Yrittäjän päivärahan edellytykset

Yrittäjän ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että olet

  • lopettanut yritystoiminnan tai yrityksessä työskentelysi on päättynyt (jos yritystoiminta on päätoimista ja kestänyt yli kaksi viikkoa)
  • ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
  • ollut työttömyyskassan jäsenenä vähintään 15 kuukautta
  • täyttänyt 15 kuukauden työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
  • iältäsi 17-64-vuotias.

Yritystoiminnan lopettaminen tai yrityksessä työskentelyn päättyminen

Jos yritystoimintasi on ollut päätoimista, oikeus ansiopäivärahaan voi syntyä, kun yritystoiminta on todistettavasti lopetettu, tai kun yrityksessä työskentely on päättynyt työttömyysturvalaissa edellytetyllä tavalla. TE-toimisto selvittää työvoimapoliittiset edellytykset päivärahan saannille.

Yritystoiminta katsotaan pääsääntöisesti lopetetuksi, jos

  • yritys on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai sen purkamisesta on tehty sopimus tai
  • yrityksen tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on luopunut yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta ja jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä ja työnantajarekisteristä ja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan kohdalla yritystoiminta katsotaan lopetetuksi myös, kun:

  • tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on työnhakijan luotettavana pidettävän ilmoituksen mukaan päättynyt tai muuten on ilmeistä, ettei toimintaa enää jatketa ja
  • henkilö on luopunut mahdollisesta yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta eläkevakuutuksesta.

Yrittäjän työssäoloehto

Yrittäjän työssäoloehto täyttyy, kun olet yrittäjäkassan jäsenenä toiminut vähintään 15 kuukautta yrittäjänä siten, että yritystoiminta on ollut laajuudeltaan olennaista.

Vuonna 2019 laajuudeltaan olennaisena yritystoimintana pidetään aikaa, jona olet eläkevakuuttanut itsesi vähintään 12 816 euron vuositulosta. Työssäoloehtoon luetaan vähintään neljä kuukautta kestäneet työskentelyjaksot ja sen tulee täyttyä työttömyyttä edeltäneen 48 kuukauden aikana. Yrittäjän työssäoloehtoa ei kerry esimerkiksi ajoilta, joilta yrittäjä saa opintotukea, työttömyysetuutta, sairaus-, osasairaus- tai äitiyspäivärahaa.

Yritystoiminnan aloittaminen työttömänä

Jos aloitat uuden yritystoiminnan työttömänä ollessasi, voit edelleen saada ansiopäivärahaa neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Jos yritystoiminnasta kertyy tuloa, se vähentää etuutta eli ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna. Jos yritystoiminta jatkuu ja katsotaan neljän kuukauden jälkeen sivutoimiseksi, voidaan ansiopäivärahaa edelleen maksaa. Päätoimiseksi yrittäjäksi katsotun oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.

Sivu päivitetty viimeksi 07.01.2019

Yleiset kirjanmerkit