Näin ansiopäiväraha lasketaan

Ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltävän palkkasi perusteella. Palkat huomioidaan vähintään 6 kuukauden ajalta. Palkka huomioidaan bruttomääräisenä eli ennen verojen vähentämistä.

Palkat huomioidaan vain sellaisilta viikoilta, joina olet ollut työssä vähintään 18 tuntia. Jos kuitenkin työskentelet esimerkiksi opettajana, tämä tuntimäärä voi olla pienempi.

Päivärahan perusteena oleva palkka ei vastaa täysin todellisuudessa saamaasi bruttopalkkaa, sillä siihen tehdään prosenttivähennys, joka vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Vuonna 2024 vähennys on 3,76 %. Laskuri huomioi vähennyksen, eli voit syöttää siihen todellisen kuukausipalkkasi.

Lomarahaa ja -korvausta ei lueta palkkaan.

Päivärahassa huomioidaan vakiintunut ja työhön perustuva tulo

Ansiopäivärahan laskemisessa huomioidaan muun muassa työstä maksettava peruspalkka, vuosiloma-ajan palkka ja irtisanomisajan palkka (huom. jos olet luopunut irtisanomisajasta ja saanut tästä korvauksen, korvausta ei huomioida) sekä erilaiset lisät esimerkiksi ilta- tai vuorotyöstä. Myös muun muassa verolliset luontaisetuudet ja kustannusten korvaukset huomioidaan.

Ansiopäivärahan laskemisessa ei huomioida työhön perustumatonta tuloa, pääomatuloa tai tuloa, jota ei voida pitää vakiintuneena. Tällaista tuloa ovat muun muassa lomaraha, lomaltapaluuraha ja lomakorvaus sekä työnantajan maksama taloudellinen etuus eli ns. kultainen kädenpuristus.

Tarkempi lista vakiintuneeksi palkaksi katsottavista palkanosista löytyy tästä.

Hae verokortti etuutta varten

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa ja sinun kannattaa myös tilata verottajalta verokortti etuutta varten saadaksesi oikean veroprosentin. Kassalla on vuoden alussa palkkaa varten määrätty veroprosentti, mutta palkkaa varten laskettua veroprosenttia korotetaan vähintään 25 %:iin ansiopäivärahaa maksettaessa.

Uuden verokortin saat nopeimmin osoitteesta www.vero.fi/verokortti. Palvelussa voit tulostaa verokortin itse tai lähettää sen postitse valitsemaasi osoitteeseen. Huomaathan, että voit lähettää verokortin palvelusta myös suoraan omaan työttömyyskassaasi.

Jaksotus, karenssit ja omavastuuaika voivat siirtää etuusoikeuden alkamista

Työnantajan maksama kultainen kädenpuristus ja oma irtisanoutuminen voivat siirtää etuusoikeuden alkamista. Lisäksi ansiopäivärahakauden alussa on seitsemän päivän korvaukseton omavastuuaika. Lue lisää: Näin haet ansiopäivärahaa

Laske arvio päivärahasta

Kuukausiansiosi

Ansiopäivärahalla on perusosa, ansio-osa ja korotukset

Ansiopäivärahan perusosa on 37,21 € päivässä. Tämä päivärahan osa ei riipu työttömyyttä edeltäneestä palkastasi ja täysi päiväraha on aina vähintään perusosan suuruinen.

Perusosaan lisätään ansio-osa, jonka suuruus riippuu palkastasi. Ansio-osa on 45 % päiväpalkkasi ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3 534,95 €, ansio-osa on ylimenevältä palkanosalta 20 %.

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, voit saada päivärahan korotettuna. Korotettu ansio-osa on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3 534,95 €, ansio-osa on ylimenevältä osalta 25 %.

Vähimmäis- ja enimmäismäärä

Täysi ansiopäiväraha voi enimmillään olla 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Jos saat korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, päiväraha voi olla enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruinen.

Ansiopäiväraha on kuitenkin vähintään mahdollisella korotusosalla korotetun peruspäivärahan suuruinen.

Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Jos saat ansiopäivärahan lisäksi muita sosiaalietuuksia, etuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.

Lisätietoa: Sosiaalietuuksien vaikutus

Jos olet saanut sosiaalietuutta ennen työttömyyttä, sosiaalietuutta ei huomioida päivärahan perusteena olevassa palkassa. Palkattomat etuuskaudet hypätään pääsääntöisesti yli laskettaessa päivärahan määrää. Tästä poikkeuksen muodostavat osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikaeläke, vuorottelukorvaus, osa-aikalisä ja osittainen hoitovapaa. Näissä tilanteissa päiväraha lasketaan kokonaan joko etuuskauden jälkeiseltä tai etuuskautta edeltävältä ajalta.

Työskentelyn vaikutus päivärahaan

Jos saat osa-aika- tai keikkatyön tai harjoitat sivutoimista yritystoimintaa, sinulla voi edelleen olla oikeus ansiopäivärahaan. Voit laskea arvion työtulon vaikutuksesta laskurilla tai lukea lisää aiheesta täältä.

Ansiopäivärahan laskeminen uudelleen ja suojasäännöt

Jos olet työssä 26 viikkoa (6 kk) siten, että työtunteja on viikon aikana vähintään 18, ansiopäivärahan enimmäisaika alkaa alusta ja päivärahan taso lasketaan uudelleen. Myös viiden päivän omavastuuaika alkaa alusta.

Uusi ansiopäivärahan taso lasketaan, vaikka entisellä päivärahakaudella olisi maksamattomia päiviä.

Jos olet osa-aikatyössä, ansiopäivärahan uudelleen laskeminen voi laskea päivärahan määrää. Ansiopäivärahan tasoa kuitenkin suojaavat seuraavat seuraavat seikat:

  • Ansiopäiväraha lasketaan ja omavastuuaika otetaan enintään kerran vuodessa.
  • Ansiopäiväraha voi laskea kerralla vain 20 %, jos päivärahasi enimmäisaika ei ole kulunut loppuun.

Ikääntyneitä koskee lisäksi muita suojasääntöjä. 58 vuotta täyttäneen päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei palkka ole suurempi. Myöskään silloin, kun enimmäisaika alkaa alusta työllistämisvelvoitteen perusteella tarjotun työn tai palvelun perusteella, ansiopäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei yleensä lasketa uudelleen.