Siirry sisältöön

Näin ansiopäiväraha lasketaan

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan puolen vuoden palkan perusteella

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän palkkasi perusteella. Palkat huomioidaan vähintään 6 kuukauden ajalta. Palkka huomioidaan bruttomääräisenä eli ennen verojen vähentämistä.

Palkat huomioidaan vain sellaisilta viikoilta, joina olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Jos kuitenkin työskentelet esimerkiksi opettajana, tämä tuntimäärä voi olla pienempi.

Päivärahan perusteena oleva palkka ei vastaa täysin todellisuudessa saamaasi bruttopalkkaa, sillä siihen tehdään prosenttivähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vuonna 2020 vähennys on 4,14 %. Laskuri huomioi vähennyksen, eli voit syöttää siihen todellisen kuukausipalkkasi.

Lomarahaa ja -korvausta ei lueta palkkaan.

Päivärahassa huomioidaan vakiintunut ja työhön perustuva tulo

Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan muun muassa työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomisajan palkka (huom. jos olet luopunut irtisanomisajasta ja saanut tästä korvauksen, korvausta ei huomioida) sekä erilaiset lisät esimerikiksi ilta- tai vuorotyöstä. Myös muun muassa verolliset luontaisetuudet ja kustannusten korvaukset huomioidaan.

Ansiopäivärahan laskemisessa ei huomioida työhön perustumatonta tuloa, pääomatuloa tai tuloa, jota ei voida pitää vakiintuneena. Tällaista tuloa ovat muun muassa lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus sekä työnantajan maksama taloudellinen etuus eli ns. kultainen kädenpuristus.

Tarkempi lista vakiintuneeksi palkaksi katsottavista palkanosista löytyy tästä.

Hae verokortti etuutta varten

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sinun kannattaa myös tilata verottajalta verokortti etuutta varten saadaksesi oikean veroprosentin. Kassalla on vuoden alussa palkkaa varten määrätty veroprosentti, mutta palkkaa varten laskettua veroprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaessa.

Uuden verokortin saat nopeimmin osoitteesta www.vero.fi/verokortti. Palvelussa voit tulostaa verokortin itse tai lähettää sen postitse valitsemaasi osoitteeseen. Huomaathan, että voit lähettää verokortin palvelusta myös suoraan omaan työttömyyskassaasi.

Laske päivärahan määrä päivärahalaskurilla

Kuukausiansiosi

Ansiopäivärahalla on perusosa, ansio-osa ja korotukset

Ansiopäivärahan perusosa on 33,66 € päivässä. Tämä päivärahan osa ei riipu työttömyyttä edeltäneestä palkastasi ja täysi päiväraha on aina vähintään perusosan suuruinen.

Perusosaan lisätään ansio-osa, jonka suuruus riippuu palkastasi. Ansio-osa on 45 % päiväpalkkasi ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3 198 €, ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 20 %.

Jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia, voit saada lapsikorotusta. Lapsikorotukset ovat yhdestä lapsesta 5,28 €, kahdesta lapsesta 7,76 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10 €.

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, voit saada päivärahan korotettuna. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3 198 €, ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %.

Vähimmäis- ja enimmäismäärä

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Jos saat korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, päiväraha voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella lapsikorotuksella ja korotusosalla korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Jos saat ansiopäivärahan lisäksi muita sosiaalietuuksia, etuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.

Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha.

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa osatyökyvyttömyyseläke tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella. Lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta.

Etuudet huomioidaan bruttomääräisinä eli ennen verojen vähentämistä.

Lisätietoa: Vähentävät, estävät ja vaikutuksettomat sosiaalietuudet

Työskentelyn vaikutus päivärahaan

Jos saat osa-aika- tai keikkatyön tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa, sinulla voi edelleen olla oikeus ansiopäivärahaan. Voit laskea arvion työtulon vaikutuksesta laskurilla tai lukea lisää aiheesta täältä.