Sociala förmåners inverkan

Minskar dagpenningen i sin helhet

Beloppet för följande sociala förmåner dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen:

 • stöd för hemvård av barn (även det hemvårdsstöd som makan/maken erhåller dras av från den inkomstrelaterade dagpenningen om inte makan/maken själv vårdar barnet och därför inte är tillgänglig på arbetsmarknaden)
 • flexibelt vårdbidrag
 • partiell vårdpenning
 • studiestöd
 • delinvalidpension
 • invaliditetsförmån från ett annat land
 • deltidspension
 • ålderspension (ej full)
 • ålderspension som inte beviljas på grundval av fulla tjänsteår
 • tilläggspension som anordnas av arbetsgivaren
 • avträdelsepension
 • avträdelseersättning
 • ersättning för inkomstbortfall enligt trafikförsäkringslagen och invaliditetspension som inte beviljas på grundval av full arbetsoförmåga
 • dagpenning enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst som inte beviljas på grundval av fullständig arbetsoförmåga
 • ersättning som ska betalas med stöd av lagen
  om ersättning för olycksfall i militärtjänst
 • del som motsvarar livräntans kompletteringsränta enligt lagen om olycksfallsförsäkring och som inte beviljas på grundval av full arbetsoförmåga.
 • olycksfallspension som inte beviljas på grundval av full arbetsoförmåga
 • ersättning för inkomstbortfall enligt brottsskadelagen
 • ersättning för förlust av arbetsinkomst (pension) enligt patientskadelagen
 • garantipension, om den beviljats som komplement till någon av ovanstående förmåner

Förhindrar utbetalning av dagpenning

Följande sociala förmåner förhindrar utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning:

 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • specialvårds- och specialmoderskapspenning
 • arbetslöshetspension
 • Fullständig invaliditetspension som beviljats i Finland
 • arbetslivspension
 • full ålderspension
 • förtida ålderspension
 • Individuell förtidspension
 • garantipension som komplement till pensionen
 • pensionsstöd
 • dagpenning enligt sjukförsäkringslagen
 • dagpenning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om trafikförsäkring och olycksfallsförsäkring
 • rehabiliteringsbidrag och motsvarande ersättning för inkomstbortfall
 • avträdelsestöd
 • generationsväxlingspension

Påverkar inte dagpenningen

Följande sociala förmåner påverkar inte dagpenningens storlek:

 • bostadsbidrag
 • barntillägg
 • flexibel vårdpenning för make/maka
 • kommuntillägg till stöd för kommunalt ordnad hemvård
 • familjepensioner, till vilka även försörjnings- och tilläggsförsörjningspensioner räknas
 • vårdbidrag enligt folkpensionslagen
 • stöd för kommunalt betald närståendevård
 • partiell förtida ålderspension
 • arvoden enligt familjevårdslagen
 • vårdbidrag för pensionstagare
 • livränta och tilläggsränta enligt lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • handikappbidrag
 • utkomststöd
 • militärunderstöd
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring och lagen om skada ådragen i militärtjänst
 • ersättningar för särskilda kostnader enligt trafikförsäkringslagen
 • menersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring
 • extra krigspensioner
 • frivillig egen pension tecknad av personen själv