Ikääntyvien työttömyysturva

57 vuotta tai sitä vanhempia henkilöitä koskee joitakin poikkeussäännöksiä, joiden tarkoituksena on tukea toimeentuloa ja työllistymistä.

Huom. Ikääntyviä koskeviin poikkeussäännöksiin valmistellaan muutoksia. Lue lisää: Lakimuutokset 2024

Ansiopäivärahan maksamisen kesto

Ansiopäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 tai 400 päivältä. Jos olet kuitenkin täyttänyt 58 vuotta ja ollut työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana, voit saada ansiopäivärahaa enintään 500 päivältä.

Päivärahaa maksetaan kokonaan työttömälle viideltä päivältä viikossa. 500 päivän enimmäiskesto kuluu siis aikaisintaan loppuun noin 100 viikossa (noin 23 kk).

Lisäpäivät ansiopäivärahan enimmäisajan päätyttyä

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa enimmäismaksuajan jälkeen 65 ikävuoteen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, jos:

 • olet syntynyt vuonna 1957-1960 ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
 • olet syntynyt vuonna 1961-1962 ja täytät 62 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
 • olet syntynyt vuonna 1963 ja täytät 63 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy
 • olet syntynyt vuonna 1964 ja täytät 64 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi edellytetään, että olet työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ja oikeus ansiopäivärahaan on saatu palkansaajana.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä ei ole oikeutta lisäpäiviin ansiopäivärahan enimmäisajan päätyttyä.

Muutosturva 55 vuotta täyttäneille

Muutosturvakokonaisuus 55 vuotta täyttäneille otettiin käyttöön vuoden 2023 alusta alkaen. Muutosturvan piiriin kuuluvilla on oikeus muutosturvarahaan, koulutukseen ja pidennettyyn työllistymisvapaaseen:

 • muutosturvaraha vastaa kuukauden palkkaa
 • muutosturvakoulutus kestää enintään 6 kuukautta, ja arvo vastaa enintään 2 kuukauden palkkaa
 • työllistymisvapaa kestää 5 päivää tavallista pidempään

Muutosturvan piiriin kuuluminen edellyttää, että henkilö on:

 • irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä (määräaikaisuuden päättyminen ei täytä ehtoa) 1.1.2023 tai sen jälkeen.
 • täyttänyt 55 vuotta irtisanomiseen mennessä
 • ollut irtisanomiseen mennessä saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta
 • 60 päivän kuluessa irtisanomisesta ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu. Jos irtisanomisaika on pitkä, TE-toimistoon on siis ilmoittauduttava jo ennen työttömyyden alkua.

Muutosturvaraha haetaan omasta työttömyyskassasta kolmen kuukauden kuluessa. Jos henkilö ei kuulu työttömyyskassaan, muutosturvaraha haetaan Kelasta. Muutosturvan suuruus on sama riippumatta siitä, maksaako etuuden työttömyyskassa vai Kela. Muutosturvaraha maksetaan työttömyyskassasta, vaikka jäsenyys kassassa olisi alkanut juuri ennen irtisanomista eikä henkilö ole ollut jäsen riittävän kauan saadakseen työttömyyskassasta ansiopäivärahaa.

Muutosturvaraha ei vaikuta työttömyysturvaan tai muihin etuuksiin lukuun ottamatta toimeentulotukea. Se ei myöskään edellytä työttömyyttä. Raha maksetaan, vaikka henkilö työllistyisi välittömästi uudelleen toiselle työnantajalle.

Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus. Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä.

Työllistämisvelvoite

Jos ansiopäivärahan enimmäisaikasi täyttyy sen jälkeen, kun olet täyttänyt 57 vuotta, voit kuulua työllistämisvelvoitteen piiriin. Työllistämisvelvoite tarkoittaa, että TE-toimiston tai kotikuntasi on järjestettävä sinulle työllistämistä edistävää palvelua tai työtä. Työllistämisvelvoitteen tarkoituksena on estää ikääntyneiden työttömien tippuminen Kelan perusturvalle.

Velvoitteen perusteella järjestetty työ alkaa ennen enimmäisajan päättymistä. Velvoitteen perusteella järjestetty palvelu alkaa samoin ennen enimmäisajan päättymistä ja päivärahaa voidaan poikkeuksellisesti maksaa palvelun ajalta, vaikka enimmäisaika päättyisi. 60 vuotta täyttänyt henkilö voi kerryttää ansiopäivärahan työskentelyedellytystä työllistämisvelvoitteen perusteella järjestetyssä työllistämistä edistävässä palvelussa.

Työllistämisvelvoitteen perusteella järjestettyyn työhön voi olla saatu palkkatukea. Jos olet palkkatuetussa työssä, työ kerryttää ansiopäivärahan työskentelyedellytystä tavallista hitaammin. Palkkatuetuista työviikoista 75 % luetaan mukaan työskentelyedellytykseen.

Jos enimmäisaika alkaa alusta työllistämisvelvoitteen perusteella tarjotun työn tai palvelun perusteella, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole aiempaa suurempi.

Päivärahan tason suojaukset

58 vuotta täyttäneen päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole aiempaa palkkaa suurempi.

Myöskään silloin, kun enimmäisaika alkaa alusta työllistämisvelvoitteen perusteella tarjotun työn tai palvelun perusteella, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei yleensä lasketa uudelleen.