Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan

Jos saat työttömänä ollessasi muita sosiaalietuuksia, etuuksilla voi olla vaikutusta ansiopäivärahaan. Osa etuuksista estää ansiopäivärahan saamisen, osa vähentää täysimääräisesti ansiopäivärahan määrää ja osalla ei ole vaikutusta kassan maksamiin etuuksiin.

Ansiopäivärahan saamisen estäviä etuuksia ovat muun muassa useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha.

Ansiopäivärahaa vähentäviä etuuksia ovat muun muassa osatyökyvyttömyyseläke tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella.

Lasten kotihoidon tuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidon tuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi poissa työmarkkinoilta.

Etuudet huomioidaan bruttomääräisinä eli ennen verojen vähentämistä.


Ansiopäivärahaa vähentävät seuraavat etuudet

 • Työeläkelakien mukainen osatyökyvyttömyyseläke
 • Osa-aikaeläke osa-aikatyön päättymisen ja osa-aikaeläkkeen lakkaamisen välisenä aikana
 • Alle 65-vuotiaalle myönnetty vanhuuseläke, joka ei perustu täysiin työvuosiin. (Koskee ennen vuotta 2005 myönnettyjä eläkkeitä. Vuoden 2005 alun eläkemuutosten jälkeen myönnetään vain vanhuuseläkettä, jonka saaminen on automaattisesti este työttömyysetuuden saamiselle, vaikka vanhuuseläkkeen saaminen perustuisi vajaisiin työvuosiin.)
 • Valtion eläkelain 8 § 1 momentin mukaan myönnetyt eläkkeet, joita maksetaan tehtävistä, joissa on yleistä eläkeikää alempi pakollinen eroamisikä
 • Työnantajan järjestämä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempi lisäeläke
 • Kotihoidon tuki (hoitoraha/hoitolisä). Kotihoidon tuki on perhekohtainen etuus: Jos työssä käyvä puoliso saa kotihoidontukea, tuki vähennetään työttömän puolison työttömyysetuudesta. Mikäli molemmat puolisot ovat työttömiä, tuki vähennetään siltä puolisolta, jolle kotihoidon tuki maksetaan. Puolison saamaa kotihoidon tukea ei vähennetä työttömän henkilön työttömyysetuudesta, jos työttömän henkilön puoliso itse hoitaa lasta ja on sen vuoksi poissa työmarkkinoilta. Kuntakohtaisia lisiä ei vähennetä.
 • Luopumiseläke
 • Liikennevakuutuslain mukaiset edut, paitsi erityisten kustannusten korvaukset ja perhe-eläkkeet
 • Sotilasvammalain mukainen päiväraha
 • Tapaturmavakuutuslain mukainen päiväraha ja tapaturmaeläke
 • Toisesta valtiosta saatu työkyvyttömyysetuus
 • Rikosvahinkolain mukainen ansionmenetyskorvaus
 • Potilasvahinkolain mukainen korvaus työansion menetyksestä (eläke).

Lista ei ole tyhjentävä. Etuutta vähennettäessä kuukauteen katsotaan sisältyvän 21,5 päivää. Jokainen vähennettynä maksettu etuuspäivä kuluttaa enimmäisaikaa yhdellä päivällä.


Seuraavat sosiaalietuudet eivät vähennä ansiopäivärahaa

 • Perhe-eläkkeet
 • Asumistuki
 • Lapsilisä
 • Toimeentulotuki
 • Vammaisetuuksista annetun lain mukainen eläkettä saavan hoitotuki
 • Vammaistuki
 • Sotilasavustus
 • Työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen haittaraha
 • Sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko
 • Työtapaturma- ja ammattitautilain sekä sotilasvammalain mukaiset kustannusten korvaukset
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • Äitiysavustus
 • Adoptiotuki.

Ansiopäivärahaa eivät vähennä myöskään seuraavat korvaukset

 • Omaishoidon tuen hoitopalkkio
 • Perhehoidon palkkio.


Jos sairastut

Sairauspäivärahaa haetaan Kelasta.

Sairauspäiväraha estää ansiopäivärahan maksamisen. Ansiopäivärahaa kuitenkin maksetaan sairauspäivärahan 9 päivän (ma-la) omavastuuajan kestolta, jos olet ansiopäivärahan saaja ennen sairastumista.

Jos sairauslomasi jatkuu niin pitkään, että oikeus sairauspäivärahaan päättyy, voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta edellyttäen että

 • olet ilmoittautunut TE-toimistoon
 • työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on joko vireillä tai hylätty
 • olet edelleen työkyvytön ja työnantajallasi ei ole tarjota työkykysi mukaista työtä.


Takautuvasti maksettu etuus

Jos sinulle maksetaan takautuvasti etuutta sellaiselta ajalta, jolta olet saanut ansiopäivärahaa, peritään perusteettomasti maksettu ansiopäiväraha suoraan etuussaatavasta.

Sivu päivitetty viimeksi 04.12.2018

Yleiset kirjanmerkit