Sociala förmåners inverkan

Sociala förmåners inverkan

Sociala förmåner påverkar de förmåner arbetslöshetskassan betalar. Förmåner som förhindrar betalning av inkomstrelaterad dagpenning är bl.a. flera pensionsformer, sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning, graviditetspenning samt rehabiliteringspenning.

Förmåner som minskar den inkomstrelaterade dagpenningen är bl.a. delinvalidpension, hemvårdsstöd eller vårdpenning. Förmånerna beaktas enligt bruttobeloppet dvs. innan avdrag av skatt.

Betalningen av inkomstrelaterad dagpenning påverkas inte av bl.a. barnbidrag, bostadsstöd, utkomststöd eller handikappsbidrag.

Minskar dagpenningen i sin helhet

Beloppet för följande sociala förmåner dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen:

 • stöd för hemvård av barn (även det hemvårdsstöd som makan/maken erhåller dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen om inte makan/maken själv vårdar barnet och därför inte är tillgänglig på arbetsmarknaden)
 • flexibelt vårdbidrag
 • partiell vårdpenning
 • studiestöd
 • delinvalidpension
 • invaliditetsförmån från ett annat land
 • deltidspension
 • ålderspension (ej full)
 • ålderspension som inte beviljas på grundval av fulla tjänsteår
 • tilläggspension som anordnas av arbetsgivaren
 • avträdelsepension
 • avträdelseersättning
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och invaliditetspension som inte beviljas på grundval av full arbetsoförmåga
 • dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst som inte beviljas på grundval av fullständig arbetsoförmåga
 • ersättning som ska betalas med stöd av lagen
  om ersättning för olycksfall i militärtjänst
 • del som motsvarar livräntans kompletteringsränta enligt lagen om olycksfallsförsäkring och som inte beviljas på grundval av full arbetsoförmåga.
 • olycksfallspension som inte beviljas på grundval av full arbetsoförmåga
 • ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen
 • ersättning för förlust av arbetsinkomst (pension) enligt patientskadelagen
 • garantipension, om den beviljats som komplement till någon av ovanstående förmåner

Förhindrar utbetalning av dagpenning

Följande sociala förmåner förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning:

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • specialvårds- och specialmoderskapspenning
 • arbetslöshetspension
 • Fullständig invaliditetspension som beviljats i Finland
 • arbetslivspension
 • full ålderspension
 • förtida ålderspension
 • Individuell förtidspension
 • garantipension som komplement till pensionen
 • pensionsstöd
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om trafikförsäkring och olycksfallsförsäkring
 • rehabiliteringsbidrag och motsvarande ersättning för inkomstbortfall
 • avträdelsestöd
 • generationsväxlingspension

Påverkar inte dagpenningen

Följande sociala förmåner påverkar inte dagpenningens storlek:

 • bostadsbidrag
 • barntillägg
 • flexibel vårdpenning för make/maka
 • kommuntillägg till stöd för kommunalt ordnad hemvård
 • familjepensioner, till vilka även försörjnings- och tilläggsförsörjningspensioner räknas
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • stöd för kommunalt betald närståendevård
 • partiell förtida ålderspension
 • arvoden enligt familjevårdslagen
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • handikappbidrag
 • utkomststöd
 • militärunderstöd
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen
 • menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • extra krigspensioner
 • frivillig egen pension tecknad av personen själv