Työttömyyskassat haluavat kehittää työttömyysturvaa

Työttömyyskassoilla on pitkät perinteet Suomessa turvata kansalaisten toimeentuloa työttömyyden yllättäessä. Julkisen talouden kiristyvässä tilanteessa työttömyyskassat haluavat ottaa yhä vahvempaa roolia kokonaisvaltaisen työttömyysturvan kehittämisessä sekä työllisyyden edistämisessä. Kassat ovat yhdessä laatineet ehdotukset kattavan, kannustavan ja sujuvan työttömyysturvan järjestämiseksi.

Tavoitteemme on, että työn tekeminen on nykyistä kannattavampaa työnteon muodosta riippumatta. Ehdotamme työllisyyden edistämistä ja tukemista työttömyyskassajärjestelmän kautta ilman valtion rahoitusta sekä työttömyysturvajärjestelmän selkeyttämistä.

Ensimmäinen ehdotus työttömyysturvan kehittämiseksi tulevalla hallituskaudella on työllisyyden edistäminen ja tukeminen antamalla työttömyyskassoille mahdollisuus tarjota jäsenilleen esimerkiksi valmennuksia, koulutuksia, työnhaun ohjeistusta ja tiedottamista avoimista työpaikoista. Näiden tehtävien mahdollistaminen olisi sekä työttömyyskassoille että jäsenille vapaaehtoinen lisäpalvelu. Tarkoituksena ei ole uuden viranomaistehtävän hoitaminen, vaan tarjota tukea ja apua jäsenten nopeaan työllistymiseen sekä työelämässä pysymiseen. Myös työttömyyskassoilla on taloudellinen intressi saada työttömät työllistymään nopeasti sekä tietoa työnhakijan työhistoriasta, jota voisi hyödyntää palveluiden tarjoamisessa. Työttömyyskassat rahoittaisivat tarjottavat palvelut täysimääräisesti itse, joten rahoitusta tehtävän suorittamiseen ei haeta.

Toinen ehdotuksemme on yhdistelmä- tai lisävakuutuksen sisällyttäminen uudelleen hallitusohjelmaan ja valmistelutyön jatkaminen. Työttömyyskassat pitävät merkittävänä epäoikeudenmukaisuuskysymyksenä sitä, että tällä hetkellä henkilö ei voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalle samanaikaisesti yrittäjänä ja palkansaajana. Työttömyysturva poikkeaa muusta ansioperusteisesta sosiaaliturvasta, sillä muissa palkka- ja yrittäjätuloa voidaan huomioida etuuden suuruuden laskemisessa. Yhdistelmä- tai lisävakuutus parantaisi sekä palkansaajana että itsensä työllistäjänä tai yrittäjänä työskentelevien työttömyysturvaa. Yhdistelmä- tai lisävakuutus voisi jopa lieventää yrittäjyyteen liittyviä riskejä ja lisätä työllisyyttä. Työttömyyskassat ovat valmiita ja halukkaita osallistumaan yhdistelmä- tai lisävakuutusta koskevaan selvitystyöhön sekä sen toimeenpanoon.

Kolmantena ehdotuksena työttömyyskassoilla on työttömyysturvajärjestelmän selkeyttäminen mahdollistamalla työttömyyskassoille oikeus maksaa peruspäivärahaa. Muutos vähentäisi työttömyyskassoissa ja Kansaneläkelaitoksessa tehtävää päällekkäistä työtä. Muutoksen myötä työttömyyskassan jäsen saisi palvelun yhdestä paikasta ja maksun nopeammin. Muutos yksinkertaistaisi työttömyysturvajärjestelmää ennen kaikkea työttömän näkökulmasta. Työttömyyskassoilla on olemassa valmiina asiantuntemus sekä tietojärjestelmätoteutus peruspäivärahan maksatukseen.

Työttömyyskassojen jäseniä on noin kaksi miljoonaa, mikä tarkoittaa noin neljää viidesosaa kaikista palkansaajista. Toimeenpanoltaan hajautettu työttömyyskassajärjestelmä on osoittanut tehokkuutensa ja kriisinkestävyyden. Työttömyyskassat haluavat olla mukana rakentamassa oikeudenmukaisempaa tulevaisuuden työttömyysturvajärjestelmää.

Lue lisää kassojen kehitysehdotuksista.