Ikääntyvien työttömyysturva

Ikääntyviä koskevat työttömyysturvan poikkeukset

57 vuotta tai sitä vanhempia henkilöitä koskee joitakin poikkeussäännöksiä, joiden tarkoituksena on tukea toimeentuloa ja työllistymistä.

Ansiopäivärahan maksamisen kesto

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 tai 400 päivältä. Jos olet kuitenkin täyttänyt 58 vuotta ja ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä.

Päivärahaa maksetaan kokonaan työttömälle viideltä päivältä viikossa. 500 päivän enimmäiskesto kuluu siis aikaisintaan loppuun noin 100 viikossa (noin 23 kk).

Lisäpäivät ansiopäivärahan enimmäisajan päätyttyä

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

  • olet syntynyt vuonna 1957-1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy tai
  • olet syntynyt vuonna 1961 tai sen jälkeen ja täytät 62 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja oikeus ansiopäivärahaan on saatu palkansaajana.

Työllistämisvelvoite

Jos ansiopäivärahan enimmäisaikasi täyttyy sen jälkeen, kun olet täyttänyt 57 vuotta, voit kuulua työllistämisvelvoitteen piiriin. Työllistämisvelvoite tarkoittaa, että TE-toimiston tai kotikuntasi on järjestettävä sinulle työllistämistä edistävää palvelua tai työtä. Työllistämisvelvoitteen tarkoituksena on estää ikääntyneiden työttömien tippuminen Kelan perusturvalle.

Velvoitteen perusteella järjestetty työ alkaa ennen enimmäisajan päättymistä. Velvoitteen perusteella järjestetty palvelu alkaa samoin ennen enimmäisajan päättymistä ja päivärahaa voidaan poikkeuksellisesti maksaa palvelun ajalta, vaikka enimmäisaika päättyisi. 60 vuotta täyttänyt henkilö voi kerryttää ansiopäivärahan työskentelyedellytystä työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työllistämistä edistävässä palvelussa.

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettyyn työhön voi olla saatu palkkatukea. Jos olet palkkatuetussa työssä, työ kerryttää ansiopäivärahan työskentelyedellytystä tavallista hitaammin. Palkkatuetuista työviikoista 75 % luetaan mukaan työskentelyedellytykseen.

Jos enimmäisaika alkaa alusta työllistämisvelvoitteen perusteella tarjotun työn tai palvelun perusteella, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole aiempaa suurempi.

Päivärahan tason suojaukset

58 vuotta täyttäneen päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole aiempaa palkkaa suurempi.

Myöskään silloin, kun enimmäisaika alkaa alusta työllistämisvelvoitteen perusteella tarjotun työn tai palvelun perusteella, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei yleensä lasketa uudelleen.