahoja. Maksatusjärjestelmästä saataisiin silloin apua toimeenpanoon manuaalityötä vähentävänä tekijänä.

Monissa kassoissa, varsinkin teollisuusalalla, lomautusten määrä lähti kasvuun jo viime vuoden loppupuolella, ja tilanne on jatkunut kuluvan vuoden alun. On mahdollista, että aiemmin lomautetut henkilöt tulevat lomautetuiksi välittömästi edellisen lomautuksen päättyessä esityksessä tarkoitettuna poikkeusaikana, mutta tällöin ei sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon mukaan olisikaan kyseessä alkava lomautus eikä enimmäisaikalaskuria jäädytettäisi. Tällaisessa tilanteessa pidetään pääsääntöisesti uudet YT-neuvottelut. Jos ne pidetään hyvissä ajoin ennen lomautuksen päättymistä, mitään katkosta lomautukseen ei tule. Yhteisjärjestö katsoo, että enimmäisajan jäädyttämisen tulisi koskea myös tällaisia lomautuksia.

Voimaantulosäännös

Voimaantulosäännöksen mukaan työnhakijaan sovelletaan 5 luvun 3 a §:ää sen jälkeen, kun hän on ollut työssäoloehdon täyttävässä työssä vähintään yhden kalenteriviikon 1 päivänä maaliskuuta 2020 tai sen jälkeen. Jos työnhakijalla on vain yksi kalenteriviikko työssäoloehtoa kerryttävää työtä 1.3.2020 jälkeen ja hän täyttää tuolloin 13 viikon työssäoloehdon, mutta ei 26 viikon työssäoloehtoa, hänelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa 13 viikon työssäoloehdon perusteella vasta 16.3.2020 alkaen. Väliin jää yksi viikko, jolta ansiopäivärahaa ei voida maksaa. Ei voi olla tarkoitus, että tällaisissa tilanteissa hakija ohjataan hakemaan perusturvaa vain viikon ajalta. Tuolle viikolle asetetaan todennäköisesti perusturvan omavastuuaika, joka taas tulee ottaa huomioon ansioturvajärjestelmässä, kun ansiopäiväraha voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen. Tilanne aiheuttaa sekaannusta ja hankaluuksia toimeenpanoon. Selkeämpää toimeenpanon kannalta olisi, että ensimmäinen työssäoloehtoa kerryttävä viikko olisi 8.3.2020 lukien.

Lyhyemmän työssäoloehdon osalta myös soveltamisen loppuosa tuottaa ongelmia. Lakitekstissä todetaan, että lyhyempää työssäoloehtoa ei sovelleta, jos työssäoloehdon täyttymisen perusteella alkava enimmäisaika alkaisi 6 päivänä heinäkuuta 2020 tai sen jälkeen. Voimaantulon perusteluteksteissä sama asia kuvattu näin: Edelleen säädettäisiin, että työssäoloehto ei enää täyttyisi määräaikaisen säännöksen perusteella 6.7.2020 alkaen. Jos siis työssäoloehdon täyttymiseen tarvittaisiin kerryttäviä viikkoja ajalta 6.7.2020 lukien, työssäoloehto olisi jälleen tavanomainen 26 kalenteriviikon mittainen työssäoloehto.

Lakitekstin mukaan siis enimmäisajan alkaminen on määräävä, eli jos työssäoloehtoon tarvitaan vielä viikko 29.6.-5.7.2020 ja enimmäisaika alkaisi 6.7.2020, silloin ei enää voida soveltaa lyhyempää työssäoloehtoa. Voimaantulosäännöksen perustelutekstin mukaan taas lyhempi työssäoloehto kertyy 6.7.2020 asti. Tekstit ovat siis ristiriidassa keskenään.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta 1.4.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömyyskassalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä kirjallista lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kannattaa esitystä. Yhteisjärjestöllä on ollut mahdollisuus kommentoida esitystä sen valmisteluvaiheessa ja Yhteisjärjestön kommentit on otettu esityksessä huomioon.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 25.3.2020

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä lausuntoa otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä.

Esityksessä on otettu huomioon työttömyyskassojen näkökulmat muutosten toimeenpanossa. Yhteisjärjestö kannattaa sitä, että vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa haetaan keinoja nopeuttaa lomautettujen henkilöiden etuushakemusten käsittelyä. On todennäköistä, että koko työttömyysetuuksien toimeenpanojärjestelmä joutuu lähiaikoina ennen näkemättömien haasteiden eteen.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöllä ei ole esitykseen enempää lausuttavaa.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Työ- ja elinkeinoministeriö 6.3.2020

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (TEM019:00/2019)

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä lausuntoa otsikossa mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Aluksi

Selvyyden vuoksi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö haluaa ilmoittaa heti aluksi, että työttömyyskassat ovat edelleen valmiita ottamaan vastaan ne tehtävät, jotka tässä esityksessä on määritelty siirtyviksi tehtäviksi. Työttömyyskassat ovat vakuuttuneita siitä, että ne pystyvät hoitamaan siirtyvät tehtävät siten, kuin julkisen tehtävän hoitaminen edellyttää.

Esitetty muutos olisi omiaan yksinkertaistamaan ja keventämään työttömyysturvan toimeenpanoa ja selkiyttäisi lainsäädäntöä. Työttömyysetuuden hakijoiden näkökulmasta etuuksiin liittyvien asioiden hoitaminen helpottuisi, koska hakija asioisi etuuksiin liittyvissä asioissa pääasiassa vain etuuden maksajan kanssa. Lisäksi muutos vähentäisi nykyprosesseihin liittyvää kaksinkertaista työtä, kun niitä asioita, joita tutkii sekä TE-hallinto että etuuden maksajat, olisi nykyistä vähemmän.

Yhteisjärjestö kiinnittää vielä huomiota siihen, että tehtävien siirron valmisteluun on jo nyt käytetty huomattavasti eri osapuolten resursseja, myös työttömyyskassojen ja Yhteisjärjetön.

Työ- ja elinkeinotoimistoille jäävien tehtävien keskittäminen

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kannattaa sitä, että TE-hallinnolle tämän esityksen perusteella jääviä tehtäviä keskitettäisiin valtakunnallisesti. Ratkaisu lisää etuudensaajien yhdenvertaisuutta varsinkin seuraamusten määräämistä koskevissa tilanteissa.

Yritystoimintaa koskevat säännökset

Esityksessä määritellään siirtyvät tehtävät, mutta esitys ei sisällä juurikaan muutoksia siirrettäviä tehtäviä koskeviin säännöksiin. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kiinnittää tässä yhteydessä huomiota yrittäjyyttä koskeviin säännöksiin työttömyysturvalain 1 luvun 6 §:ssä sekä 2 luvun 5-9 §:ssä. Säännöksissä on määritelty, ketä pidetään yrittäjänä ja sen lisäksi säännellään, milloin yritystoiminta on esteenä etuuden maksamisella. Säännökset sisältävät yleiset yritystoiminnan aloittamis- ja päättymistilanteet ja sitten samoja edellytyksiä erikseen yrittäjän perheenjäsenen ja palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän osalta. Edellytykset ovat osin samoja ja osin erilaisia. Lisäksi tulee sen arviointi, onko yritystoiminta pää- vai sivutoimista. Sääntely on siis erittäin monimutkaista.

Monimutkainen sääntely aiheuttaa sen, että etuuden saajan on mahdotonta hahmottaa säännöstön kokonaisuutta, mikä taas antaa aiheen siihen jo esitettyynkin kritiikkiin, että säännösten soveltaminen on epäyhtenäistä ja vaikuttaa jopa mielivaltaiselta.

Lisäksi näinkin monimutkaisen säännöstön toimeenpano on työlästä ja edellyttää useiden eri asioiden selvittämistä ennen päätöksentekoa. Monet edellytykset ovat sellaisia, että niiden täyttymisestä ei ole ainakaan toistaiseksi saatavissa tietoja sähköisesti, joten niiden todentaminen edellyttää etuuden hakijalta erillistä selvitystä. Säännöstö on siis työläs sekä toimeenpanijalle että etuuden hakijalle.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että pikaisesti käynnistettäisiin lainsäädäntötyö yrittäjyyttä koskevien säännösten yksinkertaistamiseksi.

Etuusoikeuden palautuminen koulutusta vailla olevaa nuorta koskevan rajoituksen taikka työssäolovelvoitteen jälkeen

Esityksen 11 luvun 4 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitaan, että Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassat tutkisivat, onko oikeus työttömyysetuuteen palautunut koulutusta vailla olevaa nuorta koskevan rajoituksen tai työssäolovelvoitteen jälkeen. Missään ei kuitenkaan ole säännöstä, joka velvoittaisi etuuden maksajat järjestämään tällaisen seurannan eikä esityksen perusteluissakaan oteta selkeästi kantaa siihen, mikä taho tekee päätöksen siitä, voidaanko etuus maksaa vai ei.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö toteaa selvyyden vuoksi, että työttömyyskassoilla ei ole mitään sitä vastaan, etteikö kyseisiä tehtäviä siirrettäisi työttömyyskassojen tehtäväksi siis sekä seurannan että päätöksenteon osalta. Asiasta pitäisi kuitenkin selvyyden vuoksi säätää laissa.

Työvoimakoulutus

Esityksessä täsmennetään työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:ssä säädettyjä työttömyysuhan alaisuuden edellytyksiä. Esityksen mukaan työttömyysetuutta maksettaisiin työvoimakoulutukseen osallistumisen ajalta hakijalle, joka on irtisanottu taikka on määräaikaisessa työsuhteessa, vaikka hän ei olisi työtön tai lomautettu.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kiinnittää huomiota siihen, että työttömyysturvalain 3 luvun 5 §:n mukaan työttömyysetuuteen ei ole oikeutta työnhakijalla siltä ajalta, jolta hänellä on oikeus saada irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta. Tämä säännös estää työttömyysetuuden maksamisen käytännössä aina irtisanotulle hakijalle työvoimakoulutuksen ajalta, vaikka asiasta olisikin säädetty esitetyllä tavalla työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:ssä. Näin ollen esitetty työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n muutos on osin vaikutukseton, jollei samalla säädetä, että etuutta maksetaan muiden tilanteiden lisäksi työttömyysturvalain 3 luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohdan estämättä.

Yhteisjärjestö esittää, että hallituksen esitystä täsmennetään yllä kuvatulla tavalla.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kiinnittää huomiota vielä siihen, että esitys sisältää myös yrittäjien etuusoikeutta heikentävän vaikutuksen. Sosiaali- ja terveysministeriön soveltamisohjeen (ja vakiintuneen käytännön) mukaan yrittäjälle maksetaan vain perusosan suuruista etuutta, jos oikeus etuuteen perustuu työttömyysturvalain 10 luvun 5 §:n 1 momentin 1-kohtaan, joka säilytettäisiin esityksessä ennallaan. Yrittäjälle maksetaan voimassa olevan lain perusteella myös ansio-osa, jos oikeus etuuteen perustuu sanotun lainkohdan 2-kohtaan. Kun esityksessä muutetaan 2-kohtaa siten, että se koskee vain palkansaajia, esitys merkitsee myös sitä, että yrittäjille ei enää voida maksaa ansio-osaa työvoimakoulutuksen ajalta missään tilanteessa.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että lainkohdan yksityiskohtaisissa perusteluissa todettaisiin, että päätoimisille yrittäjille maksetaan työvoimakoulutuksen ajalta sitä etuutta, johon hänellä olisi työttömänä oikeus (siis ansio-osalla korotettuna), jos työ- ja elinkeinotoimisto on valinnut hänet työvoimakoulutukseen.

Omaehtoinen opiskelu

Omaehtoisten opintojen seuranta on määritelty jo nyt erittäin monimutkaisella tavalla. Kun siihen lisätään esityksen muutokset päätösvallan siirtymisestä, sääntelystä tulee entistä monimutkaisempi. Lopputuloksena on, että opintoja seurataan oppilaitoksissa, TE-toimistoissa ja työttömyyskassoissa.

Ensinnäkin on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 5 §:ssä säädetty tukiaika ja sen kulumisen seuranta. 3 momentin mukaan 24 kuukauden tukiaika keskeytyy, jos opinnot keskeytetään pätevästä syystä. Esityksen mukaan tämä tukiajan kuluminen ja sen keskeytyminen siirretään maksajan päätösvaltaan. Koska saman pykälän muistakaan momenteista TE-hallinto ei anna maksajille työvoimapoliittista lausuntoa, on pääteltävä, että päätösvalta myös tämän pykälän 1,2 ja 4 momenttien osalta on maksajilla.

Sitten kyseessä olevan lain 6 luvun 6 §:ssä säädettäisiin opintojen seurannasta. Opiskelijan on raportoitava maksajalle opintojensa etenemisestä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa sovitulla tavalla. Lain sanamuodon mukaan opintoja on siis seurattava opiskelijan esittämien ilmoitusten pohjalta myös siinä tilanteessa, että opintojen etenemistä voitaisiin mahdollisesti seurata sähköisen tiedonsiirron kautta. Valtion digitalisaation tavoitteena on, että käytettäisiin mahdollisimman paljon sähköistä tiedon siirtoa sen sijaan, että vaivattaisiin asiakkaita toimittamaan ilmoituksia ja selvitystä. Tätä taustaa vasten pykälän sanamuotoa olisi syytä tarkistaa.

Joka tapauksessa opintojen etenemisen seuranta olisi maksajalla, mutta päätösvalta tukemisen lakkauttamisesta olisi TE-toimistoilla. Tämän takia pitää rakentaa monenlaista tiedon siirtämistä maksajien ja TE-toimistojen kesken. TE-toimistojen pitää ilmoittaa maksajille, miten se on ohjannut opiskelijaa ilmoittamaan opintojen etenemisestä. Opiskelijan pitää raportoida opintojen etenemisestä.  Maksajan tulee ilmoittaa TE-toimistolle, jos opinnot eivät etene riittävällä tavalla taikka opiskelija ei ilmoita asiasta sovitulla tavalla. TE-toimisto ilmoittaa maksajalle, mihin lopputulokseen se on tullut, voidaanko opintoja edelleen tukea työttömyysetuudella vai ei. Tämän kaiken lisäksi tulevat opiskelijan kuulemiseen, maksamisen keskeyttämiseen ja päätöksen antamiseen liittyvät toimet.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on sitä mieltä, että päätösvalta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 6 §:ssä voitaisiin siirtää maksajille kaikilta osin.  Se, milloin opintojen katsotaan etenevän riittävästi, on kyseisen pykälän ensimmäisessä momentissa määritelty siten, että asiaan ei sisälly harkintaa. Opintojen katsotaan edenneen riittävästi, jos opintosuorituksia on korkeakouluopinnoissa keskimäärin viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti ja muissa opinnoissa opinnot ovat edenneet koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti. Päätösvallan siirtäminen maksajalle tältä osin yksinkertaistaisi järjestelmää huomattavasti.

Vihdoin esityksen 6 luvun 7 §:ssä säädettäisiin opintojen laiminlyönnistä. Siinä päätösvalta on yksiselitteisesti TE-toimistolla ja tämän pykälän vuoksi myös TE-toimistoilla on velvollisuus seurata opintojen etenemistä. Sinänsä mielenkiintoinen ratkaisu on, että 6 §:n mukaan opintojen on edettävä riittävällä tavalla ja jos näin ei ole, minkäänlaista hyväksyttävää syytä ei lain sanamuodon mukaan voida ottaa huomioon. Jos opiskelija sen sijaan laiminlyö opintojaan 7 §:ssä määritellyllä tavalla, opintoja voidaan edelleen tukea työttömyysetuudella, jos opiskelija esittää opinnoista poissaololleen tai opintojen laiminlyönnille hyväksyttävän syyn. Joka tapauksessa 6 ja 7 §:ien välinen suhde jää vähintäänkin epäselväksi.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että opintojen laiminlyönnistä ei säädettäisi erikseen lainkaan. Opintojen etenemistä seurataan joka tapauksessa 6 §:n mukaisesti ja jos opinnot eivät etene vaaditulla tavalla, etuuden maksaminen lakkautetaan. Opinnoista poissaolo taikka opintojen laiminlyönti johtaa joka tapauksessa siihen, että opinnot eivät etene riittävästi. Tapauksissa, joissa opiskelun edellytyksiä ei ole laiminlyöntien vuoksi, oppilaitos todennäköisesti erottaa opiskelijan. Lisäksi tukiaika on kuitenkin rajoitettu.

Edellä esitetty ratkaisu mahdollistaisi sen, että TE-toimistot edelleen päättäisivät opintojen tukemisesta työttömyysetuudella, mutta niillä ei olisi velvollisuutta seurata opintojen etenemistä. Viimeksi mainittu tehtävä ja sen vaikutus etuuden maksamiselle olisi pelkästään etuuden maksajilla. Ratkaisu yksinkertaistaisi omaehtoisten opintojen sääntelyä ja tietojen välitystarvetta ja ennen kaikkea opiskelijan olisi helpompi hahmottaa, mikä taho päättää mistäkin asiasta ja mille taholle hänen tulee selvityksensä esittää.

Edellä olevat muutokset tulee ottaa huomioon myös 8 §:n mukaisessa tietojen antovelvollisuudessa. Esityksen perusteella jää joka tapauksessa epäselväksi, mistä etuuden maksaja saa tiedon opintojen lomajaksoista (mitä tietoa tarvitaan esityksen 6 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamisessa) ja opintojen päättymisestä (mitä tietoa maksaja tarvitsee joka tapauksessa etuuden maksamiseen). Mitään ilmoitusvelvollisuuttahan asiasta ei ole säädetty TE-hallinnolta etuuden maksajille.

Omaehtoisiin opintoihin sisältyy edelleen etuuden saajan oikeusturvan kannalta erittäin ongelmallinen ratkaisu. Jos TE-toimisto päättää, että hakijan opintoja ei tueta omaehtoisina opintoina ja hakija kaikesta huolimatta aloittaa opinnot, hänelle ei anneta valituskelpoista päätöstä siitä, miksi opintoja ei tueta omaehtoisina opintoina. Hänelle annetaan sen sijaan päätös siitä, että hänellä ei ole oikeutta etuuteen, koska opinnot ovat päätoimisia. Opintojen päätoimisuus taas olisi ollut edellytys sille, että opintoja olisi voitu tukea omaehtoisina opintoina. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö katsoo, että tämä tila olisi vihdoin pitänyt korjata lainsäädännössä.

Toimeenpanoa koskevat säännökset

Kuuleminen

Työttömyysturvalaki rakentuu pitkälle sille periaatteelle, että etuuden hakija esittää hänen asiassaan tarpeellisen selvityksen. Digitalisaation edetessä hakemuskäsittely perustuu entistä enemmän tietoon, joka hankitaan työttömyyskassaan sähköisten tiedonvälitysjärjestelmien kautta. Työttömyyskassojen on tarkoitus käyttää etuuskäsittelyssään esimerkiksi tulorekisterin, TE-hallinnon tietojärjestelmän, Koski-rekisterin, ETK:n työsuhderekisterin ja Kelan Kelmu -palvelun tietoja. Sähköisen tiedonsiirron hyödyntäminen nopeuttaa etuuskäsittelyä ja mahdollistaa automaation hyödyntämisen.

Hallintolain 34 § ja siihen perustuva sosiaali- ja terveysministeriön soveltamisohje vaativat kuitenkin hyvin laajasti hakijan kuulemista ennen kuin päätös voidaan perustaa tietoon, joka on saatu muualta kuin hakijalta. Vaikka työttömyyskassojen etuusprosessi on tarkoitus rakentaa mahdollisimman pitkälti siten, että hakijalla olisi tiedossaan sähköisesti hankittu tieto jo siinä vaiheessa, kun hän tekee hakemusta työttömyyskassan sähköisessä asiointijärjestelmässä, säännökset kuulemisesta jättävät tilanteen pitkälti tulkinnanvaraiseksi ja vaarantavat asian viivytyksettömän käsittelyn. Itse asiassa kuulemista koskevat säännökset syövät pitkälti sen hyödyn, joka sähköisestä tiedon siirrosta olisi saatavissa.

Kuulemista koskevat säännökset ovat hakijan oikeusturvan kannalta tärkeitä. Ottaen kuitenkin huomioon myös sen, että ansioturvaa maksetaan hakijan toimeentulon turvaamiseksi, hakemusten mahdollisimman nopea käsittely on niin ikään hakijan kannalta tärkeää. Hakijalla on käytettävissään tehokkaat keinot (oikaisu, valitus ja itseoikaisu) niissä tilanteissa, joissa muualta kuin hakijalta hankittu tieto osoittautuu vääräksi.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että työttömyysturvalain 11 lukuun lisätään säännös, jonka mukaan hakijaa on kuultava vain, jos hankittu selvitys on hakijan antamien tietojen kanssa selkeässä ristiriidassa taikka se on hankittujen tietojen luotettavuuden tai muun syyn vuoksi tarpeellista.

Hakijan oma-aloitteinen tiedonantovelvollisuus

Esityksessä esitetään muutoksia myös työttömyysturvalain 11 §:n 2 §:n 4 momenttiin, jossa säädetään etuuden hakijan tai saajan oma-aloitteisesta tietojenantovelvollisuudesta etuuden maksajalle. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää säännöstä edelleen perusteltuna, koska etuuden saamisen edellytyksiä ei voida kattavasti tarkastaa pelkästään sähköisen tiedonsiirron keinoin erilaisista rekistereistä. Se, että laissa on säädetty etuuden saajalle oma-aloitteinen tiedonantovelvollisuus mahdollistaisi jatkossa myös sen, että erillisistä jatkohakemuksista voitaisiin luopua.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ehdottaa, että tässä yhteydessä tehtäisiin kyseessä olevaan lainkohtaan esityksessä olevien lisäksi myös muita muutoksia.

Luettelon 2, 13 ja 14 kohdissa on määritelty ilmoitettaviksi sosiaalietuuksiksi vain osa ansiopäivärahan maksamisen estävistä taikka vähennettävistä etuuksista. Tieto sosiaalietuuksista saadaan tulevaisuudessa todennäköisesti myös tulorekisteristä. Tiedon saannin turvaamiseksi Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että luettelossa määriteltäisiin ilmoitettaviksi sosiaalietuuksiksi yleisemmällä määrittelyllä kaikki ansiopäivärahaan vaikuttavat sosiaalietuudet ja myös se, että hakija on hakenut tällaista etuutta.

Luettelon 4 kohdassa velvoitetaan hakija ilmoittamaan etuuden maksajalle oma-aloitteisesti työttömyyden jatkumisesta. Työttömyysetuutta haetaan kuitenkin erikseen hakemuksella, jolloin työttömyyden jatkuminen tulee työttömyyskassan tietoon joka tapauksessa. Siltä varalta, että ansioturvaprosessia kehitettäisiin siten, että erillisistä jatkohakemuksista luovuttaisiin, kohta pitäisi muuttaa siten, että hakija olisi velvollinen ilmoittamaan oma-aloitteisesti työttömyysetuuden maksajalle työttömyyden päättymisestä ja päättymisajankohdan. Se syy, miksi työttömyys päättyy, ei ole etuuden maksajalle välttämätön tieto, minkä takia tämän tiedon saamiseen työttömyyskassoilla ei ole oikeuttakaan. TE-hallinto on kuitenkin toistuvasti vaatinut maksajia ilmoittamaan sille syyn, miksi työttömyys päättyy. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ehdottaa, että työttömyysturvalakiin taikka julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annettuun lakiin lisättäisiin säännös, jonka perusteella työttömällä työnhakijalla olisi velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle työttömyyden päättymisestä ja sen syystä.

Luettelon 8 kohta on syytä kumota, koska erorahajärjestelmän kumoamisesta on pitkä aika.

Luettelon 11 kohdassa velvoitetaan hakija ilmoittamaan työllistymistä edistävän palvelun päättymisestä. Tiedon hakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun pitäisi tulla etuuden maksajalle esityksen 4 a §:n perusteella TE-toimiston ilmoituksella. Oletettavasti ilmoitus sisältää tiedon myös palvelun päättymisestä. Näin ollen hakijan erillisestä oma-aloitteisesta ilmoitusvelvollisuudesta voitaisiin luopua.

Luettelon 12 kohta onkin esityksessä esitetty muutettavaksi muotoon opiskelun aloittaminen. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö kannattaa esitystä.

Päätösten sähköinen tiedoksianto

Työttömyysturvalain 11 luvun 3 §:n 3 momentissa säädetään työttömyyskassan antaman päätöksen tiedoksi annosta. Kansaneläkelaitoksen päätöksen tiedoksi annosta säädetään Kansaneläkelaitosta koskevassa laissa. Säännösten sanamuodot eroavat jonkin verran toisistaan. Tämä on johtanut Finanssivalvonnan vaatimuksesta siihen, että jos hakija (jonka etukäteiseen suostumukseen sähköinen tiedoksi anto perustuu), ei hae sähköistä päätöstä palvelimelta, työttömyyskassan pitää lähettää päätös joka tapauksessa postissa. Kansaneläkelaitos katsoo, että päätös voidaan antaa noudattaen tavanomaista tiedoksiantotapaa eikä se siis lähetä päätöksiä postilla, vaikka hakija ei päätöstä kävisikään noutamassa palvelimelta. Käytäntöjen eroavaisuuksiin ei ole olemassa minkäänlaisia perusteita.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että työttömyysturvalain 11 luvun 3 §:n 3 momentin sanamuoto muutettaisiin sellaiseksi, että myös työttömyyskassat voisivat käyttää tavanomaista tiedoksiantotapaa (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 19 §) sähköisiä päätöksiä annettaessa.

Resurssien korvaaminen

Työttömyyskassat pitävät ehdottoman tärkeänä, että tehtävien siirron aiheuttama taloudellinen rasite korvataan niille täysimääräisenä valtion varoista. Kyse on tehtävistä, jotka on tähän saakka rahoitettu valtion varoista eikä ole kohtuullista siirtää näiden tehtävien hoitamista työttömyyskassoille jäsenmaksulla rahoitettavaksi.

Hallituksen esityksen luonnoksessa ei ole otettu minkäänlaista kantaa siihen, millä määrällä ja millä tavalla työttömyyskassojen resurssilisäykset aiotaan korvata. Esityksessä on tyydytty pelkästään toteamaan eri osapuolten arviot siirrettävien tehtävien aiheuttamasta resurssilisäyksestä. Työttömyyskassat eivät itse asiassa tiedä resurssien korvaamisesta yhtään sen enempää kuin ennen hallituksen esitystä.

Valmistautuminen tehtävien siirtoon on aiheuttanut työttömyyskassoille kustannuksia jo nyt. Työttömyyskassojen henkilöstöresursseja on käytetty Kehan, Kelan ja työttömyyskassojen kesken tehtyyn valmistelutyöhön, minkä lisäksi yhteiseen valmistelutyöhön osallistuneet maksatusjärjestelmien edustajat ovat laskuttaneet tästä työstä työttömyyskassoja. Jos hanke etenee suunnitellusti, varsinaiset tietojärjestelmämuutokset tulee toteuttaa ennen tehtävien siirtämistä ja työttömyyskassojen tietojärjestelmiin vaadittavat muutokset ovat merkittäviä. Lisäksi tehtävien siirto tulee vaatimaan laajaa ja perusteellista henkilökunnan kouluttamista, mikä pitää toteuttaa ennen tehtävien siirtämistä. Tehtävien siirrosta aiheutuneita kustannuksia tulisi siis korvata työttömyyskassoille jo ennen varsinaista tehtävien siirtämistä.

Tehtävien siirto aiheuttaa työttömyyskassoille kertaluontoisia kustannuksia, kuten esimerkiksi tietojärjestelmämuutoksia. Sen lisäksi tehtävien siirtäminen aiheuttaa kassoille jatkuvia menolisäyksiä. Näitä aiheuttavat esimerkiksi lisääntyvä henkilöstö. Esityksessä ei oteta kantaa siihenkään, miltä ajalta korvauksia työttömyyskassoille maksettaisiin. Työttömyyskassat edellyttävät, että niille korvataan myös jatkuvat menolisäykset kassojen hallintokulukorvauksia korottamalla.

Ohjeet

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö vastustaa sitä, että Uudenmaan ELY valmistelisi työttömyyskassojen soveltamisohjeet.

Ylipäätään on ongelmallista, että soveltamisohjeita valmistelisi toisella hallinnonalalla toimiva organisaatio kuin se taho, joka soveltamisohjeet vahvistaa. Käytännön ongelmaksi muodostuu, että ei ole selvää, onko Uudenmaan ELY velvollinen valmistelemaan ohjeet siinä muodossa kuin sosiaali- ja terveysministeriö vaatii vai onko sosiaali- ja terveysministeriö velvollinen vahvistamaan ohjeet siinä muodossa kuin Uudenmaan ELY ne valmistelee.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää epäoikeudenmukaisena, että Uudenmaan ELY:n soveltamisohjeet koskisivat vain työttömyyskassoja, mutta ei Kansaneläkelaitosta. Tosin esityksen 14 luvun 4 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että ohjeet valmistellaan etuuden maksajille, mutta lainkohdan sanamuodon mukaan kyse on pelkästään työttömyyskassoille annettavista soveltamisohjeista.

Finanssivalvonnalla, sosiaali- ja terveysministeriöllä ja työttömyyskassoilla on vakiintuneet työskentelytavat soveltamisohjeiden valmisteluun, mikä takaa sen, että myös työttömyyskassoja kuullaan valmisteluprosessissa. Mitään tietoa siitä, miten työttömyyskassoja kuullaan Uudenmaan ELY:n valmistellessa soveltamisohjeita, ei ole.

Mitään tarkempaa tietoa hallituksen esityksessä ei ole siitä, sisältäisikö Uudenmaan ELY:n valmistelemat ohjeet myös ohjeita siitä, miten asioita pitää työttömyyskassoissa käsitellä. Ja vaikka ohjeet koskisivatkin pelkästään substanssia, sitäkin koskeva ohjeistus vaikuttaa siihen, miten asioita tutkitaan ja käsitellään. Uudenmaan ELY ei tunne työttömyyskassojen toimintaa riittävällä tarkkuudella eikä tiedä, miten esimerkiksi tiedonvälitys ja etuuden hakeminen on työttömyyskassoissa järjestetty. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöllä on mahdollisuus antaa työttömyyskassoille sitovia määräyksiä menettelytavoista asetuksella. Vaarana on, että työttömyyskassat saavat eri tahoilta keskenään ristiriitaisia menettelytapaohjeita.  Työttömyyskassat eivät voi järjestää toimintaansa siten, että samaa hakemusta käsiteltäessä menettelytavat eroavat toisistaan sen mukaan, onko kyse siirtyvistä tehtävistä vai ”vanhoista” tehtävistä.

Se jako työvoimapoliittisiin ja sosiaalipoliittisiin asioihin, johon Suomessa on totuttu, ei ole mikään universaali ja pysyvä totuus, vaan ainoastaan se tapa, jolla asiat on tähän saakka totuttu jakamaan. Tehtävien siirron jälkeen pidemmällä aikavälillä jako siirtyviin tehtäviin ja työttömyyskassojen muihin tehtäviin hämärtyy ja siirtyvistä tehtävistä tulee osa työttömyyskassojen muuta toimintaa. Jonkin ajan kuluttua jako siirtyviin tehtäviin ja ”vanhoihin” tehtäviin muodostuu siis keinotekoiseksi ja perustelemattomaksi. Tätä taustaa vasten olisi luonnollista, että myös lainsäädännön valmistelu siirtyisi tältä osin sosiaali- ja terveysministeriölle.

Joka tapauksessa toimeenpanon kannalta on ongelmallista, että ohjeistusta valmistelee kaksi tahoa (Finanssivalvonta ja Uudenmaan ELY), joilla ei ole juurikaan yhteistyötä keskenään taikka tarkempaa tietoa toistensa toiminnasta. Jonkin ajan kuluttua Uudenmaan ELY:n näkökulma siirtyviin tehtäviin muuttuu, koska sen hallinnonalalla ei enää käsitellä esimerkiksi yritystoimintaa tai opiskelua etuusoikeuden kannalta, vaan vain työttömille työnhakijoille tarjottavien palvelujen ja työllistymismahdollisuuksien kannalta. Ohjeiden antaminen asioissa, joihin ei ole enää kosketuspintaa, ei ole järkevää.

Koska esityksessä ei ole esitetty muutoksia työttömyyskassojen valvontaan, on pääteltävä, että Finanssivalvonta valvoo työttömyyskassojen toimintaa myös siirtyvien tehtävien osalta. Näin ollen Finanssivalvonta voi edellyttää kassoilta sellaista menettelyä, jotka ovat ristiriidassa Uudenmaan ELY:n valmistelemien soveltamisohjeiden kanssa.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että työttömyyskassojen soveltamisohjeet valmistelisi kaikilta osin Finanssivalvonta ja ne vahvistaisi sosiaali- ja terveysministeriö.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaalain 17 § kumottaisiin, koska asioita, joista pitäisi antaa työvoimapoliittinen lausunto, ei enää olisi. Kuitenkin esityksen 23 §:n mukaan vuorotteluvapaan toimeenpanoa johtaa, ohjaa ja kehittää ylimpänä viranomaisena vuorottelukorvaukseen liittyvien asioiden osalta sosiaali- ja terveysministeriö ja työvoimapoliittisten asioiden osalta työ- ja elinkeinoministeriö. Epäselväksi esityksen perusteella jää, mitkä ovat työvoimapoliittisia asioita tehtävien siirron jälkeen, niitä kun ei ole enää määritelty laissa. Yhteisjärjestö on sitä mieltä, että vuorotteluvapaata koskevat ylimmän viranomaisen tehtävät pitäisi keskittää yhdelle ministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle.

Siirtymävaihe

Esityksessä todetaan, että siirrettävistä tehtävistä arvioidaan aiheutuvan sellaista uuden osaamisen tarvetta, joka tulisi turvata muun muassa työttömyysetuuden maksajien riittävällä kouluttamisella ja ohjeistamisella myös lain voimaantulon jälkeen siirtymävaiheen ajan. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö on samaa mieltä ja painottaa, että valmistautuminen tehtävien siirtoon edellyttää jo ennen siirtoa mahdollisuutta saada käyttöön kaikki siirtyviin tehtäviin liittyvä ohjeistus ja apua kouluttamiseen. Esityksessä on loppujen lopuksi hyvin vähän muutoksia niihin säännöksiin, jotka koskevat siirtyviä tehtäviä ja esityksessäkin on todettu, että lainsäädännöllä ei pyritä muuttamaan tältä osin vakiintunutta käytäntöä. Yhteisjärjestö toivoo, että esityksen yhteydessä annettaisiin säännös, joka velvoittaisi myös Uudenmaan ELY:n toimittamaan antamaansa ohjeistusta työttömyyskassoille ja osallistumaan tehtävien siirtoon liittyvään kouluttamiseen.

Voimaantulo

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö toteaa, että esitetty voimaantuloajankohta 1.4.2021 on työttömyyskassoille erittäin haasteellinen ja todennäköistä on, että esitetyllä aikataululla kassojen omaan valmistautumiseen ei jää riittävästi aikaa. Työttömyyskassoilla pitää olla riittävä varmuus esityksen hyväksymisestä ja resurssien korvaamisesta ennen kuin ne voivat sitoutua esimerkiksi tietojärjestelmiin tehtäviin muutoksiin. Sen jälkeen pitää varata aikaa myös kassojen tietojärjestelmiin tehtäviin muutoksiin, jotka ovat merkittäviä. Resurssien korvaamisesta pitää olla varmuus myös siinä vaiheessa, kun työttömyyskassojen pitää tehdä talousarvio ja jäsenmaksuesitys vuodelle 2021 eli syksyllä 2020.

Ongelmaksi muodostuu se, että jos uusi TE-hallinnon tietojärjestelmä otetaan käyttöön kovin paljon aikaisemmin kuin tehtävät siirtyvät, nykylainsäädännön mukaiset toiminnot pitää rakentaa uuteen tietojärjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyskassojen tietojärjestelmiin pitää tehdä muutoksia sekä silloin, kun TE-hallinnon uusi tietojärjestelmä otetaan käyttöön, että silloin, kun tehtävät siirtyvät. Työttömyyskassat eivät ole halukkaita tekemään muutoksia tietojärjestelmiinsä kahdesti peräkkäin.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että muutokset tulisivat voimaan 1.11.2021. Voimaantulo olisi sopiva sekä niille kassoille, joissa hakemusmäärät kasvavat voimakkaasti kesällä, että niille kassoille, joissa hakemusmäärät ovat tavanomaista korkeampia heti vuodenvaihteen jälkeen. Viimeiset koulutukset siirtyviin tehtäviin ehdittäisiin järjestää kesälomien jälkeen ennen uusien säännösten soveltamista. Lisäksi tämä esitys, joka sisältää suuria muutoksia työttömyyskassojen näkökulmasta, tulisi voimaan ennen vuodenvaihdetta, jolloin yleensä tulee voimaan muitakin lainmuutoksia.

Työttömyysturvalain muutosten voimaantulo

Työttömyysturvalain muutokset tulisivat voimaan siten, että TE-toimisto ratkaisee asiat siltä osin, kun on kyse oikeudesta etuuteen ennen lain voimaan tuloa. Työttömyyskassat ratkaisisivat siis sellaiset siirtyvät tehtävät, joissa etuusoikeus kohdistuu lain voimaan tulon jälkeiseen aikaan. Vaikka voimaantulon sääntely herättää kysymyksiä, ne eivät Yhteisjärjestön käsityksen mukaan ole kuitenkaan sellaisia, että niiden vuoksi sääntelyä tulisi muuttaa.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutosten voimaantulo

Omaehtoisia opintoja koskevat muutokset tulisivat voimaan siten, että muutettuja säännöksiä sovellettaisiin opintoihin, joiden tukemisesta työnhakija ja TE-toimisto ovat sopineet lain tultua voimaan. Voimaantuloajankohta on sinänsä kohtuullisen selkeä. TE-toimistojen tulee kuitenkin tässä tilanteessa toimittaa muiden tietojen ohella työttömyyskassoille tieto, milloin opinnoista on sovittu, jotta työttömyyskassat voivat todeta oman toimivaltansa asiassa.

Vaihtoehtoinen, opiskelijalle selkeämpi ja tiedonvaihdon näkökulmasta yksinkertaisempi, kriteeri olisi opintojen alkamisajankohta.

Vuorotteluvapaalain muutosten voimaantulo

Vuorotteluvapaalakia koskevia muutoksia sovellettaisiin, jos olisi kyse oikeudesta vuorottelukorvaukseen lain voimaantulon jälkeen. Tällä lienee tarkoitettu, että uusia säännöksiä sovellettaisiin kaikkiin vuorotteluvapaisiin, jotka alkavat lain voimaantulon jälkeen, mutta myös jo niihin aikaisemmin alkaneisiin vuorotteluvapaisiin, joissa tulee harkittavaksi esimerkiksi sijaisen palvelussuhteen ennenaikaisen päättymisen vaikutus vuorottelukorvauksen maksamiseen lain voimaantulon jälkeen.

Edellisessä kappaleessa kuvatun lisäksi muutoksia sovellettaisiin niihin vuorottelukorvausasioihin, jotka ovat vireillä lain voimaan tullessa. Esityksessä on mainittu, että tällaisia asioita olisivat esimerkiksi muutoksenhaun takia lain voimaantulovaiheessa vireillä olevat asiat. Tämä tarkoittaisi sitä, että työttömyyskassat joutuisivat perustelemaan lausunnossaan muutoksenhakuelimelle päätöksiä, jotka on tehty TE-toimistoissa, mitä varten työttömyyskassojen olisi pyydettävä asiaan liittyvät tiedot ja asiakirjat erikseen TE-toimistosta. Voimaantulosäännös mahdollistaisi myös sen, että lain voimaan tullessa työttömyyskassoille siirtyisi ratkaistavaksi sellaisia vuorottelukorvaushakemuksia, joissa prosessi on saatettu vireille TE-toimistossa, mutta joita ei ole vielä ehditty ratkaista siellä. Myös näissä asioissa tiedot ja asiakirjat pitää erikseen toimittaa TE-toimistosta maksajalle.

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää edellä kuvattua voimaantulosäännöstä monimutkaisena ja työläänä. Yhteisjärjestö esittää, että vuorotteluvapaata koskevat muutokset tulisivat voimaan siten, että muuttuneita säännöksiä noudatettaisiin, jos vuorotteluvapaa-asia saatetaan vireille lain tultua voimaan. Vireille tulona pidettäisiin vuorotteluvapaalain 8 §:ssä tarkoitetun vuorottelusopimuksen toimittamista TE-toimistolle/maksajalle. Voimaantulo olisi esitettyä yksiselitteisempi ja myös vuorotteluvapaan hakijalle ja työnantajalle helpompi hahmottaa. Lisäksi kaikki asiaan liittyvä dokumentointi kertyy siihen paikkaan, joka tekee asiassa päätöksen.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
6.2.2020

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 87/2019)

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöltä kirjallista asiantuntijalausuntoa hallituksen esityksestä sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta. Uusi hallituksen esitys vastaisi pääosin aiemmin annettua, eduskunnassa rauennutta hallituksen esitystä.

Hallituksen esityksessä sosiaaliturvalainsäädäntöön ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joilla poikettaisiin tietosuoja-asetuksen mukaisesta oikeudesta käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä ei olisi oikeutta siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, siltä osin kuin kyse on laissa säädetyn tehtävän hoitamisesta, jos rekisteröidyn vaatimus käsittelyn rajoittamisesta on ilmeisen perusteeton. Yhteisjärjestö pitää muutosta perusteltuina.

Esitys sisältää lisäksi joitain täsmennyksiä työttömyysturvalakiin. Yhteisjärjestö pitää näitäkin muutoksia perusteltuina.

Esitys ei kuitenkaan sisältäisi automaattisia päätöksiä koskevaa ehdotusta. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö pitää harmillisena sitä, että automaattisia päätöksiä koskeva muutosesitys on jätetty tässä vaiheessa pois hallituksen esityksestä. Ratkaisu estää tai ainakin hidastaa digitalisaation hyödyntämisen ansioturvan toimeenpanossa. Digitalisaatiota hyödyntämällä työttömyyskassat voisivat nopeuttaa etuushakemusten käsittelyprosessejaan ja kohdentaa voimavarojaan paremmin etuudenhakijoiden palvelemiseen.

Oikeusministeriö tekee kuitenkin automaattisia päätöksiä koskevan selvityksen. Yhteisjärjestö toivoo, että selvityksen tekeminen etenee ja johtaa lainsäädäntöön, joka mahdollistaa automaattisten päätösten antamisen tilanteissa, joissa kaikki päätöksen antamiseen tarvittava tieto on saatavissa sähköisesti ja joissa ei ole harkinnanvaraisia elementtejä.

Muilta osin Työttömyyskassojen Yhteisjärjestöllä ei ole esitykseen lausuttavaa.

 

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry