Sosiaalietuuksien vaikutus

Jos saat ansiopäivärahan lisäksi muita sosiaalietuuksia, etuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.

Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha.

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa osatyökyvyttömyyseläke tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella. Lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta.

Etuudet huomioidaan bruttomääräisinä eli ennen verojen vähentämistä.

Vähentävät täysimääräisesti

Seuraavien sosiaalietuuksien määrä vähennetään ansiopäivärahasta:

 • lasten kotihoidon tuki (myös puolison saama kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta)
 • joustava hoitoraha
 • osittainen hoitoraha
 • opintotuki
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • toisesta valtiosta maksettava työkyvyttömyysetuus
 • osa-aikaeläke
 • vanhuuseläke (ei täysi)
 • vanhuuseläke, jota ei ole myönnetty täysien palvelusvuosien perusteella
 • työnantajan järjestämä lisäeläke
 • luopumiseläke
 • luopumiskorvaus
 • liikennevakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus ja työkyvyttömyyseläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • sotilastapaturmalain nojalla maksettava korvaus
 • tapaturmavakuutuslain mukaisen elinkoron täydennyskorkoa vastaava osa, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • tapaturmaeläke, jota ei ole myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella
 • rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke)
 • takuueläke, jos se on myönnetty jonkin edellä mainitun etuuden täydennykseksi

Estävät maksamisen

Seuraavat sosiaalietuudet estävät ansiopäivärahan saamisen:

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha
 • erityishoito- ja erityisäitiysraha
 • työttömyyseläke
 • Suomesta myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke
 • työuraeläke
 • täysi vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • yksilöllinen varhaiseläke
 • takuueläke eläkkeen täydennyksenä
 • eläketuki
 • sairausvakuutuslain mukainen päiväraha
 • tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha
 • liikennevakuutus- ja tapaturmavakuutuslain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • kuntoutusraha ja sitä vastaava ansionmenetyskorvaus
 • luopumistuki
 • sukupolvenvaihdoseläke

Eivät vaikuta päivärahaan

Seuraavat sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan määrää:

 • asumistuki
 • lapsilisä
 • puolisolle maksettava joustava hoitoraha
 • kunnan järjestämä kotihoidon tuen kuntalisä
 • perhe-eläkkeet, joina pidetään myös huolto- ja lisähuoltoeläkkeitä
 • kansaneläkelain mukainen hoitotuki
 • kunnan maksama omaishoidon tuki
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • vammaistuki
 • toimeentulotuki
 • sotilasavustus
 • tapaturmavakuutuslain ja sotilasvammalain mukaiset erityisten kustannusten korvaukset
 • liikennevakuutuslain mukaiset erityiset kustannuksen korvaukset
 • tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha
 • ylimääräiset sotaeläkkeet
 • henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläke

Ansiopäiväraha ja työkyvyttömyys

Työkyvyttömyyden aikana ei yleensä ole oikeutta ansiopäivärahaan. Tästä on kuitenkin joitakin poikkeuksia.

Jos sairastut ollessasi ansiopäivärahan saajana, ansiopäivärahan maksaminen jatkuu sairauspäivärahan omavastuuajan. Omavastuuajalta ei makseta sairauspäivärahaa. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja 9 sitä seuraavaa arkipäivää. Lisätietoa sairauspäivärahasta löydät Kelan verkkosivuilta: Kela: Sairauspäiväraha

Ansiopäivärahaoikeus voi syntyä työkyvyttömänä myös silloin, kun sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaika on täyttynyt. Ansiopäivärahan maksaminen sairauspäivärahan enimmäisajan jälkeen edellyttää, että

 • olet terveydellisistä syistä kykenemätön työhösi
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty
 • työnantajallasi ei ole tarjota sinulle työkykysi mukaista työtä (jos olet työ- tai virkasuhteessa).

Hakiessasi ansiopäivärahaa sairauspäivärahan enimmäisajan täytyttyä, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään seuraavana päivänä sairauspäivärahan loppumisesta. Hae ansiopäivärahaa kassastasi noin kahden viikon päästä ilmoittautumisesta.