Päivärahan laskemisessa huomioitavat palkanosat

Ansiopäivärahan perusteeksi huomioitavaa vakiintunutta tuloa ovat

 • työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomisajan palkka
 • työaikapankkiin säästetyn ajan perusteella pidetyn vapaan ajalta maksettu palkka
 • iltatyölisä, vuorotyölisä, henkilö- ja tehtäväkohtainen lisä, olosuhdelisä, lauantai- ja sunnuntaityölisä, yötyökorvaus, ylityökorvaus, urakkapohja ja arkipyhäkorvaus ja muut vastaavat palkanlisät ja korvaukset
 • palkkaan rinnastettava palkkio
 • varallaolo- ja päivystyskorvaus
 • tulokseen perustuva palkka kuten provisio, bonus ja tantieemi
 • verollinen luontois- tai henkilökuntaetuus
 • verollinen kustannusten korvaus
 • työnantajan maksama säästöhenkivakuutuksen vakuutusmaksu
 • työnantajan maksama yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu siltä osin, kuin se on verollinen
 • luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävän perusteella maksettu palkkio sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain mukaisen yhteistoiminnan perusteella maksettu palkkio
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa ansiotuloa
 • palveluraha
 • sairauskassan maksama täydennyspalkka
 • työsuhteessa olevalle hoitajalle palkan lisäksi maksettu yksityisen hoidon tuki ja siihen mahdollisesti maksettava kunnallinen lisä
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.

Vakiintunutta palkkaa laskettaessa EI oteta huomioon työhön perustumatonta tuloa, pääomatuloa tai tuloa, jota ei voida pitää vakiintuneena. Tällaista tuloa ovat

 • lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus
 • työnantajan maksama taloudellinen etuus, joka jaksotetaan henkilön vakiintuneen palkan perusteella
 • työnantajan antama rahalahja
 • veroton luontois- ja henkilökuntaetuus
 • veroton kustannusten korvaus
 • yksilöllisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksu verottomalta osin
 • työsuhdelainan korkoetu
 • odotusajan palkka
 • vahingonkorvaus
 • stipendit ja apurahat
 • henkilöstörahastolta saatu tulo
 • voitonjakoerä
 • palkkaturvana maksettu palkka siltä osin kun se ei työnantajan maksamana olisi ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa tuloa
 • työpaikan sairauskassan lisäetuudet
 • luottamustoimesta maksettu luottamustoimipalkkio
 • immateriaalioikeuteen perustuva korvaus
 • osakeoptio
 • osinkotulo
 • työsuhteeseen perustuva osakeanti
 • peitetty osinko
 • irtisanomisajan palkkaa vastaava korvaus
 • muu edellä mainittuihin rinnastettava tulo.


Palkkaturva

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden varalta. Palkkaturvaa haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta.

Jos palkkaturvahakemuksen käsittely on työttömyyspäivärahaa haettaessa kesken, laskee työttömyyskassa työttömyyspäivärahan hakijalle jo maksettujen palkkojen perusteella. Ilmoita omalle työttömyyskassallesi, kun olet saanut palkkaturvapäätöksen. Kassa oikaisee ansiopäivärahan suuruuden palkkaturvapäätöksen perusteella.

Lisätietoa palkkaturvasta löydät ELY-keskuksen verkkosivuilta.


Sivu päivitetty viimeksi 05.04.2019

Yleiset kirjanmerkit