Miten työttömyysturvan lakimuutokset vaikuttavat osa-aikatyötä tekeviin?

Työttömyysturvan kannalta vuosi 2024 on ollut ja tulee edelleen olemaan suurien muutosten vuosi. Eduskunnan työlistalla on ollut kaksi laajaa hallituksen esittämää lakimuutospakettia, joista toinen hyväksyttiin joulukuussa 2023 ja toinen on parhaillaan valiokuntakäsittelyssä.

Lakimuutosten soveltaminen on aloitettu vaiheittain. Omavastuuajan pidentäminen, lomakorvausten jaksotus ja indeksikorotusten jäädyttäminen otettiin käyttöön heti vuoden alusta 1.1.2024. Työttömyysetuuksien lapsikorotukset ja suojaosa poistuivat 1.4.2024. Loput lakimuutokset otetaan käyttöön syksyllä (osaa ei tätä kirjoittaessa ole vielä hyväksytty eduskunnassa).

Kassojen jäsenistöt ovat monimuotoisia

Työttömyyskassojen jäsenkunnat eivät ole identtisiä. Joidenkin kassojen jäsenet voivat esimerkiksi työllistyä pääasiassa kokoaikaisesti, kun taas toisessa kassassa monet jäsenet saattavat tehdä osa-aikatyötä ja hakea soviteltua ansiopäivärahaa.

Meillä Palvelualojen työttömyyskassassa noin puolet ansiopäivärahan hakijoista saavat soviteltua päivärahaa, eli heillä on ollut hakujaksoillaan palkkatuloa. Tämän takia olemmekin olleet erityisen kiinnostuneita lakimuutosten vaikutuksista osa-aikatyötä tai keikkatyötä tekeviin.

Miten lakimuutokset vaikuttavat osa-aikatyötä tekeviin?

Niistä lakimuutoksista, jotka eduskunta on tähän mennessä hyväksynyt, sovitellun päivärahan hakijan kannattaa huomioida ainakin seuraavat asiat:

Omavastuuajan pidentyminen (otettu käyttöön 1.1.2024)

Työttömyysetuuden omavastuuaika pidentyi tammikuussa viidestä arkipäivästä seitsemään arkipäivään. Osa-aikaisella työntekijällä omavastuuajan täyttyminen voi käytännössä kestää pidempään kuin seitsemän arkipäivää, sillä tehtyjen työtuntien vuoksi omavastuuaikaan huomioitavaa työtöntä aikaa on viikossa vähemmän.

Suojaosan poistuminen (otettu käyttöön 1.4.2024)

Työtulon suojaosa poistui 1.4.2024. Ennen lakimuutosta osa-aikatyötä tekevä työttömyysetuuden hakija on voinut ansaita 279-300 euroa ennen kuin 50 % palkasta on alkanut vaikuttamaan sovitellun päivärahan määrään. Suojaosan poistuttua vaikutus alkaa heti, eli jokainen ansaittu euro vähentää päivärahan määrää 50 sentillä.

Työssäoloehdon pidentäminen ja ”euroistaminen” (soveltaminen alkaa 2.9.2024)

Ansiopäivärahaan oikeuttava työssäoloehto pitenee syyskuussa 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Samalla työssäoloehdon kertymistä aletaan tarkastella työtuntien sijaan maksetun palkan perusteella. Lakimuutoksen jälkeen työssäoloehtoa kerryttävät ne kuukaudet, joiden aikana työttömyyskassan jäsenelle on maksettu vähintään 930 euroa työtuloa. Jos työtuloa on maksettu 465–929 euroa, kertyy puolikas työskentelykuukausi.

Osa-aikatyötä tekevälle työssäoloehdon ”euroistaminen” voi joissain tapauksissa olla positiivinenkin muutos. Siirtyminen tuntiperusteisesta europerusteiseen malliin mahdollistaa työssäoloehdon kertymisen niinäkin kuukausina, jolloin tehtyjä työtunteja on vähän tai ne hajautuvat esimerkiksi koko kuukaudelle yhden kalenteriviikon sijaan.

Muut muutokset

Lisäksi eduskunnassa on käsiteltävänä mm. ansiosidonnaisen päivärahan porrastus sekä tietyistä ikäsidonnaisista poikkeuksista luopuminen. Näiden lakimuutosten soveltamisen on tarkoitus alkaa syyskuussa 2024 ja toteutuessaan niilläkin voi olla omat vaikutuksensa osa-aikatyötä tekeviin. Esimerkiksi ansiopäivärahan porrastus täydestä päivärahasta 80 % tasolle voi osa-aikatyötä tekevällä kestää käytännössä kauemmin kuin lakiesityksen kahdeksan työttömyysviikkoa, sillä soviteltu päiväraha kuluttaa ansiopäivärahan enimmäisaikaa täyttä päivärahaa hitaammin.

Työttömyyskassat ja TYJ tiedottavat lakimuutoksista lisää omilla verkkosivuillaan, kun ne hyväksytään eduskunnassa.

Työttömyyskassat auttavat jäseniään

On ymmärrettävää, että lakimuutokset herättävät työttömyyskassojen jäsenissä paljon kysymyksiä. Vaikka muutokset vaikuttaisivat yleisellä tasolla yksinkertaisilta, hämmennystä syntyy usein yksittäisten olosuhteiden ja siirtymävaiheiden erityistilanteista. ”Miten tämä vaikuttaa juuri minun tilanteeseeni?”, on yleinen kysymys kassojen asiakaspalvelussa.

Etuuksien maksamisen lisäksi työttömyyskassojen tärkeä tehtävä onkin auttaa jäseniään pysymään ajan tasalla muuttuvassa tilanteessa ja saamaan selkoa monimutkaisista asioista.

Palvelualojen työttömyyskassa aloitti valmistautumisen lakimuutoksiin kesäkuussa 2023, kun Petteri Orpon hallitusohjelma julkaistiin. Syyskuussa avasimme verkkosivuillamme Lakimuutokset 2024 -osion, johon päivitämme kaiken ajankohtaisen tiedon vahvistetuista ja suunnitelluista lakimuutoksista. Viestinnässämme pyrimme selkeään ja ymmärrettävään kieleen, sekä havainnollistamaan yksittäisiä tilanteita sopivin esimerkein muun muassa osa-aikatyön näkökulmasta.

Meille on tärkeää, että jäsenemme kokevat olevansa hyvissä käsissä asioidessaan kanssamme. Henkilöstömme on sitoutunut työskentelemään sen eteen, että lakimuutosten siirtymävaiheet ovat jäsenille mahdollisimman vaivattomia. Jäsenemme voivat myös luottaa siihen, että he saavat hyvissä ajoin ja kattavasti tietoa lakimuutoksista tiedotteistamme, uutiskirjeistämme ja verkkosivuiltamme – ja että ystävälliset ja ammattitaitoiset asiakaspalvelijamme ovat tarvittaessa puhelun tai verkkoviestin päässä antamassa lisäopastusta.

Lue myös

TYJ:n lakimuutoskooste

Laske päivärahasi osittaisen työn ajalle päivärahalaskurilla

Juha Rislakki

Juha Rislakki toimii viestintävastaavana Palvelualojen työttömyyskassassa.

Juha Rislakki

Keskustelu

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *