Ansiosidonnaisen porrastus alkaisi vaikuttaa etuuksiin marraskuussa

Ansiosidonnainen työttömyysturva aiotaan porrastaa. Porrastus leikkaisi etuutta viidenneksellä kahden kuukauden päivärahajakson jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö kerää parhaimmillaan lausuntoja seuraavista työttömyysturvan leikkauksista. Ministeriön julkaiseman hallituksen esitysluonnoksen mukaan ansiosidonnainen työttömyysturva porrastettaisiin. Etuuden määrä laskisi 40 etuuspäivän jälkeen 20 % ja 170 etuuspäivän jälkeen 25 %. 40 etuuspäivää tarkoittaa noin kahta kuukautta ja 170 etuuspäivää noin kahdeksaa kuukautta.

Lisäksi luovuttaisiin osasta ikäsidonnaisia poikkeuksia. Ansiopäivärahaoikeutta ei voisi myöskään enää kerryttää palkkatuetussa työssä.

Lakimuutosta koskevat tiedot perustuvat hallituksen esityksen luonnokseen. Lakimuutoksen sisältö tai voimaantuloa koskevat tiedot voivat muuttua ennen eduskuntakäsittelyn alkua tai eduskuntakäsittelyn aikana.

Porrastus leikkaa etuudesta satoja euroja

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ansiosidonnainen laskisi 20 % kahden kuukauden päivärahajakson jälkeen ja edelleen 5 % kahdeksan kuukauden päästä päivärahakauden alusta.

Esitysluonnoksessa ei ole poikkeuksia porrastuksen soveltamiselle. Muutos koskisi siis myös ansiosidonnaisen lisäpäivillä olevia (ns. työttömyysputki), osittain työllistyneitä ja yrittäjän ansiopäivärahaa saavia. Muutos tulisi kuitenkin voimaan siten, että se ei vaikuttaisi jo alkaneeseen päivärahakauteen. Luonnoksen mukaan porrastusta sovellettaisiin silloin, kun ansiosidonnaista maksettaisiin 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdyn työn perusteella.

Käytännössä muutos alkaisi vaikuttaa etuuksiin marraskuussa. Tällöin ensimmäisille porrastuksen piiriin kuuluville on ehtinyt kertyä 40 etuuspäivää.

Osittain työllistyneillä porrastus tulisi myös vastaan hieman muita myöhemmin. Tämä johtuu siitä, että osittaisessa työssä päivärahakauden päivät kertyvät hitaammin.

Porrastus leikkaa ansiosidonnaisesta satoja euroja kaikissa tuloluokissa. Suurimmalla osalla ansiosidonnaisen saajista leikkauksen vaikutus olisi noin 220–440 euroa kuukaudessa.

Työttömyyttä edeltänyt palkka Täysi ansiopäiväraha 20 %:n porrastuksen vaikutus 25 %:n porrastuksen vaikutus
       1 500 €        1 090 € –     218 € –     272 €
       2 000 €        1 306 € –     261 € –     327 €
       2 500 €        1 523 € –     305 € –     381 €
       3 000 €        1 739 € –     348 € –     435 €
       3 500 €        1 956 € –     391 € –     489 €
       4 000 €        2 094 € –     419 € –     523 €

Palkkatuettuun työhön ja ikään liittyvät muutokset vaikuttavat pitkäaikaistyöttömiin

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan palkkatuettu työ ei jatkossa kerryttäisi ansiosidonnaisen työssäoloehtoa. Ainoastaan alentuneesti työkykyisen työllistämiseksi solmitulla palkkatuetulla työllä voisi kerryttää oikeuden ansiosidonnaiseen. Tällöinkin hyväksi voitaisiin lukea vain osa työkuukausista. Ansiopäivärahaoikeuden kerryttämiseen alentuneesti työkykyisen palkkatukityössä kestäisi jatkossa yli kaksi vuotta.

Palkkatuettua työtä koskevat muutokset koskisivat työsuhteita, jotka alkavat 2.9.2024 tai sen jälkeen.

Lisäksi esitysluonnoksen mukaan luovuttaisiin osasta ikäsidonnaisista työttömyysturvan poikkeussäännöksistä. Poikkeussäännöt koskevat ikääntyneiden työnhakijoiden oikeutta päästä työllistämisvelvoitteen piiriin, kerryttää ansiopäivärahaoikeutta työllistymistä edistävässä palvelussa ja ikääntyneitä työnhakijoita koskevia päivärahan tason suojauksia.

Työssäoloehdon kerryttämistä koskevat muutokset koskisivat esitysluonnoksen mukaan 2.9.2024 tai sen jälkeen alkaneita työsuhteita. Päivärahan tason suojaa koskevat muutokset tulisivat esitysluonnoksen mukaan voimaan aiemmin. Ikääntyneitä koskevia tason suojia ei sovellettaisi, jos ansiosidonnaista maksettaisiin 2.9.2024 tai sen jälkeen tehdyn työn perusteella.

Lisätietoa

24.1.2024 korjattu kohtaa, jossa kuvataan porrastuksen vaikutusta päivärahan tasoon.